Pablo Titore ojáca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pablo Tito wãmetigʉre ojacʉ niwĩ. Tito judío masʉ̃ mejẽta nicʉ niwĩ. Pablo Titoreta Creta nʉcʉ̃rõpʉ Jesucristo ye quetire añurõ buꞌeyapatituꞌajadutigʉ cũucʉ niwĩ. Tojo nicã Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrã sãjãcã weedutigʉ cũucʉ niwĩ. Aꞌti pũrĩrẽ cʉ̃rẽ buꞌenemogʉ̃ cʉ̃ daꞌrasere masĩato nígʉ̃ wãcũtutuacã weenemogʉ̃ ojacʉ niwĩ.
1
Pablo Titore ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Pablo Õꞌacʉ̃rẽ daꞌracoꞌtegʉ Jesucristo besecṹúꞌcʉ niꞌi. Cʉ̃, cʉ̃ ye quetire weredutigʉ cũuwĩ. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ beseꞌcãrãrẽ añurõ ẽjõpeocã ʉasãgʉ̃ yʉꞌʉre cũuwĩ. Tojo nicã narẽ Õꞌacʉ̃ ye, diacjʉ̃ cjasere masĩdutigʉ cũuwĩ. Queoro Õꞌacʉ̃ ʉaronojõ weedutigʉ tojo cũuwĩ. Apeyere, narẽ Õꞌacʉ̃ tiropʉ catinuꞌcũatjere eꞌcatiyudutigʉ cũuwĩ. Õꞌacʉ̃ nisootimi. Cʉ̃ aꞌti turi weese dʉporo “Catise peꞌtitiatjere oꞌogʉti”, nitojacʉ niwĩ. Niꞌcãrõacãrẽ cʉ̃ “Tojo weegʉti” nícatero ejaꞌa. Tojo weegʉ cʉ̃ ye quetire weresijase meꞌrã “Cʉ̃ tojo weegʉti” níꞌquere masãrẽ masĩcã weemi. Õꞌacʉ̃ marĩrẽ yʉꞌrʉogʉ cʉ̃ dutiro meꞌrã yʉꞌʉre te quetire weredutiwĩ.
Tito, mʉꞌʉ yʉꞌʉ macʉ̃ weronojõ niꞌi. Marĩ niꞌcãrõnojõ ẽjõpeose cʉoꞌo. Mʉꞌʉrẽ aꞌti pũrĩrẽ ojaꞌa. Õꞌacʉ̃ marĩ pacʉ, tojo nicã Jesucristo marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere yʉꞌrʉogʉ añurõ weeato mʉꞌʉrẽ. Pajañaꞌto. Mʉꞌʉrẽ ejerisãjãcã weeato.
Pablo Titore buꞌedutiꞌque niꞌi
Mʉꞌʉrẽ Creta wãmetiri nʉcʉ̃rõpʉ cũuwãꞌcãtiwʉ. Yʉꞌʉ weepeꞌotiꞌquere tuꞌajanʉꞌcõdutigʉ tojo weewʉ. Tojo nicã yʉꞌʉ nírõnojõta topʉ nise macãrĩrẽ, te macãrĩnʉcʉ̃ Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrãrẽ sʉꞌori wejepeoajãrẽ sõrõdutiwʉ. Aꞌtiro niwʉ̃: “Sʉꞌori wejepeorã aꞌtiro nisetirãrẽ sõrõña. ‘Náta ñaꞌarã nima’ ninoꞌña marĩrãnojõrẽ sõrõña. Na niꞌcãrẽrã numiata nʉmotiato. Na põꞌrã quẽꞌrã Jesucristore ẽjõpeorãta niato. ‘Na noꞌo ʉaro ñaꞌarõ weema’ ninoꞌrã niticãꞌto. Tojo nicã yʉꞌrʉnʉꞌcãsepijarã niticãꞌto”, niwʉ̃. Niꞌcʉ̃ Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrãrẽ sʉꞌori wejepeogʉ Õꞌacʉ̃ ye cjasere coꞌtegʉ nimi. Tojo weegʉ “Cʉ̃́ta ñaꞌagʉ̃ nimi” ninoꞌña marĩgʉ̃nojõ niato. Cʉ̃ ʉaro diaꞌcʉ̃ dutigʉnojõ, uamʉñagʉ̃nojõ niticãꞌto. Tojo nicã queꞌagʉ, cumucabʉcʉ noꞌo ñaꞌarõ weese meꞌrã niyeru wapataꞌasĩꞌrĩgʉ̃nojõ niticãꞌto. Aꞌtiro peꞌe niato. Sijari masã cʉ̃ ya wiꞌipʉ waꞌacã, añurõ põtẽrĩgʉ̃nojõ niato. Añusere weegʉnojõ niato. Tojo nicã añurõ wãcũyu weesetigʉnojõ, ãpẽrãrẽ queoro weegʉnojõ niato. Õꞌacʉ̃ ʉaro diaꞌcʉ̃ weegʉ́ niato. Queoro weesetigʉnojõ niato. Õꞌacʉ̃ yere, diacjʉ̃ cjase cʉ̃rẽ buꞌeꞌquere weenuꞌcũcãꞌto. Tojo weegʉ ãpẽrã quẽꞌrãrẽ Jesucristo ye queti queoro buꞌese meꞌrã narẽ wãcũtutuacã weemasĩsami. Ãpẽrã peꞌere te buꞌesere mejẽcã ucũrãrẽ queoro wãcũcã weemasĩsami.
10 Aꞌtiro niꞌi. Pãjãrã Õꞌacʉ̃rẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãrã nima. Na noꞌo ʉaro ucũmaꞌa, masãrẽ mejẽcã ẽjõpeocã weema. Judío masãta tojo weeyʉꞌrʉnʉꞌcãma. 11 Na niyeru wapataꞌamaꞌasĩꞌrĩrã, noꞌo ʉaro buꞌemaꞌacãꞌsama. Na buꞌese meꞌrã pãjãrã niꞌcʉ̃ põꞌrã niꞌcã wiꞌicjãrãrẽ dojorẽpeꞌocãꞌsama. Tojo weerãrẽ na buꞌesere cãꞌmotaꞌaya.
12 Dʉporopʉ ti nʉcʉ̃rõ Cretacjʉ̃ ojari masʉ̃ ti diꞌtacjãrãrẽ ojagʉ, aꞌtiro ojacʉ niwĩ: “Aꞌto Cretacjãrã nisoosepijarã nima. Waꞌicʉrã weronojõ tʉꞌomasĩtirã nima. Baꞌawãrĩrã, teesepijarã nima.” 13 Cʉ̃ narẽ diacjʉ̃ta ojacʉ niwĩ. Tojota nima. Tojo weegʉ tocjãrã Jesucristore ẽjõpeorã ñaꞌarõ weesetirãrẽ tuꞌtiya. Narẽ queoro ẽjõpeodutigʉ tojo weeya. 14 Judío masã noꞌo ʉaro wãcũboca weremaꞌasere tʉꞌoticãꞌto nígʉ̃ añurõ buꞌeya. Tojo nicã noꞌo na dutimaꞌasere tʉꞌoticãꞌto nígʉ̃ tojo weeya. Na Õꞌacʉ̃ yere, diacjʉ̃ cjasere ʉatima.
15 Judío masã apeye baꞌasere baꞌadutitisama. “Tere baꞌarã, Õꞌacʉ̃ dutiꞌquere yʉꞌrʉnʉꞌcãrã weeꞌe”, nisama. Tojo niweꞌe. Marĩ nipeꞌtirã buꞌiri marĩrã tʉꞌoñaꞌrã baꞌacã, añu niꞌi. Õꞌacʉ̃rẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãrã mejẽta weeꞌe. Ãpẽrã Jesucristore ẽjõpeotirã nipeꞌtisere ñaꞌarõ wãcũsama. Aꞌtiro niꞌi. Na wãcũsepʉta, na tʉꞌoñaꞌsepʉta ñaꞌasãjãcãꞌsama. Tojo weerã na ñaꞌarõ weesere ne bʉjawetitisama. 16 Na “Õꞌacʉ̃rẽ masĩꞌi”, nimima, nírã. Marĩ peꞌe na weesetisere ĩꞌarã, masĩꞌi. “Na cʉ̃rẽ masĩtisama”, ninoꞌo. Na ñaꞌayʉꞌrʉarã, Õꞌacʉ̃ dutisere yʉꞌrʉnʉꞌcãrã, ne cãꞌrõ añurõ weemasĩtisama.