Paur kute Kôritukam me jamã pi'ôk kumrẽx no'ôk ne ja.
Paur ne krĩraxbê Kôritukam me jamã pi'ôk no'ôk ne. Nãm arỳm pyka kunĩ'ỳr mrãnhkôt me'ỳr bôx ne memã Jeju jarẽ nhym me kwỳ arỳm tu amim markumrẽx ne 'ã abeno akprõ. Nhym kam Paur arỳm mã me jadjwỳ'ỳr tẽ nhym tekrekam me amijo ajkẽ. Nãm me abenmã kum,
—Djã nãm mrãmri Jeju Paur jano nàr kon, ane ne kam ajte abenbê bikjêro kumex. Ne kam ajte kute Jeju tyk marmãn kam ajte bibãnh ar mrãn abenbê djwỳ pytàro ba. Ne kam ajte me kàtàm nhipôkri aben japrỳ ar o ba. Nhym kam ajte me'õ bãmbê prõo akĩ nhym me tu ate krãn ar ban kute nêje kukrà kêt. Ne kam ajte abenmã kum,
—Kati, me akubyn tĩn kêt. Nãm me tu tykkumrẽx, anhỹr ar o ba. Ne kam ajte,
—Mã dja gwaj nẽ? Djãm gwaj baje mry me kute mỳjjao Metĩndjwỳnh karõ nhipêxmã bôrja kurmã nàr kon? ane. Ne kam ajte,
—Me kuprỳ ne ar babit ne mex, nàr kon me abenwỳr mõrbit mex, ane. Be, nhym Paur mỳjja ja kunĩ man kam prĩne pi'ôk no'ôkkôt memã 'ã karõ.
1
Ba ne ba ibê Paur. Kritu Jeju ne amiwỳr ijuw. Metĩndjwỳnh kute amim ijã karõ kôt Jeju amiwỳr ijuw ne ar ijo ban ijano. Ba kam arỳm 'ã memã idjujarẽnh ar iba. Me bakamy Xoxinidjwỳ ne ikôt dja.
Krĩraxbê Kôritukam ar aje Metĩndjwỳnh mar ne kôt aje ar aben pydjio abaja ba ar amã ikabẽn jarẽ. Kritu Jeju ne arỳm amimexo ar ajo mex. Arỳm amiwỳr ar ajuw gar tu amim markumrẽx. Kute ar ajo õ me ja kadjy ne amiwỳr ar ajuw. Nãm amiwỳr gwaj bakunĩ 'uw. Apỹnh gwaj baba djàri bakunĩ 'uw. Gwaj baje banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritumã amijo badjà'wỳrja kunĩ 'uw. Kute gwaj bajo õ me ja kadjy ne gwaj bakunĩ 'uw. Amũ me wãmẽ gwaj bamẽ ne Jeju arỳm amiwỳr gwaj bakunĩ 'uw. Ar amã ne ba ikabẽn jarẽ.
Metĩndjwỳnhbê ne me Babãm. Ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê ne Jeju Kritu. Gê ar tu kum ar akaprĩn* Djãm ar ga ne gar ajaxwe kêt nhym pãnh kum ar akaprĩ Kati. Ar ga ne gar te ajaxwe kêtmã. Nhym be, ta ne tu kum ar akaprĩ. ar ajo ba gar adjumar mex rã'ã ne.
Kute Metĩndjwỳnhmã mekam amikĩnh jarẽnh ne ja.
Ba mã ijo ba djwỳnh, Metĩndjwỳnhmã ar akam amikĩnh jarẽ. Metĩndjwỳnh tu kum ar akaprĩ. Gar tu amim Jeju Kritu markumrẽx nhym arỳm kum ar akaprĩ. Kam ne ba mã kum ar akam amikĩnh jarẽ. Nãm kum ar akaprĩn prĩne ar ajo djuw mex. Mỳj ne ar ajo djuw mex on? Bir, nãm ar amã apỹnh akĩnh djà, adjàpênh djà'ã karõ gar maro aban kam arỳm kôt aje memã kukràdjà jarẽnh me:xkumrẽx ne aje mỳjja mar me:xkumrẽx. Ar ba ne bar ar amã Kritu jarẽ. Ar ije omũnh kôt bar ar amã arẽ: gar arỳm amim,
—Mrãmri Paur ar kabẽn katàtkumrẽx, ane. Nã gãm ar amim anen kam arỳm tu amim Kritu markumrẽx.
Ne kam aje àpênh djà kunĩ mar ne o aba. Metĩndjwỳnh Karõ ne ar amã àpênh djà kunĩ'ã karõ gar aje mar ne akubyn bôxkam amako aba. Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu bôxkam amako aba. Kam ne ba mã Metĩndjwỳnhmã ar akam amikĩnh jarẽ.
Ta dja mã ar amã tỳx jadjà gar mã amim mar tỳx rã'ã: nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu arỳm bôx. Ne kam ar amã ajaxwe jarẽnh kêtkumrẽx gar arỳm kum ajaxwe kêt ne amextire ne dja. Metĩndjwỳnh ne mrãmri kabẽnkumrẽx. Kabẽn kôt dja gwaj bajo djuw mexkumrẽx. Ta ne arỳm kra'ỳr ar ajuw. Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu'ỳr ar ajuw ne ar ajo ba. Gar kam arỳm o anhõbikwakumrẽx. Mrãmri kabẽnkumrẽx.
Me kabẽno aben japanho ku'ê nhym nêje memã kabẽn.
Rô 15.5; A Kô 13.11; Pir 2.2; Ped k 3.8
10 Akmere, àpnhĩre ar, ba ar amã arẽ gar ama. On abenmã akabẽn pydjin arẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu kukwakam ne ba ar amã amex'ã karõ. Kwãrĩk wãnh apỹnh mỳj xêjakôt adjãm ne abenã akabẽn kêt. Ate dja gar axikôt akabẽnjabit man axikôt akabẽn jarẽn kôt prĩne amex. 11 Akmere, àpnhĩre ar, Krôre nhõ kikre wãkam ar kwỳ arỳm nĩnh iwỳr bôx ne ar arỳm ar ajã imã,
—Onĩj, me kabẽno aben japanho kumex, ane. Ba arỳm ar kabẽn man arỳm wãm ar amã arẽ. 12 Gar we akwỳ amã me kĩnh kêt ne memã kum,
—Ba ne ba Paur kôt ar iba, anhỹro aba. Nhym ar akwỳ ajte amã me kĩnh kêt ne memã kum,
—Be, ba ne ba Apôr kôt ar iba, anhỹro aba. Nhym ar akwỳ ajte amã me kĩnh kêt ne memã kum,
—Be, ba ne ba Xepa kôt ar iba, anhỹro aba. Nhym ar akwỳ ajte amã me kĩnh kêt ne memã kum,
—Be, ba ne ba Kritu kôt ar iba, anhỹro aba. Nã gãm ar ã ari aben bê abikjêrn amã aben kĩnh kêto ane nhym me arỳm imã arẽ ba arỳm kuma.
13 Nã gãm ar arỳm apỹnh mỳj xêja kôt aku'ên arỳm abenã akabẽ:n ne. Nã gãm ar arỳm aje abenmã Kritu nhirênh pyràk. Djãm ba ne me arỳm pĩte'y'ã inhô gar we ikôt ar aba? Djãm imã ne me arỳm ngômã ajadjà gar we ikôt ar aba? Kati:.
14-16 Djãm ba ne ba ngômã ar ajangij? Kati. Ije ngômã ar ajangjênh kêt. Kam ne ba ikĩnh ne Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Mỳkam ne ba kam ikĩnh? Bir, ba ren ngômã ar ajangij nhym ren ar ajõ arĩk ijã amim,
—Ba ne ba tu amim Paur markumrẽx. Nãm arỳm amim ngômã ijadjà, ane ba ren kam ikaprĩre ne. Nhym be, kati. Kripumẽ Gajubit ne ba ngômã ar adjà. Exepa nhõ kikrekam ar jadjwỳ ba ngômã ar angij. Nhym me'õdjwỳ ije mar kêt. Ar ngrêre jabit ne ba ngômã ar angij.
17 Djãm ije ngômã me angjênh kadjy ne Kritu ijano ba tẽ? Kati. Kàj bê ije memã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnh kadjy ne ijano ba tẽ. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja me ta krã mexja djãm me ta krã mexo ikrã mex ne ikabẽn mex ne ba ar amã arẽ? Kati. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja krã mexo ikrã mex kêt. Ba ren me krã mexo ikrã mex ne ren ar amã ikabẽn mex jarẽn ren arỳm o amibê Kritu'ã ikabẽnja kuno. Kritu pĩte'ykam tyk'ã ikabẽn ja ne ba ren o kuno. Nhym kam ren me arỳm Kritu mar kêt ne.
Me ta krã mex'ã ujarẽnh.
Kô k 3.19
18 Nhym be, kati. Kritu pĩte'ykam tykbit ne ba kàj bê ar amã 'ã ajarẽ nhym arỳm ar amã amirĩtkumrẽx. Nhym kam me biknor tokry djàkam me biknor prãmja ikabẽn man amim,
—Kê. Djãm katàt kute amikabẽn jadjwỳr got? Nãm krã punu, ane. Nhym be, gwaj ba, Jeju kute gwaj bajo bakumrẽxja gwaj amim,
—Mrãmri, Paur kute Kritu pĩte'ykam tyk'ã ujarẽnhkumrẽx. Nãm 'ã ajarẽ nhym me tu amim Kritu markumrẽx. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm 'itỳxo me utàn ar meo bakumrẽx, ane. 19 Amrẽbê: Metĩndjwỳnh kute me bakukãmãremã arẽnh ne ja. Nãm memã kum,
“Me ta krã mex ne kute memã kabẽn mexja dja ba mebê kabẽno akno. Nhym kam me arỳm kabẽn kajgo me:xi.
Nhym me ta amak mex ne kute prĩne memã mỳjja'ã karõ mex ne kute mar ja dja ba mebê amak mexo akno nhym me arỳm kabẽn kajgokumrẽx.”
Nãm Metĩndjwỳnh ã me bakukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym kam me arỳm aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Tũ:mràm me bakamingrãnyrekam Jeju Kritu arỳm pĩte'y'ã wajêt ne kam ty. Ty nhym Metĩndjwỳnh arỳm o gwaj bapytàn kam arỳm mebê amak mexo akno. Nhym kam me arỳm kabẽn kajgo me:x ne.
20 Nhỹnh ne me'õ ta krã mex? Nhỹnh ne me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja ta krã mex? Kati. Nhỹnh ne me'õ ta kute prĩne me kukràdjà mar? Kati. Nhỹnh ne me'õ ta krã mex ne kute kabẽn mexo kute me apanh mar? Kati. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja ne me krã mex kêt. Me kabẽn kajgo me:xi.
21 Mỳkam ne me kabẽn kajgo mexi? Bir, Metĩndjwỳnh ta kute katàt me'ã amikabẽn djirkumrẽx ne amim,
—Djãm me kum ikĩnh kêtja ta kute imarmã? Djãm me ta krã mex ne kute imarmã? Arkati. Me kute kàj bê memã Kritu pĩte'ykam tykja'ã ujarẽnh nhym me kute me'ã, “Me krã punu”, anhỹrja. Me kute anhỹrkam gê inhõ àpênh ar kàj bê memã Kritu pĩte'ykam tyk'ã ujarẽnhkumrẽx. Nhym kam me kwỳ kute tu amim Kritu markumrẽx ba arỳm me utàn ar meo iba. Ja ne imã kĩnhkumrẽx. Nãm ã Metĩndjwỳnh me'ã amim ane. Kute amim anhỹrkam ne me kabẽn kajgo me:xi. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt ta krã mexja ne me kabẽn kajgo me:xi.
22 Be, mebê idjaer ne me ar imã,
—Goja mỳjja pumũnh kêt'õ nhipêx ba me omũn kam arỳm amim Kritu'ã akabẽn markumrẽx, anhỹro ba. Nhym be, me bajtembê kregu ne me kute ar imã,
—Goja me krã mex o akrã mex ne akabẽn mex ne arỳm imã Kritu 'ã ajarẽ. Dja ba me aman kam arỳm amim Kritu'ã akabẽn markumrẽx, anhỹro ba. 23 Bar kàj bê memã kum,
—Metĩndjwỳnh ne Jeju'ã Bẽnjadjwỳrbê kumkatibê Krituja mẽ nhym arỳm pĩte'y'ã wajêt ne ty, ane. Nhym mebê idjaer arỳm kôt kum Jeju kurê kute mrãmri ne kẽn me par tok nhym me rôrôk ne arỳm kum kurêja pyràk. Nhym be, me bajtem kwỳ ne me abenmã,
—Nãm ar ari kabẽn kwỳ jadju:w. Nãm ar krã punu, anhỹro ba.
24 Nhym be, bar katàt me kwỳmã 'ã ajarẽ. Metĩndjwỳnh kute arỳm amiwỳr me kwỳ 'wỳr ne ar meo bajamã 'ã ajarẽ. Mebê idjaerja nàr me bajtemja bar katàt me jamã 'ã ajarẽ. Katàt Kritu pĩte'ykam tyk'ã memã ajarẽ. Nhym me abenmã kum,
—Djãm Metĩndjwỳnh 'irere:k got? 'Itỳxo kute me kunĩ rer me:xi. Djãm Metĩndjwỳnh kute ari kabẽn jadjwỳr got? Metĩndjwỳnh kute no mexo, kabẽn mexo me kunĩ rer me:xi, anhỹro ba.
25 Mỳkam me ã abenmã anhỹro ba? Bir, Metĩndjwỳnh kute krã mexo, 'itỳxo kute me kunĩ rer mexkam. Nãm me kute Metĩndjwỳnh'ã amim, “Krã punure”, anhỹr, me ta ne me krã punure. Nhym be, Metĩndjwỳnhbit ne krã me:xkumrẽx. Nàr, nãm me kute, “'Irerekre”, anhỹr, me ta ne me 'irerekre. Nhym be, Metĩndjwỳnh 'itỳxo kute me rer me:xi.
26 Aj, mỳj gêdja ga me kam amikadjy ama? Bir, mỳj ne ga me kam akute nhym Metĩndjwỳnh arỳm amiwỳr me ajuw ne me ajo ba? Bir, djãm me akrãptĩ akrã mexkam ne amiwỳr me ajuw ne me ajo ba? Kati. Djãm me akrãptĩ ajitỳx nhym kam arỳm amiwỳr me ajuw ne me ajo ba? Kati. Djãm me akrãptĩ arũnh nhym kam arỳm amiwỳr me ajuw ne me ajo ba? Kati.
27 Nhym be, me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt kute me'ã, “Me krã punure”, anhỹr Metĩndjwỳnh arỳm amijo me we krã punure ja pytàn meo ba. Mỳj kadjy? Bir, dja meo ban arỳm meo me we krã mexjao apa. Me ta kute amijo krã mexjao apa nhym me arỳm pijàm ne. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kute me'ã, “Me rerekre”, anhỹrja Metĩndjwỳnh arỳm amijo me we rerekre ja pytàn meo ba. Mỳj kadjy? Bir, dja meo ban arỳm meo me we 'itỳx jao apa. Me ta kute amijo 'itỳxjao apa nhym me arỳm pijàm ne. 28 Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kute me'ã,
—Me kajgo. Me kum me kĩnh kêtkumrẽx, anhỹro ba. Me kajgo ja Metĩndjwỳnh arỳm amijo me utàn meo ba.
Mỳj kadjy? Bir, dja meo ban arỳm meo me rũnho apa nhym me arỳm pijàm ne kajgo ne. 29 Dja meo ba nhym me kunĩ arỳm Metĩndjwỳnhmã amijo àmra kêt. 30 Nhym be, ar ga ne Metĩndjwỳnh arỳm amijo ar apytàn Kritu Jeju kôt ar ajo ba. Ne arỳm gwaj bamã Kritu jano nhym bôx ne arỳm gwaj bamã katàt kabẽn jarẽnhkumrẽx. Gwaj kam arỳm markumrẽx ne kôt arỳm bakrã mexkumrẽx. Nhym Metĩndjwỳnh ajte Kritu kôt arỳm gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm ta mexo bamex ne. Nhym ajte Krituo gwaj bajaxweo pãnh mex.
31 Amrẽbê: me kute me bakukãmãremã arẽnh kôt ne ba ar amã arẽ. Nãm memã kum,
“Djãm amijo adjàmra prãm? Kwãrĩk wãnh amijo adjàmra kêt.
Dja ga Bẽnjadjwỳr djwỳnho amra.”
Nãm ã memã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Kam, dja gwaj Jeju Kritubito amra. Tãm ne ja.

*1:3 Djãm ar ga ne gar ajaxwe kêt nhym pãnh kum ar akaprĩ Kati. Ar ga ne gar te ajaxwe kêtmã. Nhym be, ta ne tu kum ar akaprĩ.