16
Metĩndjwỳnh nhõ me ja kadjy pi'ôk kaprĩ'ã kute memã karõ ne ja.
Kar 11.29; Rô 15.25; A Kô 8.1; Xim k 6.18
Jakam Metĩndjwỳnh nhõ me ja kadjy pi'ôk kaprĩ'ã ije ar amã karõmã. Dja gar Jeju nhõ me jamã pi'ôk kaprĩ jano. Ije krĩraxbê Garaxakam me kute amim Jeju marjamã arẽnh kôt dja gar memã pi'ôk kaprĩ jano.
Pi'ôk kamrêk kunĩkôt dja gar akunĩ me kadjy anhõ pi'ôk kaprĩ kwỳ jadjuw. Apỹnh ar anhõ pi'ôk kaprĩja nhidji kôt dja gar me kadjy kwỳ jadjuw. Ar anhõ pi'ôk kaprĩ rax jabej ar anhõ rax kwỳ tan me kadjy adjuw. Nàr ar anhõ ngrire jabej ngrire kwỳ tan me kadjy adjuw. Adjuw ne o atom. Dja ba bôx nhym arỳm o atom pro. O atom pro ba kubyn kam 'ã idjà'wỳr ar iba kêt.
Dja ba bôx gar amim amikam me'õ aro amiptàn imã ar arẽ. Ba kam ar'ã pi'ôk no'ôk ne arkum kungãn arỳm krĩraxbê Djeruxarẽ'ỳr ar ano. Gê ar pi'ôko tẽn anhõ pi'ôk kaprĩo tẽ. Ne Djeruxarẽ'ỳr o tẽn o bôx ne memã kungã gê me omũ. Ne kam arỳm ar mar katàt. Nàr kon, gar me'ỳr ijanor prãm jabej ba dja ba me'ỳr aro tẽn aro bôx. Dja gar ã pi'ôk kaprĩo ane. Tãm ne ja.
Jakam dja ba ar awỳr itẽm'ã ajarẽ. Wãm ar awỳr gêdja ba ĩ tẽn ar apumũ. Gêdja ba pykabê Mateni kumrẽxkam tẽ:n kam ajte amũ ar awỳr tẽn bôx. Ne kam ar akam arek idjãm jabej ar akam ijã na apêx jabej. Gar kam amũ itẽm kadjy ikôt o kangõn ijano. Ba kam o ajte amũ itẽm kadjy 'itỳx ne. Djãm jakam dja ba ar awỳr tẽn bôx? Kati. Ne ba ren jakam ar awỳr tẽn ren ar akam idjãm 'iry kêt ne ren ajte amũ tẽ. Arek ar akam idjãm 'iry kadjy ne ba amima. Metĩndjwỳnh kute amim ijã karõ kôt ikabẽnkumrẽx jabej dja ba arỳm ã ar akam ane.
8-9 Nhym be, krĩraxbê Epexujakam ne ba idjàpênh mexkumrẽx. Me kum idjujarẽnh kĩnh. Nãm me kute mrãmri ne me kute memã 'ã ijê djà'ã 'yr ne memã, “Ajrã amrẽ wadjà”, anhỹr pyràk ne me kum idjujarẽnh kĩ:nh. Ba memã Kritu'ã ajarẽ nhym me ma:ro kumex. Nhym me kwỳ krãptĩdjwỳ kute ikapêrkàr ne ibê àptàr prãmkumrẽx. Gêdja ba kam arek jakam ar iba. Ar iba: nhym me bikprõnh djà nhõ akatibê Pẽxiko ijã apêx ba kam arỳm wãm itẽmmã.
10 Nhym godja Ximoxi ar akam bôx jabej dja gar kam kum akabẽn mexbit jarẽ. Abenmã ikabẽn ja jarẽ gê ar akam bôx gar amã abê. Ne kam kum akabẽn mexo akabẽn gê umar mex. Mỳkam dja gar ã kum ane? Bir, nãm ikudjwa mã Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã àpênh ba. Kam dja gar ã kum ane. 11 Kwãrĩk wãnh ar ajõ amã kurê kêt. Ne amrẽ ajte tẽm kadjy dja gar kôt o kangõ gê tỳx ne umar mex ne amrẽ tẽ. Nã bãm amiwỳr kam amak ar o iba. Gwaj baje aro bakamy Ximoxikôt mõrjadjwỳ ne ba amiwỳr arkam amak ar o iba.
12 Apôrdjwỳ ne ba o ikamy. Nã bãm te ar awỳr tẽmmã kum ikabẽn mex jarẽ nhym mã imã,
—Kati. Jakam me'ỳr itẽm prãm kêt, ane. Ta dja 'õkam arỳm ar awỳr tẽ.
13 Ar ajaxwebê amijã ano tỳx. Kritukôt adjãm tỳx ne tu amim mar tỳxo aba. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja dja gar amã me uma kêt ne atỳx. 14 Amã me abêbit. Amrãnh kunĩkôt amã me kunĩ jabê.
15 Nhym kam Exepa nhõ kikrekam ar ja ne ar amrẽbê Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx. Pykabê Akajakam ar kumrẽx 'ỳr amijo akẽx. Ja ne gar arỳm aje mar. Nãm ar mã Jeju nhõ me ja kôt o kangõnh ar o ba. Arkum me kôt o kangõnh kĩnhkumrẽx. 16 Dja gar ar kabẽn ma. Ne me kute ar kudjwa Metĩndjwỳnhmã àpênh tỳx ar o bajadjwỳ kabẽn ma. 17 Exepamẽ Potunamẽ Akaku ar arỳm amrẽ iwỳr bôx ba arỳm ikĩnhkumrẽx. Gar amrẽ iwỳr abôx kêt ne ikôt o kangõnh kêt. Nhym kam ar arỳm iwỳr bôx ne ikôt o kangõ. 18 Ba kam arỳm ikĩnhkumrẽx ne. Wãkam ar gadjwỳ amybỳm dja gar arỳm aman idjô'ã akĩnhkumrẽx. Dja ar wãm tẽn bôx gar ar aman abenmã ar mex jarẽ.
Kute apỹnh õbikwa djàri kum amikabẽn mex janor.
19 Pykabê Adjijjakam apỹnh me kute amim Jeju mar ne ar aben pydjio ba djàri ne me ar amã kabẽn mex jarẽ. Ba me kuman arỳm pi'ôk jakam wãm ar amã arẽ. Akwiremẽ Prixira ar amã kabẽn mex jarẽ. Arkum ar ajabê ne ar amã amijarẽ. Ar ũrkwãkam me kute amim Jeju mar ne ar aben pydjio bajadjwỳ ne me ar amã kabẽn mex jarẽ. Ba me kuman arỳm pi'ôk jakam wãm ar amã arẽ. 20 Jakam gwaj bakamy kunĩ ar amã kabẽn mex jarẽ ba kuman arỳm wãm ar amã arẽ. Dja gar abenwỳr abôxkam abeno arôrôk ne aben pa krij.
21 Ba ibê Paur ne ba inhikrao ar amã ikabẽn mex ja'ã pi'ôk no'ôk ne.
22 Godja ar akam me'õ kum Bẽnjadjwỳr djwỳnh jabê kêt jabej Metĩndjwỳnh dja o ajkẽ nhym arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Gêdja Bẽnjadjwỳr djwỳnh bôxkumrẽx. 23 Gê Bẽnjadjwỳrbê Jeju tu kum ar akaprĩ.* Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ta ne tu kum ar akaprĩkumrẽx.
24 Ota, jakam ba imã ar ajabêkumrẽx. Kritu Jeju kum ar ajabê. Ba kôt imã ar akunĩ jabêkumrẽx. Tãm ne ja.

*16:23 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ta ne tu kum ar akaprĩkumrẽx.