Hebreo masãrẽ ojaꞌque niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Aꞌti pũrĩrẽ hebreo masãrẽ (judío masãrẽ) ojacʉ niwĩ. Cʉ̃ ojaꞌcʉre añurõ waro masĩnoꞌña marĩꞌi.
Aꞌti pũrĩ Jesucristore ẽjõpeoduꞌuse pʉꞌto nirãrẽ ojanoꞌcaro niwʉ̃.
Aꞌtiro ojacʉ niwĩ. Cristo nipeꞌtirã buꞌipʉ nimi nisere ojacʉ niwĩ. Ʉꞌmʉsecjãrã Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã buꞌi, Moisé, tojo nicã cʉ̃ dutise buꞌi nimi nisere ojacʉ niwĩ. Tojo nicã Cristo paꞌia wiogʉ waro weronojõ nígʉ̃, Melquisedec weronojõ nimi nisere ojacʉ niwĩ. “Tojo weerã Cristore ẽjõpeonuꞌcũcãꞌña”, ni ojacʉ niwĩ.
1
Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃ meꞌrã masãrẽ ucũcʉ niwĩ nise niꞌi
Dʉporopʉ Õꞌacʉ̃ marĩ ñecʉ̃sʉmʉa judío masãrẽ pejetiri ucũcʉ niwĩ. Cʉ̃, cʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masãrẽ mejẽcãnojõ diaꞌcʉ̃ werecʉ niwĩ. Ãpẽrãrẽ bajuyoropʉ werecʉ niwĩ. Ãpẽrãrẽ quẽꞌese weronojõ ĩꞌocʉ niwĩ. Ãpẽrãrẽ quẽꞌerõpʉ werecʉ niwĩ. Aꞌtocaterore aꞌti ʉmʉco peꞌtiatji dʉporo cʉ̃ macʉ̃ meꞌrã cʉ̃ ye cjasere marĩrẽ ucũmi. Ne waropʉta Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃ meꞌrã nipeꞌtise aꞌti turi cjasere weecʉ niwĩ. Tere wéégʉ, nipeꞌtise cʉ̃ macʉ̃ ye tojadutigʉ tojo weecʉ niwĩ. Cʉ̃́ta Õꞌacʉ̃ asistesere cʉogʉ nimi. Õꞌacʉ̃ tutuayʉꞌrʉgʉ, añuyʉꞌrʉgʉ nimi. Cʉ̃ macʉ̃ quẽꞌrã cʉ̃ weronojõta nimi. Cʉ̃ ucũtutuase meꞌrã nipeꞌtise aꞌti turi cjasere cʉ̃ ne waropʉ weenʉꞌcãꞌcaro weronojõta ninuꞌcũcã weemi. Cʉ̃ wẽrĩse meꞌrã marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere yʉꞌrʉocʉ niwĩ. Tojo wééca beꞌro ʉꞌmʉsepʉre Õꞌacʉ̃ tutuayʉꞌrʉgʉ dujiri cũmurõpʉ ejanujãcʉ niwĩ.
Õꞌacʉ̃ macʉ̃ Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã ʉꞌmʉsecjãrã nemorõ nimi nise niꞌi
Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃rẽ cʉ̃ wiogʉ nisere oꞌoturiacʉ niwĩ. Tojo weegʉ cʉ̃ macʉ̃ cʉ̃rẽ werecoꞌterã ʉꞌmʉsecjãrã buꞌipʉ tojacʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃rẽ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
Mʉꞌʉ yʉꞌʉ macʉ̃ niꞌi.
Niꞌcãcã meꞌrã yʉꞌʉ mʉꞌʉ pacʉ niꞌi nisere ĩꞌoꞌo, nicʉ niwĩ.
Cʉ̃, cʉ̃rẽ werecoꞌterãrẽ tojo niticʉ niwĩ. Tojo nicã cʉ̃ macʉ̃ ye cjasere ucũgʉ̃, aꞌtiro nicʉ niwĩ:
Yʉꞌʉ cʉ̃ pacʉ nigʉ̃ti.
Cʉ̃ yʉꞌʉ macʉ̃ nigʉ̃sami, nicʉ niwĩ.
Cʉ̃rẽ werecoꞌterã peꞌere ne tojo niticʉ niwĩ. Aꞌtiro weecʉ niwĩ. Cʉ̃ macʉ̃ masã maꞌmi niꞌcʉ̃ nigʉ̃rẽ aꞌti nucũcãpʉ bajuacã weecʉ niwĩ. Tojo waꞌacã wéégʉ, Õꞌacʉ̃ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
Nipeꞌtirã yʉꞌʉre werecoꞌterã yʉꞌʉ macʉ̃rẽ ejaqueꞌa, ẽjõpeoato, nicʉ niwĩ.
Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ werecoꞌterã peꞌema aꞌtiro nicʉ niwĩ:
Yʉꞌʉ, yʉꞌʉre werecoꞌterãrẽ wĩꞌrõ weronojõ upʉticã weeꞌe.
Narẽta tja pecameꞌe weronojõ upʉticã weeꞌe.
Cʉ̃ macʉ̃ peꞌere “Aꞌtiro weegʉti”, nicʉ niwĩ:
Mʉꞌʉ Õꞌacʉ̃ nise, wiogʉ nise ne peꞌtisome.
Mʉꞌʉ masãrẽ queoro dutigʉsaꞌa.
Mʉꞌʉ queoro weesere maꞌiꞌi.
Ãpẽrã ñaꞌarõ weese peꞌere yabiꞌi.
Tojo weegʉ yʉꞌʉ Õꞌacʉ̃ mʉꞌʉrẽ besegʉ, wiogʉ sõrõgʉ̃, ʉꞌse meꞌrã waꞌrewʉ.
Mʉꞌʉ meꞌrãcjãrã buꞌi tojacã weewʉ.
Masã mʉꞌʉrẽ “Añuyʉꞌrʉagʉ nimi”, nima.
10 Apero Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃rẽ ucũꞌquere aꞌtiro ojanoꞌwʉ̃:
Wiogʉ, ne waropʉre mʉꞌʉ basuta aꞌti turire, ʉꞌmʉsere bajurẽwʉ̃.
11 Aꞌte mʉꞌʉ weeꞌque peꞌtirosaꞌa.
Mʉꞌʉ pũrĩcã peꞌtisome.
Ninuꞌcũgʉ̃saꞌa.
Nipeꞌtise mʉꞌʉ weeꞌque suꞌti weronojõ boadijarosaꞌa.
12 Mʉꞌʉ tere suꞌti weronojõ tuupeꞌegʉsaꞌa.
Nipeꞌtise te dʉcayunoꞌrõsaꞌa.
Mʉꞌʉ pũrĩcã ne dʉcayuweꞌe.
Mejãrõta ninuꞌcũꞌu.
Mʉꞌʉ catiri ʉmʉco ne peꞌtisome, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃rẽ.
13 Õꞌacʉ̃ aꞌte quẽꞌrãrẽ cʉ̃ macʉ̃rẽ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
Yʉꞌʉ tiro wiogʉ dujiri cũmurõ diacjʉ̃ peꞌe dujigʉsaꞌa.
Mʉꞌʉrẽ ĩꞌatuꞌtiꞌcãrã mʉꞌʉ doca tojapeꞌticã weegʉti.
Yʉꞌʉ tojo weeri cura mʉꞌʉ dujigʉsaꞌa, nicʉ niwĩ.
Cʉ̃rẽ werecoꞌterã peꞌere ne niꞌcʉ̃rẽ tojo niticʉ niwĩ. 14 Nipeꞌtirã Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã bajutirã nima. Na cʉ̃ dutisere weecoꞌterã nima. Na cʉ̃ yʉꞌrʉonoꞌcãrãrẽ weetamudutigʉ oꞌóꞌcãrã nima.