2
Me kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar 'ãno ãmmã.
Bir be, kam, Metĩndjwỳnh kute me bamã krabê kumkati janorkam dja gwaj tu amijamakkrekam nhôrkumrẽx. Me kute gwaj bamã katàt arẽnh gwaj baje marja tãm dja gwaj tu amijamakkrekam nhôrkumrẽx ne 'amỳnh tỳx, gwaj baje o babiknor karõ. Dja gwaj ate ar bakrãn baban kam ĩ o babiknor mex ne, o babiknor mexo tẽ.
Amrẽbê ne kadjy mrãnh djwỳnh memã Môjdjê kukràdjà jarẽ, me kute kôt amijo bamã. Nhym me'õ kôt kute amijo ba kêt nàr kon kubê binhirênh katã nhym kam arỳm kum o pãnh ne. Katàt kum o pãnh ne. Bir be, dja gwaj badjwỳ ate bakrãn ar baba djãm kute gwaj bamã o pãnh kêtmã? E kum kati, gêdja gwaj bamãdjwỳ o pãnh ne. Amrẽbê ne Metĩndjwỳnh memã kukràdjàbit jarẽ. Nhym me ate krãn ar ba nhym arỳm memã o pãnh ne. Nhym bep ajbir, ajbir ne me bamã kra ngã, krabê me bapytàr djwỳnh me bamã kungã. Djãm ate gwaj bakrãjamã kute o pãnh kêtmã? E kum kati ne. Dja gwaj bamãdjwỳ o pãnh ne. Bẽnjadjwỳr ta ne kumrẽx memã amijarẽ, kute me utàrmã amijarẽ. Nhym kam kute ar meo baja, me kôt baja ne me kuman kam ô'ã gwaj bamã kôt arẽ, kabẽno kabẽn ne gwaj bamã arẽ.
Nhym Metĩndjwỳnhdjwỳ kôt mỳjja kwỳo amirĩt, me kute kôt kum kator kadjy ne umao apôx ne o mỳjja 'yro ba, apỹnh mỳjja pumũnh kêt 'yro ba, me kôt baja ne me uma proo mỳjja 'yro ba. Nãm me me akrymẽ me kanêo mex, me tyk kwỳo tĩn, bõm me nêje me karõ rẽ, ã ar meo anhỹro ba. Nhym kam Metĩndjwỳnh ajte kôt memã ta Karõ jano, apỹnh àpênh djàri ne kadjy tu ukabikôt memã kungrà. Nãm ã Metĩndjwỳnh kute meo bao ane, me kute Jejumã kator kadjy.
Jeju amijo kubêngôkren kute me bapyràk.
Djãm kadjy mrãnh djwỳnh Metĩndjwỳnh kute amim umjỳr got? Kute ar pykao ba kadjy, kute amim umjỳr got? Ije ar amã pyka ny jarẽnhja tãm, djãm kute ar o bamã? Kati, Jejubit ne kute ar pykao ba kadjy Metĩndjwỳnh amim kudja. Kute mỳjja kunĩo ba kadjy ne amim kudja. 'Ã ne me'õ Metĩndjwỳnh kabẽnkam,
“Ẽ, Metĩndjwỳnh, djãm me ibêngôkre imex got ga aje me imar rã'ãmã? Mỳkam ne ga me ikakritjao djuw mex ne?
Nã gãm o kàtàm, akadjy mrãnh djwỳnh kôpdji'ã o kàtàm. O kàtàm 'iry kêt ga ajte umamẽ raxo utà nhym ajte mrãmri bẽnjadjwỳr rax ne mỳjja kunĩo ba”, ane.
Nãm ã Metĩndjwỳnh kabẽnkam ane. Ga kute mỳjja kunĩo baja pumũ. Nhỹnh ne mỳjja'õ kubê 'ã kàtàm ne? Kati. Djãm me babêngôkre'ã ne kabẽnja? E kum kati, Jeju'ã ne ã ane. Mebêngôkre kute mỳjja kunĩo ba kêtja pumũ.
Nhym bep Jeju'ã ne ã ane. Mrãmri ne kadjy mrãnh djwỳnh kuràm kàtàm 'ikrãn mex ne, nhym Metĩndjwỳnh ajte 'ã raxmẽ umamẽ kumẽ. Nãm me bapãnh ty nhym kam pãnh Metĩndjwỳnh 'ã kute raxmẽ umamẽ mẽnho ane. Metĩndjwỳnh me bakam ukaprĩ kôt ne amim kra'ã karõ nhym kam me bapãnh ty, me bakunĩ pãnh ty. Djã nãm tyk kadjy tokry kêt ne ty? Kati, nãm tyk kadjy tokry: ne. Nhym kam pãnh Bãmja 'ã umamẽ ra:xmẽ kumẽ.
10 Djãm Metĩndjwỳnh kute kra tokry'ã amim karõja punu got? Kati, mrãmri katàt. Metĩndjwỳnh kute mỳjja kunĩ 'yr ne kute ar o baja tãm ne krabê Jeju'ã amim karõ, kute tokry maro tẽm ne inomã mẽnh ne kam mrãmri kubê me bapytàr djwỳnhkumrẽxmã. Tokrykôtbit ne me bapytà. O ne Metĩndjwỳnh me bakrãptĩ pytàn me bajo kra, kute õ kàjkwa mextiremã me bajo tẽm gu me kramẽ baro'ã arkam babamã. Jeju ne me bamã wan me bamã pryo mõn kàjkwamã wadjà. Dja gu me ĩ kôt pry'ã mõn wadjà.
11 Bir be, ta Bãm ne kubê me Babãm pydji. Ta, kute me bajo mex ar o bajamẽ gu me bamẽ ne gu meo Babãm pydji. Kam ne me bajo kamy. Me bakam pijàm kêt ne tu me bajo kamy. 12 Nãm Bãmmã kum,
“Dja ba ikamyremẽ ikanikwỳnhremã ajo amirĩt.
Me kute aben pydji nhipôkri dja ba memã amex jarẽ”, ane.
13 Ne kam ajte,
“Metĩndjwỳnh kanàrràm dja ba ar amijo iba”, ane.
Ne kam ajte,
“Ota ba dja. Metĩndjwỳnh kute imã ikra nhõrjamẽ ro'ã ne bar dja”, ane.
Nãm ã Jeju gwaj bajo õbikwao ane. 14 Bir be, Metĩndjwỳnh krabê ne gu me babaja. Ga me banhĩja pumũ. Me barerek, me bakatyk, me bakanê, me batokryja pumũ. Kam ne Jeju amijo kubêngôkren* Kritu ne amijo kubêngôkre kute mrãmri ne apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt me kunĩ: bêngôkreja pyràk. Kubẽ kà jakamẽ me kakrãtykmẽ me babêngôkremẽ ne me kunĩ: bêngôkre. Me kamrômẽ me kukràdjà kunĩ kubêngôkreo aben pyràk. Jakam dja ga Karõ 17.26 jarẽn ama. kute me bapyràkà. Ne kam amitykkôt Xatanajo ajkẽ. Xatanaj kute memã tyk jarẽnh nhym me kabẽnkôt tykja tãm ne prĩne o ajkẽ. Kadjy ne amijo kubêngôkren ty.
15 Ta amitykkôt Xatanajo ajkẽn kubê me bakaba. Nã gu me bamã batyk pyma: ne. Me batĩnri bamã batyk pyma: ne. Nhym kam Jeju ne me bakadjy tyn kam o me bamã me batyk pymajao ajngrà, gu me arỳm bamã uma kêt ne.
16 Djã nãm amijo kadjy mrãnh djwỳnh ne ruw ne me utà? Kati, nãm amijo kubêngôkren ruw. Nãm amijo Abraão tàmdjwỳ 'õn ruwn me utà.
17 Kam ne me bajo kamykumrẽx ne kam kamymẽ kute aben pyràk. Nãm me banhĩo ĩ, ne kam me bakôt tokry, me bakôt mỳjja maro ba, me bakôt muw, me bakôt kĩnh. Bir be, nãm prĩne kute kamy bêngôkre pyràk, kute me bapyràk ne kam arỳm kubê Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax djukaprĩkumrẽx ne Metĩndjwỳnhmã àpênhkumrẽx ar ban kute kanga kêt. Nãm me bakadjy Metĩndjwỳnhmã amijarẽ, me bajaxwe pãnh tyk jarẽ, nhym arỳm me bajaxweo ajngràn me bajaxweo akno.
18 Djãm me banhõ Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr kute gwaj bamar kêt, kute gwaj batokry mar kêt? Kati, kute gwaj bamar. Xatanaj kute gwaj bajo baja mar. Djãm kute adjwỳnhdjwỳmã mỳjja jarẽnh kêt, axwe'ã àpnênh kêt. Pykabê ar baridjwỳ ne kum axwe'ã apnê nhym adjwỳnhdjwỳ tokry: ne. Kute tokrydjwỳ mar. Kute mỳjja kunĩ mar. Kam dja gwaj bakam ukaprĩ: ne gwaj bawỳr prõt ne kubê gwaj bapytà. Xatanaj kute gwaj bamã axwe'ã àpnênhkam dja gwaj bawỳr prõt ne kubê gwaj bapytà.

*2:14 Kritu ne amijo kubêngôkre kute mrãmri ne apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt me kunĩ: bêngôkreja pyràk. Kubẽ kà jakamẽ me kakrãtykmẽ me babêngôkremẽ ne me kunĩ: bêngôkre. Me kamrômẽ me kukràdjà kunĩ kubêngôkreo aben pyràk. Jakam dja ga Karõ 17.26 jarẽn ama.