Mateo Jesucristo ye quetire ojaꞌque niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Ãꞌrĩ romano masã wiogʉre wapaseebosari masʉ̃ nicʉ niwĩ. Cʉ̃rẽ Jesú Capernaupʉ nigʉ̃rẽ cʉ̃ buꞌesere sirutudutigʉ pijicʉ niwĩ.
Aꞌte añuse quetire ojagʉ, cʉ̃ tʉꞌoñaꞌrõnojõ, cʉ̃ ojasĩꞌrĩrõnojõ ojacʉ niwĩ. Cʉ̃ queoro nʉꞌcãꞌque meꞌrã ojanʉꞌcã, tʉꞌota basioro, queoro ojayapadaꞌreocʉ niwĩ.
Õꞌacʉ̃ dʉporocjãrãpʉre “Niꞌcʉ̃ masãrẽ yʉꞌrʉoacjʉre oꞌógʉti”, nicʉ niwĩ. Aꞌti pũrĩ meꞌrã cʉ̃ tojo níꞌquere “Diacjʉ̃ta weepĩ”, ni masĩnoꞌo.
Tojo weegʉ Mateo aꞌtiro ojapĩ. Ne waro dʉporocjãrãpʉre ojanʉꞌcãmʉjãtipĩ. Beꞌro Jesú cʉ̃ bajuaꞌquere ojapĩ. Jesú treinta cʉ̃ꞌmarĩ bʉcʉari cura Juã wãmeyeri masʉ̃ ye cjasere ucũpĩ. Jesú wãmeyenoꞌsere, beꞌro Galileapʉ werecusiaꞌquere, cʉ̃ masãrẽ yʉꞌrʉomʉjãꞌquere téé Jerusalẽ́pʉ wẽrĩgʉ̃ waꞌatʉoꞌquere ojapĩ. Beꞌro Jesú masã́ca beꞌro cʉ̃ buꞌerã cʉ̃rẽ sirutuꞌcãrãrẽ “Nipeꞌtiro aꞌti ʉmʉcopʉ buꞌecusiarã waꞌaya” cʉ̃ níꞌquere ojayapatipĩ.
Aꞌti pũrĩ Jesú masãrẽ buꞌemeꞌrĩyʉꞌrʉapĩ nisere, Õꞌacʉ̃ cʉ̃ dutise cũuꞌquere aꞌtiro nisĩꞌrĩrõ weeꞌe, ni werepĩ. Tojo nicã Jesú wiogʉ sãjãtjere werepĩ, ni ojanoꞌo.
1
Jesucristo ñecʉ̃sʉmʉa na nituriamʉjãtiꞌque niꞌi
(Lc 3.23-38)
Aꞌti pũrĩ Jesucristo ñecʉ̃sʉmʉa wãme meꞌrã ojanʉꞌcãnoꞌo. Jesucristo Õꞌacʉ̃ macʉ̃ masʉ̃ bajuaꞌcʉ Abrahã judío masʉ̃ nimʉꞌtãꞌcʉ pãrãmi nituriagʉ nicʉ niwĩ. Tojo nicã dʉporocjʉ̃pʉ judío masã wiogʉ Davi pãrãmi nituriagʉ nicʉ niwĩ.
Abrahã Isaa pacʉ nicʉ niwĩ. Isaa quẽꞌrã Jacob pacʉ nicʉ niwĩ. Jacob Judá, tojo nicã cʉ̃ maꞌmisʉmʉa, cʉ̃ acabijirã pacʉ nicʉ niwĩ. Judá Fares, Zara sʉꞌrʉaꞌcãrã pacʉ nicʉ niwĩ. Na paco Tamar wãmetico niwõ. Fares Esrom pacʉ nicʉ niwĩ. Esrom Aram pacʉ nicʉ niwĩ. Aram Aminadab pacʉ nicʉ niwĩ. Aminadab Naasón pacʉ nicʉ niwĩ. Naasón Salmón pacʉ nicʉ niwĩ. Salmón Booz pacʉ nicʉ niwĩ. Booz paco Rahab wãmetico niwõ. Booz Obed pacʉ nicʉ niwĩ. Cʉ̃ paco Rut wãmetico niwõ. Obed Isaí pacʉ nicʉ niwĩ. Isaí judío masã wiogʉ Davi pacʉ nicʉ niwĩ. Davi Urías nʉmo níꞌco meꞌrã Salomórẽ põꞌrãticʉ niwĩ.
Salomó Roboam pacʉ nicʉ niwĩ. Roboam Abías pacʉ nicʉ niwĩ. Abías Asa pacʉ nicʉ niwĩ. Asa Josafat pacʉ nicʉ niwĩ. Josafat Joram pacʉ nicʉ niwĩ. Joram Uzías pacʉ nicʉ niwĩ. Uzías Jotam pacʉ nicʉ niwĩ. Jotam Acaz pacʉ nicʉ niwĩ. Acaz Ezequías pacʉ nicʉ niwĩ. 10 Ezequías Manasés pacʉ nicʉ niwĩ. Manasés Amón pacʉ nicʉ niwĩ. Amón Josías pacʉ nicʉ niwĩ. 11 Josías Jeconías, tojo nicã cʉ̃ acabijirã pacʉ nicʉ niwĩ. Titapʉre Babilonia wãmetiri diꞌtacjãrã Israe curuacjãrãrẽ ñeꞌe, na ya diꞌta Babiloniapʉ miamʉjãcãrã niwã.
12 Tojo waꞌáca beꞌro ãpẽrã bajuacãrã niwã. Jeconías Salatiel pacʉ nicʉ niwĩ. Salatiel Zorobabel pacʉ nicʉ niwĩ. 13 Zorobabel Abiud pacʉ nicʉ niwĩ. Abiud Eliaquim pacʉ nicʉ niwĩ. Eliaquim Azor pacʉ nicʉ niwĩ. 14 Azor Sadoc pacʉ nicʉ niwĩ. Sadoc Aquim pacʉ nicʉ niwĩ. Aquim Eliud pacʉ nicʉ niwĩ. 15 Eliud Eleazar pacʉ nicʉ niwĩ. Eleazar Matán pacʉ nicʉ niwĩ. Matán Jacob pacʉ nicʉ niwĩ. 16 Jacob José pacʉ nicʉ niwĩ. José María marãpʉ nicʉ niwĩ. Co Jesú masãrẽ yʉꞌrʉoacjʉ Cristo na nigʉ̃́ paco nico niwõ.
17 Tojo weero Abrahã meꞌrã dʉꞌpocã́ti, téé Davi wiogʉ nirĩ curapʉ catorce turiricjãrã waꞌacãrã niwã. Beꞌro Davi meꞌrã ticʉseta tja nicaro niwʉ̃. Israe curuacjãrãrẽ Babilonia diꞌtapʉ na miacateropʉ nitʉocaro niwʉ̃. Beꞌro Israe curuacjãrãrẽ Babiloniapʉ miáca beꞌrore tja ticʉseta nicaro niwʉ̃. Téé Cristo cʉ̃ bajuari curapʉ nitʉocaro niwʉ̃.
Jesucristo bajuaꞌque niꞌi
(Lc 2.1-7)
18 Jesucristo bajuaꞌque aꞌtiro waꞌacaro niwʉ̃. María cʉ̃ paco José meꞌrã omocã dʉꞌtegotigo weeco niwõ. Na niꞌcãrõ meꞌrã nise dʉporo co nijĩpaco nitojaco niwõ. Espíritu Santu cʉ̃ tutuaro meꞌrã core tojo waꞌacã weecʉ niwĩ. 19 José co marãpʉ niacjʉ añurõ ẽjõpeori masʉ̃ nicʉ niwĩ. Co nijĩpaco nisere masĩmigʉ̃, core maꞌi cõꞌasĩꞌrĩtigʉ, “Wiorãpʉre weresãweꞌe”, nicʉ niwĩ. Aꞌtiro peꞌe wãcũcʉ niwĩ. “Yaꞌyioropʉ core duꞌugʉti”, nicʉ nimiwĩ. 20 Cʉ̃ tojo wãcũrĩ cura cʉ̃rẽ quẽꞌerõpʉ niꞌcʉ̃ Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ ʉꞌmʉsecjʉ̃ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—José, Davi pãrãmi nituriagʉ, Maríare ñaꞌarõ wãcũticãꞌña. Espíritu Santu cʉ̃ tutuaro meꞌrã co upʉpʉ sãjãnʉꞌcã, core nijĩpaco waꞌacã weecʉ niwĩ. Tojo weegʉ bopoyaro marĩrõ core mʉꞌʉ nʉmotiya. 21 Co wĩꞌmagʉ̃rẽ wʉagosamo. Cʉ̃, cʉ̃ yarã masãrẽ na ñaꞌarõ weeꞌquere yʉꞌrʉoacjʉ nigʉ̃sami. Tojo weegʉ Jesú wãmeyeya, ni werecʉ niwĩ Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ. Jesú nírõ, “Masãrẽ yʉꞌrʉogʉ” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe.
22 Todʉporopʉ cʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masʉ̃ meꞌrã Õꞌacʉ̃ cʉ̃ ucũꞌquere queoro waꞌadutigʉ tojo weecʉ niwĩ. 23 Aꞌtiro ni ojaduticʉ niwĩ:
Niꞌcõ numio ʉmʉ meꞌrã nitimigõ, nijĩpaco ni, beꞌro põꞌrãtigosamo.
Cʉ̃ Emanuel wãmetigʉsami, ni ojanoꞌcaro niwʉ̃.
Emanuel “Õꞌacʉ̃ marĩ meꞌrã nimi”, nisĩꞌrĩrõ weecaro niwʉ̃.
24 Beꞌro José wãꞌcãgʉ̃, Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ dutiꞌquere weecʉ niwĩ. Maríare cʉ̃ ya wiꞌipʉ nʉmotigʉti nígʉ̃ miacʉ niwĩ. 25 Tojo weemigʉ̃, co macʉ̃ wʉati dʉporo co meꞌrã niticʉ niwĩ. Co macʉ̃ bajuáca beꞌro cʉ̃rẽ Jesú wãmeyecʉ niwĩ.