Paur kute Ximoximã atãri pi'ôk no'ôk ne ja.
Paur ne ajte Ximoximã pi'ôk no'ôk ne. Krĩraxbê Rômakam ne me Paurbê ijê nhym mekbê ijê djàkam dja. Nãm amijamãro dja. Me kute bĩnmã amijamãro dja. Ne kam krabê Ximoximã pi'ôk no'ôk ne. Jejukôt ne Paur Ximoxio kra. Nhym Ximoxi krĩraxbê Epexukam djan memã Metĩndjwỳnh kabẽn'ã ujarẽnho dja. Nhym Paur mete bĩn kutã kum pi'ôk no'ôk ne kum,
—Arỳm ityk 'ỳr. Arỳm ne ba amijo rãm ne ja. Gop arek memã Metĩndjwỳnh kabẽno amirĩto aku'ê. Ba ije amã arẽnhja dja ga amũ idjô'ã memã arẽ. Gora atỳx ne, ane. Ne ajte kum,
—Amrẽ Rôma'ỳr tẽn ipumũ, ane. Nãm ã Paur Ximoximã ane. Paur kute kum tỳx jadjàr nhym Ximoxi tỳx ne katàt kute memã Metĩndjwỳnh'ã ujarẽnh ne kute memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnhmã. Nhym me 'êx ne kute amijo Jeju nhõ me jao ba djwỳnhja ne me Metĩndjwỳnh kabẽn kupa'ã ar memã arẽnho ba. Nhym bep Ximoxi gêdja katàt memã arẽ. Kadjy ne Paur kum pi'ôk no'ôk ne ano.
1
1-2 Akmere Ximoxi, ba ibê Paur ne ba amã pi'ôk no'ôk ne. Imã akĩ:nhkumrẽx, akmere, ba kam ajo ikra. Ba ibê Paur, ibê Jeju Kritu nhõ àpênh ne ba amã pi'ôk no'ôk ne. Metĩndjwỳnh ta ne imã arẽn ijano, ije memã arẽnhmã ijano. Metĩndjwỳnh ne arỳm me bamã kabẽn pydjin arẽ, me baje arỳm amim Kritu Jeju markumrẽxkam ne kute me bajo tĩnmã me bamã kabẽn pydjin arẽ, gu me batĩn rã'ã rã'ãmã. Ba kam ô'ã memã arẽnho tẽ.
Gê Metĩndjwỳnh ajo djuw mex. Kritu Jeju gu banhõ Bẽnjadjwỳrmẽ Bãmbê Metĩndjwỳnh ar ukaprĩkôt ajo djuw mex ne ar ajo ba. Gê arkum akaprĩ ne amã umar mex jarẽ, ga kam adjumar mex ne ar aba.
Ẽ, nã bãm aman kam mã Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Metĩndjwỳnh ta, kumã ne ba amikĩnh jarẽn kum ajarẽ. Kumã ne ba idjàpênh. Ije amikam ijaxwe 'õ mar kêt ne kum idjàpênh iba. Me bakukãmãre ne ã Metĩndjwỳnhmã àpênh ar bao ane ba kam badjwỳ ã kum idjàpênh ar ibao ane.
Abenbê gu babikjêr kutã amỳrkam ije amar rã'ã. Akamàtkammẽ a'urimẽ ba aman kam te ije apumũnh prãme. Dja ba apumũn kam arỳm ikĩnhkumrẽx ne. Ba ije prĩne amar. Ga ne ga aje akabẽno aben nhikjê kêt ne tu amim Jeju markumrẽx ba arỳm ama. Akwatynh Roxdjimẽ anã Juniximẽ ne ar ã akajmãtã amim Jeju kamnhĩxo ane. Ga kam gadjwỳ ar kôpdji'ã tu amikajmã'ã Jeju markumrẽx. Ba kam arỳm amã ikator mex ne.
Tu kum me uma kêtmã 'ã karõ.
Kam ne ba ije amã ikabẽn jarẽnhmã. Aje amimar kadjy ne ba akubyn amã arẽ. Ẽ, ije ajã aminhikra djirkam Metĩndjwỳnh kute amã mỳjja rerja dja ga tu markumrẽx ne ar o aban on ajte atỳx ne kum adjàpênh tỳx ne. Tu amã me uma kêt ne memã Jeju jarẽ. Djãm me batĩn prãm ne ar babamã got Metĩndjwỳnh me bawỳr ta Karõ jano. Arkati, me batỳx ne ar baban bamã aben jabên baje amipnênh ne ar babamã. Nãm ã Metĩndjwỳnh Karõ me bajo ane.
Kam dja ga apijàm kêt ne tu memã Jeju'ã ajarẽn ajte badjwỳ ikam apijàm kêt ne. Nã bãm Kritu'ã idjujarẽnh ny jarẽnho tẽ nhym me mekbê ijê djàkam imẽ. Kam dja ga ikam apijàm kêt ne. Nhym bep kati, dja ga tu atỳx ne memã Jeju'ã ajarẽ nhym me kum Jeju kurêkam kôt kum akurên akam ngryk ne ajo ajkẽ ga kam ikudjwa atokry. Kwãrĩk wãnh rã'ã Metĩndjwỳnh dja on amã tỳx jadjà, atokry katikôt amã tỳx jadjà ga kam atỳx ne ar aba.
Nà, Metĩndjwỳnh ta, kute me bapytàr djwỳnh dja amã tỳx jadjà. Nãm me bapytàn amiwỳr me bajuw, me bamextire ne ar baba kadjy ne amiwỳr me bajuw. Mã ne gu me nẽ nhym Metĩndjwỳnh kôt me bapytà? Djãm me bamex ne ar babakôt ne me bapytà? Arkati, ta ne tu me bajã amim karõ, ukaprĩkôt ne tu me bajã amim karõn kam amiwỳr me bajuwn me bapytà. Me baje tu amim Kritu Jeju markumrẽxkam me bapytà. Amrẽbê:, kute pyka nhipêx kêtri ne Metĩndjwỳnh ukaprĩkôt me bajã amim karõ, Jeju Kritu kute me bapytàrmã ne amim me bajã karõ. 10 Amrẽbê ne me bajã amim karõn kam ajbir me bamã o amirĩt. Kritu Jeju, me bapytàr djwỳnh arỳm me bawỳr tẽn bôx ne me bamã Metĩndjwỳnh djukaprĩo amirĩt. Arỳm ne bôx ne me bamã me batyko apêx gu me tu batĩnkumrẽx, me batyk nhijukri batĩn rã'ã:n amũ ijukri batyk kêtkumrẽx ne. Be, Metĩndjwỳnh ukaprĩja pumũ. Nhym me Jeju'ã gwaj badjujarẽnh nykôt arỳm kuma.
11 Kam ne Metĩndjwỳnh ijano. Kum idjàpênh ne me kunĩmã kàj bê Jeju'ã idjujarẽnhmã ijano ba tẽ. Ije me kunĩmã kukràdjà ny jarẽnh nhym me kute marmã. Kadjy ne ijano ba tẽ. 12 Nã bãm tẽn memã arẽ nhym me kam ijo ajkẽ. Jeju'ã idjujarẽnhkôt ijo ajkẽ ba itokry. Djã nã bãm kam ipijàm? Arkati, arỳm ne ba tu amim Jeju kamnhĩxkumrẽx ne kam arỳm prĩne amim àtàri. Gêdja prĩne ije Jejumã amikangakam prĩne ijo djuw mex ne ijãno dja. Ne ijãno ãm rã'ã: nhym õ akati arỳm 'ỳr bôx nhym akubyn me bawỳr bôx. Tãm ne ba mar tỳx ne amijã kamnhĩx ne.
13 Gora ije amã katàt ikabẽn jarẽnhja amijamakkrekam anhôn 'ãno djan ikôpdji'ã kôt ar amijo aba. Ne aje arỳm amikajmã'ã Kritu Jeju marja 'ãno djan kôt tu amã me kunĩ jabê ne. 14 Ẽ, Metĩndjwỳnh kute katàt memã kabẽn jarẽnhja ga aje kôt ar amijo abaja gora mã kôt ar amijo aba rã'ã. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ kute me bakam krĩja dja ajo tỳx ga kam kôt ar amijo aba.
15 Pykabê Adjijkam me kunĩ ne me ikangan mõ, me umaje mõ ga arỳm ama. Nhym Pijerumẽ Emodjedjwỳ mekôt ikanga.
16 Nhym bep ate ne Nexipôr. Tãm ne imã kĩnh jadjàr mexkumrẽx. Ne ajte imã kĩnh jadjà. Nãm imã kĩnh jangjênh krãptĩ ne. Me kute ibê ijêkam pijàm kêt ne. Kum me uma kêt ne. Gê pãnh Bẽnjadjwỳr Jeju kum kaprĩ. Kum Nexipôrmẽ õbikwa kunĩ ar kaprĩ. 17 Nãm krĩraxbê Rômakam ajbir bôx ne prĩ:ne ijabej. Ijabej tẽn ijabej tẽn ijabej tẽn kam imã kato. 18 Amrẽbê krĩraxbê Epexukamdjwỳ ikôt àpênhja ga arỳm aje mar mex. Nãm apỹnh mỳjja kupên o ikôt kangõ. Gê Bẽnjadjwỳr Jeju kum kaprĩ, Bẽnjadjwỳr akubyn bôxkam kum kaprĩ. Tãm ne ja.