Marco Jesucristo ye quetire ojaꞌque niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Judío masʉ̃ Jerusalẽ́cjʉ̃ pʉa wãme cʉocʉ niwĩ. Hebreo ye meꞌrã Juã nicãrã niwã. Romano masã bujicãꞌse meꞌrãma Marco wãmeticʉ niwĩ.
Cʉ̃ Jesucristore deꞌro nicã ẽjõpeogʉ, ẽjõpeopĩ. Masĩnoꞌña marĩꞌi. Sõꞌonícatero Bernabé, Pablo ãꞌrĩrẽta Antioquíapʉ miacãrã niwã. Cʉ̃ Bernabé basucʉ nicʉ niwĩ. Titare cʉ̃ quẽꞌrã na ne waro masãrẽ Jesucristo ye quetire buꞌenʉꞌcãcã, narẽ weetamucoꞌtegʉ waꞌacʉ niwĩ. Beꞌro Pablore, Bernabére Jerusalẽ́pʉ waꞌagʉ, cõꞌatojaa waꞌacʉ niwĩ. (Hch 13.5,13; 15.37-39) Tojo weecã, Pablo, Bernabé apaturi masãrẽ buꞌerã waꞌaboꞌcãrã na basu aꞌpepũrĩ dʉcawatia waꞌacãrã niwã. Beꞌro Marco nemorõ ẽjõpeotutua, Pablore weetamucʉ niwĩ tja. Beꞌro aꞌti pũrĩrẽ ojacʉ niwĩ.
Aꞌti pũrĩrẽ Jesucristo catiri ʉmʉco cjasere apeye pũrĩ yʉꞌrʉoro ojamʉꞌtãca pũrĩ niꞌi, nisama. Aꞌti pũrĩ apeye pũrĩ dʉjaro yoa, pejeti ojanoꞌo. Ti pũrĩ queoro nʉꞌcãmʉjãtiꞌquere Mateo weronojõ ojanoꞌña marĩꞌi. Masã noꞌo nirã́ ucũwʉaronojõ ojanoꞌcaro niwʉ̃.
Marco judío masʉ̃ nimigʉ̃, judío masã nitirã Cristore ẽjõpeorã peꞌere ojagʉ weronojõ ojapĩ.
Aꞌti pũrĩ Jesú cʉ̃ ucũꞌquere ʉpʉtʉ waro ucũweꞌe. Cʉ̃ weesetiꞌque peꞌere ucũyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa.
1
Juã masãrẽ wãmeyeri masʉ̃ buꞌeꞌque niꞌi
(Mt 3.1-12; Lc 3.1-9,15-17; Jn 1.19-28)
Jesucristo Õꞌacʉ̃ macʉ̃ ye, añuse queti aꞌtiro nʉꞌcãcaro niwʉ̃.
Dʉporocjʉ̃pʉ Isaía Õꞌacʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masʉ̃ Õꞌacʉ̃ ucũꞌquere ojacʉ niwĩ. Cʉ̃ Jesucristo aꞌti turipʉ aꞌtiatjere aꞌtiro ojayucʉ niwĩ:
Yʉꞌʉ mʉꞌʉ ye quetire wereyuacjʉre mʉꞌʉ dʉporo oꞌógʉti.
Cʉ̃ mʉꞌʉ waꞌatji maꞌarẽ apoyugʉsami.
Maꞌa quẽꞌrã́yumʉꞌtãgʉ̃ weronojõ masã wãcũsere bʉjaweti dʉcayudutigʉsami.
Niꞌcʉ̃ yucʉ marĩrõ, masã marĩrõpʉ aꞌtiro caricũnuꞌcũbajaqueꞌatigʉsami:
“Marĩ wiogʉ aꞌtiatji maꞌarẽ apoyuya.
Diacjʉ̃ca maꞌa añurĩ maꞌa quẽꞌrã́rõ weronojõ weeyuya”, ni ojacʉ niwĩ.
Marĩ wiogʉ aꞌtiati dʉporo mʉsã nisetisere apoyuya, mʉsã wãcũsere dʉcayuya nígʉ̃, tojo nicʉ niwĩ.
Tojo weegʉ Juã wãmeyeri masʉ̃ta nicʉ niwĩ Isaía tojo ninoꞌcʉ. Cʉ̃ yucʉ marĩrõ, masã marĩrõpʉ wãmeyecusiacʉ niwĩ. Cʉ̃ masãrẽ buꞌégʉ, aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—Mʉsã ñaꞌarõ weesetisere bʉjaweti dʉcayu, wãmeyenoꞌña. Tojo weerã mʉsã ñaꞌarõ weeꞌquere acobojonoꞌrãsaꞌa, nicʉ niwĩ. Pãjãrã ti diꞌta Judeapʉ nirã́, tojo nicã Jerusalẽ́cjãrã cʉ̃ buꞌesere tʉꞌorã waꞌacãrã niwã. Na ñaꞌarõ weeꞌquere wereyʉꞌrʉca beꞌro Jordã́ wãmetiri maapʉ narẽ wãmeyecʉ niwĩ.
Cʉ̃ ye suꞌti cameyo poari meꞌrã weenoꞌque nicaro niwʉ̃. Cʉ̃ ejerituri da waꞌicʉ casero da nicaro niwʉ̃. Cʉ̃ pajasecʉorã na baꞌasetise poreroare, nʉcʉ̃ cjase mumia yere baꞌacʉ niwĩ. Juã masãrẽ aꞌtiro werecʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉ beꞌro apĩ yʉꞌʉ nemorõ tutuagʉ aꞌtigʉsami. Cʉ̃ añuyʉꞌrʉagʉ nimi. Yʉꞌʉ peꞌe mejõ nigʉ̃ waro tʉꞌoñaꞌa. Cʉ̃ ye sapature tuweemasĩtigʉ weronojõ cʉ̃rẽ ne cãꞌrõ niꞌcãrõwijimasĩtisaꞌa. Yʉꞌʉ mʉsãrẽ aco meꞌrã wãmeyeꞌe. Cʉ̃ pũrĩcã Espíritu Santu meꞌrã wãmeyegʉsami. Cʉ̃ tojo wéégʉ, Espíritu Santu mʉsãpʉre dijatacã weegʉsami. Mʉsã meꞌrã ninuꞌcũcʉ̃sami, nicʉ niwĩ Juã.
Juã Jesure wãmeyeꞌque niꞌi
(Mt 3.13-17; Lc 3.21-22)
Juã masãrẽ wãmeyeri cura Jesú aꞌtiro weecʉ niwĩ. Nazare, Galilea diꞌta nirĩ macãpʉ níꞌcʉ wijawãꞌcã, Juã tiropʉ ejacʉ niwĩ. Juã cʉ̃rẽ Jordã́ wãmetiri maapʉ wãmeyecʉ niwĩ. 10 Cʉ̃ ti maapʉ níꞌcʉ majãnʉꞌcãrĩ cura Jesú ʉꞌmʉse pãrĩcã ĩꞌacʉ niwĩ. Espíritu Santu niꞌcʉ̃ buja weronojõ bajugʉ cʉ̃pʉre dijatacʉ niwĩ. 11 Tojo waꞌari cura niꞌcʉ̃ ʉꞌmʉsepʉ aꞌtiro ucũdijocʉ niwĩ:
—Mʉꞌʉ yʉꞌʉ macʉ̃ ʉpʉtʉ maꞌigʉ̃ niꞌi. Mʉꞌʉ meꞌrã pũrõ eꞌcatiꞌi, nidijocʉ niwĩ Õꞌacʉ̃.
Jesure wãtĩ Õꞌacʉ̃rẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãcã weesĩꞌrĩmiꞌque niꞌi
(Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)
12 Jesure wãmeyeca beꞌro maata Espíritu Santu yucʉ marĩrõ, masã marĩrõpʉ cʉ̃rẽ waꞌaduticʉ niwĩ. 13 Jesú topʉre cuarenta nʉmʉrĩ nicʉ niwĩ. Waꞌicʉrã uamarã waꞌteropʉ nicʉ niwĩ.
Wãtĩ Jesure cʉ̃ pacʉre yʉꞌrʉnʉꞌcãdutigʉ niquesãcʉ nimiwĩ. Beꞌro ʉꞌmʉsecjãrã Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã Jesure coꞌterã dijatacãrã niwã.
Jesú ne waro Galileapʉ masãrẽ buꞌenʉꞌcãꞌque niꞌi
(Mt 4.12-17; Lc 4.14-15)
14 Beꞌro Herode Juã masãrẽ wãmeyeri masʉ̃rẽ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ sõrõduticʉ niwĩ. Titare Jesú Galilea diꞌtapʉ añuse queti Õꞌacʉ̃ yere, cʉ̃ wiogʉ nimi nisere buꞌegʉ waꞌacʉ niwĩ. 15 Aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—Niꞌcãrõacãrẽ mʉsã todʉporopʉ yoacã coꞌteꞌcʉ etatojami. Cʉ̃ cãꞌrõacã beꞌro wiogʉ sãjãgʉ̃́sami. Tojo weerã mʉsã ñaꞌarõ weesetisere bʉjaweti, duꞌuya. Mʉsã wãcũsere dʉcayuya. Õꞌacʉ̃ masãrẽ yʉꞌrʉogʉsami nisere ẽjõpeoya, ni buꞌecʉ niwĩ.
Jesú baꞌparitirã waꞌi wẽjẽrĩ masãrẽ pijiꞌque niꞌi
(Mt 4.18-22; Lc 5.1-11)
16 Beꞌro Jesú Galilea wãmetiri ditara sumutopʉ sijabaqueꞌacʉ niwĩ. Topʉ waꞌagʉ, Simórẽ, apĩ cʉ̃ acabiji Andrére bocaejapʉ. Na waꞌi wẽjẽrĩ masã nicãrã niwã. Ditarapʉ na wejecʉre doqueñorã weecãrã niwã. 17 Na tojo weecã ĩꞌagʉ̃, Jesú nicʉ niwĩ:
—Teꞌa yʉꞌʉ meꞌrã. Mʉsã niꞌcãrõacãrẽ waꞌi wẽjẽrĩ masã niꞌi. Beꞌrore majã waꞌi wẽjẽrã weronojõ masãrẽ yé quetire wererãsaꞌa. Tojo werecã, pãjãrã ẽjõpeorãsama, nicʉ niwĩ.
18 Cʉ̃ tojo nicã tʉꞌorã, maata na ye wejecʉpagʉre totá duꞌucũu, Jesú meꞌrã waꞌacãrã niwã.
19 Cãꞌrõ yʉꞌrʉa, pʉarã Zebedeo põꞌrãrẽ Santiago, cʉ̃ acabiji Juãrẽ ĩꞌacʉ niwĩ tja. Na yucʉsʉpʉ wejecʉpagʉre dero aposãñacãrã niwã. 20 Narẽ ĩꞌagʉ̃ta, Jesú na quẽꞌrãrẽ tja pijicʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo nicã tʉꞌorã, na pacʉ Zebedeore, cʉ̃rẽ daꞌracoꞌterãrẽ cõꞌawãꞌcãcãrã niwã. Cõꞌawãꞌcã, Jesú meꞌrã waꞌacãrã niwã.
Jesú wãtĩ sãjãnoꞌcʉre cõꞌawĩrõꞌque niꞌi
(Lc 4.31-37)
21 Beꞌro Capernau wãmetiri macãpʉ etacãrã niwã. Saurure judío masã soowʉari nʉmʉ nicã Jesú na nerẽwʉari wiꞌipʉ sãjãacʉ niwĩ. Sãjãa, masã ti wiꞌipʉ nirãrẽ buꞌenʉꞌcãcʉ niwĩ. 22 Cʉ̃ Moisé ojaꞌquere buꞌeri masã weronojõ buꞌeticʉ niwĩ. Dutisere cʉogʉ weronojõ narẽ buꞌecʉ niwĩ. Tojo weerã masã cʉ̃ buꞌesere tʉꞌomarĩa waꞌacãrã niwã. 23 Ti wiꞌi na nerẽrĩ wiꞌipʉ niꞌcʉ̃ masʉ̃ wãtĩ sãjãnoꞌcʉ nicʉ niwĩ. Cʉ̃ aꞌtiro caricũcʉ niwĩ:
24 —Mʉꞌʉ Jesú Nazarecjʉ̃, ʉ̃sãrẽ cariboticãꞌña. ¿Ʉ̃sãrẽ buꞌiri daꞌre bajuriogʉ aꞌtigʉ weeti? Mʉꞌʉrẽ ĩꞌamasĩꞌi. Õꞌacʉ̃ oꞌóꞌcʉ ñaꞌase moogʉ̃, añubutiagʉ niꞌi, nicʉ niwĩ.
25 Cʉ̃ tojo nicã tʉꞌogʉ, Jesú wãtĩ masʉ̃pʉre nigʉ̃rẽ tuꞌtigʉ, aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—Diꞌtamarĩaña. Cʉ̃pʉre nigʉ̃́ wijaaya, nicʉ niwĩ.
26 Cʉ̃ tojo nicã, wãtĩ cʉ̃pʉre nigʉ̃́ masʉ̃rẽ bʉrʉqueꞌa narãsãcã weecʉ niwĩ. Ʉpʉtʉ waro caricũ, wãtĩ cʉ̃pʉre níꞌcʉ wijaacʉ niwĩ. 27 Nipeꞌtirã ti wiꞌipʉ nirã́ ĩꞌamarĩacãrã niwã. Na basu aꞌmerĩ sẽrĩtiñaꞌmʉjãcãrã niwã:
—¿Ñeꞌenojõ niti aꞌte tojo waꞌase? ¿Maꞌma buꞌese niti? Ãꞌrĩ masʉ̃ wãtĩapʉreta cõꞌawĩrõmasĩsere cʉodojami. Na cʉ̃ cõꞌawĩrõcã, wijaama, nicãrã niwã.
28 Cʉ̃ tojo wééca beꞌro yoaticãta Jesú ye quetire Galilea diꞌtacjãrã tʉꞌoseꞌsapeꞌtia waꞌacãrã niwã.
Jesú Simó Pedro mañecõrẽ yʉꞌrʉoꞌque niꞌi
(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)
29 Jesú na nerẽwʉari wiꞌipʉ wijááca beꞌro Simó, André meꞌrã na ya wiꞌipʉ waꞌacʉ niwĩ. Tojo nicã Santiago, Juã waꞌacãrã niwã. 30 Topʉ Simó mañecõ ujaque dutitigo cãjĩco niwõ. Jesure maata “Co dutitigo weeamo”, ni werecãrã niwã. 31 Tojo nicã tʉꞌogʉ, Jesú co tiropʉ sãjãacʉ niwĩ. Core omocãpʉ ñeꞌe wejewãꞌcõdʉpocʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo weeri curata ujaque surupeꞌtia waꞌacaro niwʉ̃. Beꞌro maata narẽ baꞌase ecaco niwõ.
Jesú pãjãrã masã dutitirãrẽ yʉꞌrʉoꞌque niꞌi
(Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)
32 Mujĩpũ sãjã́ca beꞌro ñamipʉ masã Jesú tiropʉ nipeꞌtirã dutitirãrẽ miacãrã niwã. Wãtĩa sãjãnoꞌcãrã quẽꞌrãrẽ miacãrã niwã. 33 Nipeꞌtirã ti macãcjãrã Jesú cʉ̃ nirĩ wiꞌi sope pʉꞌtopʉ nerẽcãrã niwã. 34 Nipeꞌtirã noꞌo nise duti cʉorãrẽ yʉꞌrʉopeꞌocãꞌcʉ niwĩ. Pãjãrã wãtĩa sãjãnoꞌcãrãrẽ cõꞌawĩrõcʉ niwĩ. Wãtĩa Jesú cʉ̃ Õꞌacʉ̃ macʉ̃ nisere masĩcãrã niwã. Tojo weegʉ narẽ ne cãꞌrõ ucũdutiticʉ niwĩ. Tojo nirṍ meꞌrã ucũticãrã niwã.
Jesú Galilea diꞌtapʉ cʉ̃ ye quetire werecusiaꞌque niꞌi
(Lc 4.42-44)
35 Ape nʉmʉ boꞌrease dʉporo Jesú wãꞌcã, macã sumuto masã marĩrõpʉ cʉ̃ pacʉre ñubuegʉ waꞌacʉ niwĩ. 36 Beꞌro Simó, ãpẽrã cʉ̃ meꞌrãcjãrã meꞌrã Jesure aꞌmarã waꞌacãrã niwã. 37 Cʉ̃rẽ bocarã, aꞌtiro ni werecãrã niwã:
—Nipeꞌtirã mʉꞌʉrẽ aꞌmarã weeama.
38 Cʉ̃ narẽ yʉꞌticʉ niwĩ:
—Teꞌa apero pʉꞌtoacã nise macãrĩpʉ. Topʉ quẽꞌrãrẽ yé quetire weregʉ waꞌagʉti. Aꞌtere weegʉta yʉꞌʉ aꞌti nucũcãpʉ aꞌtiꞌcʉ niꞌi, nicʉ niwĩ.
39 Tojo weegʉ Jesú nipeꞌtiro Galilea na nerẽwʉase wiꞌseripʉ buꞌecusiabiꞌacʉ niwĩ. Tojo nicã wãtĩarẽ cõꞌawĩrõmʉjãcʉ niwĩ.
Jesú cãmi boagʉre yʉꞌrʉoꞌque niꞌi
(Mt 8.1-4; Lc 5.12-16)
40 Jesú Galileapʉ nirĩ cura niꞌcʉ̃ masʉ̃ cãmi boagʉ Jesú tiro waꞌacʉ niwĩ. Cʉ̃ tiro ejagʉ ejaqueꞌa, aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—Mʉꞌʉ dutire yʉꞌrʉogʉ niꞌi. Yʉꞌʉre yʉꞌrʉoya, nicʉ niwĩ.
41 Jesú cʉ̃rẽ pajañaꞌgʉ̃, cʉ̃rẽ yʉꞌrʉogʉ daꞌrañaꞌa, aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—Mʉꞌʉrẽ yʉꞌrʉogʉti. Cãmi marĩgʉ̃ tojayá, nicʉ niwĩ.
42 Cʉ̃ tojo nirĩ curata cʉ̃ cãmi nimiꞌque yatipeꞌtia waꞌacaro niwʉ̃. Cʉ̃ aꞌti upʉ tojacʉ niwĩ. 43 Beꞌro Jesú cʉ̃rẽ weꞌeritigʉ, tutuaro meꞌrã “Aꞌtiro weeya”, nicʉ nimiwĩ.
44 —Ne ãpẽrãrẽ wereticãꞌña. Diacjʉ̃ta paꞌi tiropʉ mʉꞌʉ ye cãmi yatiꞌquere ĩꞌogʉ̃ waꞌaya. Cʉ̃ mʉꞌʉrẽ mʉꞌʉ cãmi boasere “Peꞌtia waꞌaꞌa”, nigʉ̃sami. Cʉ̃ tojo níca beꞌro Moisé cʉ̃ ñubuepeodutiꞌquere oꞌoya. Mʉꞌʉ tojo weecã, nipeꞌtirã mʉꞌʉ cãmi yatinoꞌquere masĩrãsama. Beꞌro na meꞌrã nisetigʉsaꞌa tja, nicʉ niwĩ.
45 Cʉ̃ peꞌe cʉ̃ weedutiꞌcaronojõ weeticʉ niwĩ. Waꞌa, nipeꞌtirãpʉre cʉ̃rẽ waꞌaꞌquere werecusiacʉ niwĩ. Tojo weegʉ Jesú masã ĩꞌorõ macãrĩpʉre sãjãamasĩticʉ niwĩ. Te macãrĩ sumuto, masã marĩrõpʉ sijacʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo weemicã, nipeꞌtirocjãrã masã aꞌti, cʉ̃rẽ ĩꞌacusiacãrã niwã.