11
Masã ʉꞌmʉarĩ wiꞌi na weesĩꞌrĩmiꞌque cjase niꞌi
Noé põꞌrã nituriarã nipeꞌtirã niꞌcãrõnojõ ucũseticãrã niwã.
Beꞌro majã masã mujĩpũ mʉjãtiro peꞌe waꞌa, Sinar wãmetiropʉ etacãrã niwã. Ti diꞌtapʉre añurĩ pa bocacãrã niwã. Topʉ na niseticãrã niwã.
Topʉ nírã, niꞌcã nʉmʉ aꞌmerĩ ucũcãrã niwã: “Marĩ diꞌta cujirire daꞌrerã. Beꞌro te cujirire, añurõ bʉtiato nírã, pecameꞌepʉ ʉ̃jʉ̃arã”, nicãrã niwã. Na daꞌreꞌque cujiri meꞌrã wiꞌserire yeecãrã niwã. Ʉ̃tãpaga meꞌrã weeticãrã niwã. Tojo nicã ope meꞌrã yeemʉjãcãrã niwã. Beꞌro aꞌtiro nicãrã niwã: “Má, pajiri macã weerã́. Tojo nicã, niꞌcã wiꞌi téé ʉꞌmʉsepʉ ejari wiꞌi yeerã. Tojo weerã marĩ beꞌropʉre ãpẽrãrẽ añurõ ucũnoꞌrãsaꞌa. Marĩ tojo weerã aꞌti macãpʉre añurõ nisetirãsaꞌa. Ne aperopʉ waꞌastea waꞌa weesome”, nicãrã nimiwã.
Na tojo weeri cura Õꞌacʉ̃ peꞌe na tiropʉ dijati, na ya macã, tojo nicã na ʉꞌmʉarĩ wiꞌi na yeeri wiꞌijore ĩꞌagʉ̃ ejacʉ niwĩ. Na tojo weesere ĩꞌagʉ̃, aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Na niꞌcã curuacjãrã nima. Niꞌcãrõnojõ ucũma. Tojo weerã aꞌtere daꞌranʉꞌcãtojama. Na tojo daꞌranʉꞌcãse ne nʉꞌcãse niꞌi. Aꞌte beꞌro noꞌo na weesĩꞌrĩsere weerãsama. Tojo weerã na tiro dija, na ucũse peꞌere dʉcayurã. Tojo weecã, na aꞌmerĩ ucũmasĩti, aꞌmerĩ tʉꞌosome”, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃.
Tojo weegʉ Õꞌacʉ̃ masã ucũsere dʉcayucʉ niwĩ. Na aꞌmerĩ tʉꞌotiyurã, ti macãrẽ weeduꞌucãꞌcãrã niwã. Nipeꞌtiro aꞌti diꞌtapʉ waꞌastea waꞌacã weecʉ niwĩ. Titare ti macãpʉre Õꞌacʉ̃ nipeꞌtirã masãrẽ ucũsuꞌriacã weecʉ niwĩ. Tojo weero ti macã Babel wãmeticaro niwʉ̃. Õꞌacʉ̃ tojo weegʉ narẽ nipeꞌtiropʉ waꞌacã weecʉ niwĩ.
Sẽ pãrãmerã nituriarã ye cjase niꞌi
10 Aꞌte Sẽ ye queti niꞌi. Pʉa cʉ̃ꞌma dia mírĩ́ca beꞌro Sẽ cien cʉ̃ꞌmarĩ cʉocʉ niwĩ. Ticʉse cʉ̃ꞌmarĩ cʉocã, cʉ̃ nʉmo niꞌcʉ̃ wĩꞌmagʉ̃ wʉaco niwõ. Cʉ̃ Arfaxad wãmeticʉ niwĩ. 11 Beꞌro Sẽ cien cʉ̃ꞌmarĩ cʉóca beꞌrore quinientos cʉ̃ꞌmarĩ catinemocʉ niwĩ. Te cʉ̃ꞌmarĩrẽ ʉmʉa, numia põꞌrãtinemocʉ niwĩ.
12 Cʉ̃ põꞌrãtimʉꞌtãꞌcʉ Arfaxad nʉmoti, niꞌcʉ̃ põꞌrãticʉ niwĩ. Cʉ̃ macʉ̃ bajuácaterore treinta y cinco cʉ̃ꞌmarĩ cʉocʉ niwĩ. Cʉ̃ macʉ̃ Sala wãmeticʉ niwĩ. 13 Beꞌro Arfaxad cuatrocientos tres cʉ̃ꞌmarĩ catinemocʉ niwĩ. Pãjãrã ãpẽrã ʉmʉa, numia põꞌrãticʉ niwĩ.
14 Cʉ̃ macʉ̃ Sala nʉmoticʉ niwĩ. Cʉ̃ nʉmo niꞌcʉ̃ põꞌrãtico niwõ. Cʉ̃ wĩꞌmagʉ̃ bajuácaterore Sala treinta cʉ̃ꞌmarĩ cʉocʉ niwĩ. Cʉ̃ macʉ̃ Heber wãmeticʉ niwĩ. 15 Beꞌro Sala cuatrocientos tres cʉ̃ꞌmarĩ catinemocʉ niwĩ. Te cʉ̃ꞌmarĩrẽ ʉmʉa, numia põꞌrãtinemocʉ niwĩ.
16 Sala macʉ̃ Heber treinta y cuatro cʉ̃ꞌmarĩ cʉocã, cʉ̃ nʉmo niꞌcʉ̃ wĩꞌmagʉ̃rẽ põꞌrãtico niwõ. Cʉ̃ Peleg wãmeticʉ niwĩ. 17 Peleg bajuáca beꞌrore Heber cuatrocientos treinta cʉ̃ꞌmarĩ catinemocʉ niwĩ. Te cʉ̃ꞌmarĩrẽ ʉmʉa, numia põꞌrãtinemocʉ niwĩ.
18 Heber macʉ̃ Peleg nʉmoticʉ niwĩ. Nʉmoti, niꞌcʉ̃ wĩꞌmagʉ̃ põꞌrãticʉ niwĩ. Cʉ̃ Reu wãmeticʉ niwĩ. Reu bajuácaterore Peleg treinta cʉ̃ꞌmarĩ cʉocʉ niwĩ. 19 Te beꞌro Peleg doscientos nueve cʉ̃ꞌmarĩ catinemocʉ niwĩ. Te cʉ̃ꞌmarĩrẽ ʉmʉa, numia põꞌrãtinemocʉ niwĩ.
20 Peleg macʉ̃ Reu nʉmoti, niꞌcʉ̃ põꞌrãticʉ niwĩ. Cʉ̃ Serug wãmeticʉ niwĩ. Cʉ̃ bajuácaterore Reu treinta y dos cʉ̃ꞌmarĩ cʉocʉ niwĩ. 21 Beꞌro Reu doscientos siete cʉ̃ꞌmarĩ catinemocʉ niwĩ. Te cʉ̃ꞌmarĩrẽ ʉmʉa, numia põꞌrãtinemocʉ niwĩ.
22 Reu macʉ̃ Serug nʉmoti, niꞌcʉ̃ macʉ̃ticʉ niwĩ. Cʉ̃ wĩꞌmagʉ̃ Nacor wãmeticʉ niwĩ. Cʉ̃ bajuácaterore Serug treinta cʉ̃ꞌmarĩ cʉocʉ niwĩ. 23 Cʉ̃ bajuáca beꞌro Serug doscientos cʉ̃ꞌmarĩ catinemocʉ niwĩ. Ãpẽrã pãjãrã ʉmʉa, numia põꞌrãtinemocʉ niwĩ.
24 Serug macʉ̃ Nacor niꞌcʉ̃ macʉ̃ticʉ niwĩ. Cʉ̃ Taré wãmeticʉ niwĩ. Cʉ̃ macʉ̃ bajuácaterore Nacor veintinueve cʉ̃ꞌmarĩ cʉocʉ niwĩ. 25 Beꞌro Taré bajuáca beꞌro Nacor ciento diecinueve cʉ̃ꞌmarĩ catinemocʉ niwĩ. Te cʉ̃ꞌmarĩrẽ ʉmʉa, numia põꞌrãtinemocʉ niwĩ.
26 Nacor macʉ̃ Taré setenta cʉ̃ꞌmarĩ cʉogʉ, niꞌcʉ̃ Abrã wãmetigʉre põꞌrãticʉ niwĩ. Beꞌro pʉarã põꞌrãtinemocʉ niwĩ. Nacor, Harã́ wãmeticãrã niwã.
Taré põꞌrã ye cjase niꞌi
27 Aꞌte Taré ye queti niꞌi. Taré iꞌtiarã ʉmʉa põꞌrãticʉ niwĩ. Na Abrã,* Abrã nírõ, “pacʉ añurõ ucũ ẽjõpeonoꞌgʉ̃” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Gn 17.5 Nacor, Harã́ nicãrã niwã. Harã́ macʉ̃ Lot nicʉ niwĩ. 28 Harã́ cʉ̃ pacʉ Taré dʉporo wẽrĩcʉ niwĩ. Ur wãmetiri macãpʉ wẽrĩcʉ niwĩ. Ti macã caldeo masã nirĩ diꞌtapʉ tojacaro niwʉ̃. Harã́ cʉ̃ bajua, masãꞌcaropʉta wẽrĩcʉ niwĩ.
29 Abrã, tojo nicã Nacor nanʉcʉ̃ nʉmoticãrã niwã. Abrã nʉmo Sarai Sarai nírõ, “wiogo docacjõ” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Gn 17.15 wãmetico niwõ. Nacor nʉmo Milca nico niwõ. Milca Harã́ mijĩ macõ nico niwõ. Apego Isca wãmetigore põꞌrãticʉ niwĩ. 30 Co Sarai Abrã nʉmo põꞌrãmarĩgõnojõ nico niwõ.
31 Beꞌro majã Taré Ur wãmetiri macã caldeo masã nirĩ diꞌtapʉ níꞌcʉ Canaá wãmetiri diꞌtapʉ waꞌacʉ niwĩ. Topʉ waꞌacã, cʉ̃ macʉ̃ Abrã, cʉ̃ pãrãmi Lot Harã́ mijĩ macʉ̃, tojo nicã Abrã nʉmo Sarai cʉ̃ meꞌrã waꞌacãrã niwã. Canaá diꞌtapʉ waꞌamirã, na Harã́ wãmetiri macãpʉ eta, topʉ nicãrã niwã. 32 To Harã́pʉre Taré doscientos cinco cʉ̃ꞌmarĩ cʉogʉ, wẽrĩa waꞌacʉ niwĩ.

*11:27 Abrã nírõ, “pacʉ añurõ ucũ ẽjõpeonoꞌgʉ̃” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Gn 17.5

11:29 Sarai nírõ, “wiogo docacjõ” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Gn 17.15