Paur kute Texarônikakam me jamã atãri pi'ôk no'ôk ne ja.
Arỳm ne Paur Texarônikakam ar jamã pi'ôk no'ôk ne. Nhym arỳm mã me'õ ar'ỳr o tẽ nhym ar arỳm omũn kam amipãnh Paurmã pi'ôk no'ôk ne kum amijarẽ. Texarônikakam ar kwỳ kum ukanga rã'ã. Nhym ar kwỳ meo bikẽnh djà nhõ akati kupa'ã arẽn memã kum,
—Arỳm ne me bawỳr bôx. Mã dja gu me nẽ? Paur ne arỳm arẽ, anhỹro kumex. Nhym kam ar abej Paur kuki:j.
Nhym ar kwỳ ajte amikam umar punu ne Paurmã kum,
—Birãm dja ba Metĩndjwỳnh'ỳr ibôx kêt jabej, ane. Nãm ar ã Paurmã amijarẽnho ane nhym kam Paur omũn ajte arkum pi'ôk no'ôk ne. Ar kute Texarônikakam Jeju marjamã ajte pi'ôk no'ôk ne arkum tỳx jadjà. Nãm ar axwe amikam umarjamã kum,
—Kwãrĩk wãnh gar amikam adjumar punu kêt. Metĩndjwỳnh ta ne ar amã tỳx jadjà gar 'ã angrà tỳx ne. Nhym me te ar ajo ajkẽ. Adjỹm, dja Metĩndjwỳnh ar ajo ngryk ne meo ajkẽ. Metĩndjwỳnh kute meo bikẽnh djà nhõ akati kraxje bôx kêt rã'ã. Dja ĩ bôx. Nhym bep ar ga ne Metĩndjwỳnh amijo ar apytà, kute ar apytàrmã ne amijo ar apytà. Kam dja gar mã 'ã angrà tỳx ne, ane.
Ne kam ajte arkum ukangajamã àpênh'ã apnê. Nãm ã Paur arkum pi'ôk no'ôko anen arkum ano. Gwaj 'ỳr Paur kabẽn ma.
1
Ba ibê Paur ne ba ar amã pi'ôk no'ôk ne. Xiramẽ Ximoximẽ ne bar ar amã pi'ôk no'ôk ne. Ar aje krĩbê Texarônikakam amim Jeju mar ne kôt aben pydjijamã ne bar pi'ôk no'ôk ne. Metĩndjwỳnhbê gwaj Babãmmẽ krabê Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu arkôt ne gar aben pydji. Ar amã ne bar pi'ôk no'ôk ne.
Gê Metĩndjwỳnh ar ajo djuw mex, Bẽnjadjwỳr Jeju Kritumẽ Bãmbê Metĩndjwỳnh ar ukaprĩkôt ar ajo djuw mex ne ar ar ajo ba ne ar amã umar mex jarẽ, gar adjumar mex ne ar aba.
Paur kute Metĩndjwỳnhmã arkam amikĩnh jarẽnh.
Mrãmri ne bar mã Metĩndjwỳnhmã ar akam ikĩnh jarẽ, akmere ar, àpnhĩre ar. Nã gãm ar arỳm Jeju mar tỳxo tẽn kam arỳm akunĩ amã aben jabê rax tẽ. Kam ne bar mrãmri Metĩndjwỳnhmã ar akam ikĩnh jarẽ. Kam ne bar ar ajo amra. Apỹnh pyka djàri ne bar mekmã ar ajo amra. Me kute Metĩndjwỳnhkôt aben pydjijamã ne bar ar ajo amra. Me te kute ar ar ajo bikẽnho ban ar ajaprỳo ba gar aje mã tu Jeju mar tỳxkumrẽx ne mã 'ã angrà tỳx. Tãm ne bar mã memã arẽ.
Be, arỳm ne me kute Jeju mar kêtja ar ajo ajkẽ. Arỳm ar amã Metĩndjwỳnh jabêkam ar ajo ajkẽ. Bir, mỳj kadjy? Mỳjja kute gwaj bajo bikẽnh gwaj bakaprĩkôt godja Metĩndjwỳnh amim gwaj bakabi ne amim gwaj bajo mex ne. Gwaj bamex ne Metĩndjwỳnh kute õ me ja ar o ba'ỳr babôx ne kam kam ar baba kadjy. Be, ga Metĩndjwỳnh kute katàt memã o pãnhja pumũ.
Djã nãm Metĩndjwỳnh kupa'ã memã o pãnh? Arkati. Nãm katàt kute memã o pãnhmã amim 'ã karõ. Godja Metĩndjwỳnh me kute ar ajo bikẽnhjao ajkẽ 7-8 gar kam arỳm ajo bikẽnhja arỳm adjumar mexkumrẽx ne atyk djà kêt ne. Ar badjwỳ dja bar idjumar mexkumrẽx ne ityk djà kêt.
Mỳj akatikam? Bir, Jeju kàjkwa kurũm kute amijo amirĩtkam. Kuwy pôk jabatànhmẽ kadjy mrãnh djwỳnh pymamẽ, tãm dja Jeju amikôt o mõ. Kute ar apãnh meo bikẽnhmã dja bôx. Me kute Metĩndjwỳnh mar kêto bikẽnhmã dja bôx. Me kute Jeju kabẽn mar prãm kêtja, gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju'ã ujarẽnh ny mar prãm kêtja kute meo bikẽnhmã dja bôx.
Dja prĩne ar apãnh meo ajkẽ nhym me biknor rã'ã: ne. Tu biknorkumrẽx. Godja Bẽnjadjwỳr tu abenbê me bajo bikjêrkumrẽx nhym me wãnh ba djàkam tu wãnh bakumrẽx ne Metĩndjwỳnh'ỳr bôx kêtkumrẽx. Ne kam Bẽnjadjwỳr pumũnh kêtkumrẽx ne mex pumũnh kêtkumrẽx ne uma pumũnh kêtkumrẽx ne tỳx pumũnh kêtkumrẽx.
10 Be, dja Jeju ĩ bôx. Akubyn me'ỳr bôx nhym ta õ me ja kunĩ dja me kum mextire jarẽn kum uma jarẽn kum tỳx jarẽ. Me kute amim Jeju mar kunĩ dja me uma pumũn ari aben pumũn kam kĩnhkumrẽx ne Jejumã mextire jarẽn kum uma jarẽ. Ar gadjwỳ dja gar me kudjwa Jejumã mextire jarẽ. Jeju'ã ar idjujarẽnhja ne gar tu markumrẽx ne. Kam dja gar me kudjwa kum mex jarẽ.
11 Kadjy ne bar mã gwaj banhõ Metĩndjwỳnhmã ar ajarẽn ar akadjy Metĩndjwỳnh 'uw ne kum ikabẽn. Metĩndjwỳnh ne arỳm amiwỳr ar ajuw. Kam ne bar kum,
—Ga aje amiwỳr ar 'wỳr djwỳnh dja ga amikadjy katàt ar krã dja. Ota ar ja katàt mrãnh prãmkumrẽx. Ota ar arỳm tu amim Jeju markumrẽx ne kam kum mỳjja mexbit kĩnh ne ar o ba. Abê mỳjja 'õ bipdjur kêtkôt dja ga katàt ar krã dja. Atỳxkôt dja ga ã aro ane. Nã bãm ar ã Metĩndjwỳnhmã ar ajarẽnho ane.
12 Ar aje Jeju marja godja Metĩndjwỳnh katàt ar akrã pumjuw nhym kam me ja ar apumũn arỳm Jejumã mextire jarẽ. Ar amex pumũnh nhiràm mã Jeju jarẽnho ba. Nhym gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritudjwỳ dja ar amexkôt ar apumũn arỳm ar akam kĩnh ne ta dja ar amã ar amex jarẽ. Gwaj banhõ Metĩndjwỳnh djukaprĩkumrẽx, nhym Bẽnjadjwỳr Jeju Kritudjwỳ ukaprĩkumrẽx. Ar ukaprĩkôt dja ar katàt ar akrã dja.