3
Pedru kute me'õ mrãnh kêto mex.
Ne kam akati 'õkam arỳm myt ibô, arỳm 3 ora nhym Pedrumẽ Djuão ar Metĩndjwỳnh nhõ kikreti'ỳr tẽ. Akati kunĩkôt, myt ibôkam ne mebê idjaer kikretikam Metĩndjwỳnhmã kabẽno krĩ. Nãm ar 'ỳr tẽn 'ỳr bôx nhym me me'õ mỳn o tẽ. Adjàkam ne mrãnh kêt nhym me mỳn o ba. Akati kunĩkôt ne meo ban kikreti jajkwa krekre kuri krĩ. Ajkwa krekre ja nhidjibê ne Kĩnhtire. Nãm me o ban krĩ nhym kam me ngjêx kunĩkôt pi'ôk kaprĩ'ã me 'wỳro krĩ.
Be, nãm me kumỳn o tẽn kam ỹr. Nhym Pedrumẽ Djuãomẽ mekôt àrmã tẽ nhym ar omũn arỳm pi'ôk kaprĩ'ã ar ku'uw. Nhym Pedrumẽ Djuãomẽ 'ỳr akẽx ne omũ, omũnh tỳx ne kum, “Amrẽ ar ipumũ”, ane. Nhym arỳm ar kuman mỳjja jabej ar'ỳr akẽx ne ar omũnho nhỹ.
Nhym Pedru kum,
—Inhõ kryt jakao pi'ôk kaprĩ kêt ne inhõ kẽn karỳro pi'ôk kaprĩ kêt. Nhym be, atemã inhõ mỳjja ba amã arẽ. Be, Nadjarekam Jeju Kritu kukwakam on kàjmã djan on mrã, ane. Nãm anen tu ubôk'ãnh ikra 'amỳn kàjmã aro tẽ. Nhym on parmẽ parkõn mex ne ekrux ne kàjmã dja. Ne arỳm tẽ. Ne kam arkôt Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã wadjà. Nãm arkôt arĩ tẽ, kĩnhkumrẽxkam arkôt àtor tẽn Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽnho tẽ. Nãm kum mextire jarẽnho tẽ nhym me kunĩ arỳm omũ. 10 Omũn kam amim nokre pumũn arỳm abenmã kum,
—E kum, tãmwã ne kikreti jajkwa krekrebê Kĩnhtire kuri amijo à'wỳro krĩ. Je tô mỳj ne arỳm kam nẽ? anen te aben kukijn kam no tyn kumex.
Me krãptĩmã Jeju'ã ujarẽnh.
11 Nhym mrãnh kêt ne arỳm mexja arỳm Pedrumẽ Djuão aro tỹm ne aro dja. Metĩndjwỳnh nhõ kikreti janhàkam kikre kre kênhkam ne ar dja. Me kute kum Xaromão nhõ kikre kre kênh jarẽnhja. Nãm aro dja nhym me kunĩ arỳm kam ar'ã akuprõn te kute marmã arkam no tyn kumex. 12 Nhym Pedru arỳm memã kum,
—Ga me abê idjaer, mỳkam ne ga me te aje marmã me'õjakam ano tyn akumex ne ar ijã ano mao akumex? Djãm ar ba ne bar me'õjamã mrãnh mex jadjà? Kati. Ar ba ne bar ije o mex mar kêt. Djãm ar amimexo ne bar kum mrãnh mex jadjà? Arkati. Jeju ne paro mex ne kum mrãnh mex jadjà.
13 Ba me amã arẽ ga me ama. Metĩndjwỳnh kute Abraãomẽ Idjakmẽ Djakomẽ me bakukãmãre kunĩo ba djwỳnh arỳm jakam amirax kôt Kra Jejuo ra:xi. Tãmwã ne ga me amrẽbê Piratumã kanga. Nhym kam bit kute kum irermã. Ta kute arek me aro'ã ar ban umar mex kadjy bit kute kum irermã ga me kum, “Kati, Kati”, ane. 14 Be, Jeju ne Metĩndjwỳnh mexo mex ne katàt ar amijo ban axwe kêtkumrẽx ga me kanga. Ne kam me'õ jaxwe kute me parja'ã Piratumã kum, “Tãmwã dja ga kum anhiren ano gê ta me ikôt arek ar ban umar mex”, ane. 15 Ne kam kute mỳjja kunĩmã tĩn jangjênh djwỳnhja bĩ. Nã gãm me bĩn'ã memã apnê nhym me kubĩ.
Nhym be, Metĩndjwỳnh ne arỳm akubyn o tĩn. Ar ba ne bar omũn me amã kôt 'ã idjujarẽnh ar iba. 16 Be, Metĩndjwỳnh ne amikôt Jejuo rax bar kam arỳm tu amim Jeju kamnhĩxkumrẽx. Tu amim kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm me'õjamã tỳx jadjàn o mex ne. Jeju ta ne ar imã ijamak bô bar arỳm tu amim kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm prĩne me'õjao mex ne. O mex nhym arỳm me anhipôkri dja ga me akunĩ arỳm omũ.
17 Be, akmere ar, ba me amã arẽ ga me ama. Anhõ bẽnjadjwỳrmẽ ne ga me ajamakkre kêtkam Jeju bĩ ba arỳm kuma. 18 Nhym be, amrẽbê: ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kunĩ me bakukãmãremã kum, “Dja Kritu tokry. Metĩndjwỳnh kute Kra'ã Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽnhja dja tokry.” Nãm me ã me bakukãmãremã ane. Nhym me aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã: arỳm 'ỳr o bôx. Tũ:mràm me akamingrãnyre amã kurê nhym arỳm Kritu tokry. Me bakukãmãre kute arẽnh kôt Kritu tokry. Nãm ã Pedru memã ane.
19 Ne kam itepã memã kum,
—Kam me on amikam akaprĩren wãnh ajaxwemã anhiren Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ỳr amijo akẽx ne katàt kabẽn man kôt ar amijo aba. Dja ga me ã amijo ane nhym arỳm me ajo kĩnh ne. Ga, me kum kôrkam kaprĩja pumũ. Ne ajte kute ngôo kõmkam kĩnhja pumũ. Dja ã me ajaxwekam akaprĩkam me ajo kĩnho ane.
20 Dja ga me ã amijo ane nhym arỳm akubyn me amã Kritu jano. Amrẽbê: me kute kàj bê me amã 'ã ujarẽnhja dja me amã ano. Bẽnjadjwỳrbê kumkatibê ne Jeju. Kritubê ne Jeju. 21 Dja arek kàjkwa djwỳnhkam ar ba:n kam akubyn ruw. Kute akubyn mỳjja kunĩo ny kadjy akubyn ruw. Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnhja kunĩ ne me amrẽbê: me bakukãmãremã ja jarẽnhkumrẽx. 22 Mrãmri ne Môjdjê me bakukãmãremã kum,
“Ba ne ba Metĩndjwỳnh kukwakam me amã ikabẽn jarẽnho iba.
Dja Metĩndjwỳnh ĩ me akadjy amijo me anhõbikwa'õ pytà nhym arỳm ĩ ikudjwa ã me amã kabẽn jarẽnho ane.
Dja me amã kabẽn jarẽ ga me prĩne aman kôt ar amijo aba.
23 Nhym me'õ kute kabẽn mar kêtja dja me o ajkẽ nhym ajte õ me wỳnhkôt amirĩt kêtkumrẽx ne.”
Nãm ã Môjdjê ane nhym Pedru kôt memã arẽ.
24 Ne kam itepã memã kum,
—Mrãmri ne amrẽbê Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kunĩ apỹnh mỳjja apôxmã 'ã ajarẽ. Me ajte Kritu katormã 'ã ajarẽ. Nhym jakam mỳjja arỳm amirĩt nhym Kritu arỳm kato. Dja ga pi'ôk kôt akubyn arẽnho tẽn Xamuwe'ỳr o bôx. Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh ne aben nhitepã apôx tẽ. Kunĩ'ã dja ga pi'ôkkam ujarẽnh jarẽnho tẽ:n arỳm kôt ama. Kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kunĩ ne me Kritu'ã memã ajarẽ. Ja dja ga me kôt ama. 25 Ga me Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kabẽnjao aba rã'ã ne. Metĩndjwỳnhmẽ me bakukãmãremẽ arỳm abenmã kabẽn jarẽnh mãmdji ga me kabẽno aba rã'ã. Nãm Metĩndjwỳnh Abraãomã kum,
“Dja akrakam kra aben djô'ã apôx. Aben djô'ã apôx krãptĩ:.
Atàmdjwỳ ja'õ dja meo kĩnh. Dja apỹnh pyka kunĩkôt meo kĩnh nhym me arỳm kĩ:nhkumrẽx.”
Nãm ã Abraãomã kabẽn pydjin arẽnho ane. 26 Be, ba me amã arẽ ga me ama. Kute meo kĩnh kadjy ne Metĩndjwỳnh amijo Kra pytàn me akumrẽxmã ano. Dja me anhĩ pỹnhkôt me ajaxwebê me ajo akẽx ne arỳm me ajo kĩnh. Ja kadjy ne me amã ano. Nãm ã Pedru memã ane.