Paur kute Korxikam me jamã pi'ôk no'ôk ne ja.
Me'õ nhidjibê Epapraj ne arỳm Paurkôt Jejuo aminhõ. Ne kam akubyn õ pykabê Korximã tẽn kam memã ar Jeju'ã ujarẽnh ba. Nhym mekam kwỳ arỳm tu amim Jeju markumrẽx ne kôt aben pydji. Nhym kam Epapraj Paur'ỳr tẽn bôx. Mekbê ijê djàkam Paur ãm rã'ã nhym Epapraj 'ỳr bôx ne kam õ pykabê Korxikam ar ja Paurmã ar arẽnho nhỹ. Nhym kam tu Paur kute ar omũnh kêtkam tu kum ar kĩnhkumrẽx. Kute ar omũnhmãn pràbê tu kum ar kĩnhkumrẽx ne kam arkum pi'ôk no'ôk ne. Nhym bep Korxikam me kwỳ ne me Metĩndjwỳnh kabẽn kupa'ã ar memã arẽnho ba. Nãm me 'êx ne we,
—Me mykà rênhbit ne Metĩndjwỳnh kum me kĩnh ne meo kra. Ne ajte memã 'êx ne we,
—Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnhmã akabẽn. Djãm abẽnjadjwỳr got ga katàt Metĩndjwỳnhmã amijarẽ? Dja ga kadjy mrãnh djwỳnh kumrẽxmã amijarẽ gê amũ kum ajarẽ, ane. Kati, nãm me memã 'êx. Nhym me kute mỳjja krẽnmã nhym me mebê mỳjja pyman memã kum,
—Ẽ, kwãrĩk wãnh ja krẽn kêt, ane.
Kam ne Paur arkum,
—Kwãrĩk wãnh atemã me kabẽnwã mar kêt. Nhym bep Kritu ne kabẽn mexkumrẽx. Tãm gêdja gar 'ãno djan kabẽn ma. Kritu ajbit kute me utàr. Kwãrĩk wãnh kadjy mrãnh djwỳnhmã akabẽnwã wãm nõ. Kritu pydji ne kute me utàr. Kwãrĩk wãnh atemã 'õ jabej kêt. Ajbit ne Metĩndjwỳnh djwỳnhĩ ne mỳjja kunĩ 'y ne kute me utàr. Nà, nhym Jeju Bãmbê Metĩndjwỳnh tãm ne amiwỳr me bajo bôx. Kra kukwakam amiwỳr me bajo bôx ne me bajo õbikwakumrẽx. Nãm ã Paur arkum pi'ôk no'ôko anen kam arkum ano. Tãm ne ja.
1
1-2 Ba ibê Paurmẽ gwaj bakamy Ximoximẽ ne bar ar amã pi'ôk no'ôk ne. Ibê Paur, Metĩndjwỳnh kute ijã amim karõ nhym Jeju Kritu kute ijanor ba itẽm, ba, ba ne ba ar amã pi'ôk no'ôk ne. Krĩraxbê Korxikam Kritu nhõ me ja, õ me mextire ja, ar aje amim Kritu markumrẽx ne 'ã angrà tỳx ne Kritukôt aje abeno akamyja, ar amã ne ba pi'ôk no'ôk ne.
Gê Metĩndjwỳnh ar ajo djuw mex, Metĩndjwỳnhbê me Babãmmẽ krabê Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ar ukaprĩkôt ar ajo djuw mex ne ar ar ajo ba, ne ar amã umar mex jarẽ gar adjumar mex ne ar aba.
Paur kute Metĩndjwỳnhmã arkam amikĩnh jarẽnh.
Bar ije Metĩndjwỳnhmã ar ajo idjà'wỳrkôt mã kum ar akam amikĩnh jarẽ. Bãmbê Metĩndjwỳnh, gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu Bãmbê Metĩndjwỳnh kumã ne bar amikĩnh jarẽ. Mỳkam ne bar kum ar akam ikĩnh jarẽ? Bir, nã gãm ar tu amim Kritu Jeju markumrẽx ne kam kôt amã me jadjwỳ jabêkumrẽx, amã õ me ja, õ me mextire ja jabêkumrẽx bar arỳm kuman kam ikĩnhkumrẽx.
Be, kute ar amã mỳjja mex djir ne gar kam ama. Metĩndjwỳnh kute kàjkwakam ar amã mỳjja mex djir ne katàt ar amã arẽnh, mỳjja mex tãm ne gar aman tu amim kamnhĩxkumrẽx ne kam kam ama. Ar aje mỳjja mexkam amakkam ne gar tu amim Jeju markumrẽx ne kam kôt amã õ me ja jabêkumrẽx. Bir be, nã gãm ar Jeju'ã ujarẽnh nyja man tu amim kamnhĩxkumrẽx. Jeju'ã ujarẽnhja ne katàt nõ. Kabẽn punu kêt. Kabẽn 'êxnhĩ kêt. Kam ne katàt nõ.
6-7 Be, Jeju'ã ujarẽnh ny arỳm wãkam ar awỳr bôxwã pumũ. Nãm me pyka kunĩkôt Jeju'ã ujarẽnho ajmà. Arỳm ne me o ajmà nhym me ar akudjwa arỳm kuman arỳm kum mỳjja mexbit kĩnh ne ar o ba. Nãm me mỳjja mexbit ma. Be, nãm ã wãkamdjwỳ ar amã arẽnho ane. Gar arỳm ã mỳjja mexbit maro ane. Krax kurũm ar aje mar totokbê ne gar ã amijo ane.
Epapraj ne ar amã Metĩndjwỳnh jarẽnho tẽ gar arỳm kôt maro tẽ. Nà, Epapraj ne ar amã Metĩndjwỳnh djukaprĩ jarẽ. Metĩndjwỳnh ne ukaprĩkôt ar ajo djuw mex. Nhym Epapraj ar amã ukaprĩ jarẽ gar kam arỳm tu amim markumrẽx. Nã gãm ar anhõkre kadjwỳnhbê,
—Nà, mrãmri ne arỳm Metĩndjwỳnh djukaprĩkumrẽx ne ja, ane. Nà, Epapraj ne ar amã arẽ gar maro tẽ. Ar imã Epapraj kĩ:nhkumrẽx. Nãm ar ikôt àpênh ar ba. Mrãmri Kritu nhõ àpênhkumrẽx ne kum àpênh ar ba ne kute kanga kêtkumrẽx. Nãm wãm ar akam bôx ne ar ikôpdji'ã ar àpênh ba.
Be, Epapraj, ta ne ar imã ar amex jarẽn ar imã,
—Ota arkum aben jabêkumrẽx. Metĩndjwỳnh Karõ ne abenã arkum karõ nhym ar arỳm kum aben jabêkumrẽx, ane. Nãm ã ar imã ar ajarẽnho ane.
Bir be, kam ne bar mã kum ar ajo a'uw. Epapraj kute ar ajarẽnh bar ije mar totokbê ne bar Metĩndjwỳnhmã ar ajo idjà'wỳr ry typydji. Nã bãm ar kum ar ajã,
—Dja ga prĩne arkum 'ã karõ gê ar kuman akabẽnkôt ar amijo ba. Dja ga Akarõo prĩne ar no bô, Akarõo ar no bô gê ar prĩne akukràdjà ma. Nã bãm ar ã kum ar ajo idjà'wỳro ane.
10 Bir be, dja Metĩndjwỳnh prĩne ar amã ar adjàpênh'ã karõn ar ano bôn ar amã amikukràdjà jarẽ gar kam arỳm mã kôt amijo aba mextire gê Bẽnjadjwỳr ar akam kĩnhkumrẽx. Ga kam ar amã mỳjja mexbit kĩnh ne ar o aban ajte Metĩndjwỳnh maro tẽ:n amũ maro ajkamẽn mar rax ne.
11 Gêdja Metĩndjwỳnh prĩne ar ajo tỳx. Djãm uma ngri got. Uma raxo kute mỳjja kunĩ jakrenh. Ta tỳxo godja prĩne ar ajo tỳx ne, ta mexo prĩne ar ajo mex ne. Ga kam ar akrànmã amijo aba. Kwãrĩk wãnh gê te mỳjja punu ar akam apôx nàr kon ar akaprĩ ar akam apôx gar mã Jejukôt ajkamẽn tu akrànmã amijo aban angryk kêt ne tu akĩnhkumrẽx. 12 Ne tu Jeju Bãmbê Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ.
Bir, mỳkam? Bir, arỳm ne gwaj bajo mex. Gwaj bamex nhym kute õ me mextire jamẽ ro'ã gwaj bamã mỳjja nhõrmã. Kute õ me jamã mỳjja mextire djir ja tãm gêdja gwaj baro'ã gwaj bamã kungrà. Õ pykakam a'ubit, õ pykakam me axwe 'õ kêt, mỳjja punu 'õ kêt tãm'ỳr dja gwaj bôx nhym kute gwaj bamã mỳjja ngrành ne kam ar kute gwaj bajo bamã. Kadjy ne gwaj bajo mex ne.
13 Be, arỳm ne mrãmri tu gwaj bapytàrkumrẽx. Amrẽbê ne Xatanaj ar gwaj bajo ba gwaj kam bamã bajaxwebit kĩnh ne ar o baba nhym kam kute mrãmri akamàt kô tykkam kute ar gwaj bajo ba pyràk. Nhym arỳm Metĩndjwỳnh kubê gwaj bapytà nhym arỳm wãnh ar ba. Arỳm tu Xatanajbê gwaj bapytàrkumrẽx. Xatanaj kute àtykri ar gwaj bajo bajabê ne arỳm gwaj bapytà nhym Kra arỳm ar gwaj bajo ba. Bãm kum Kra kĩnhkumrẽx ja ta ne arỳm ar gwaj bajo ba.
14 Nà, Bãm ta Xatanajbê gwaj bapa 'amỳ. Amrẽbê Xatanaj ajbit ar gwaj bajo ba nhym kam Bãm kubê gwaj bapa 'amỳn gwaj bajo katon gwaj bajaxwe tu o aknon gwaj bajo ba. Kra tyk ne kamrô bikapĩnkôt ne Bãm gwaj bapytàn gwaj bajaxweo aknon tu mar kêt ne.
Kritu kute raxo katàt me kunĩ jakrenh.
Dju r 1.1; Kar 10.36; Kor 2.9; Idja 1.2
15 Nà, kra ta ne memã Bãmo amirĩt ne. Djãm me kute noo Metĩndjwỳnh pumũnh got. Me kute noo omũnh kêt. Nhym kam kra ta memã Bãmbê Metĩndjwỳnho amirĩt ne. Amẽ ar kute aben pyràk. Ar amẽ tãmỹ. Nhym kam kra ta memã Bãmo amirĩt ne. Ne kam ajte kubê Metĩndjwỳnh Krakam ta ne õ mỳjja kunĩ djwỳnh, mỳjja kunĩ nhõ bẽnjadjwỳr.
16 Ta ne kute mỳjja kunĩ 'yr djwỳnh. Bãm kabẽnkôt ne mỳjja kunĩ 'y. Kàjkwamẽ pykakam mỳjja ja kunĩ 'y. Mỳjja me kute noo omũnhjamẽ mỳjja me kute noo omũnh kêtjamẽ, tãm ne kunĩ 'y. Me karõ nhõ bẽnjadjwỳrmẽ kadjy mrãnh djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngôkre* Apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt ne me kunĩ bêngôkre. Kubẽkà jakamẽ me kakrãtykmẽ me babêngôkremẽ ne me kunĩ: bêngôkre. nhõ bẽnjadjwỳr rũnhmẽ bẽnjadjwỳr krymẽ mỳjja kunĩ ne amim ipêx ne. Bãm kabẽnkôt amim ku'y. Nãm prĩne amim mỳjja kunĩ 'y, prĩne o atom, kam ne õ mỳjja kunĩ djwỳnh, ta õ mỳjja djwỳnh.
17 Adjàkam, mỳjja kator kêtri ne Jeju ar tĩn ne ba. Djãm pykabê mỳjja ta ar ba? Kati, ta ne kute mỳjjao ba djwỳnh ne kam kute mỳjja 'õ kanga kêtkumrẽx. Kute mỳjja kunĩ 'yrkam ne kute mỳjja 'õ kanga kêt. Kra ta ne ar mỳjjao ba. Nhym mrãmri mỳjja tu kunĩ rã'ã: rã'ã.
18 Nhym ajte Krabê Jeju ta ne õ me ja kadjy bẽnjadjwỳr. Me kute amim Jeju mar ne kôt amijo baja me tãm ne me kute Jeju nhĩ pyràk. Nhym bep Jeju ne kute krã pyràk. Jeju ne kam õ me ja kadjy bẽnjadjwỳr. Ta ne kutewa ne kam amikôt mỳjja kunĩo apôxo tẽ. Ne kubê Metĩndjwỳnh krakam kumrẽx me tyk kurũm tĩn ne kato. Kam ne ajbit pydji raxo kute mỳjja kunĩ jakrenh, raxo mỳjja kunĩmã wa.
19 Kubê Metĩndjwỳnh djwỳnhĩ. Apỹnh Ar kubê Metĩndjwỳnh djwỳnhĩ. Kra kubê Metĩndjwỳnh djwỳnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh ne Kramẽ kute aben pyràk'ã amim karõ nhym kam Kradjwỳ kubê Metĩndjwỳnh djwỳnhĩ. Ar amẽ kubê Metĩndjwỳnh djwỳnhĩ.
20 Bir be, Metĩndjwỳnh ta ne amim Kra'ã karõ, krakôt kute amim mỳjja kunĩo õbikwamã, pykakam mỳjja nàr kàjkwakam mỳjja, kunĩ kute o õbikwamã. Mỳjkôt? Krakôt, kra ne me kadjy pĩte'ykam tyn kamrô ajkapĩ nhym kam kôt Bãm memã kabẽn mex jarẽ nhym me arỳm umar mexbit ma.
Metĩndjwỳnh kute meo õbikwa.
21 Amrẽbê ne gar Metĩndjwỳnho akurê djwỳnh. Ar aje ajaxwekôtbit ajamak bẽn ne aje mỳjja jaxwebit ar o abakam ne gar o akurê djwỳnh. 22 Nhym bep ajbir ne Metĩndjwỳnh ar ajo õbikwa. Nã gãm ar te amã kurê nhym Metĩndjwỳnh tu ar ajo õbikwakumrẽx. Kra ne me kadjy amijo kubêngôkren ruwn kam ty. Nhym kam kôt Metĩndjwỳnh ar ajo õbikwakumrẽx. Mỳj kadjy ne ar ajo õbikwa? Bir, kute amiwỳr ar ajo bôx, gar kabem aku'êmã. Ar mrãmri Metĩndjwỳnh mexo amextire ne ajmã akute kêt ne ar aba ne ar akam mỳjja punu 'õ kêtkumrẽx ne kabem aku'êmã. Kadjy ne Metĩndjwỳnh ar ajo õbikwa, godja gar arek o tẽn kanga kêt jabej. 23 Godja gar arek aje Jeju 'ã angràn mrãmri adjãm tỳx ne aje kanga kêt jabej ne kam ajte amijã kamnhĩxbê kam amak ar o aban kanga kêt jabej. Nã gãm ar arỳm Jeju'ã ujarẽnh nyja man kam amim kamnhĩx ne kam kam ama. Godja gar mrãmri arek kôt amijo atẽm rã'ã ne aje kanga kêt jabej ne kam mrãmri arỳm 'ỳr bôx. Djãm ar gajbit ne gar Jeju'ã ujarẽnh ma? Kati, pyka kunĩkôt ne Jeju'ã ujarẽnh mekôt ajmà. Ba ibê Paur ne ba memã Jeju kukràdjà ny'ã idjujarẽnh mõ. Idjàpênh ne ja. Kam ne ba kàjbê memã 'ã idjujarẽnh mõ.
Paur me kadjy àpênh.
24 'Ã idjujarẽnh mõ nhym me arỳm kôt ijo ajkẽ ba itokry ne. Djãm kôt ikaprĩ? Arkati, ikĩnhkumrẽx. Me akadjy ne ba itokry ne kam ikĩnh ne. Mete Krituo bikẽnh nhym tokryja 'ã ne me ijakre. Ba kam ba itokrykôt mete inhĩo bikẽnho ba, ba itokryjakôt ne ba Kritu tokry nhinomã rẽnho tẽ. Jeju nhĩ kadjy, mete amim Jeju mar ne kute Jeju nhĩ pyràkja, me kadjy ne ba itokryja. 25 Ne me akadjy idjàpênhja. Metĩndjwỳnh ne me akadjy idjan imã idjàpênh jarẽ. Ba kam me amã idjàpênh ar iba. Mỳj idjàpênh nã? Bir, ije me kunĩmã prĩne Metĩndjwỳnh kabẽn'ã idjujarẽnh itẽm nhym me kunĩ kute marmã.
26 Amrẽbê ne me kunĩbê Kritu apdju ne. Nãm me bakukãmãre amikam kra jadjwỳro tẽm tãmtã: nhym bipdjur rã'ã. Nhym kam ajbir Metĩndjwỳnh arỳm memã o amirĩt, ta õ me mextire jamãbit o amirĩt ne. Kute amim me ja'ã karõkôt ne memãbit o amirĩt ne. 27 Amrẽbê ne amim 'ã karõ ne kam mebê udju: ne. Ne arỳm jakam memã o kato, õ me mextire jamãbit ne o amirĩt ne. Mỳj ne mekbê udju ne ajbir memã o amirĩt ne? Bir, Kritu me bakadjwỳnhbê ỹrja. Tãm ne gu me õ mỳjja mex'ã amim kamnhĩx ne. Kritu me bakadjwỳnhbê ỹrkam ne myt kunĩkôt mã me bamã mỳjja mex ngã ba me ikĩnhkumrẽx. Mã ne mỳjja mexja kute? Bir, mỳjja mex ja ne apêx prãm kêtkumrẽx. Mỳjja mex ja ne mexo kute mỳjja kunĩ jakrenh, kute me kute õ nêkrêxo amimexja kunĩ jakrenh mex ne. Dja mã amirĩt rã'ã ne. Djãm me kwỳmã ne o amirĩt ne? Kati, pyka kunĩkôt ne õ me jamã o amirĩt ne.
28 Bir be, kam ne bar mã me kunĩmã Kritu'ã ajarẽ. Ar ikrã mexkôt, ar ikabẽn mexo ne bar me kunĩmã tĩn jangijn me kunĩmã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ. Ar ije Metĩndjwỳnhmã meo imõr ne kum me õrmã. Me kunĩ arỳm kute Kritu mar mex ne kute inomã mẽnh, me tãm ne bar ije Metĩndjwỳnhmã meo imõr ne kum me õrmã. 29 Kadjy ne ba idjàpênhkam ityk djà kêt ne. Djãm Kritu rerek got. Axwe tỳx ne ta tỳxo ijo tỳ:x ba kam me kadjy idjàpênh ra:x ne.

*1:16 Apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt ne me kunĩ bêngôkre. Kubẽkà jakamẽ me kakrãtykmẽ me babêngôkremẽ ne me kunĩ: bêngôkre.