Paur kute Ximoximã pi'ôk kumrẽx no'ôk ne ja.
Paur ne krabê Ximoximã pi'ôk no'ôk ne. Mỳjkôt ne o kra? Jejukôt. Kute kum arẽnh nhym kute tu amim markumrẽxkôt ne o kra. Nhym kam arkum aben kĩnhkumrẽx ne.
Nhym kam Paur kumrẽx ne krĩraxbê Epexukam bôx ne kam ar memã Metĩndjwỳnh'ã ujarẽnh ba ne kam tẽ. Nhym kam Ximoxidjwỳ arỳm kam bôx. Kam tẽn bôx ne kam ar kam memã 'ã ujarẽnh ba, memã Jeju jarẽnho ba. Nhym me kwỳ arỳm prĩne amikajmãtã Jeju ma. Nhym bep ar kwỳ ne ar arĩk 'êx ne kute amijo Jeju mar. Ar kute mar kêtkumrẽx ne arĩk 'êx ne memã mỳjja jarẽ. Nãm we ar,
—Kwãrĩk wãnh abenwỳr mõr kêt, ane. Ne,
—Mrywã kur kêt, ane. Nãm ar ã kupa'ã me akre ar o bao ane. Ar ja 'ã ne Paur Ximoximã kum,
—Dja ga akabẽno ar ity gê ar anhikrê, ane. Ne kam ajte me kute amim Jeju mar'ã kum karõ ne kum,
—Ẽ, Jeju nhõ me jao ba djwỳnhmẽ me atãri àpênhjamẽ gêdja ar katàt mrãn memã Metĩndjwỳnh'ã ajarẽ, ane. Ne kam Ximoximãdjwỳ kum,
—Ẽ, gadjwỳ, gadjwỳ dja ga katàt mrãn Metĩndjwỳnh kabẽnkôt prĩne memã arẽ, ane.
Ne kam ajte me'ã kum karõ, me Metĩndjwỳnh kabẽnkôt katàt mrãnhmã, me mymẽ me niremẽ me ari memã àpênh kajgo ar bajamẽ me 'uwtĩmẽ, me kunĩ. Me kunĩ ne me Metĩndjwỳnh kabẽnkôt katàt mrãnhmã ajte Ximoximã me'ã karõ. Ne kam me'ã kum pi'ôk no'ôk ne kum ano. Tãm ne ja.
1
1-2 Akmere Ximoxi, ba ibê Paur ne ba amã pi'ôk no'ôk ne. Ximoxi, ikra djwỳnh, amã ne ba pi'ôk no'ôk ne. Ije amã Jeju jarẽnh ga tu aje amim markumrẽx kôt ne ba arỳm ajo ikrakumrẽx ne. Ba ibê Paur, ne ba amã pi'ôk no'ôk ne. Djãm ba ne ba Jejumã idjàpênh? Kati, Metĩndjwỳnhmẽ Kritu Jeju ar ta ne ar imã idjàpênh jarẽn ijano, ije memã 'ã idjujarẽnhmã ijano. Metĩndjwỳnh, kute gu bapytàr djwỳnhjamẽ Kritu Jeju gu baje amiwỳr kam amakjamẽ, ar ta ne ar imã kabẽn jarẽ ba kam arkum idjàpênh iba.
Be, gê Metĩndjwỳnh ajo djuw mex. Kritu Jeju gu banhõ Bẽnjadjwỳrmẽ Bãmbê Metĩndjwỳnh ar ukaprĩkôt ajo djuw mex ne ar ajo ba. Gê arkum akaprĩ ne amã umar mex jarẽ, ga kam adjumar mex ne ar aba.
Kute Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh 'êxnhĩ bôxmã arẽnh.
Rô 16.17; Xim k 6.3; Xit 1.10
Ẽ, dja ga arek Epexukam djan nêje ar kukrà. Wãnh ne ar kwỳ arĩk kupa'ã ar memã arẽnho ba, Metĩndjwỳnh kabẽn kupa'ã ar memã arẽnho ba. Dja ga nêje akabẽno ar ity. Nã bãm itẽm kutã, pykabê Matenimã itẽm kutã amã ikabẽn jarẽn kam arỳm ajbir ajte ar'ã amã pi'ôk no'ôk ne ano.
Dja ga arkum,
—Kwãrĩk wãnh ar me tũmre'ã ujarẽnh kajgomẽ me akukãmãre nhidji me kute tũmràm abenmã arẽnhja kwãrĩk on wãnh nõ. Kôt ne me abenmã kabẽn ar ban kam me kute amim Metĩndjwỳnh mar ne 'ãno ãm kêt. Tãm dja on wãnh nõ, ane.
Akmere Ximoxi, mỳj kadjy ne ba amã ikabẽn ja jarẽ? Bir, me kum aben jabê kadjy. Godja me õkre kadjwỳnhbê axwe 'õ nõr kêt ne kute amikam axwe 'õ mar kêtkam arỳm kôt kum aben jabê. Ne kam ajte me kute mrãmri amim Jeju markumrẽx kôt ne me kum aben jabê. Kadjy ne ba amã ikabẽn ja jarẽ.
Bir be, me kwỳ arỳm kute ja mar prãm kêtkam arỳm kabẽn kajgoo kumex, ne abenkam kangao kumex. Jabit ne me kuma. Djãm me ja kute mỳjja mar got. Kute Môjdjê kukràdjà mar kêtjakam kukràdjà kupa'ã ar memã arẽnho ba. Ar ta ne ar amijo memã mỳjja'ã ujarẽnh djwỳnh ne. Ne kute memã,
—Mrãmri ne ba ije me amã arẽnhja. Kôt ne ba me amã arẽ, anhỹr ar o ba. Bep kati, ar kute ta amikabẽn mar kêt ne Môjdjê kukràdjà mar kêt.
Be, Môjdjê kukràdjàja ne mexkumrẽx. Gu arỳm kuma. Ne ren ar kuman kôt ar amijo ba nhym arỳm rãn mexkumrẽx. Nhym bep kati, ar ja kute mar kêt ne ar kupa'ã memã arẽnh ar o ba.
Be, nhỹnh me jamã ne Môjdjê kukràdjàja? Djãm me kute katàt amijo bajamã? Kati, me kute axweo amiptàrjamẽ, me amakkre kêtjamẽ, me kute Metĩndjwỳnh mar prãm kêtjamẽ, me axwejamẽ, me kute mỳjja punubit mar prãmjamẽ, me kute Metĩndjwỳnh japrỳjamẽ, me kute nãmẽ bãm ar parjamẽ, me kute me parjamẽ 10 me prõ nàr mjên prãmjamẽ, me my ta kute aben nĩnho bajamẽ, me kute mekbê krao àkĩnhjamẽ, me 'êxnhĩjamẽ, me kute me kà mex jarẽnhjamẽ, nàr me kute mỳjjao amiptàr, Metĩndjwỳnh kute katàt memã amikukràdjà jarẽnh ne mekbê mỳjja pyma nhym me kute o amiptàrjamẽ. Me ja kunĩ kadjy ne Môjdjê kukràdjàja. Gu arỳm kuma.
11 Nà, Metĩndjwỳnh amikabẽn nykôt katàt memã amikukràdjà jarẽ. Djãm kabẽn ny punu got. Axwe mextire. Metĩndjwỳnh ne mexo, umao me rer mex ne. Nhym kabẽn nydjwỳ ã mexo, umao ane. Nhym kam ta, Metĩndjwỳnh kĩnhtire ta ne imã amijã ujarẽnh ny jarẽn ijano ba kam ô'ã memã arẽnho tẽ, memã 'ã idjujarẽnh tẽ.
Kritu kum Paur kaprĩ ne kute àpênh 'ã mẽnh.
12 Ẽ, akmere, mrãmri ne Kritu Jeju gu banhõ Bẽnjadjwỳr amim idja. Kum idjàpênhmã ne amim idja. Nãm amikajmã'ã ima, ije 'ã ingrà tỳx ne kanga kêtmã kôt tu iman amim idjan imã idjàpênh jarẽ.
—Dja ga imã apê, ane. Ne kam kadjy imã tỳx jadjà ba kam kum idjàpênh mex ar iban kôt kum amikĩnh jarẽ. Mrãmri ne Kritu Jeju imã mexkumrẽx ba kam kum amikĩnh jarẽ.
13 Amrẽbê ne ba Jeju japrỳ ar o iban arĩk ũno iban Jeju nhõ me jao ibikẽnho iba. Nã bãm te Jejukam ijaxwe nhym tu kum ikaprĩn kam amim idja. Nà, mrãmri ne tu kum ikaprĩ. Kraxje ije amikajmã'ã Jeju mar kêtkam ije amimar kêt nhym bi kum ikaprĩ. 14 Nãm gu banhõ Bẽnjadjwỳr tu ukaprĩkôt kum ikaprĩ raxkumrẽx ne prĩne ijo djuw mex. Djãm ukaprĩ kêt got. Kum ikaprĩ rax ba arỳm jakam ije amikajmã'ã amim markumrẽx. Ije amikajmã'ã Kritu Jeju markumrẽx ne imã abê:kumrẽx.
15 Ẽ, mrãmri ne me abenmã kum,
—Kritu Jeju arỳm pykamã ruw, kute me axwe pytàrmã ne ruw, ane. Mrãmri ne me abenmã arẽ. Kabẽn ja dja me tu markumrẽx ne amijamakkrekam kunhô. Be, kute me axwe pytàrmã ne pykamã ruw.
Ba ne ba ijaxweo me axwe kunĩ jakre. 16 Te ijaxwe rax nhym bi kum ikaprĩ rax ne. Jeju Kritu kute akrànmã meo tẽm nhym me kute mar kadjy. Te ijaxwe raxo ije me kunĩ jakrenh nhym mã Jeju kute akrànmã prĩ'ã ijo tẽmja pumũ. Mỳkam? Godja me'õ kute ijaxwe pyràk ne kute Jeju japrỳ jabej dja ikôpdji'ã ã ikudjwa anen tu amim Jeju kamnhĩxkumrẽx ne kam ikudjwa tyk nhijukri tĩn rã'ã rã'ã kadjy. Kadjy ne Jeju kum ikaprĩn akrànmã prĩ'ã ijo tẽ. Kam ne ba amã,
—Jeju kute me axwe pytàrmã ne pykamã ruw, ane.
17 Be, Metĩndjwỳnh djukaprĩja pumũ. Kumã dja me rax jarẽ. Djãm bẽnjadjwỳr ngri got. Dja memã Bẽnjadjwỳr rax rã'ã: rã'ã Bẽnjadjwỳr rax. Dja tyk kêtkumrẽx ne. Me kute noo omũnh kêtkumrẽx ne. Kubê Metĩndjwỳnh pydji. Atemã 'õ kêtkumrẽx. Kumã dja me rax jarẽn kum uma jarẽn mex jarẽ. Dja me kum arẽnh rã'ã: rã'ã ne. Mrãmri. Tãm ne ja.
18 Ẽ, ikra Ximoxi, akmere, ba arỳm amã ikabẽn jarẽ. Gora ikabẽn ja ma. Amrẽbê ne me Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh adjàpênhmã akabin prĩne adjàpênh'ã amã karõ. Kôt ne ba amã ikabẽn ja jarẽ. Ẽ, dja ga ar ikabẽn ja man kôt atỳx ne. Ẽ, ba me abenwỳr prõt'ã atỳx jakre. Ẽ, gora atỳx. Gora atỳx ne amã me uma kêt ne kàj bê memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ gê me amikajmãtã kuma. Kute me tỳx kum me uma kêt ne tu kute abenwỳr prõtja pyràk.
19 Nà, dja ga ã anen Jeju'ã angrà tỳx ne amim mỳjja mexbit man kôt amijo aban kam amikam ajaxwe 'õ mar kêtkumrẽx ne ar aba.
Nhym bep me kwỳ ne me arỳm Jeju'ã ngrà tỳx kêt ne kôt amijo ba kêt ne kam arỳm kangan amijo ajkẽ. 20 Be, Imenemẽ Arexãrimẽ ne ar arỳm Jeju kangan amijo ajkẽ. Arỳm ne ar amijo ajkẽ. Kam ne ba arỳm Xatanajmã ar kanga, ar kute Jeju japrỳ kêt kadjy ne ba arỳm kum ar kanga.