Paur Kute Texarônikakam me jamã pi'ôk kumrẽx no'ôk ne ja.
Paurmẽ ikjêbê Xira krĩ nhidjibê Pirpukam bôx ne mekmã Jeju jarẽ. Nhym me kwỳ kum Jeju'ã ujarẽnh mar prãm kêt ne prĩne aro ajkẽn kam Ar kubê ijê. Nhym akati nhym me ajte bõm ar kumẽ nhym ar mã me kurũm tẽ. Mã me kurũm tẽn kam krĩbê Texarônikakam bôx ne ajte mekmã Jeju jarẽ. Nhym me kwỳ rax ne tu Jejuo aminhõ. Nhym kam mekbê idjaer ajte mekmã ar kurêtuw. Nhym kam Paur krĩbê Texarônika kurũm tẽ. Tẽn atemã krĩ 'õkam bôx. Nhym Texarônikakam ar kute Jejuo aminhõja arek abeno bikprõnho dja. Nhym Paur ar kurũm tẽn aro aman te akubyn ar'ỳr tẽm prãme ne kam Ximoxi ar'ỳr ano. Texarônikakam ar kute Jejuo aminhõja kute arek Jeju kabẽnkôt ar amijo ba rã'ã jabej kute ar omũnhmã ar'ỳr ano.
Nhym Ximoxi ar'ỳr tẽn bôx ne ar omũn kam akubyn Paur'ỳr tẽ. Akubyn tẽ:n bôx ne Paurmã ar arẽ,
—Ãm arkum Jeju kĩnhkumrẽx. Onĩj ar arek Jeju kabẽnkôt ar amijo ba, ane. Nhym kam Paur kuman kam kĩnhkumrẽx ne arkum pi'ôk no'ôk. Mỳj'ã ne Paur pi'ôk no'ôk? Bir, Paur kurê djwỳnh ne Paur'ã kabẽn ne. Nãm me,
—Paur ne me amã 'êx. Nãm me amã akubyn tẽmmã amijarẽ. Nãm 'êx. Nãm arĩk ar ba. Me bôx kêtja pumũ, ane. Nãm ã Paur kurê djwỳnh 'ã kabẽn ane. Nhym Texarônikakam ar ja arỳm me tyk jabej Paur kukij. Ne kam ajte Jeju akubyn bôx jabej kukij nhym Paur ja kunĩ'ã pi'ôk no'ôk ne. Tãm ne ja.
1
Ba ibê Paur ne ba ar amã pi'ôk no'ôk ne. Xiramẽ Ximoximẽ ne bar ar amã pi'ôk no'ôk ne. Krĩraxbê Texarônikakam ar aje amim Jeju mar ne kôt aben pydjiwãmã ne bar pi'ôk no'ôk ne. Metĩndjwỳnhbê ar Babãm ne kam krabê Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu arkôt ne gar aben pydji, ar amã ne bar pi'ôk no'ôk ne.
Gê Metĩndjwỳnh ar ajo djuw mex, Metĩndjwỳnhbê gwaj Babãmmẽ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ar ukaprĩkôt ar ajo djuw mex ne ar ar ajo ba ne ar amã umar mex jarẽ gar adjumar mex ne ar aba.
Paur kute Metĩndjwỳnhmã arkam amikĩnh jarẽnh.
Nã bãm ar Metĩndjwỳnhmã ar akam ikĩnhkumrẽx jarẽ ne kum ar ajarẽnh 'ãno dja. Mỳkam ne bar ar akam ikĩnh? Bir, ar aje tu amim Jeju markumrẽx ne arỳm kôt aje amijo abakam ne bar ikĩnhkumrẽx. Ne ajte ar amã Metĩndjwỳnh jabêkôt arỳm kum adjàpênh raxkamdjwỳ ne bar ikĩnhkumrẽx. Ne ajte ar aje arỳm Jeju Kritu jabej mã adjumarkamdjwỳ ne bar ikĩnhkumrẽx. Gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu akubyn bôxmã ar aje mã abej ajkam amakkamdjwỳ ne bar ikĩnhkumrẽx. Kam ne bar ar akam ikĩnhkumrẽx ne gwaj Babãmmã ar ajarẽ, gwaj banhõ Metĩndjwỳnhbê gwaj Babãmmã ar ajarẽ.
Akmere ar, àpnhĩre ar, mrãmri ne arỳm Metĩndjwỳnh kum ar ajabêkôt arỳm amijo ar apytà. Kute ar ajo kra kadjy amijo ar apytà bar arỳm kuma.
Djãm Jeju'ã ar amã idjujarẽnh nyja kabẽn kajgo got? Kati. Mrãmri ne ba ar amã Jeju'ã idjujarẽnhkumrẽx ne. Ãm Metĩndjwỳnh pyma kôt ne bar mã ar amã Jeju kabẽn jarẽ. Djãm ar ba ne bar ar amã ikabẽn jarẽ? Kati, ãm Metĩndjwỳnh Karõ kabẽnkôt ne bar ar amã ikabẽn jarẽ. Ãm Metĩndjwỳnh kabẽnja ne kajgo kêt. Ãm 'êxnhĩ kêt. Tãm ne bar mã kuman ar amã arẽ.
Nã bãm ar ar akam imexkumrẽx ne akrànmã ar ar ajo iba. Gar arỳm prĩne ar ipumũn tu amim ar ikabẽn markumrẽx. Ar ikabẽn man ar ijã amijakren Bẽnjadjwỳr Jeju'ãdjwỳ arỳm amijakre. Ar ijã amijakren mã ar ikôt amijo aba. Nhym kam me ar ajo ajkẽ. Ar aje Jeju markam ne me ar ajo ajkẽ. Nãm me te ar ajo ajkẽ gar mã ajamako ar ikabẽn mar tỳx mex ne. Ne tu ate akrãn tu akĩnhkumrẽx ne. Nã gãm ar Metĩndjwỳnh Karõ kabẽnkôt tu akĩnhkumrẽx ne mã ar ikabẽn ma.
Nhym arỳm Akajakam ar kute amim Jeju marjamẽ Matenikam ar kute amim Jeju marja me kunĩ arỳm ar apumũ, ar aje Jejukôt ar amijo aba pumũn arỳm ar ajã amijakren kute ar apyràk ne ar ba. Ẽ, ar ga ne gar memã Jeju'ã ajarẽ nhym Akajakam ar jamẽ Matenikam ar jamẽ ne me arỳm kunĩ Bẽnjadjwỳr Jeju'ã adjujarẽnh ma. Djãm me ajbit ne me kuma? Kati, nã gãm ar me kunĩmã arẽ nhym me arỳm kuman kam arỳm amũ abenmã arẽ. Nhym me arỳm prĩne kuma. Nã gãm ar aje amim Metĩndjwỳnh marja memã amijarẽ nhym me arỳm prĩne kuma ne kam amũ aben djô'ã abenmã ar ajarẽ. Nhym kam pyka kunĩkôt me arỳm ar ajarẽnhbit ma. Kam ne bar ije arỳm memã ar ajarẽnh kêt.
Me ja ta ne me ar imã ar ajarẽ. Me ja ta ne me ar imã,
—Be, onĩj Texarônikakam ar ja ne arkum ar akĩnhkumrẽx. Be, ga ar abôxkam ar kute ar amã kabẽn mexbit jarẽnhja ma, ane. Ne ajte ar imã,
—Be, Texarônikakam ar ja ne ar arỳm mỳjjao we Metĩndjwỳnh karõ nhipêxja kangan arỳm Metĩndjwỳnhkumrẽx, Metĩndjwỳnh tĩnjao aminhõ. Ar kute amikadjy kum àpênhmã ne ar o aminhõ, 10 ne arỳm krakam amako dja. Metĩndjwỳnh kra ne ar arỳm amiwỳr kam amako dja, ane.
Nãm me ã ar ajarẽnho ane. Mrãmri ne gar Metĩndjwỳnh krabê Jejukam ama. Tãm ne tykkam Bãm ajte akubyn o tĩn ne. Tãm dja ajte kàjkwa kurũm bôx. Tãm ne gar kam ama. Tãm ne kubê gwaj bapytàr djwỳnh ne Metĩndjwỳnh ngrykbê gwaj bapytà. Godja Metĩndjwỳnh me axwekam ngryk ne. Bãm ngrykbê godja Jeju arỳm gwaj bapytà. Tãm ne bôxmã gwaj kam ama.