21
Kôt ba djwỳnh kute kabẽnkôt tep kumex pynênh.
Nãm Jeju ã kôt ba djwỳnhmã amijo amirĩto ane. Tyk ne akubyn tĩnkam ã arkum amijo amirĩto ane. Ne kam ajte kute imôtibê Xiberij'ãnh kute arkum amijo amirĩt kadjy. Nhym kôt ba djwỳnh kwỳ imô nokà'ã ar ba. Ximão Pedrumẽ Tôme Djidjimumẽ Natanajeumẽ Djebedêu kute ar adjwỳrmẽ kôt ba djwỳnh amãnhkrut 'õdjwỳ ar ba. Natanajeu ne pykabê Garrêjakam krĩbê Kanakam abatành djà. Ar ngô nokà'ã ar ba: nhym Ximão Pedru arkum,
—Ba on tep kwỳ pynê, ane.
Nhym ar kum,
—Bar akôt tẽ, ane. Ne kam tẽn kàkam nhỹn kam nox ne. Ne kam ar kryreti rẽnho ba. Ne ar rẽnho ba: nhym ar'ã akamàt. Nhym ar ar o ba: nhym arỳm ar'ã akati tẽ nhym tep kêt mex ne.
Ar'ã akati tẽ nhym Jeju arỳm bôx ne akàx'ã dja. Nhym ar kute nokre pumũnh kêt ne.
Jeju akàx'ã dja:n kam amũ arkum kabẽn ne arkum,
—Akmere ar, djã ne gar tep'õ pynê? ane.
Nhym ar kum, “Kati”, ane.
Nhym arkum,
—Ar kà djubôk'ãnh ajte kryreti mẽn arỳm kwỳ pynê, ane. Nhym kam ar arỳm kà djubôk'ãnh kryreti mẽ. Nhym arỳm tep kume:x ne. Nãm ar arỳm tep kumex pynê ne arỳm te: kute o àbirmã nhym utĩ: ne.
Nhym kôt ba djwỳnhja, Jeju kum abêja, Pedrumã kum,
—E kum be, Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne dja, ane. Nhym Pedru kuman amikajgo pumũn arỳm õ inôkàti jadjàn kam tu Jeju'ỳr nox ne 'ỳr bôx. Nhym kôt ba djwỳnh 'õdjwỳ ar kà ngrire 'õkam arỳm akàx'ỳr mõ. Akàx'ỳr tep kamẽnho mõ. Amybỳm ne akàx nhym ar ar tepo ba. Akàx'ỳr 'ã akrebê 90 metu. Nãm ar tep kamẽnho mõ:n arỳm akàx'ỳr o bôx. 'Ỳr o bôx ne arỳm o wabi. Nhym arỳm kute tep prà'ã bôr ikwã nhym ar omũ. Nhym djwỳdjwỳ kuri ikwã nhym ar omũ.
10 Nhym kam Jeju arkum,
—Amrẽ ar aje tep pynênh kwỳo tẽ, ane.
11 Nhym Pedru arỳm 'ỳr tẽ. Kryretikam tep rũnh krãptĩ. 'Ỳr ne tẽ nhym kryretikam tep rã'ã nhym bjêro mõ:n akàx'ã arỳm kumẽ. Nhym tep'ã akrekam kubê 153. Nãm te tep rũnh krãptĩn kute kryreti rênh kêt ne. 12 Nhym kam Jeju arkum,
—Amrẽ ar mõn anhõ kwỳ krẽ, ane. Nhym ar 'ỳr mõn arek dja. Ar arỳm kute amim õ Bẽnjadjwỳr djwỳnhkôt kute markam ar 'õ kute kum, “Bẽnjadjwỳr djwỳnh, djãm ga”? anhỹr prãm kêtkumrẽx. Nãm ar arek umaje dja. 13 Nhym kam Jeju arỳm ar'ỳr tẽn arkum djwỳmẽ tep ngã. Nãm ã Jeju arkum amijo amirĩto ane. 14 Be, Jeju akubyn tĩn nhijukri ne amũja'ã arkum amijo amirĩt. Ne ajte arkum amijo amirĩt. Ne akati jakam ajte kute arkum amijo amirĩt ne ja.
Kute Pedrumã akubyn kum àpênh kadjy kabẽn jarẽnh.
15 Jeju arkum kungã nhym ar arỳm o nhỹ, õ kwỳ krẽno nhỹ. Ne kam õ kwỳ krẽn pa nhym Jeju arỳm Ximão Pedru kukij. Djônaj kute Ximão djirja. Nãm kukij ne kum,
—Ẽ Ximão. Djãm amã ijabê? Djãm amã ijabêo aje ar ja kunĩ jakrenh? ane.
Nhym kum,
—Nà Bẽnjadjwỳr djwỳnh, imã ajabê. Ga arỳm ama, ane.
Nhym kum,
—Inhõ me ne me kute mrykĩ'ãtomti krare pyràk. Dja ga memã ikabẽn jarẽnho aba. Dja ga memã ikabẽn jarẽnho kute mrãmri ne mrykĩ'ãtomtio ba djwỳnh kute õ krito djuw mexo ba pyràk. Ã memã ikabẽn jarẽnho ane, ane.
16 Ne kam ajte kum,
—Ẽ Ximão, djãm amã ijabê? ane.
Nhym kum,
—Nà Bẽnjadjwỳr djwỳnh, imã ajabê ga arỳm ama, ane.
Nhym kum,
—Inhõ me kute mrykĩ'ãtomti pyràk dja ga ar meo aba, ane.
17 Ne kam ajte: kum,
—Ẽ Ximão, Djônaj kra, djãm amã ijabê? ane.
Nhym arỳm kaprĩre. Kute kum, “Djãm amã ijabê”? anhỹro amãnhkrut ne ikjêkêtkam ne arỳm kaprĩre ne.
Nãm Jeju kum ane nhym kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, ga ne ga aje mỳjja kunĩ mar. Imã ajabê ga arỳm ama, ane.
Nhym Jeju kum,
—Inhõ me kute mrykĩ'ãtomti pyràkja dja ga memã ikabẽn jarẽnho aba. 18 Be, ajabatành nykam ne ga amipre djào amipren kam ga aje amim pry'ã karõ kôt mrã. Nhym be, abêngêttekam dja ga me'õmã apa bẽ nhym apren apa 'amỳn 'ỳr ajo tẽ. Te atẽm prãm kêt nhym 'ỳr ajo tẽ, ane. 19 Be, me kute Ximão Pedru bĩn kukãm ne Jeju ã kum ane. Pedru dja me kubĩ nhym arỳm ty. Dja ã tyko ane nhym me arỳm kôt Metĩndjwỳnh raxmã kato. Nãm kum anen ajte kum,
—Be, dja ga mã ikôt ajkamẽ, ane.
20 Nãm Ximão Pedrumã ane nhym arỳm akẽx ne kôt ba djwỳnh 'õdjwỳ pumũ. Jeju kum abêja pumũ. Tãm ne amrẽbê ar àkuro ỹrkam Jeju'ỳr ajkamẽn kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, mỳj me'õ ne kute akurê djwỳnhmã akangamã? ane. 21 Nãm Pedru kôt ba djwỳnh ja pumũn kam 'ã Jejumã kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, mỳj dja tãmwãdjwỳ kam nẽ? ane.
22 Nhym Jeju Pedrumã kum,
—Be, dja ba akubyn bôx nhym tĩn rã'ã jabej. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Nhym be, ije adjàpênh djà'ã amã karõja dja ga kôtbit ajamak bẽn ne o aba. Ba dja ga mã ikôt ajkamẽ, ane. 23 Nhym kam Jeju kukwakam me kute abeno kamyja kute Jeju kabẽn mar kêt ne arĩk 'ã abenmã kum,
—Be, dja kôt ba djwỳnh wã tyk kêtkumrẽx, ane. Nhym be, kati. Djã ne kum, “Dja tyk kêt”, ane? Kati. Nãm Pedrumã kum,
—Be, dja ba akubyn bôx nhym tĩn rã'ã jabej. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Nhym be, ije adjàpênh djà'ã amã karõ dja ga kôtbit ajamak bẽn ne mã ikôt ajkamẽ, ane. Jabit Jeju Pedrumã arẽ. Tãm ne ja.
24 Ba Jeju kôt iba djwỳnh ne ba me amã Jeju djàpênh'ã ajarẽ. Ije àpênh pumũnhkôt ne ba katàt me amã 'ã idjujarẽnhkumrẽx ne arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Tãm ne bar ije markumrẽx.
25 Djãm ije apỹnh àpênh djà'ã pi'ôk no'ôkja djãm jabit ne Jeju ipêx? Kati. Ije pi'ôk no'ôk kêtri ne ba amim,
—Ne ba ren àpênh kunĩ'ã pi'ôk no'ôk nhym ren arỳm pi'ôk kume:x. Ne ren apỹnh pyka djàri kunĩkôt ren pi'ôk me akrenh mex ne. Nhym be, kati. Jeju djàpênh jabit ne ba 'ã pi'ôk no'ôk ne. Tãm ne ja.