Joná
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Aꞌti pũrĩ Joná, Israe curuacjʉ̃, Õꞌacʉ̃ yere weremʉꞌtãrĩ masʉ̃ ye cjasere wereꞌe. Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ ape diꞌtapʉ Nínive wãmetiri macãpʉ cʉ̃ buꞌiri daꞌreatje cjasere weredutigʉ oꞌómicʉ niwĩ. Cʉ̃ peꞌe waꞌasĩꞌrĩtigʉ, aperopʉ duꞌtiamicʉ niwĩ. Cʉ̃ duꞌtiari cura Jonárẽ waꞌiwʉ̃ pajigʉjo baꞌacʉ niwĩ. Waꞌiwʉ̃ cʉ̃rẽ eꞌocũuca beꞌro Joná Nínivepʉ aꞌtiro ni weregʉ waꞌacʉ niwĩ: “Mʉsãrẽ cuarenta nʉmʉrĩ beꞌro Õꞌacʉ̃ buꞌiri daꞌregʉsami”, nicʉ niwĩ. Beꞌro Õꞌacʉ̃ na ñaꞌarõ weeꞌquere bʉjaweti, dʉcayucã ĩꞌagʉ̃, acobojocʉ niwĩ. Joná peꞌe cʉ̃ tojo weecã ĩꞌagʉ̃, ua waꞌacʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo uacã ĩꞌagʉ̃, Õꞌacʉ̃ “Masãrẽ pajañaꞌrõʉaꞌa” nisere werecʉ niwĩ.
Aꞌti pũrĩ Õꞌacʉ̃ masã na ñaꞌarõ weeꞌquere acobojose sẽrĩcã, pajañaꞌsami nisere wereꞌe.
1
Joná Õꞌacʉ̃rẽ duꞌtiaꞌque queti niꞌi
Niꞌcã nʉmʉ Õꞌacʉ̃ Joná Amitai macʉ̃rẽ aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Pajiri macã Nínivepʉ waꞌa weetjĩagʉ̃, aꞌtiro weregʉ waꞌaya. Na ñaꞌarõ weesetise yʉꞌʉpʉre ejaꞌa. Tojo weegʉ yʉꞌʉ narẽ buꞌiri daꞌregʉti”, nicʉ niwĩ.
Joná peꞌe Õꞌacʉ̃rẽ yʉꞌtironojõ oꞌogʉ, Õꞌacʉ̃rẽ duꞌtigʉ, Jope nirĩ petapʉ buꞌacʉ niwĩ. Topʉ yucʉsʉ Tarsis wãmetiri macãpʉ waꞌapjʉre bocaejacʉ niwĩ. Cʉ̃ ti macãpʉ waꞌagʉti nígʉ̃, topʉ waꞌase wapare wapayecʉ niwĩ. Wapayetoja, tiwʉpʉ mʉjãsãjãcʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo weecã, Õꞌacʉ̃ ti maajo decopʉ ʉpʉtʉ wĩꞌrõ wẽe, bʉpo paacã weecʉ niwĩ. Tojo waꞌacã, tiwʉpʉ nirã́ “Yucʉsʉ batarotiro weeꞌe”, nicãrã niwã. Tiwʉre daꞌracoꞌterã ʉpʉtʉ uirã, nanʉcʉ̃ na ẽjõpeorãnojõrẽ “Weetamuña”, ni sẽrĩcãrã niwã. Beꞌro tiwʉ nʉcʉ̃tipjʉ tojato nírã, na miase nʉcʉ̃sere ti maajopʉ doqueñopeꞌocãrã niwã. Joná peꞌe tojo waꞌari curare na apeyenojõ nʉrõrĩ tucũpʉ dijaa, cãrĩyʉꞌrʉqueꞌa waꞌacʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo weecã ĩꞌagʉ̃, tiwʉre dutigʉ cʉ̃ tiropʉ dijaa, cʉ̃rẽ nicʉ niwĩ:
—Mʉꞌʉ wʉjabʉcʉ, ¿deꞌro weegʉ cãrĩsãñati? Wãꞌcãña. Mʉꞌʉ ẽjõpeogʉre sẽrĩña. Apetero weegʉ cʉ̃ marĩrẽ ĩꞌa, yʉꞌrʉogʉsami, nicʉ niwĩ.
Tojo waꞌari curare tiwʉpʉ daꞌrarã na basu aꞌmerĩ ucũcãrã niwã:
—¿Marĩrẽ noa ye buꞌiri tojo waꞌamitito? nírã, marĩ ẽjõpeorãrẽ besedutirã, mejõ níbocarã, nicãrã niwã. Na tojo weecã, Joná buꞌiritigʉ wijacʉ niwĩ. Tojo waꞌacã ĩꞌarã, cʉ̃rẽ nicãrã niwã:
—Ʉ̃sãrẽ wereya. ¿Deꞌro weero marĩrẽ tojo ñaꞌarõ waꞌamitito? ¿Mʉꞌʉ ñeꞌenojõrẽ daꞌrati? ¿Noꞌopʉ níꞌcʉ aꞌtiati? ¿Di diꞌtacjʉ̃ niti? ¿Di curuacjʉ̃ o ñamʉnojõ masʉ̃ niti mʉꞌʉ? ni sẽrĩtiñaꞌcãrã niwã.
Joná narẽ yʉꞌticʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉ hebreo masʉ̃ niꞌi. Õꞌacʉ̃ ʉꞌmʉsecjʉ̃, dia pajiri maa, diꞌtare weeꞌcʉre ẽjõpeoꞌo.
10-11 Joná tiwʉ daꞌrarãrẽ “Õꞌacʉ̃rẽ duꞌtigʉ weeꞌe”, ni werecʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo nisere tʉꞌorã, ʉpʉtʉ uicãrã niwã. Siapeꞌe meꞌrã wĩꞌrõ ʉpʉtʉ wẽe, pãꞌcõrĩ pacase wãꞌcãcã ĩꞌarã, cʉ̃rẽ sẽrĩtiñaꞌcãrã niwã:
—¿Deꞌro weegʉ mʉꞌʉ tojo weeati? Ʉ̃sã aꞌti maajore diꞌtamarĩacã ʉarã, ¿mʉꞌʉrẽ deꞌro weerãsari? nicãrã niwã.
12 Cʉ̃ narẽ yʉꞌticʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉre dia pajiri maapʉ doqueñoña. Mʉsã tojo weecã, maa diꞌtamarĩarõsaꞌa. Ye buꞌirita wĩꞌrõ wẽe, bʉpo ʉpʉtʉ paami, nicʉ niwĩ.
13 Cʉ̃ tojo nimicã, tiwʉre na tutuaro põtẽorõ sumutopʉ waꞌarã, wajanʉjãmicãrã niwã. Ne põtẽoticãrã niwã. Dia siapeꞌe meꞌrã nemorõ pãꞌcõrĩ wãꞌcãcaro niwʉ̃. 14 Tojo waꞌacã ĩꞌarã, Õꞌacʉ̃rẽ ʉpʉtʉ sẽrĩcãrã niwã: “Õꞌacʉ̃, ʉ̃sãrẽ ãꞌrĩ ye buꞌiri wẽrĩcã weeticãꞌña. Cʉ̃ buꞌiri moocãma, ʉ̃sãrẽ ‘Na buꞌiritima’, niticãꞌña. Õꞌacʉ̃, mʉꞌʉ weesĩꞌrĩrõ weeya”, nicãrã niwã.
15 Tojo nitoja, Jonárẽ maapʉ doqueñocãrã niwã. Na tojo wééca beꞌro pãꞌcõrĩ diꞌtamarĩa waꞌacaro niwʉ̃. 16 Tojo weecã ĩꞌarã, tiwʉ daꞌrarã Õꞌacʉ̃rẽ wiopesase meꞌrã tʉꞌoñaꞌcãrã niwã. Tojo weerã cʉ̃rẽ waꞌicʉre wẽjẽ, ʉ̃jʉ̃amorõpeocãrã niwã. Tojo weetoja, “Mʉꞌʉ meꞌrã aꞌtiro weerãti” ni, apocãrã niwã.
17 Õꞌacʉ̃ peꞌe na tojo weeri cura niꞌcʉ̃ waꞌiwʉ̃ pajigʉ Jonárẽ baꞌadutigʉ oꞌócʉ niwĩ. Joná cʉ̃ poꞌpeapʉre ʉmʉco, ñami iꞌtia nʉmʉ sãñacʉ niwĩ.