Pablo Romacjãrãrẽ ojaꞌque niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pablo aꞌti pũrĩrẽ Corintopʉ nígʉ̃, Romacjãrã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ ojacʉ niwĩ. Cʉ̃ ne waropʉre Jesucristore ẽjõpeoticʉ niwĩ. Tojo weegʉ cʉ̃rẽ ẽjõpeorãrẽ ñaꞌarõ weesĩꞌrĩgʉ̃ sirutucʉ niwĩ. Beꞌro Õꞌacʉ̃ Pablore dʉcayucã weecʉ niwĩ. Tojo wééca beꞌro cʉ̃ Jesucristo ye quetire wereri masʉ̃ sãjãcʉ niwĩ.
Pablo Romacjãrã tiropʉ waꞌasĩꞌrĩcʉ nimiwĩ. Cʉ̃ aꞌti pũrĩrẽ ojacaterore waꞌaticʉ niwĩ yujupʉ. Iꞌtia cʉ̃ꞌma beꞌro na tiropʉre waꞌacʉ niwĩ.
Cʉ̃ papera ojagʉ, aꞌtiro ojaseticʉ niwĩ. “Yʉꞌʉ Pablo mʉsãrẽ ojaꞌa” nitojaca beꞌro añudutiwʉacʉ niwĩ. Beꞌro “Õꞌacʉ̃rẽ mʉsã ye cjasere eꞌcatise oꞌoꞌo”, nicʉ niwĩ. Tojo nicã “Aꞌtere ʉasãgʉ̃, mʉsãrẽ aꞌti pũrĩrẽ ojaꞌa,” nicʉ niwĩ. Beꞌropʉta “Õꞌacʉ̃ ye añuse quetire aꞌtiro nirõ weeꞌe”, ni ojacʉ niwĩ. Yapapʉta majã añudutitʉosere ojacʉ niwĩ.
Pablo aꞌti pũrĩrẽ marĩ nipeꞌtirã buꞌiritirã niꞌi nisere ojacʉ niwĩ. Tojo nicã Õꞌacʉ̃ meꞌrã añurõ nisĩꞌrĩrã, Jesucristore ẽjõpeose meꞌrã diaꞌcʉ̃ tojo nita basioꞌo nisere ojacʉ niwĩ. Apeye, Romacjãrãrẽ niꞌcãrõ meꞌrã nisetidutigʉ, narẽ “Añurõ aꞌmerĩ pajañaꞌña, ejerisãjãse meꞌrã niña,” ni ojacʉ niwĩ.
1
Pablo Romacjãrã Jesure ẽjõpeorãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Pablo mʉsã Roma wãmetiri macãcjãrã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ ojaꞌa. Jesucristo dutiro weewãꞌñacoꞌtegʉ niꞌi. Cʉ̃ yʉꞌʉre Õꞌacʉ̃ masãrẽ yʉꞌrʉose quetire weredutigʉ besecṹúwĩ.
Dʉporopʉ Õꞌacʉ̃ cʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masã meꞌrã “Yʉꞌʉ masãrẽ yʉꞌrʉogʉti”, ni wereyucʉ niwĩ. Tojo weerã te quetire tʉꞌorã, Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉ ojacãrã niwã. Na ojaꞌque marĩ wiogʉ Jesucristo Õꞌacʉ̃ macʉ̃ ye queti niꞌi. Cʉ̃ aꞌti nucũcãpʉre marĩ weronojõ upʉtigʉ bajuacʉ niwĩ. Masʉ̃ nígʉ̃, dʉporocjʉ̃pʉ wiogʉ Davi pãrãmi nituriagʉpʉ nicʉ niwĩ. Cʉ̃ marĩ weronojõ upʉtimigʉ̃, Õꞌacʉ̃ macʉ̃ niyugʉ, ñaꞌase moogʉ̃ waro nicʉ niwĩ. Cʉ̃ wẽ́rĩ́ca beꞌro cʉ̃ pacʉ Espíritu Santu tutuaro meꞌrã cʉ̃rẽ wẽrĩꞌcʉpʉre masõcʉ niwĩ. Tojo weese meꞌrã masãrẽ yʉꞌʉ macʉ̃ nimi nisere ĩꞌocʉ niwĩ. Cʉ̃ yʉꞌʉ Pablore añurõ wéégʉ, cʉ̃ ye quetire weredutigʉ besewĩ. Nipeꞌtiropʉ masã Jesucristore ẽjõpeoato nígʉ̃ tojo weewĩ. Ẽjõpeotjĩarã, cʉ̃ ʉaro weerãsama.
6-7 Mʉsã Romacjãrã quẽꞌrã cʉ̃ tojo ninoꞌcãrãta niꞌi. Tojo weegʉ mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ mairãrẽ aꞌti pũrĩrẽ ojaꞌa. Õꞌacʉ̃ Jesucristo yarã sãjãdutigʉ mʉsãrẽ besecʉ niwĩ. Marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃, tojo nicã marĩ wiogʉ Jesucristo mʉsãrẽ añurõ weeato. Mʉsãrẽ ejerisãjãcã weeato.
Pablo Romapʉ waꞌasĩꞌrĩmiꞌque niꞌi
Aꞌtere mʉsãrẽ weremʉꞌtãgʉ̃ti. Nipeꞌtirocjãrãpʉ mʉsã Jesucristore ẽjõpeosere ucũseꞌsama. Tere tʉꞌogʉ, Jesucristo weetamuse meꞌrã Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌoꞌo. Yʉꞌʉ ñubuesetirinʉcʉ̃ mʉsã ye cjasere sẽrĩbosanuꞌcũcãꞌa. Yʉꞌʉ tojo weesere Õꞌacʉ̃ “Diacjʉ̃ta tojo weemi”, nisami. Yʉꞌʉ añurõ ejeripõꞌrãtise meꞌrã cʉ̃ ʉaro weeꞌe. Tere wéégʉ, añuse queti cʉ̃ macʉ̃ yere wereꞌe. 10 Apeye quẽꞌrãrẽ Õꞌacʉ̃rẽ aꞌtiro sẽrĩnuꞌcũcãꞌa. “Mʉꞌʉ ʉaro nicã, yʉꞌʉre Romapʉ waꞌadutigʉ duꞌuoꞌoya. Ti macãcjãrã mʉꞌʉrẽ ẽjõpeorãrẽ ĩꞌasĩꞌrĩsaꞌa”, ni sẽrĩꞌi. Yoa waꞌaꞌa yʉꞌʉ mʉsã tiropʉ waꞌasĩꞌrĩmiꞌcaro. 11 Mʉsãrẽ nemorõ wãcũtutuacã ʉasãgʉ̃, Espíritu Santu yʉꞌʉre masĩse oꞌoro weronojõ mʉsãrẽ oꞌoturiasĩꞌrĩsaꞌa. Tojo weegʉ topʉre waꞌasĩꞌrĩsaꞌa. 12 Mʉsãrẽ aꞌtiro nigʉ̃ti. Marĩ pʉ́aperi aꞌmerĩ weetamurãsaꞌa. Mʉsã yʉꞌʉ ẽjõpeocã ĩꞌarã, nemorõ wãcũtutuarãsaꞌa. Yʉꞌʉ quẽꞌrã mʉsã ẽjõpeocã ĩꞌagʉ̃, mejãrõta weegʉsaꞌa.
13 Acawererã, mʉsãrẽ aꞌtere masĩcã ʉasaꞌa. Pejetiri mʉsã tiropʉ waꞌasĩꞌrĩmiꞌi. Apesecjãrãmarĩcã judío masã nitirã yʉꞌʉ Jesucristo ye quetire werecã, ẽjõpeowã. Mʉsã ya macãcjãrã quẽꞌrãrẽ Jesucristore ẽjõpeocã ʉasãgʉ̃, weregʉ waꞌasĩꞌrĩsaꞌa. Tojo weesĩꞌrĩmicã, basioweꞌe yujupʉ. 14 Õꞌacʉ̃ cʉ̃ ye quetire nipeꞌtirãrẽ yʉꞌʉre weredutiwĩ. Yé uurãrẽ, uutirã quẽꞌrãrẽ weredutiwĩ. Buꞌeꞌcãrãrẽ, buꞌetiꞌcãrãrẽ weredutiwĩ. 15 Tojo weegʉ mʉsã ya macãcjãrã Jesucristore ẽjõpeotirãrẽ cʉ̃ ye quetire pũrõ weresĩꞌrĩsaꞌa.
Jesucristo ye quetire tʉꞌorã cʉ̃rẽ ẽjõpeose niꞌi
16 Masã Jesucristo ye quetire tʉꞌorã, cʉ̃rẽ ẽjõpeonʉꞌcãsama. Yʉꞌʉ masĩꞌi, Õꞌacʉ̃ cʉ̃ tutuaro meꞌrã nipeꞌtirã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ pecameꞌepʉ waꞌaboꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉosami. Tojo weegʉ masãrẽ te quetire ne bopoyasãweꞌe. Ne waro cʉ̃rẽ ẽjõpeorã judío masã nirãrẽ yʉꞌrʉosami. Judío masã nitirã cʉ̃rẽ ẽjõpeorã quẽꞌrãrẽ mejãrõta yʉꞌrʉosami. 17 Te queti aꞌtiro niꞌi. Õꞌacʉ̃ Jesucristore ẽjõpeorãrẽ “Buꞌiri marĩrã, añurã nima”, ni ĩꞌasami. Jesucristore ẽjõpeorã diaꞌcʉ̃rẽ tojo ĩꞌasami. Te cjasere Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉ aꞌtiro ojanoꞌwʉ̃:
Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ ẽjõpeorãrẽ “Añurã nima”, ni ĩꞌasami.
Cʉ̃ meꞌrã ninuꞌcũrãsama, niwʉ̃.
Nipeꞌtirã masã buꞌiritima nise niꞌi
18 Õꞌacʉ̃ ʉꞌmʉsepʉ nigʉ̃́ masã ñaꞌarõ weesetisere ĩꞌagʉ̃, buꞌiri daꞌresami. Ñaꞌarõ weenuꞌcũrã diacjʉ̃ cjasere cãꞌmotaꞌasama. Tojo weegʉ narẽ ʉpʉtʉ buꞌiri daꞌresami. 19 Õꞌacʉ̃ cʉ̃ nisetise masĩta basiosere masã añurõ masĩsama. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ basu tere masĩcã weecʉ niwĩ. 20 Marĩ Õꞌacʉ̃ bajusere ĩꞌatimirã, cʉ̃ weeꞌque meꞌrã cʉ̃ tutuasere, cʉ̃ nisetisere masĩnoꞌo. Cʉ̃ tutuase, cʉ̃ nisetise ninuꞌcũcãꞌrõsaꞌa. Ne waro cʉ̃ aꞌti turire weenʉꞌcãcateropʉta cʉ̃ Õꞌacʉ̃ niꞌi nisere masĩnoꞌo. Tojo weerã masã “Mʉꞌʉrẽ masĩtisaꞌa. Tojo weerã buꞌiri mooꞌo”, nímasĩtisama. 21 Cʉ̃ nisetisere masĩmirã, cʉ̃rẽ ẽjõpeotisama. Ne cʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌotisama. Noꞌo ʉaro wãcũmaꞌa, siape meꞌrã nemorõ ñaꞌarõ wãcũsãjãsama. 22 Na masĩyʉꞌrʉaꞌa nimirã, tʉꞌomasĩtirã dojosama. 23 Tojo weerã Õꞌacʉ̃ catinuꞌcũgʉ̃rẽ ẽjõpeotisama. Na apeyenojõ masã yeeꞌque boadijatje peꞌere ẽjõpeosama. Masã queose, mirĩcʉ̃a queose, waꞌicʉrã queose, pĩrõa queosere yee, ẽjõpeosama. Ne waropʉta tere weemʉjãti, niꞌcãrõacã quẽꞌrãrẽ mejãrõta weenuꞌcũma.
24 Na tojo weeꞌque buꞌiri Õꞌacʉ̃ na ñaꞌarõ weesĩꞌrĩsere weeato nígʉ̃ cõꞌawãꞌcãcʉ niwĩ. Na bopoyose ñaꞌasere aꞌmerĩ weecãrã niwã. Tere wéérã, na basu na upʉre dojorẽrã weecãrã niwã. 25 Diacjʉ̃ cjasere ẽjõpeoboronojõ oꞌorã, mejõ nisoowioritima. Cʉ̃rẽ ẽjõpeoronojõ oꞌorã, cʉ̃ daꞌreꞌque aꞌti nucũcã cjase peꞌere ẽjõpeoma. Õꞌacʉ̃ nipeꞌtise weeꞌcʉre eꞌcatipeonuꞌcũcãꞌrõʉaꞌa. Tojota weenoꞌato.
26 Õꞌacʉ̃ bopoyose na ʉaripejasere weeato nígʉ̃ narẽ cõꞌawãꞌcãcʉ niwĩ. Numiapʉta ʉmʉa meꞌrã na weewʉasenojõrẽ na basu numia seꞌsaro ñaꞌarõ weesama. 27 Ʉmʉa quẽꞌrã na basu ñaꞌarõ aꞌmerĩ weesama. Ʉmʉa numia meꞌrã weewʉasenojõrẽ duꞌurã, ʉmʉa seꞌsaro ʉaripeja, ñaꞌarõ weesama. Tojo weegʉ Õꞌacʉ̃ narẽ ñaꞌarõ weese wapa, buꞌiri daꞌresami. Narẽ buꞌiri daꞌregʉ, na upʉpʉre piꞌeticã weesami.
28 Cʉ̃ weeꞌquere ĩꞌamirã, Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeosĩꞌrĩtisama. Tojo weegʉ na wãcũmaꞌasere weeato nígʉ̃ cõꞌawãꞌcãcʉ niwĩ. Cʉ̃ narẽ cõꞌacã, totá na ñaꞌarõ weeꞌquere nemopeosama. 29 Nipeꞌtise ñaꞌarõ weesere yʉꞌrʉocãꞌsama. Pajañaꞌrõ marĩrõ ãpẽrãrẽ ñaꞌarõ weesĩꞌrĩsama. Apeyenojõ cʉomirã, cʉonemosãjãsĩꞌrĩsama. Aꞌte nipeꞌtise ñaꞌasere weesama. Doesama. Aꞌmewẽjẽsama. Aꞌmetuꞌtisama. Weesoosama. Ñaꞌarõ weesĩꞌrĩrõ bajuro ñaꞌarõ weesama. Ucja, queti poosama. 30 Ãpẽrãrẽ ñaꞌarõ weesĩꞌrĩrã, diacjʉ̃ nitimicã, weresãsama. Õꞌacʉ̃rẽ ʉatisama. Ãpẽrãrẽ ĩꞌamuisama. “Yʉꞌʉ peꞌe ãpẽrã yʉꞌrʉoro niyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa”, nisama. Ñaꞌasere weebocasama. Na pacʉsʉmʉarẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãsama. 31 Tʉꞌomasĩtisama. Na “Weerãti” níꞌquere weetisama. Aꞌmetuꞌtica beꞌro aposĩꞌrĩtisama. Na acawererãpʉreta maꞌitisama. Ãpẽrãrẽ pajañaꞌtisama. 32 Õꞌacʉ̃ tojo weerãrẽ queoro wéégʉ, “Pecameꞌepʉ cõꞌabajuriogʉti”, nicʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo níca beꞌro nimicã, ñaꞌarõ weenuꞌcũsama. Tojo nicã ãpẽrãrẽ ñaꞌarõ weecã ĩꞌarã, “Añurõ wéérã, tojo weema”, nisãjãsama.