Metĩndjwỳnh Kute Memã Kabẽn Ny Jarẽnh

Atãri Djuão