Éxodo
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Génesis beꞌro Éxodo wãmetiri pũrĩ niꞌi. Éxodo nírõ, “wijase” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Éxodo nʉꞌcãrĩ curare Israe curuacjãrã Egipto diꞌtapʉ nicãrã niwã. Israe curuacjʉ̃ Egiptopʉ waꞌanʉꞌcãꞌcʉ José nicʉ niwĩ. Ĩꞌaña Génesis 37. Génesis wãmetiri pũrĩ yapa José wẽrĩꞌquere weresaꞌa. Israe curuacjãrã pãjãrã masãputi, Egiptopʉre seꞌsa waꞌacãrã niwã. Beꞌropʉ Egiptocjʉ̃ wiogʉ faraṍ na ninoꞌgʉ̃ Joseré masĩtiꞌcʉ sãjãcʉ niwĩ. Cʉ̃ narẽ daꞌrawãꞌñacoꞌterã waꞌacã weecʉ niwĩ. Egiptocjãrã narẽ ʉpʉtʉ daꞌraduticãrã niwã. Israe curuacjãrã pũrõ piꞌetirã, Õꞌacʉ̃ cʉ̃ weetamusere sẽrĩcãrã niwã. Na tojo sẽrĩcã tʉꞌogʉ, Õꞌacʉ̃ narẽ Moisére ti diꞌtare sʉꞌori miiwijadutigʉ oꞌócʉ niwĩ.
Õꞌacʉ̃ cʉ̃ tutuase meꞌrã Moisé peje ĩꞌa ʉcʉasere weeĩꞌoca beꞌro, Egiptocjʉ̃ wiogʉ Israe curuacjãrãrẽ Egiptopʉre wijaduticʉ niwĩ. Beꞌro na masã marĩrõ, yucʉ marĩrõpʉ sijácaterore Õꞌacʉ̃ Moisé meꞌrã narẽ dutise cũucʉ niwĩ. Tojo nicã narẽ niꞌcã wiꞌi waꞌicʉrã caseri meꞌrã wééca wiꞌi, cʉ̃rẽ ẽjõpeori wiꞌire weeduticʉ niwĩ. Ti wiꞌi poꞌpeapʉ Õꞌacʉ̃ cʉ̃ “Masã meꞌrã añurõ weegʉti” níꞌquere cʉori acaro nicaro niwʉ̃. Ti acaro poꞌpeapʉ diez dutise ojanoꞌque ʉ̃tã pjĩrĩ meꞌrã weeꞌque sãñacaro niwʉ̃.
Aꞌti pũrĩ Éxodore Moisé ojacʉ niwĩ.
1
Israe curuacjãrã Egiptopʉ piꞌetiꞌque niꞌi
Israe curuacjãrã Jacob põꞌrã cʉ̃ meꞌrã Egiptopʉ waꞌaꞌcãrã, aꞌticʉrã nicãrã niwã. Nipeꞌtirã nanʉcʉ̃ na nʉmosãnumia, na põꞌrãrẽ miacãrã niwã. 2-4 Aꞌticʉrã nicãrã niwã: Rubén, Simeó, Leví, Judá, Isacar, Zabulṍ, Benjamí, Dan, Neftalí, Gad, Aser nicãrã niwã. Na nipeꞌtirã Jacob põꞌrã, tojo nicã na pãrãmerã nírã setenta nicãrã niwã. José peꞌe Egiptopʉ nitojacʉ niwĩ.
Beꞌropʉ José, cʉ̃ maꞌmisʉmʉa, cʉ̃ acabiji, tojo nicã nipeꞌtirã na ya turicjãrã quẽꞌrã wẽrĩa waꞌacãrã niwã. Na Israe curuacjãrã* 1.7 Israe curuacjãrã Jacob pãrãmerã nituriarã nicãrã niwã. Õꞌacʉ̃ Jacore cʉ̃ wãme “Israe” dʉcayucʉ niwĩ. Gn 32.28 peꞌe pãjãrã waro põꞌrãticãrã niwã. Tojo weerã masãputiyʉꞌrʉa, pãjãrã waro waꞌacãrã niwã. Ti diꞌta Egiptopʉre seꞌsa waꞌacãrã niwã.
Beꞌropʉre Egiptore apĩ wiogʉ sãjãcʉ niwĩ. Cʉ̃ José ye cjasere masĩticʉ niwĩ. Cʉ̃́masãrẽ nicʉ niwĩ: “Israe curuacjãrã marĩ yʉꞌrʉoro pãjãrã waro nima. Tojo nicã marĩ yʉꞌrʉoro tutuarã nima. 10 Tojo weerã na põꞌrãtinemoticãꞌto nírã, ¿deꞌro weeroʉamitito? Marĩ cãꞌmotaꞌaticãma, aꞌmewẽjẽse waꞌa, marĩrẽ ĩꞌatuꞌtirã meꞌrã aꞌmesʉꞌa, marĩ meꞌrã aꞌmewẽjẽ, marĩ ya diꞌtare wijawãꞌcãbosama”, nicʉ niwĩ.
11 Tojo weerã faraṍ, Egiptocjãrã wiogʉ, tojo nicã ãpẽrã wiorã Egiptocjãrãrẽ sʉꞌori daꞌrase dutiri masãrẽ sõrõcãrã niwã. Tutuaro meꞌrã Israe curuacjãrãrẽ daꞌradutipecãrã niwã. Narẽ cʉ̃ baꞌase nʉrõatje macãrĩrẽ Pitón, Ramsés wãmetise macãrĩrẽ yeeduticãrã niwã. 12 Narẽ pũrõ daꞌradutipemicã, nemorõ masãputicãrã niwã. Tojo weerã Egiptocjãrã narẽ pũrõ uicãrã niwã.
13 Daꞌrase dutiri masã Israe curuacjãrãrẽ pajañaꞌrõ marĩrõ daꞌradutipenemocãrã niwã. 14 Na catiri ʉmʉcore ñaꞌabutiaro piꞌeticã weecãrã niwã. Diꞌta saꞌbeduti, te diꞌta cujirire yeeduti, tojo nicã cãpũ cjasere daꞌradutipecãrã niwã. Aꞌte nipeꞌtise na Israe curuacjãrãrẽ tojo weesere ne pajañaꞌticãrã niwã. 15 Apeyema tja faraṍ numia wĩꞌmarã bajuari cura coꞌterã numia Sifra, Fúa wãmetirãrẽ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
16 —Mʉsã hebreo masã numia põꞌrãticã coꞌterã, ʉmʉ, numio niti nírã, añurõ ĩꞌaña. Numio nicã, cũuña. Ʉmʉ pũrĩcãrẽ wẽjẽcãꞌña, nicʉ niwĩ.
17 Cʉ̃ tojo nimicã, coꞌterã numia peꞌe Õꞌacʉ̃rẽ wiopesase meꞌrã tʉꞌoñaꞌrã, wiogʉ cʉ̃ dutisere weeticãrã niwã. Tojo weerã wĩꞌmarã ʉmʉarẽ wẽjẽticãrã niwã. 18 Na tojo wẽjẽticã tʉꞌogʉ, faraṍ na numiarẽ pijiocʉ niwĩ:
—¿Deꞌro weerã mʉsã wĩꞌmarã ʉmʉarẽ wẽjẽtiati? ni sẽrĩtiñaꞌcʉ niwĩ.
19 Na faraṍrẽ yʉꞌticãrã niwã:
—Hebreo masã numia Egiptocjãrã numia weronojõ nitima. Na tutuarã numia niyurã, ʉ̃sã etase dʉporo wʉatojacãrã niama, ni yʉꞌticãrã niwã.
20-21 Na wĩꞌmarã ʉmʉarẽ wẽjẽtiyucã, Israe curuacjãrã pãjãrã waro masãputinemo, nemorõ tutuarã waꞌacãrã niwã. Coꞌterã numia Õꞌacʉ̃rẽ wiopesase meꞌrã tʉꞌoñaꞌyucã, na quẽꞌrãrẽ põꞌrãticã weecʉ niwĩ. 22 Beꞌro faraṍ nipeꞌtirã Egiptocjãrãrẽ aꞌtiro duticʉ niwĩ: “Nipeꞌtirã hebreo masã ʉmʉa bajuacã, dia Nilopʉ doqueñocõꞌacãꞌña. Numia diaꞌcʉ̃rẽ dʉꞌaya”, nicʉ niwĩ faraṍ.

*1:7 1.7 Israe curuacjãrã Jacob pãrãmerã nituriarã nicãrã niwã. Õꞌacʉ̃ Jacore cʉ̃ wãme “Israe” dʉcayucʉ niwĩ. Gn 32.28