2
Jesú cʉ̃ bajuaꞌque niꞌi
(Mt 1.18-25)
Jesú cʉ̃ bajuase dʉporo nipeꞌtirã romano masã wiogʉ Augusto wãmetigʉ nipeꞌtirã masãrẽ baꞌpaqueogʉtigʉ, na wãmerẽ ojaõꞌoduticʉ niwĩ. Cirenio, Siria diꞌta wiogʉ nícatero ne waro ojaõꞌose nʉꞌcãcaro niwʉ̃. Nipeꞌtirãrẽ na ñecʉ̃sʉmʉa bajuaꞌque macãrĩpʉ ojaõꞌogʉ̃ waꞌaduticʉ niwĩ.
Tojo weegʉ José Nazare Galilea diꞌta nirĩ macãpʉ níꞌcʉ wijawãꞌcãcʉ niwĩ. Belẽ́ Judea diꞌta nirĩ macãpʉ waꞌacʉ niwĩ. Topʉ cʉ̃ ñecʉ̃ Davi bajuacʉ niwĩ. Cʉ̃ Davi pãrãmi niyugʉ, topʉ ojaõꞌodutigʉ waꞌacʉ niwĩ. Cʉ̃, cʉ̃ omocã dʉꞌteacjo María meꞌrã Belẽpʉ ojaõꞌodutigʉ waꞌacʉ niwĩ. Co wĩꞌmagʉ̃ cʉogo nico niwõ. Na Belẽpʉ nirĩ cura María co wĩꞌmagʉ̃ ñeꞌerĩtero ejacaro niwʉ̃. Topʉre na cãrĩrĩ wiꞌi bocaticãrã niwã. Tojo weerã ecarã na cãrĩrĩ wiꞌipʉ waꞌacãrã niwã. Topʉ co ne waro wĩꞌmagʉ̃ wʉaco niwõ. Cʉ̃rẽ suꞌti caseri meꞌrã oma, ecarã na baꞌari coꞌropʉ cũuco niwõ.
Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã ʉꞌmʉsecjãrã oveja coꞌterãrẽ Jesú bajuasere wereꞌque niꞌi
Belẽ́ sumutopʉ oveja coꞌterã nicãrã niwã. Na, na yarã ovejare coꞌterã, cãpũpʉ niboꞌreamʉjãcãrã niwã. Wãcũña marĩrõ narẽ niꞌcʉ̃ Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ ʉꞌmʉsecjʉ̃ bajuacʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ asistese na tiropʉ añurõ boꞌreyuseꞌsa waꞌacaro niwʉ̃. Tojo waꞌacã ĩꞌarã, ʉcʉayʉꞌrʉacãrã niwã. 10 Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ narẽ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉre uiticãꞌña. Mʉsãrẽ añuse quetire miitigʉ weeꞌe. Te quetire tʉꞌorã, nipeꞌtirã eꞌcatirãsama. 11 Niꞌcãcã ñami Davi ya macã Belẽpʉ mʉsãrẽ yʉꞌrʉoacjʉ bajuami. Cʉ̃ Õꞌacʉ̃ beseꞌcʉ Cristo marĩ wiogʉ nimi. 12 Cʉ̃ wĩꞌmagʉ̃rẽ suꞌti caseri meꞌrã omaꞌcʉre bocaejarãsaꞌa. Waꞌicʉrã nirĩ wiꞌipʉ cũñagʉ̃rẽ ĩꞌarãsaꞌa. Mʉsã aꞌtere ĩꞌarã, “Diacjʉ̃ta wereapĩ”, nirãsaꞌa, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ.
13 Cʉ̃ tojo níca beꞌroacã cʉ̃ tiropʉ pãjãrã Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã ʉꞌmʉsecjãrã bajuanemocãrã niwã. Na Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeorã, aꞌtiro eꞌcati basapeocãrã niwã:
14 Õꞌacʉ̃ ʉꞌmʉsecjʉ̃rẽ eꞌcatipeorã.
Nipeꞌtirã cʉ̃rẽ “Añubutiami”, ni basapeoato.
Aꞌti diꞌta peꞌere cʉ̃ añurõ weenoꞌcãrã ejerisãjãse cʉoato, nicãrã niwã.
15 Beꞌro Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã ʉꞌmʉsepʉ mʉjã́ca beꞌro oveja coꞌterã na basu aꞌmerĩ ucũcãrã niwã:
—Teꞌa quero Belẽpʉ. Tojo waꞌaꞌquere, Õꞌacʉ̃ marĩrẽ weredutiꞌquere ĩꞌarã marĩ, nicãrã niwã.
16 Tojo weerã sojaro meꞌrã macãpʉ piꞌacãrã niwã. Topʉ piꞌatarã, María, Joseré bocaejacãrã niwã. Wĩꞌmagʉ̃ quẽꞌrãrẽ ecarã baꞌari coꞌropʉ cũñagʉ̃rẽ ĩꞌacãrã niwã. 17 Cʉ̃rẽ ĩꞌáca beꞌro Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ wĩꞌmagʉ̃ ye quetire narẽ níꞌquere werestecãrã niwã. 18 Nipeꞌtirã na weresere tʉꞌorã, tʉꞌo ʉcʉamʉjãcãrã niwã. 19 María peꞌe oveja coꞌterã tojo nisere co seꞌsaro wãcũ tʉꞌoñaꞌcãꞌco niwõ. Ʉpʉtʉ tere wãcũnʉrʉ̃co niwõ. 20 Oveja coꞌterã Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ narẽ níꞌcaronojõta queoro waꞌacã ĩꞌarã, Õꞌacʉ̃rẽ “Añuyʉꞌrʉami”, ni eꞌcatitojaacãrã niwã.
Jesure na Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉ miaꞌque niꞌi
21 Niꞌcã semana Jesú bajuáca beꞌro na weewʉaronojõ weecãrã niwã. Jesure cʉ̃ õꞌrẽcjʉ yapa caserore yejecõꞌacãrã niwã. Titareta cʉ̃rẽ Jesú wãme õꞌocãrã niwã. Ti wãmerẽta Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ María co nijĩpaco nise dʉporo õꞌoduticʉ niwĩ. Tojo weerã tojo wãmeyecãrã niwã.
22 Wĩꞌmagʉ̃ co wʉáca beꞌro ticʉse nʉmʉrĩ yʉꞌrʉ́ca beꞌro na weewʉaronojõpʉma weecãrã niwã. Moisé dutise aꞌtiro nicaro niwʉ̃. Numia wĩꞌmagʉ̃ wʉáca beꞌro ticʉse nʉmʉrĩ beꞌro apaturi na níꞌcaronojõta tojato tja nírõ tojo duticaro niwʉ̃. Titare wĩꞌmagʉ̃rẽ Jerusalẽ́pʉ miacãrã niwã. Topʉ Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉ miisãjãa, Õꞌacʉ̃rẽ “Mʉꞌʉ yagʉ nimi”, ni ĩꞌorã waꞌacãrã niwã. 23 Õꞌacʉ̃ dutise tojo niyucã, tere tojo weecãrã niwã. Aꞌtiro nicaro niwʉ̃: “Nipeꞌtirã bajuamʉꞌtãrã ʉmʉa Õꞌacʉ̃ yarã sãjãcã weenoꞌrãsama”, niwʉ̃. 24 Beꞌro María, tojo nicã José Õꞌacʉ̃ dutiꞌcaronojõta weecãrã niwã tja. Aꞌtiro nicaro niwʉ̃: “Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeorã, pʉarẽrã buja weronojõ bajurãrẽ oꞌoya. Na marĩcã buja pʉarã oꞌoya”, nicaro niwʉ̃.
25 Titare niꞌcʉ̃ Jerusalẽ́cjʉ̃ Simeó wãmetigʉ nicʉ niwĩ. Cʉ̃ añugʉ̃ waro Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeoyʉꞌrʉgʉ nicʉ niwĩ. Israe curuacjãrãrẽ yʉꞌrʉoacjʉre yucuegʉ weecʉ niwĩ. Espíritu Santu Simeó meꞌrã ninuꞌcũcʉ niwĩ. 26 Espíritu Santu cʉ̃rẽ aꞌtiro wereyutojacʉ niwĩ:
—Cristo Õꞌacʉ̃ beseꞌcʉre ĩꞌatimigʉ̃, mʉꞌʉ wẽrĩsome, nicʉ niwĩ. 27 Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉ Jesure miáca nʉmʉrẽ Espíritu Santu Simeórẽ ti wiꞌipʉ waꞌaduticʉ niwĩ. Beꞌro Jesure cʉ̃ pacʉsʉmʉa Moisé dutiꞌcaronojõta wéérã, Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉ miacãrã niwã. 28 Wĩꞌmagʉ̃rẽ ĩꞌagʉ̃, Simeó miiwʉacʉ niwĩ. Miiwʉa, Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatipeogʉ, aꞌtiro nicʉ niwĩ:
29 Wiogʉ, mʉꞌʉ “Aꞌtiro weegʉti” níꞌquere queoro weeapʉ.
Tojo weegʉ niꞌcãrõacãrẽ yʉꞌʉ mʉꞌʉrẽ daꞌracoꞌtegʉ eꞌcatise meꞌrã wẽrĩmasĩꞌi.
30 Masãrẽ yʉꞌrʉoacjʉre ĩꞌatojaꞌa.
31 Mʉꞌʉ nipeꞌtirã masã ĩꞌorõpʉ cʉ̃rẽ masĩdutigʉ tojo weewʉ.
32 Cʉ̃́ta judío masã nitirãrẽ mʉꞌʉrẽ ẽjõpeodutigʉ sĩꞌogʉ̃ weronojõ weegʉsami.
Tojo nicã nipeꞌtirã mʉꞌʉ yarã Israe curuacjãrã “Õꞌacʉ̃ añurõ weeami”, ninoꞌrãsama, nicʉ niwĩ Simeó.
33 Simeó wĩꞌmagʉ̃rẽ tojo nicã tʉꞌorã, José, tojo nicã Jesú paco tʉꞌomarĩa waꞌacãrã niwã. 34 Beꞌro Simeó narẽ “Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weeato”, nicʉ niwĩ. María, Jesú pacore aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—Õꞌacʉ̃ ãꞌrĩ wĩꞌmagʉ̃rẽ aꞌtiro weedutigʉ beseapĩ. Cʉ̃rẽ ʉatirã Israe curuacjãrã cõꞌadijonoꞌrãsama. Cʉ̃rẽ ʉarã peꞌe morõpeonoꞌrãsama. Cʉ̃ Õꞌacʉ̃ ye cjasere ĩꞌomʉꞌtãgʉ̃ nigʉ̃sami. Pãjãrã cʉ̃rẽ teerãsama. 35 Tojo weese meꞌrã nipeꞌtirã wãcũsere bajuyoropʉ masĩnoꞌrõsaꞌa. Mʉꞌʉ peꞌere te diꞌpjĩ meꞌrã ñosẽrõ weronojõ pũrĩse tʉꞌoñaꞌgõsaꞌa, nicʉ niwĩ Maríare.
36 Apego Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉre Õꞌacʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masõ nico niwõ. Co Ana wãmetico niwõ. Fanuel macõ Aser curuacjõ nico niwõ. Bʉcʉo waro nico niwõ. Ne waropʉre nuꞌmio waro omocã dʉꞌteco niwõ. Co omocã dʉꞌtéca beꞌro siete cʉ̃ꞌmarĩ co marãpʉ meꞌrã nico niwõ. Ticʉse cʉ̃ꞌmarĩ beꞌro co marãpʉ wẽrĩa waꞌacʉ niwĩ. 37 Jesure na Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉ miacaterore co wapewio ochenta y cuatro cʉ̃ꞌmarĩ cʉoco niwõ. Co Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉre ne wijatico niwõ. Topʉ Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeogo, ñamirĩ, ʉmʉcori beꞌti, ñubuenuꞌcũcãꞌco niwõ. 38 Simeó Maríare, Joseré ucũrĩ cura Ana na tiropʉ waꞌaco niwõ. Jesure ĩꞌagõ, Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌoco niwõ. Beꞌro nipeꞌtirã Jerusalẽ́cjãrã masãrẽ yʉꞌrʉoacjʉre coꞌterãrẽ Jesú ye cjasere wereco niwõ.
María, José, Jesú na ya macã Nazarepʉ dajatojaaꞌque niꞌi
39 Nipeꞌtise Õꞌacʉ̃ dutiꞌquere weetuꞌajaca beꞌro María, José, Jesú na ya macã Nazare, Galilea diꞌtapʉ dajatojaacãrã niwã. 40 Wĩꞌmagʉ̃ siape meꞌrã bʉcʉa, nemorõ tutuagʉ, masĩnemogʉ̃ waꞌacʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ añurõ weecʉ niwĩ.
Jesú Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉ wiorã meꞌrã ucũꞌque niꞌi
41 Jesú pacʉsʉmʉa nipeꞌtise cʉ̃ꞌmarĩ Pascua bosenʉmʉ nicã Jerusalẽ́pʉ bosenʉmʉrĩ waꞌawʉacãrã niwã. 42 Tojo weerã Jesú doce cʉ̃ꞌmarĩ cʉocã, na weewʉaronojõpʉma waꞌacãrã niwã tja. Jesú titare ne waro bosenʉmʉ waꞌagʉ weecʉ niwĩ. 43 Bosenʉmʉ yʉꞌrʉ́ca beꞌro José, María na ya macãpʉ dajatojaacãrã niwã. Titare Jesú peꞌe cʉ̃ paco María, José masĩrõ marĩrõ Jerusalẽ́pʉ tojacãꞌcʉ niwĩ. 44 Na Jesure “Ãpẽrã marĩ meꞌrãcjãrã meꞌrã waꞌayusami”, nicãrã nimiwã. Tojo weerã na wãcũqueꞌtiro marĩrõ niꞌcã nʉmʉ maꞌapʉre waꞌacãrã niwã. Beꞌropʉ na acawererã, na ĩꞌamasĩrã waꞌtero cʉ̃rẽ aꞌmacãrã nimiwã. 45 Ne bocaticãrã niwã. Tojo weerã cʉ̃rẽ aꞌmarã, Jerusalẽ́pʉ majãmitojacãrã niwã.
46 Iꞌtia nʉmʉ na Jerusalẽ́pʉ wijáca beꞌro Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉ cʉ̃rẽ bocacãrã niwã. Cʉ̃ Moisé ojaꞌquere buꞌeri masã waꞌteropʉ dujicʉ niwĩ. Na ucũsere tʉꞌo, cʉ̃ quẽꞌrã narẽ sẽrĩtiñaꞌmʉjãcʉ niwĩ. 47 Nipeꞌtirã cʉ̃ masĩsere ĩꞌarã, cʉ̃ yʉꞌtimeꞌrĩsere tʉꞌorã, ĩꞌamarĩamʉjãcãrã niwã. 48 Cʉ̃ Õꞌacʉ̃ wiꞌipʉ dujicã ĩꞌarã, cʉ̃ pacʉsʉmʉa ĩꞌamarĩacãrã niwã. Cʉ̃ paco cʉ̃rẽ nico niwõ:
—Macʉ̃ ¿deꞌro weegʉ ʉ̃sãrẽ tojo weeati? Mʉꞌʉ pacʉ, yʉꞌʉ ʉpʉtʉ mʉꞌʉrẽ aꞌmapʉ. Ʉpʉtʉ wãcũqueꞌtiapʉ, nico niwõ.
49 Co tojo nicã tʉꞌogʉ, Jesú nicʉ niwĩ:
—¿Deꞌro weerã yʉꞌʉre aꞌmati? ¿Mʉsã yʉꞌʉ pacʉ ye cjasere weeroʉaꞌa nisere masĩtiati? nicʉ niwĩ.
50 Cʉ̃ pacʉsʉmʉa Jesú tojo nisere tʉꞌomasĩticãrã niwã.
51 Beꞌro na meꞌrã Nazarepʉ dajatojaacʉ niwĩ. Cʉ̃ todʉporopʉ weeꞌcaronojõta na dutisere añurõ yʉꞌtinuꞌcũcʉ niwĩ. Cʉ̃ paco nipeꞌtise Jerusalẽ́pʉ tojo waꞌaꞌquere wãcũnʉrʉ̃co niwõ. 52 Jesú siape meꞌrã bʉcʉa, masĩnemowãꞌcãcʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ “Añugʉ̃ nimi”, ni ĩꞌacʉ niwĩ. Masã quẽꞌrã nipeꞌtirã cʉ̃rẽ añurõ wãcũcãrã niwã.