3
Pablo quẽꞌrã sẽrĩbosadutiꞌque niꞌi
Acawererã, mʉsãrẽ aꞌtiro nitʉorãti. Ʉ̃sã ye niatjere sẽrĩbosaya. Aꞌtiro sẽrĩña. “Na marĩ wiogʉ ye quetire werecã, pãjãrã masã na weresere ẽjõpeoato”, ni sẽrĩbosaya. Tojo nicã mʉsã weeꞌcaronojõ “Narẽ tʉꞌoato”, ni sẽrĩbosaya. Nipeꞌtirãpʉta Jesucristo yere ẽjõpeotima. Tojo weerã apeye quẽꞌrãrẽ sẽrĩbosaya. Masã ñaꞌarã ʉ̃sãrẽ ñaꞌarõ weeticãꞌto nírã, sẽrĩña.
Marĩ wiogʉ cʉ̃ “Weegʉti” níꞌquere weeticã weesome. Cʉ̃ mʉsãrẽ wãcũtutuacã weegʉsami. Wãtĩrẽ cãꞌmotaꞌagʉsami. Ʉ̃sã weedutiꞌquere mʉsã queoro weerã weeꞌe. Tere Õꞌacʉ̃ weetamuse meꞌrã añurõ weenuꞌcũrãsama, ni ẽjõpeoꞌo. Jesucristo mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ maꞌimi nisere masĩcã weeato. Tojo nicã cʉ̃ wãcũtutuaꞌcaronojõ mʉsãrẽ wãcũtutuacã weeato.
Pablo “Daꞌrawapataꞌaya” nise niꞌi
Yʉꞌʉ acawererã, Jesucristo marĩ wiogʉ ʉaronojõ mʉsãrẽ dutirãti. Ãpẽrã Jesucristore ẽjõpeorã mʉsã meꞌrã nirã́ nijĩsijasama. Ʉ̃sã topʉ dutiꞌquere weesirututisama. Na meꞌrã baꞌpati, ne ninemoticãꞌña. Mʉsã masĩsaꞌa. Ʉ̃sã topʉ nírã weeꞌquere ĩꞌacũurõʉaꞌa. Topʉ nírã, tojo nibajaqueꞌatitiwʉ. Ne niꞌcʉ̃rẽ wapayetimirã, tojowaro baꞌatiwʉ. Aꞌtiro peꞌe weewʉ. Mʉsãrẽ caribosĩꞌrĩtirã, ñamirĩ, ʉmʉcori yóacãta daꞌrawʉ. “Ʉ̃sã buꞌese wapa ʉ̃sãrẽ baꞌase oꞌoya” nita basiomicã, ne weetiwʉ. Mʉsãrẽ añuse queose oꞌosĩꞌrĩrã, ʉ̃sã basu daꞌrawʉ. 10 Mʉsã meꞌrã nírã, aꞌtiro dutiwʉ. “Noꞌo daꞌrasĩꞌrĩtigʉnojõrẽ ne baꞌase ecaticãꞌña”, niwʉ̃. 11 Ʉ̃sã mʉsã ye quetire aꞌtiro tʉꞌowʉ. Niꞌcãrẽrã mʉsã waꞌtero nirã́ nijĩsija niapãrã. Daꞌratimirã, ãpẽrãrẽ ucjasijapãrã. 12 Marĩ wiogʉ Jesucristo dutiro meꞌrã tojo weesetirãrẽ wererãti. Ãpẽrãrẽ ucjaro marĩrõ na baꞌatjere, narẽ dʉꞌsasenojõrẽ daꞌrawapataꞌameꞌrĩcãꞌto.
13 Yʉꞌʉ acawererã, mʉsã peꞌe caributiro marĩrõ añurõ weenuꞌcũcãꞌña. 14 Noꞌo ʉ̃sã aꞌti pũrĩpʉ dutioꞌosere weetigʉnojõrẽ “Cʉ̃ nimi”, ni masĩña. Cʉ̃rẽ bopoyaro yʉꞌrʉato nírã baꞌpatiticãꞌña. 15 Mʉsã tojo baꞌpatitimirã, cʉ̃rẽ ĩꞌatuꞌtirã weronojõ tʉꞌoñaꞌticãꞌña. Mʉsã acaweregʉre weronojõ peꞌe añurõ weeato nírã weremeꞌrĩcãꞌña.
Pablo añudutitʉoꞌque niꞌi
16 Marĩ wiogʉ cʉ̃ basu marĩrẽ ejerisãjãse oꞌogʉ aꞌtiro weeato. Noꞌo deꞌro mejẽcã waꞌacã, mʉsãrẽ ejerisãjãse oꞌonuꞌcũcãꞌto. Marĩ wiogʉ mʉsã nipeꞌtirã meꞌrã niato.
17 Yʉꞌʉ Pablo basu aꞌte añudutisema ojaꞌa. Yʉꞌʉ nipeꞌtise pũrĩrẽ ojawʉaronojõta ojaꞌa. Yʉꞌʉ aꞌtiro diaꞌcʉ̃ papera oꞌógʉ ojaꞌa. Tojo weerã mʉsã “Cʉ̃́ta ojapĩ”, ni masĩrãsaꞌa. 18 Marĩ wiogʉ Jesucristo mʉsã nipeꞌtirãrẽ añurõ weenuꞌcũcãꞌto.
Tocãꞌrõta ojaꞌa.
Pablo