Santiago cʉ̃ ojaꞌque niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Aꞌti pũrĩrẽ Jesucristore ẽjõpeorã Israe curuacjãrã noꞌo ʉaro waꞌasteaꞌcãrãrẽ Santiago ojacʉ niwĩ. Cʉ̃́ta Jerusalẽ́cjãrã Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrãrẽ sʉꞌori nisetigʉ nicʉ niwĩ. Téé wẽrĩgʉ̃pʉ narẽ sʉꞌori nisetitʉocʉ niwĩ.
Aꞌtiro ojacʉ niwĩ. Wãcũtutuasere, ñaꞌarõ weeticãꞌña nisere, ucjaticãꞌña nisere ojacʉ niwĩ. Añurõ weese meꞌrã ẽjõpeose wapatiꞌi nisere ojacʉ niwĩ. Tojo nicã Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩnuꞌcũcãꞌña nisere, piꞌetirã wãcũtutuaya nisere, werecasasere ojacʉ niwĩ.
1
Noꞌo ʉaro duꞌtistewãꞌcãꞌcãrãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Santiago aꞌti pũrĩ meꞌrã mʉsãrẽ añudutise oꞌóꞌo. Marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃, tojo nicã marĩ wiogʉ Jesucristo dutisere daꞌrawãꞌñacoꞌtegʉ niꞌi. Mʉsã judío masã doce cururicjãrã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ ojaꞌa. Mʉsã apeye diꞌtapʉ duꞌtistewãꞌcãꞌcãrãrẽ ojaꞌa.
Ẽjõpeoꞌcãrãpʉ tojota ẽjõpeoyapaticãꞌña nise niꞌi
Yʉꞌʉ acawererã, yʉꞌʉ weresere tʉꞌoya. Marĩrẽ apetero wãcũña marĩrõ peje ñaꞌase, mejẽcã bajuse waꞌabosaꞌa. Tojo waꞌacã, eꞌcatiya. Õꞌacʉ̃ marĩrẽ ¿yʉꞌʉre diacjʉ̃ta ẽjõpeomitina? nígʉ̃, mejẽcã waꞌacã weebosami. Tojo waꞌamicã, marĩ cʉ̃rẽ ẽjõpeoduꞌutirã, siape meꞌrã nemorõ wãcũtutuanemorãsaꞌa. Mʉsãrẽ ñaꞌase waꞌari curare tojota wãcũtutuayapaticãꞌña. Tojo weerã siape meꞌrã Jesucristore ẽjõpeonemorãsaꞌa. Añurõ ẽjõpeoyapatituꞌajarãsaꞌa. Õꞌacʉ̃ ʉaronojõ nisetirãsaꞌa. Tojo nicã mʉsãrẽ ne cãꞌrõacã ẽjõpeose dʉꞌsasome.
Noꞌo masĩse moogʉ̃nojõ Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩña. Cʉ̃ oꞌogʉsami. Cʉ̃ “Oꞌoweꞌe” nitigʉta, tuꞌtiro marĩrõ nipeꞌtirãrẽ marĩ sẽrĩse nemorõ oꞌoyʉꞌrʉnʉꞌcãgʉ̃sami. Tere sẽrĩrã, ẽjõpeose meꞌrã sẽrĩña. “¿Yʉꞌʉre oꞌogʉsariba?” nitirãta, sẽrĩña. Marĩ, apetero weegʉ yʉꞌʉre oꞌosome nírã, dia pajiri maa cjase pãꞌcõrĩ dʉcayumʉjãrõ weronojõ niꞌi. Témarĩcã, wĩꞌrõ wẽeocã, waꞌamʉjã, dijamʉjãsaꞌa. Aꞌte weronojõ tʉꞌoñaꞌgʉ̃, “Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre yʉꞌtigʉsami”, ni wãcũticãꞌña. Yʉꞌtisome. Niꞌcã nʉmʉrẽ mejẽcã, ape nʉmʉrẽ mejẽcã wãcũsami. Queoro niꞌcã́diacjʉ̃ wãcũtisami. Tojo wãcũgʉ̃nojõrẽ Õꞌacʉ̃ oꞌotisami.
Pajasecʉogʉ Jesure ẽjõpeogʉ eꞌcatiato. Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉre mejõ nigʉ̃ nitisami. Cʉ̃rẽ wiogʉ sõrõgʉ̃sami. 10 Noꞌo peje cʉogʉ quẽꞌrã Jesure ẽjõpeogʉ eꞌcatiato. Cʉ̃ ẽjõpeose cʉ̃ cʉose nemorõ wapatiꞌi. Cʉ̃ cʉose oꞌori ñaidijaro weronojõ peꞌtidijarosaꞌa. 11 Na masã peje cʉorãnojõ aꞌtiro waꞌarãsama. Tá mujĩpũ ʉpʉtʉ asicã, ñaia waꞌasaꞌa. Tojo weero te oꞌori añuse nimirõ, ñai, bʉrʉdija waꞌasaꞌa. Aꞌte weronojõ na peje cʉomiꞌque peꞌtidijarosaꞌa. Tojo weerã na daꞌrase meꞌrãta wẽrĩrãsama.
Marĩ ñaꞌarõ weesĩꞌrĩsere Õꞌacʉ̃ mejẽta dutimi nise niꞌi
12 Jesucristore ẽjõpeogʉ cʉ̃rẽ ñaꞌarõ waꞌamicã ẽjõpeonuꞌcũgʉ̃, eꞌcatisami. Cʉ̃ wãcũtutuaca beꞌro Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ “Queoro weemi”, nisami. Tojo weegʉ cʉ̃ meꞌrã ʉꞌmʉsepʉ catinuꞌcũgʉ̃sami. Õꞌacʉ̃ “Yʉꞌʉre ẽjõpeorãrẽ catinuꞌcũsere oꞌogʉti” níꞌcaronojõta oꞌogʉsami. 13 Noꞌo ñaꞌarõ weesĩꞌrĩgʉ̃nojõ “Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre tojo weedutimi”, niticãꞌña. Õꞌacʉ̃rẽ ne ñaꞌarõ weesĩꞌrĩse marĩꞌi. Tojo nicã ne niꞌcʉ̃rẽ “Ñaꞌarõ weeya”, nitisami.
14-15 Aꞌtiro peꞌe niꞌi. Marĩ basu ñaꞌarõ weesere wãcũnʉrʉ̃ꞌʉ. Tojo tere wãcũnʉrʉ̃cã, marĩ ñaꞌarõ weesĩꞌrĩse wãꞌcãꞌa. Aꞌte ñaꞌarõ weesĩꞌrĩse meꞌrã ñaꞌase waꞌasaꞌa. Marĩ siape meꞌrã pũrõ weepóca beꞌro deꞌro duꞌumasĩtisaꞌa. Te meꞌrã diacjʉ̃ta wẽrĩdojasere bocarãsaꞌa. Buꞌiri daꞌrese bocarãsaꞌa.
16 Yʉꞌʉ acawererã, mʉsã diacjʉ̃ wãcũña. “Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre ñaꞌarõ weedutimi”, niticãꞌña.
17 Nipeꞌtise añuse marĩrẽ oꞌose “Õꞌacʉ̃ cʉ̃ oꞌoꞌque niꞌi”, ni wãcũña. Cʉ̃ aꞌti ʉmʉco sĩꞌorã mujĩpũ, ñocõarẽ weeꞌcʉ nimi. Na ʉ̃jʉ̃mʉjã, yatidijamʉjãsama. Õꞌacʉ̃ pũrĩcã na weronojõ nitisami. Ne cãꞌrõ dʉcayutisami. Ʉmʉcorinʉcʉ̃ marĩrẽ añurõ weenuꞌcũcãꞌsami. 18 Õꞌacʉ̃ marĩrẽ cʉ̃ ʉaꞌcaronojõta cʉ̃ ye queti diacjʉ̃ nise meꞌrã cʉ̃ põꞌrã waꞌacã weecʉ niwĩ. Tojo weerã cʉ̃rẽ ẽjõpeotjĩarã, cʉ̃ põꞌrã nimʉꞌtãꞌcãrã weronojõ niꞌi. Siape meꞌrã nemorõ pãjãrã cʉ̃rẽ ẽjõpeonemorãsama.
Õꞌacʉ̃ quetire tʉꞌo, cʉ̃ dutironojõta weeya nise niꞌi
19 Yʉꞌʉ acawererã, yʉꞌʉ maꞌirã, mʉsãrẽ aꞌtere weregʉti. Ãpẽrã mʉsãrẽ werecã, añurõ tʉꞌoya. Mʉsã na weresere tʉꞌorã, queoro wãcũtojarãpʉ ucũña. Uayeticãꞌña. 20 Marĩ uarã, Õꞌacʉ̃ ʉaro weetisaꞌa. 21 Tojo weerã nipeꞌtise mʉsã ñaꞌarõ wãcũsere, ñaꞌarõ weesetisere duꞌucãꞌña. Õꞌacʉ̃ ye queti marĩrẽ cʉ̃ cũuꞌquere queoro ẽjõpeoya. Te quetire tʉꞌo ẽjõpeorã, mʉsã yʉꞌrʉrãsaꞌa.
22 Mʉsã Õꞌacʉ̃ ye quetire tʉꞌorã, tʉꞌoro bajuro tʉꞌoticãꞌña. Mʉsã tʉꞌoꞌquere queoro weeya. Cʉ̃ ye quetire tʉꞌoꞌcãrã nimirã tere weetirã, marĩ basu weesoorã weeꞌe. 23-24 Marĩ Õꞌacʉ̃ ye quetire tʉꞌomirã tere weetirã, aꞌte weronojõ niꞌi. Niꞌcʉ̃ masʉ̃ cʉ̃ diapoare ẽorõpʉ ĩꞌasami. Cʉ̃ ĩꞌáca beꞌro aperopʉ waꞌagʉ, cʉ̃ bajusere acoboja waꞌasami. Õꞌacʉ̃ ye quetire tʉꞌomirã tere weetirã, marĩ quẽꞌrã cʉ̃ weronojõ niꞌi. Maata cʉ̃ ye quetire acobojosaꞌa. 25 Apĩ peꞌe cʉ̃ Õꞌacʉ̃ ye tʉꞌoꞌquere wãcũnuꞌcũ, acobojotisami. Õꞌacʉ̃ dutironojõ marĩ weenuꞌcũcã, cʉ̃ nipeꞌtise marĩ weese meꞌrã eꞌcaticã weegʉsami. Õꞌacʉ̃ ye queti diacjʉ̃ta niꞌi. Te meꞌrã marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere yʉꞌrʉweticã weecʉ niwĩ.
26 Marĩ aꞌtiro nibosaꞌa: “Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeoꞌo.” Tojo nimirã, ãpẽrãrẽ ucja, ñaꞌarõ ucũbosaꞌa. Te meꞌrã marĩ ucũsere “Diacjʉ̃ niweꞌe”, ni masĩnoꞌo. “Marĩ Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeoꞌo” nimiꞌque ne wapamarĩsaꞌa. 27 Marĩ cʉ̃rẽ diacjʉ̃ ẽjõpeorã, aꞌtiro weesetiroʉaꞌa. Pacʉsʉmʉa moorãrẽ, wapewia numiarẽ narẽ mejẽcã waꞌacã, weetamurõʉaꞌa. Apeye quẽꞌrãrẽ aꞌti ʉmʉco cjase ñaꞌasere weeticãꞌrõʉaꞌa.