Paur kute Garaxakam me jamã pi'ôk no'ôk ne ja.
Paur ne pykabê Garaxakam me jamã pi'ôk no'ôk ne. Nãm arỳm pyka kunĩ'ỳr mrãnhkôt me'ỳr bôx ne memã Jeju jarẽ nhym me kwỳ arỳm tu amim markumrẽx ne 'ã abeno akprõ. Nhym kam Paur arỳm mã me jadjwỳ'ỳr tẽ nhym tekrekam mebê idjaer kwỳ me'ỳr bôx ne memã kum,
—Djãm ar aje tu amim Jeju markambit Metĩndjwỳnh kute ar apytàr? Kati, dja gar prĩne Môjdjê kukràdjàdjwỳ kôt ar amijo aban kam arỳm Metĩndjwỳnhmã amex, ane.
Nhym kam Paur memã kum,
—Arkati. Mrãmri ne me tu amim Jeju markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex. Me ta ne me mỳjja kukràdjàkôt amijo bakôt Metĩndjwỳnhmã mex kêt. Mrãmri ne me tu amim markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh ukaprĩkôt arỳm memã axwe kêt jarẽ, ane.
Djã nãm ã Abraão Môjdjê kukràdjàkôt amijo bao ane nhym Metĩndjwỳnh arỳm kum axwe kêt jarẽ? Kati, nãm tu Metĩndjwỳnh markumrẽx ne arỳm Metĩndjwỳnhmã mex. Nhym amũ tũmràm Môjdjê katon memã kukràdjà jarẽ. Bir be, gwaj badjwỳ tu amim Jeju markumrẽx ne arỳm kênhkam ar baba. Gwaj bajaxwe kute gwaj bate djê pyràk ne gwaj babê Metĩndjwỳnh kurê. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm bajaxwebê bapytà. Arỳm ne gwaj bate djê apêx. Mỳkam dja gwaj akubyn Môjdjê kukràdjà tũmo amite djê ar o baba? Kati, Jeju kute gwaj bajãpre bônhkam gwaj kênhkam ar babakam gwaj Jeju kukràdjà ny kôt amijo baba rã'ã. Nãm ã Paur memã anen ajte memã Jeju kute anor kôt memã amijarẽ. Tãm ne ja.
1
Ba ne ba ibê Paur. Djãm pykakam me'õ kajgo ne ijano? Nàr, djãm Metĩndjwỳnh ne me'õ kajgomã ijã karõ nhym ijano? Kati. Jeju Kritumẽ Bãmbê Metĩndjwỳnh ijano ba arkum idjàpênh iba. Jeju Kritu arỳm ty nhym Bãm akubyn o tĩn ne. Jeju kukwakam bakamydjwỳ ikôt dja bar wãm ar amã ikabẽn mex jarẽ. Pi'ôk no'ôkkam ar amã arẽ. Pykabê Garaxakam apỹnh ar aje amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio aba djàri ne ba ar amã ikabẽn mex jarẽ.
Metĩndjwỳnhbê ne me Babãm. Ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê ne Jeju Kritu. Gê ar tu kum ar akaprĩn* Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym ar pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ar ta ne ar tu kum ar akaprĩkumrẽx. ar ajo ba gar adjumar mex rã'ã ne. Jeju Kritu ne gwaj bakadjy amingã. Nãm gwaj bajaxwe pãnh ty. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja ne me axwe:. Mekôt bajaxwe kêt kadjy gwaj bapãnh ty. Kute kubê gwaj bapytàr kadjy gwaj bapãnh ty. Me Babãmbê Metĩndjwỳnh kute kum 'ã karõ kôt ne gwaj bapãnh ty. Metĩndjwỳnh ne ra:x ne uma:. Gê me aben djô'ã memã Metĩndjwỳnh rax jarẽnh rã'ã: rã'ã ne. Mrãmri, tãm ne ja.
Me memã Kritu kupa'ã ujarẽnh nhym mebê uma.
Mat 7.15; Ep 4.14; Kor 2.8; A Ped 2.1
E kum, djãm ar ga ne gar ajaxwe kêt nhym Metĩndjwỳnh pãnh kum ar akaprĩn amiwỳr ar ajuw ne ar ajo ba? Kati. Ar ga ne gar ajaxwe: nhym ta kum ar akaprĩ. Kritu ar ajaxwe pãnh ty nhym kam Metĩndjwỳnh ta kum ar akaprĩn amiwỳr ar ajuw ne ar ajo ba. Nhym kam wãnh me kwỳ ar awỳr bôx ne arỳm 'êx ne ar amã we Kritu'ã ujarẽnh ny 'õdjwỳ jarẽ. Me wãnh ar amã arẽ gar arỳm ijaêrbê me'ỳr amijo akẽx ne mekôt amijo abao dja. I:je. Djãm mrãmri ne me ar amã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽ? Kati. Nãm me arĩk ar anoo biknoro ba. Kritu kupa'ã ne me ar amã arẽnho ba.
Arỳm ne bar kàj bê ar amã arẽ, katàt Kritu'ã ujarẽnh nykumrẽx jarẽ gar arỳm amim ama. Nhym be, godja ar ijõ akubyn ar awỳr bôx ne ar amã Kritu kupa'ã ajte ujarẽnh ny 'õdjwỳ jarẽnh jabej gê Metĩndjwỳnh on pãnh o akno gê biknor rã'ã rã'ã ne. Nàr, godja kàjkwakam kadjy mrãnh djwỳnh 'õ ar awỳr bôx ne ar amã kupa'ã ujarẽnh ny 'õdjwỳ jarẽnh jabej gê Metĩndjwỳnh on pãnh o akno gê biknor rã'ã: rã'ã ne. Bar ajte jakam ar amã arẽ gar ama. Arỳm ne bar katàt ar amã Kritu'ã ujarẽnh nykumrẽx jarẽ gar amim ama. Nhym be, godja me'õ ar awỳr bôx ne ar amã Kritu kupa'ã ajte ujarẽnh ny 'õdjwỳ jarẽnh jabej gê Metĩndjwỳnh on pãnh o akno gê biknor rã'ã: rã'ã ne.
10 Djãm me kum ikĩnhmã ne ba abej ar iba? Kati. Metĩndjwỳnh kum ikĩnh ne ba abej. Djãm ije meo kĩnh prãm got? Kati. Ne ba ren meo kĩnh prãm ba ren ibê Metĩndjwỳnh nhõ àpênhkumrẽx kêt.
Jeju ta ne Paurmã amijarẽ.
A Kô 1.12; Tex k 2.4
11 Akmere, àpnhĩre ar, ba ar amã arẽ. Ije kàj bê ar amã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnhja djãm me'õ ta ne amim ujarẽnh'ã karõn imã arẽ? Kati. 12 Djãm me kute aben djô'ã ujarẽnh ar baja ne me'õ imã arẽ ba o iba? Kati. Nàr, djãm me'õ kute prĩne ujarẽnh marja ne imã arẽ ba kuma? Kati. Jeju Kritu ta ne imã ujarẽnh ny jarẽ ba maro iba. Tãm ne ba jakam pi'ôkkam wãm pykabê Garaxakam ar amã arẽ.
13 Arỳm ne me ar amã ijã ajarẽ gar ama. Amrẽbê ne ba mebê idjaer kukràdjà kôt ar amijo iban Metĩndjwỳnh nhõ me ja kute amim Jeju maro ibikẽnh kumex. Ne kam me kute amim Jeju mar kêt kadjy mebê Jeju kurên abenbê me ngrànho iba. 14 Ne mebê idjaermẽ ro'ã ijabatànhja ije me kukràdjà maro me akrenh mexo tẽ. Ne me ikukãmãre kukràdjà tũm'ã ino tỳ:x ne o iba.
15 Nhym kam Metĩndjwỳnh ta arỳm kum ikĩnh ne kum ikaprĩ. Djãm ba ne ba imã kĩnh nhym kum ikaprĩ? Kati. Ta ne tu kum ikaprĩn arỳm amiwỳr ijuw ne ijo ba. Adjàkamã inã tikkrekam ijêtri ne Metĩndjwỳnh amijo ipytà.
16 Ije kàj bê me bajtemmã 'ã idjujarẽnh kadjy arỳm imã Krao amirĩt. Kute imã Krao amirĩtkam djã nã bãm o me'õ kumrẽx ma nhym arỳm imã arẽ ba ô'ã memã arẽnho iba? Kati. Kritu ta ne imã arẽ. 17 Nàr, djã ne ba krĩraxbê Djeruxarẽ kumrẽxmã tẽn bôx? Nãm Jeju ar ja kumrẽx janon kam badjwỳ ijano ba kum idjàpênh ar iba. Djã nã bãm Jeju kute ar anor ja kumrẽx'ỳr Djeruxarẽmã tẽn bôx nhym ar imã kabẽn'õ jarẽ ba memã arẽnho iba? Kati. Ar'ỳr Djeruxarẽkam itẽm kêt. Ate ne ba pykabê Arabijkam tẽ. Ba kam ajte akubyn krĩraxbê Tamagumã akẽx. Kritu ta ne imã kabẽn jarẽ ba memã arẽnho iba. Tãm ne ba jakam pi'ôkkam wãm pykabê Garaxakam ar amã arẽ.
18 Nhym kam ijã amex amãnhkrut ne ikjêkêt apêx. Kambit ne ba arỳm Djeruxarẽ'ỳr tẽ. Ije Pedru pumũnhmã 'ỳr tẽ. Ne kam Pedru'ỳr bôx ne ar iro'ã nhỹ. Ar iro'ã nhỹ: nhym ar ijã akatibê 15bit apêx ne. Djã ne ba kam idjãm 'iry got Pedru imã me kabẽn 'õ jarẽ ba memã arẽnho iba? Kati. 19 Djã ne ba kam Jeju kute ar anorja 'õdjwỳ pumũ? Kati. Ije ar 'õ pumũnh kêt. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kamy axikôt katorja ne kubê Xijagu. Xijagubit ne ba omũ.
20 Djã nã bãm ar amã ijêx? Kati. Metĩndjwỳnh kute imarkam ne ba mrãmri ar amã ikabẽnkumrẽx.
21 Ne kam Djeruxarẽ kurũm ikaton tẽ. Tẽ:n kajônhkôt pykabê Xirijmẽ Xirxij'ỳr tẽ. Tẽ:n kam arỳm kam bôx.
22 Nhym Djeruxarẽ bu'ã pykabê Djudêjakam apỹnh me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio ba djàri me kute ipumũnh kêt rã'ã. 23 Nhym be, me kwỳ ne me amũ memã ijarẽn memã kum,
—Paur kute me bajo bikẽnho ba ja ne arỳm jakam kàj bê Kritu'ã memã ujarẽnh ar ba. Me kute Kritu kôt amijo bamã memã 'ã ujarẽnh ar ba. Me kute Kritu mar kêt kadjy ne Paur amrẽbê mebê Kritu kurêo ba. Ne jakam arỳm 'ã memã ujarẽnh ar ba. Nãm me ã ijarẽnho ane. 24 Nhym me arỳm jabit man ikam Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽnho kumex. Be, djãm kam ne me'õ ikabẽn'ã imã karõ ba memã arẽnho iba? Kati. Kritubit ne imã arẽ ba arỳm pi'ôkkam wãm pykabê Garaxakam ar amã arẽ.

*1:3 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym ar pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ar ta ne ar tu kum ar akaprĩkumrẽx.