Jueces
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Josué, tojo nicã bʉcʉrã cʉ̃ nícaterocjãrã wẽ́rĩ́ca beꞌro Israe curuacjãrã Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeoduꞌu, na ʉaro weeseticãrã niwã. Titare Canaá diꞌtacjãrã Israe curuacjãrã yere yaja, ñaꞌarõ weecãrã niwã. Beꞌro Israe curuacjãrã ʉpʉtʉ piꞌeti, bʉjaweti, Õꞌacʉ̃rẽ acobojose sẽrĩcãrã niwã. Tojo weecã ĩꞌagʉ̃, Õꞌacʉ̃ narẽ yʉꞌrʉodutigʉ, sʉꞌori nisetiri masãrẽ cũucʉ niwĩ. Sʉꞌori nisetiri masʉ̃ catiri cura añurõ niseticũcãrã niwã. Cʉ̃ wẽ́rĩ́ca beꞌro masã Õꞌacʉ̃rẽ sirutuduꞌu, noꞌo ʉaro ẽjõpeoseticũcãrã niwã. Na tojo weecã ĩꞌagʉ̃, Õꞌacʉ̃ na meꞌrã ua, narẽ ĩꞌatuꞌtirã dutise doca waꞌacã weecʉ niwĩ. Beꞌro Israe curuacjãrã ʉpʉtʉ piꞌetí, bʉjaweti, Õꞌacʉ̃rẽ acobojose sẽrĩcãrã niwã. Na tojo weecã ĩꞌagʉ̃, Õꞌacʉ̃ narẽ niꞌcʉ̃ sʉꞌori nisetiri masʉ̃rẽ oꞌócʉ niwĩ tja. Sʉꞌori nisetiri masʉ̃ narẽ ĩꞌatuꞌtiri masã doca nirãrẽ aꞌmewẽjẽ wijataꞌacʉ niwĩ. Beꞌro tja todʉporo na ñaꞌarõ weesetiꞌcaronojõta weenuꞌcũcãꞌcãrã niwã.
Sʉꞌori nisetiri masã waꞌteropʉre nibutiaꞌcãrã Débora, Barac, Gedeṍ, Sansón nicãrã niwã. Ãpẽrã sʉꞌori nisetiri masã quẽꞌrã nicãrã niwã.
1
Judá ya curuacjãrã, tojo nicã Simeó ya curuacjãrã cananeo masã meꞌrã aꞌmewẽjẽꞌque niꞌi
Josué wẽ́rĩ́ca beꞌro Israe curuacjãrã Õꞌacʉ̃rẽ aꞌtiro ni sẽrĩtiñaꞌcãrã niwã:
—¿Ʉ̃sã waꞌtero nirã́ Israe curuacjãrã dinojõ curuacjãrã cananeo masã meꞌrã aꞌmewẽjẽrã waꞌamʉꞌtãrãsari?
Õꞌacʉ̃ narẽ aꞌtiro ni yʉꞌticʉ niwĩ:
—Judá ya curuacjãrã waꞌamʉꞌtãrãsama. Yʉꞌʉ aꞌti diꞌtare narẽ oꞌotojapʉ, nicʉ niwĩ.
Cʉ̃ tojo nicã tʉꞌorã, Judá ya curuacjãrã ʉmʉa na maꞌmisʉmʉa Simeó ya curuacjãrãrẽ pijineocãrã niwã. Narẽ aꞌtiro nicãrã niwã: “Teꞌa, ʉ̃sã ya diꞌta niatjopʉ waꞌarã. Cananeo masãrẽ aꞌmewẽjẽtamurã aꞌtia. Beꞌro ʉ̃sã quẽꞌrã mʉsã ya diꞌta niatjore mʉsã meꞌrã aꞌmewẽjẽtamurã waꞌarãsaꞌa”, nicãrã niwã. Na tojo nicã tʉꞌorã, Simeó ya curuacjãrã, “Jaʉ, cananeo masãrẽ mʉsã meꞌrã aꞌmewẽjẽtamurã waꞌarãsaꞌa”, nicãrã niwã. Tojo weerã Judá ya curuacjãrã na acawererã Simeó ya curuacjãrã meꞌrã cananeo masãrẽ, tojo nicã ferezeo masã meꞌrã aꞌmewẽjẽ, na ye diꞌta nimiꞌquere ẽꞌmacãrã niwã. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ tutuaro meꞌrã tojo weecãrã niwã. Bezepʉre diez mil ʉmʉarẽ wẽjẽcãrã niwã.
*****
19 Õꞌacʉ̃ Judá ya curuacjãrã meꞌrã nicʉ niwĩ. Tojo weerã na diꞌta opa buꞌpapijaro nirãrẽ cõꞌawĩrõ, ẽꞌmacãrã niwã. Tojo weemirã, opa paꞌtiro nirã́ peꞌere cõꞌawĩrõmasĩticãrã niwã. Na cabayua wejesepawʉ cõme meꞌrã weeꞌquepawʉ cʉocã ĩꞌarã, tojo weemasĩticãrã niwã. 20 Moisé Calere níꞌcaronojõta Hebrṍ wãmetirore oꞌocãrã niwã. Cale iꞌtiarã Anac põꞌrãrẽ cõꞌawĩrõcãꞌcʉ niwĩ. 21 Benjamí ya curuacjãrã peꞌe jebuseo masã, Jerusalẽ́pʉ nirãrẽ cõꞌawĩrõmasĩticãrã niwã. Tojo weerã jebuseo masã, tojo nicã Benjamí ya curuacjãrã aꞌtocaterore niꞌcãrõ meꞌrã topʉ nidecotima yujupʉ.
José pãrãmerã nituriarã Betecjãrã meꞌrã aꞌmewẽjẽ, docaqueꞌacã weeꞌque niꞌi
22 José pãrãmerã nituriarã Betecjãrã meꞌrã aꞌmewẽjẽrãtirã, majãcãrã niwã. Na tojo weecã, Õꞌacʉ̃ narẽ weetamucʉ niwĩ. 23 Na ĩꞌaduꞌtiri masãrẽ Betepʉre oꞌócãrã niwã. Todʉporopʉ ti macã Luz wãmeticaro niwʉ̃. 24 Na ĩꞌaduꞌtiri masã ti macãcjʉ̃ niꞌcʉ̃ wijaticã ĩꞌarã, cʉ̃rẽ nicãrã niwã: “¿Ʉ̃sã macãrẽ noꞌo peꞌe sãjãcã añubosari? Ĩꞌoña. Mʉꞌʉ tojo ĩꞌocã, mʉꞌʉrẽ añurõ coꞌterãti”, nicãrã niwã. 25 Tojo weegʉ cʉ̃ macã sãjãrõrẽ ĩꞌocʉ niwĩ. Beꞌro ti macãrẽ sãjãa, nipeꞌtirã topʉ nirãrẽ wẽjẽpeꞌocãꞌcãrã niwã. Ti macã sãjãrõrẽ ĩꞌoꞌcʉma, tojo nicã cʉ̃ acawererãrẽ wẽjẽticãrã niwã. 26 Beꞌro ti macã sãjãrõrẽ ĩꞌoꞌcʉ hitita masã ya diꞌtapʉ waꞌa, topʉ niꞌcã macã pãacʉ niwĩ. Ti macãrẽ Luz wãme õꞌocʉ niwĩ. Tojota wãmetidecotisaꞌa yujupʉ.
*****