Pablo Galacia diꞌtacjãrãrẽ cʉ̃ ojáca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pablo Galacia diꞌtacjãrãrẽ aꞌti pũrĩrẽ ojacʉ niwĩ. Romacjãrãrẽ ojaꞌcaro weronojõ narẽ ojacʉ niwĩ.
Aꞌtere ojacʉ niwĩ. Masã mejẽta yʉꞌʉre Jesucristo ye quetire buꞌedutirã sõrõwã nisere ojacʉ niwĩ. “Jesucristo basu, marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃ basu sõrõwã”, ni ojacʉ niwĩ.
Apeyere, “Moisé dutiꞌque meꞌrã marĩ buꞌiri marĩrã tojamasĩtisaꞌa”, nicʉ niwĩ. “Jesucristore ẽjõpeose meꞌrã diaꞌcʉ̃ añurã tojamasĩꞌi”, nicʉ niwĩ.
1
Pablo Jesucristore ẽjõpeorãrẽ Galacia diꞌtapʉ nirãrẽ ojaꞌque niꞌi
1-2 Yʉꞌʉ Pablo, yʉꞌʉ meꞌrãcjãrã meꞌrã mʉsã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ Galacia diꞌtapʉ nirãrẽ ojaꞌa. Mʉsãrẽ añudutise oꞌoꞌo. Yʉꞌʉ Jesucristo besecṹúꞌcʉ niꞌi. Yʉꞌʉre masã mejẽta Õꞌacʉ̃ ye quetire weredutirã besewã. Na oꞌócã mejẽta tere wereꞌe. Jesucristo, cʉ̃ pacʉ Õꞌacʉ̃ na basu yʉꞌʉre besewã. Õꞌacʉ̃ta Jesucristo wẽrĩꞌcʉpʉre masõcʉ niwĩ.
Marĩ wiogʉ Jesucristo, marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃ añurõ weeato mʉsãrẽ. Eꞌcatise, mʉsãrẽ ejerisãjãcã weeato.
Jesucristo cʉ̃ basu cʉ̃ ʉaro meꞌrã marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere wẽrĩbosacʉ niwĩ. Aꞌti ʉmʉco cjase ñaꞌase doca ninemoticãꞌto nígʉ̃ tojo weecʉ niwĩ. Aꞌtere wéégʉ, marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃ dutiꞌcaronojõta weecʉ niwĩ. Tojo weerã marĩ Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌonuꞌcũcãꞌrã. Tojota weeroʉasaꞌa.
Jesucristore ẽjõpeose meꞌrã diaꞌcʉ̃ yʉꞌrʉrãsaꞌa nise niꞌi
Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ maꞌígʉ̃, besecʉ niwĩ. Jesucristo cʉ̃ wẽrĩse meꞌrã mʉsãrẽ yʉꞌrʉocʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo weemicã, mʉsã peꞌe maata waro cʉ̃rẽ ẽjõpeoduꞌurã weeꞌe. Apeye buꞌese peꞌere siruturã weeꞌe. Mʉsã tojo weecã tʉꞌogʉ, ʉpʉtʉ ʉcʉasaꞌa. Ãpẽrã mʉsã ne waro ẽjõpeoꞌquere dojorẽsama. Mʉsãrẽ Jesucristo ye quetire weresuꞌriasama. Tere dʉcayusĩꞌrĩsama. Jesucristore ẽjõpeose meꞌrã diaꞌcʉ̃ marĩrẽ yʉꞌrʉta basioꞌo. Apeye buꞌesepʉa basiotisaꞌa. Ʉ̃sã mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ masãrẽ yʉꞌrʉose quetire queoro werewʉ. Mʉsãrẽ Jesucristo ye quetire mejẽcã weregʉre Õꞌacʉ̃ ʉpʉtʉ buꞌiri daꞌreato. Noꞌo yʉꞌʉnojõrẽ, o apĩ ʉꞌmʉsecjʉ̃ Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉre ʉ̃sã mejẽcã werecã, buꞌiri daꞌreato. Yʉꞌʉ todʉporopʉ mʉsã tiropʉ nígʉ̃, aꞌtere weretojawʉ. Niꞌcãrõacãrẽ apaturi ninemoꞌo tja. Noꞌo ʉ̃sã buꞌeꞌque Jesucristo ye quetire mʉsãrẽ mejẽcã weregʉnojõrẽ Õꞌacʉ̃ buꞌiri daꞌreato.
10 Yʉꞌʉ aꞌtere weregʉ, masã yʉꞌʉre “Añubutiaro weremeꞌrĩmi” niato nígʉ̃ mejẽta wereꞌe. Õꞌacʉ̃ peꞌere “Queoro buꞌemi” nidutigʉ wereꞌe. Yʉꞌʉ todʉporopʉre “Masã yʉꞌʉ meꞌrã eꞌcatiato”, ninuꞌcũwʉ̃. Tojo ninuꞌcũgʉ̃ pũrĩcã, Jesucristo ʉaro weetibosaꞌa. Cʉ̃rẽ daꞌracoꞌtegʉ mejẽta nibosaꞌa.
Õꞌacʉ̃ Pablore Jesucristo ye quetire weredutigʉ cũuꞌque niꞌi
11 Yʉꞌʉ queoro mʉsãrẽ masĩcã ʉasaꞌa. Yʉꞌʉ buꞌese masã na wãcũse mejẽta niꞌi. 12 Yʉꞌʉre tere ne niꞌcʉ̃ masʉ̃ buꞌetiwĩ. Jesucristo cʉ̃ basu te buꞌesere masĩcã weewĩ.
13 Yʉꞌʉ todʉporopʉ judío masã na ẽjõpeosetisere sirutugʉ weecũꞌquere mʉsã tʉꞌopã. Jesucristore ẽjõpeorãrẽ ñaꞌabutiaro weecũwʉ̃. Ne niꞌcʉ̃ Jesucristore ẽjõpeogʉ marĩato nígʉ̃ na ẽjõpeosere peꞌosĩꞌrĩmiwʉ̃. 14 Yʉꞌʉ maꞌmʉ nígʉ̃, judío masã na ẽjõpeosetisere añurõ weewʉ. Ãpẽrã yʉꞌʉ meꞌrãcjãrã yʉꞌrʉoro ʉ̃sã ñecʉ̃sʉmʉa weesetimʉjãtiꞌquere weeyʉꞌrʉnʉꞌcãwʉ̃. 15 Yʉꞌʉ Jesucristore ẽjõpeorãrẽ ñaꞌarõ weewʉ. Tojo weemicã, yʉꞌʉ bajuase dʉporopʉ Õꞌacʉ̃ beseyutojacʉ niwĩ. Ʉpʉtʉ maꞌígʉ̃, cʉ̃ macʉ̃ nidutigʉ besecʉ niwĩ. 16 Cʉ̃ “Besegʉti” níꞌcaronojõta queoro niꞌcã nʉmʉ cʉ̃ macʉ̃rẽ yʉꞌʉre ĩꞌowĩ. Ĩꞌo, yʉꞌʉre judío masã nitirãrẽ Jesucristo ye quetire weredutiwĩ. Cʉ̃ tojo ĩꞌocã, ãpẽrãrẽ “¿Yʉꞌʉ deꞌro weegʉsari?” ni sẽrĩtiñaꞌnemotiwʉ. 17 Apeye quẽꞌrãrẽ “Jesucristo yʉꞌʉ dʉporo besecṹúmʉꞌtãꞌcãrã tiro Jerusalẽ́pʉ maata sẽrĩtiñaꞌbaqueꞌogʉ waꞌagʉti”, nitiwʉ. Tojo weronojõ oꞌogʉ, diacjʉ̃ waꞌa waꞌawʉ Arabia diꞌtapʉ. Beꞌro topʉ níꞌcʉ Damascopʉ majãmitojatiwʉ tja.
18 Yʉꞌʉ Jesucristore ẽjõpeoca beꞌro iꞌtia cʉ̃ꞌma yʉꞌrʉwʉ. Ticʉse cʉ̃ꞌmarĩ yʉꞌrʉ́ca beꞌro Jerusalẽ́pʉ Pedrore ĩꞌagʉ̃ waꞌawʉ. Topʉre cʉ̃ meꞌrã pʉa semana diaꞌcʉ̃ tojaqueꞌaniꞌwʉ̃. 19 Jesucristo cʉ̃ besecṹúꞌcãrã nipeꞌtirãpʉre ĩꞌatiwʉ. Pedro, apĩ Santiago marĩ wiogʉ Jesucristo acabiji diaꞌcʉ̃rẽ ĩꞌawʉ̃. 20 Õꞌacʉ̃ tʉꞌoropʉ mʉsãrẽ weregʉti. Aꞌte yʉꞌʉ weresere nisoogʉ mejẽta weeꞌe.
21 Yʉꞌʉ Jerusalẽ́pʉre níca beꞌro Siria diꞌtapʉ, tojo nicã Cilicia diꞌtapʉ waꞌawʉ. 22 Yʉꞌʉ Judea diꞌtapʉre yoacã nitiwʉ. Tojo weerã ãpẽrã Jesucristore ẽjõpeorã yʉꞌʉre ĩꞌamasĩtiwã. 23 Yé quetipʉ diaꞌcʉ̃rẽ tʉꞌocãrã niwã. “Sõꞌonícatero marĩrẽ ñaꞌarõ weesĩꞌrĩgʉ̃ sirutuꞌcʉ niꞌcãrõacãrẽ ‘Jesucristore ẽjõpeoya’, nicusiagʉta weeapʉba. Todʉporopʉre Jesucristore ẽjõpeosere peꞌocãꞌsĩꞌrĩmiꞌcʉta niapʉba”, ni ucjacãrã niwã. 24 Yʉꞌʉ Jesucristore ẽjõpeosere tʉꞌorã, Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌocãrã niwã.