5
Me kute tu amim Metĩndjwỳnh Kra markumrẽx'ã ujarẽnh.
Mỳj xêbê ne Metĩndjwỳnh krakumrẽx? Bir, me kwỳ ĩ pỹnhkôt kute mã amim,
—Mrãmri ne Jejubê Kritu. Mrãmri ne Metĩndjwỳnh Jeju'ã me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽnhkumrẽx, anhỹrja. Me kute mã amim anhỹr ne tu kute amim markumrẽx ja ne mebê Metĩndjwỳnh krakumrẽx ne umar djà ny. Ne kam mebê Metĩndjwỳnh krakam me kum Metĩndjwỳnh jabê. Djãm Metĩndjwỳnhbit me kum abê? Kati. Amibu'ã mebê Metĩndjwỳnh kradjwỳ ne me arỳm kum me abê.
Djãm mrãmri ne gwaj bamã amibu'ã Metĩndjwỳnh kra ar abêkumrẽx? Mỳj kôt dja gwaj arỳm ja markumrẽx? Bir, dja gwaj bamã Metĩndjwỳnh jabên kabẽn man kôt ar amijo baba. Ne kam kôt arỳm bamã kra ar abêja markumrẽx ne arỳm amim,
—Nà. Imã Metĩndjwỳnh kra ar abêkumrẽx, ane.
Dja gwaj kute me kute katàt amijo ba'ã memã karõkôt kabẽnja man kôt ar amijo baban kam arỳm bamã Metĩndjwỳnh jabêkumrẽx. Djãm gwaj baje kabẽn mar ne te kôt amijo babamã? Kati. Gwaj kôt amijo babaja babê tỳx kêt. Mỳkam? Bir, me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja te gwaj bamã amikukràdjà jarẽ gwaj bamã me kukràdjà kĩnh kêt. Metĩndjwỳnh ne arỳm gwaj bajo kra gwaj arỳm badjumar djà ny. Kam gwaj bamã me kukràdjà kĩnh kêt ne kôt amijo baba kêt. Ne tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx ne arỳm me kukràdjà kôt amijo baba kêt.
Mỳj xêja ne me kute me kukràdjà mar kêt ne kôt amijo ba kêt? Bir, me kute tu amim Jeju markumrẽxbit. Me kute mã amim,
—Mrãmri Jejubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, anhỹro ba. Me jabit ne me kute me kukràdjà mar kêt ne kôt amijo ba kêt.
Metĩndjwỳnh kute memã Krao amirĩt.
Dju r 5.31
Ne kam mỳj ne Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã Kra jarẽnho amirĩt on? Bir, Kra Jeju Kritu bôx ne nã kurũm kato. Ne kam arỳm abatành ne. Nhym Metĩndjwỳnh kute arẽnho amirĩt kadjy Djuão arỳm ngômã adjà. Ngômã adjà nhym kam tũmràm arỳm kamrô prõt ne arỳm ty. Djãm ngômã adjàrkambit Metĩndjwỳnh gwaj bamã Kra jarẽnho amirĩt? Kati. Kamrô prõt ne tykkamdjwỳ kute o amirĩt. Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõdjwỳ ajte Kra'ã amijarẽnho amirĩt. Karõ mrãmri katàt kute kabẽn jarẽnhkumrẽx.
Be, Metĩndjwỳnh arỳm Kra jarẽnho amirĩto amãnhkrut ne ikjêkêt. Karõkôt o amirĩt. Ngômã adjàrkam o amirĩt. Kamrô prõt nhym tykkam o amirĩt. Kunĩkôt ne Metĩndjwỳnh kabẽn pydji.
Pykakam me kute mrãmri gwaj bamã mỳjja'ã amijarẽnho amirĩtkam gwaj abenmã kum, “Mrãmri ne amijarẽnhkumrẽx”, ane. Nhym be, Metĩndjwỳnh kute Kra'ã amijarẽnho amirĩtjakam kabẽn katàto kute me kunĩ jakrenh. Kam me kunĩ ren abenmã kum,
—Mrãmri Jejubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, ane. 10 Me kute tu amim Metĩndjwỳnh Kra markumrẽx ne me amim,
—Mrãmri ne Jejubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, anen amikadjwỳnhbê markumrẽx. Nhym be, me kute amim Metĩndjwỳnh mar kêt ne me Jejuo me'õ 'êxnhĩ pyràk. Mỳkam? Bir, mrãmri Metĩndjwỳnh kute Kra'ã amijarẽnho amirĩtkumrẽx nhym me kute amim mar kêtkam ne me o me'õ 'êxnhĩ pyràk. 11 Nhym Metĩndjwỳnh arỳm amijarẽnho amirĩt ne memã kum,
—Me kute tu amim ikra markumrẽx arỳm ikôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne, ane. 12 Me kute Krao aminhõja ne kôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã nhym me kute Metĩndjwỳnh Krao aminhõ kêtja kôt tĩn kêtkumrẽx ne.
13 Ar aje tu amim Metĩndjwỳnh Kra markumrẽx ar. Ar amã ne ba ikabẽn ja'ã pi'ôk no'ôk ne. Mỳj kadjy? Bir, ar aje pi'ôkkam ikabẽn jarẽnh ne mar kadjy. Dja gar aman tu amikukãm kôt atĩn markumrẽx. Metĩndjwỳnhkôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ãja markumrẽx ne amim,
—Nà. Dja ba kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Dja gar pi'ôkkam ikabẽn jarẽn aman kam arỳm tu amikukãm ja markumrẽx. Metĩndjwỳnhkôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ãja markumrẽx.
14 Dja gwaj ja man arỳm Metĩndjwỳnhmã mỳjjao a'uw. Ta kute amim gwaj bajã karõ kôt o a'uw ne kum,
—Aje ijã amim karõ kôt dja ga ã imã mỳjjao ane, ane. Dja gwaj ã kum ane nhym arỳm gwaj bama. Ja ne gwaj baje markumrẽx. 15 Kute gwaj bamarkumrẽx dja gwaj kuman arỳm amim,
—Mrãmri dja kôt ã imã mỳjjao ane, ane. Dja gwaj amim anen arỳm kute gwaj bamã mỳjjao anhỹr kadjy baje amimarkumrẽx ne amiwỳr baje mỳjjao badjà'wỳrja markumrẽx.
Me axwe'ã ujarẽnh.
16-17 Apỹnh me axwe djàri kunĩkôt ne me axwe. Ne kam kwỳ pãnh tyk kêt. Nhym be, atemã me axwe'õ pãnh dja arỳm ty. Godja me'õ me kute Jeju kôt abeno kamy 'õ pumũ, axwe kôt omũ. Gêdja o Metĩndjwỳnhmã a'uw ne kum,
—Djũnwã, amã ikamy kaprĩ. Kwãrĩk wãnh kum axweo pãnh kêt, ane. Dja ã kamyo Metĩndjwỳnhmã à'wỳro ane. Nhym arỳm kum axweo pãnh kêt nhym tyk kêt ne tĩn ne. Nàr me axwe 'õkôt. Kôt me tykkumrẽxja. Djãm o kute Metĩndjwỳnhmã à'wỳrmã? Kati. Dja mrãmri kôt ty.
18 Metĩndjwỳnh kute memã amak bônh nhym me umar djà nyja kunĩ kum axwe prãm kêt. Jadjwỳ ne gwaj markumrẽx ne amim,
—Nà. Me umar djà ny kunĩ kum axwe prãm kêt, ane. Nãm me amijaxwe kêt kadjy amijãno djan kum axwe prãm kêt. Nhym kam Xatanaj te kute amiwỳr meo akẽx nhym me ro'ã axwemã.
19 Metĩndjwỳnh ne arỳm gwaj bajo kra. Nhym be, Xatanaj arỳm amikôt me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kunĩ ar o ba. Ja ne gwaj baje markumrẽx ne amim,
—Nà. Metĩndjwỳnh ne arỳm ijo kra. Nhym be, Xatanaj arỳm amikôt me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kunĩ ar o ba, ane.
20 Metĩndjwỳnh Kra ne arỳm bôx. Katàt kabẽn ne katàt kute amijo bakumrẽx. Ne kam gwaj baje Kra katàtkumrẽxkôt mar kadjy arỳm gwaj bamã bajamak bô. Ja ne gwaj baje markumrẽx ne amim,
—Nà. Arỳm ne Kra bôx ne imã ijamak bô. Ije ta katàtkumrẽx mar kadjy arỳm imã ijamak bô, ane. Nhym kam Kra Jeju Kritu arỳm amim gwaj bapytà. Katàtkumrẽxja arỳm amim gwaj bapytà. Mrãmri kubê Metĩndjwỳnhkumrẽx. Gwaj kôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne. Jadjwỳ ne gwaj baje arỳm tu amim markumrẽx.
21 Akmere, àpnhĩre ar, mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêx me kute kum amijarẽnhja ne kumex. Dja gar amijãno dja. Mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêx'ỳr aje amijo akẽx kêt kadjy amijãno dja. Tãm ne ja.