Ester
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Ester wãmetiri pũrĩ Persia diꞌtapʉ core waꞌaꞌquere, co weeseticũꞌquere wereꞌe. Ti diꞌta wiogʉ waro Asuero wãmetigʉ cʉ̃ nʉmorẽ cõꞌáca beꞌro Ester core dʉcayuco niwõ.
Tojo waꞌáca beꞌro co mʉgʉ̃ Mardoqueo pʉarã surara wiorã Asuerore wẽjẽsĩꞌrĩcã tʉꞌogʉ, Estere werecʉ niwĩ. Co peꞌe wiogʉpʉre wereturiaco niwõ. Mardoqueo, Ester judío masã nicãrã niwã. Tojo waꞌáca beꞌro Asuero Amárẽ cʉ̃ docacjʉ̃ wiogʉ sõrõcʉ niwĩ. Amán judío masãrẽ wẽjẽsĩꞌrĩcũcʉ niwĩ. Tojo weegʉ cʉ̃ wiogʉ dutiro meꞌrã nipeꞌtirã judío masã Persiapʉ nirãrẽ wẽjẽatjere apocʉ niwĩ. Mardoqueo tere tʉꞌogʉ, Estere “Te cjasere wiogʉ meꞌrã ucũbosago waꞌaya”, nicʉ niwĩ. Wiogʉ meꞌrã co ucṹca beꞌro, co acawererã judío masãrẽ yʉꞌrʉweticã weeco niwõ. Tojo weegʉ wiogʉ judío masãrẽ wẽjẽrõnojõ oꞌogʉ, Amán peꞌere wẽjẽduticʉ niwĩ.
Aꞌtiro wee judío masã yʉꞌrʉweticũcãrã niwã.
Ester nirĩ pũrĩ dasea ye meꞌrã quetiwerero weronojõ ojanoꞌcaro niwʉ̃. Nipeꞌtise versiculori ojanoꞌña marĩcaro niwʉ̃. “Apeye yʉꞌrʉoro niꞌi” nise peꞌe pejeti ucũse ʉseri meꞌrã ojanoꞌcaro niwʉ̃.
1
Wiogʉ Asuero cʉ̃ bosenʉmʉ weeꞌque niꞌi
(Est 1.1-22)
Aꞌte queti wiogʉ Asuero wãmetigʉ peje waro ciento veintisiete diꞌta cʉ̃ dutise cʉori cura tojo waꞌacaro niwʉ̃. Te diꞌta India wãmetiropʉ meꞌrã nʉꞌcã, téé Etiopía wãmetiropʉ nitʉocaro niwʉ̃. Cʉ̃ peꞌe Susa wãmetiri macãpʉ nibutiacʉ niwĩ. Tojo weerã surara ti macãrẽ añurõ coꞌtemʉjãcãrã niwã.
Asuero iꞌtia cʉ̃ꞌma cʉ̃ wiogʉ sãjã́ca beꞌro cʉ̃ meꞌrã daꞌrarãrẽ, cʉ̃rẽ weetamurãrẽ, nipeꞌtirã wiorãrẽ daꞌratamurãrẽ bosenʉmʉ sʉꞌori weepeocʉ niwĩ. Tojo nicã Persiacjãrã surara wiorãrẽ, Medocjãrã surara wiorãrẽ, nipeꞌtiro cʉ̃ dutise diꞌtacjãrã wiorãrẽ sʉꞌori tojo weecʉ niwĩ. Na topʉ nise nʉmʉrĩrẽ cʉ̃ wiogʉ cʉosere añubutiase nipeꞌtisere ĩꞌocʉ niwĩ narẽ. Ti bosenʉmʉ wéérã, seis mujĩpũrĩ bosenʉmʉticãrã niwã. Ti bosenʉmʉ yapare wiogʉ Asuero cʉ̃ wiogʉ nirĩ wiꞌi wijaaropʉ niꞌcã semana bosenʉmʉ sʉꞌori weenemopeocʉ niwĩ. Nipeꞌtirã Susa wãmetiri macãpʉ nirã́ wiorã, tojo nicã mejõ nirãpʉta ti bosenʉmʉrẽ pijionoꞌcãrã niwã.
Wiogʉ nʉmo Vasti peꞌe quẽꞌrã wiogʉ Asuero ya wiꞌipʉ na pijioꞌcãrã nʉmosãnumiarẽ sʉꞌori baꞌaco niwõ.
Siete nʉmʉrĩ wiogʉ bosenʉmʉ nirĩ nʉmʉ majã wiogʉ ʉꞌsedʉcaco vino sĩꞌrĩtjĩagʉ̃ eꞌcaticʉ niwĩ. Tojo weeri curare siete ʉmʉa cʉ̃rẽ daꞌratamurã cʉ̃ “Añurõ weema” ni, cʉ̃ ĩꞌarãrẽ pijicʉ niwĩ. Na Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, Carcas wãmeticãrã niwã. Narẽ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
“Yʉꞌʉ nʉmo, wiogo Vastire yʉꞌʉ tiropʉ pijiwãꞌcãtia. Co wiogo dʉpoapʉ pesari beꞌtore pesawãꞌcãtiato”, nicʉ niwĩ. Co añugõ wiogo nisere masã, tojo nicã wiorã ĩꞌamarĩato nígʉ̃, core pijiocʉ niwĩ. Diacjʉ̃ta co añugõ nico niwõ. Co peꞌe wiogʉ sõꞌoniꞌcãrã cʉ̃ “Añurõ weerã́ nima” ni, cʉ̃ pijidutigʉ oꞌóꞌcãrã pijicã, waꞌasĩꞌrĩtico niwõ. Tojo weegʉ wiogʉ ʉpʉtʉ waro uacʉ niwĩ.
Cʉ̃ uayʉꞌrʉmajãgʉ̃, añurõ masĩrãrẽ “¿Deꞌro weegʉsari yʉꞌʉ co meꞌrã?” ni sẽrĩtiñaꞌcʉ niwĩ.
Na wiorãnojõ dutise masĩbutiarã peꞌe wiogʉre weresãcãrã niwã. “Apego numio aꞌmaña. Mʉꞌʉ tojo weecã, Vasti mejẽta wiogo nigõsamo. Apego nigõsamo. Tojo weese meꞌrã diaꞌcʉ̃ numia nipeꞌtiro mʉꞌʉ dutiri diꞌtacjãrã na marãpʉsʉmʉarẽ wiopesase meꞌrã yʉꞌtirãsama”, nicãrã niwã. Na tojo nisere wiogʉ tʉꞌsayʉꞌrʉacʉ niwĩ majã.