5
Kute meo ba djwỳnhmã àpênh'ã karõ.
Ar akam ar abê Jeju nhõ me jao aba djwỳnhwã ba ar amã ikabẽn jarẽn ar adjàpênh djà'ã ar amã karõ. Dja gar ikabẽn ma. Ota, badjwỳ ibê Jeju nhõ me jao iba djwỳnh. Ba ne ba Kritu tokrykôt omũ. Dja ba ajte omũ. Djãm rerekren kajgo ba omũ? Kati. Dja ra:x ne uma: ba arỳm omũn kôt ar iba.
Ga, me kute me õ krito djuw mex nhym memã abatànhja pumũ. Ar gadjwỳ dja gar wãkam me kute amim Jeju marmã arẽnho aba. Memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho aba gê me mar mexo amũ amikamẽn mar rax ne. Djãm me'õ ne kute ar amã ar aje meo aba'ã àpnênh tỳx gar amã uman kabẽn kôt ar aje me omũnho abamã? Kati. Ar ga dja gar amã me omũnh kĩnh ne meo aba. Djãm ar aje pi'ôk kaprĩbit mar ne aje amim o adjàptàr kadjy meo abamã? Kati. Ar amã me kĩnhkam dja gar me o aba. Djãm ar aje amiraxo adjàmran Metĩndjwỳnh nhõ me ja janoro abamã? Kati.
Ga, mrykĩ'ãtomtio ba djwỳnh õ krit kukãm katàt baja pumũ. Katàt ba nhym õ krit arỳm kôt katàt amijo ba. Ar gadjwỳ dja gar Metĩndjwỳnh nhõ me ja kukãm katàt ar amijo aba gê me ajã amim, “Ba gêt kudjwa”, anen arỳm ar akudjwa katàt ar amijo ba.
Ga, me kute aben rer djàja pumũ. Kam me'õ kute me kunĩ rerja dja kĩnh djà'ã arỳm amim krãdjê byn kutu. Pi'ôo krãdjê tu. Nhym kam pi'ôo krãdjê tẽmbê punu. Ar gadjwỳ dja gar katàt õ me ja kukãm amijo aba mex ne arỳm amim akĩnh djà by. Õ me jao ba djwỳnh djwỳnh dja bôx. Jeju dja bôx ne arỳm ar amã ar akĩnh djà mexti:re ngã gar arỳm amim aby. Djãm ar akĩnh djà rerekmã? Djãm punumã? Arkati. Kute ar amã ar akĩnh djà nhõr ja dja mex rã'ã: rã'ã ne.
Ar ajabatành nyredjwỳ, ba ar amã ikabẽn jarẽ. Dja gar mebêngêt kabẽn ma. Arỳm me abatànhkam dja gar me kabẽn man kôt ar amijo aban amim,
—Djãm ije iraxo me akrenh? Kati. Ikajgo, anen abenmã amijo angrin akajgo. Mỳkam? Bir, amrẽbê: me bakukãmãre memã kum,
“Me amijo àmra prãmja Metĩndjwỳnh arỳm mebê aptà.
Nhym be, me kute amijo kajgo dja Metĩndjwỳnh tu mekam ukaprĩkumrẽx”, ane.
Metĩndjwỳnh 'itỳxo kubê kumkati dja gar rax man kam arỳm amijo akajgo. Amijo akajgo: nhym ĩ akati 'õkam arỳm kàjmã ar akamẽn ar ajo rax ne. Dja gar rax ma:n kum ar adjumar punu djà kunĩ jarẽnho aba. Kute ar amar ne ar ajo djuw mexo ỹrkam ã kum anhỹro abao ane.
Ar ano mex ne amijã ano tỳx ne aminêje rĩt. Ga, rop jamrexe kàr ar baja pumũ. Nãm kute mry'õ krẽnmã abej ar ba. Akurê djwỳnhbê Xatanajdjwỳ ne 'itỳ:x ne àkrê: ne kabẽn 'itỳ:x ne me abej ar ba. Kute me'õbê Jeju kurêmã nhym 'ã ukangamã ne abej ar ba. Dja gar tu amim Metĩndjwỳnh mar tỳxkumrẽx ne 'ã adjukanga kêt ne o arỳm Xatanajbê aptàn arek kubê dja. Xatanaj ar abê Jeju kurê prãm ne ajte pyka kunĩkôt me bakamydjwỳbê kurê prãm. Jeju kukwakam ar aje meo akamyjabê kurê prãm nhym me ar akudjwa arỳm tokry. Ja dja gar aman kubê aptà.
10 Metĩndjwỳnh ta ne tu kum me kaprĩ:kumrẽx* Djãm me ba ne gu me badjukaprĩ nhym pãnh kum me bakaprĩ Kati. Me ba ne gu me badjukaprĩ kêt. Ta ne kum me bakaprĩkumrẽx. ne prĩne kute me kunĩo djuw me:xkumrẽx. Ta ne Kritu djàpênhkôt amiwỳr ar ajuw ne ar ajo ba. Dja gar õ kàjkwakam kôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne. Ja kadjy ne amiwỳr ar ajuw. Be, ar atokry kàjbê 'irykam dja prĩne ar ajo mex. Ta dja akubyn ar amã tỳx jadjà gar kôt adjãm tỳx ne 'ã ar adjukanga kêtkumrẽx. 11 Gê me kunĩ kum mex jarẽnh rã'ã: rã'ã ne. Gê me kunĩmã rax rã'ã: rã'ã ne. Tãm ne ja.
12 Ije ar amã ikabẽn jarẽnh ja ne ba Xibanumã arẽ nhym arỳm 'ã pi'ôk no'ôk gar arỳm amim arẽ. Me bakamybê Xibanu ne tu amim Jeju markumrẽx ne 'ã ukanga kêtkumrẽx. Ba ar amã ikabẽn jarẽnh 'ikrãn nhym 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ar akĩnhmã ne ba ar amã arẽ. Ba ar amã mrãmri Metĩndjwỳnh ta tu kum ar akaprĩkumrẽx jarẽ. Kam dja gar tu amim markumrẽx ne 'ã adjukanga kêtkumrẽx.
13 Krĩraxbê Babirônijkam me kute amim Jeju mar ne ar aben pydjio baja ne me ar amã kabẽn mex jarẽ. Metĩndjwỳnh kute meo ba kadjy arỳm amijo me utà. Ar gadjwỳ arỳm amijo ar apytà. Makôdjwỳ ar amã kabẽn mex jarẽ. Tãm ne mã ikôt ajkamẽn arỳm kute ikra pyràk.
14 Dja gar abenwỳr bôx ne abenmã akabẽn mex jarẽn aben pa krij. Ar amã aben jabêkam aben pa krijn aben tatak ne.
Gê ar aje amim Kritu Jeju mar kunĩwã umar mex. Tãm ne ja.

*5:10 Djãm me ba ne gu me badjukaprĩ nhym pãnh kum me bakaprĩ Kati. Me ba ne gu me badjukaprĩ kêt. Ta ne kum me bakaprĩkumrẽx.