Ruka Teopiremã Jeju'ã ujarẽnh ne ja.
Rukadjwỳ ne prĩne Jeju'ã ajarẽ. Rwỳk krax kurũm ne 'ã ujarẽnh tẽn àbir'ãnh o ino re. Rukabê ne me kane djwỳnh. Nhym Paur Jeju'ã ujarẽnh kadjy apỹnh me õ pyka djàri'ỳr mrã. Nhym Ruka kôt ar mrã. Ne kam me'õbê Teopiremã me bakunĩ kadjy pi'ôk no'ôk ne. Teopirebê idjaerkam me'õ kêt. Kumã ne Ruka Jeju'ã pi'ôk no'ôk ne. Nãm prĩne me kute Jeju'ã ujarẽnh kunĩkôt kuman prĩne kabin kam 'ã kum pi'ôk no'ôk ne. Adjwỳnhdjwỳmã pi'ôkbê Metĩndjwỳnh Karõ Kute Meo Baja'ã kum pi'ôk no'ôk ne.
1
Ruka Teopiremã amijarẽ.
1-4 Aj, Teopire, ba ne ba wãm amã pi'ôk no'ôk ne. Ba ibê Ruka ne ba wãm amã pi'ôk no'ôk ne. Me kunĩ ne me kum akĩnh ne amex jarẽ ba badjwỳ imã akĩnh ne wãm amã pi'ôk no'ôk ne.
Me krãptĩ ne me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne, Jeju me ikam ar ba'ã ne me pi'ôk no'ôk ne. Me kute kraxrũm noo Jeju pumũnh ne memã kabẽn'ã ujarẽnh, me tãm ne me me imã arẽ nhym me amũ me ijuk'ã 'ã pi'ôk no'ôk ne.
Ba kam badjwỳ inhõkre kadjwỳnhbê,
—Be, mexkumrẽx. Badjwỳ dja ba 'ã pi'ôk no'ôk nhym kam mexkumrẽx, ane.
Mrãmri ne ba me'ỳr tẽ, me kute noo Jeju pumũnhja'ỳr tẽ. Me'ỳr tẽn prĩne abej me kukij ne kam Jeju kraxrũm prĩne mỳjja kunĩ maro tẽn inomã kumẽn mar tỳx ne. Mar tỳx ne kam amã 'ã pi'ôk no'ôk ne. Dja ba prĩne mỳjja kraxrũm amã kôt 'ã idjujarẽnh tẽ, aje prĩne marmã. Me kute õbê amã arẽnh ga aje katàt maro atẽmmã ne ba badjwỳ mekôt amã 'ã pi'ôk no'ôko tẽ, aje omũnh ne aje amim,
—Mrãmri ne me katàt imã Jeju jarẽ, anhỹr kadjy. Kadjy ne ba amã 'ã pi'ôk no'ôk ne.
Djakarij krabê Djuão rwỳkmã.
Be, ẽ, ije amã katàt Jeju'ã idjujarẽnh kadjy dja ba amã Djakarij kumrẽx jarẽn kam ijukri amã Jeju jarẽ. Mekbê idjaer nhõ pykabê Djudêjakam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh 'õ nhidjibê ne Djakarij. Nhym Djakarij nhingêt kukãmã nhidjibê ne Abij. Ne kam prõdjwỳ idjibê Ixabeu, kubê ne Arão tàmdjwỳ 'õ. Nhym bep me õ bẽnjadjwỳr nhidjibê ne Erodji ne memã nhỹ. Nhym Djakarijmẽ prõ ar amẽ mrãnh katàt nhym Metĩndjwỳnh arkam kĩnhkumrẽx ne. Nãm ar prĩne Metĩndjwỳnh kabẽnkôt amijo ba, Metĩndjwỳnh kute memã me katàt amijo ba'ã karõjakôt amijo ban kute 'õ kudjar kêtkumrẽx. Ãm ar mexkumrẽx. Nhym bep Ixabeu kra kêt ne te kra prãme ar ba, mjênmẽ ro'ã te ar ari kra prãme ba ne arỳm kubêngê:tte.
8-9 Be, me kute me kadjy Metĩndjwỳnh mar ne me Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam àpênh tẽ, apỹnh me ingêt me kajmã'ã àpênh'ỳr ngjênh djàri ne me me kudjwa Metĩndjwỳnhmã àpênh tẽ. Nãm me ja kumrẽx mytyrwỳ 'õkam 'ỳr wadjàn kam apê:n kato. Nhym pãnh me ja ajte mytyrwỳ 'õkam 'ỳr wadjàn kam kum apê:n kam kato. Nãm ã meo anhỹro tẽ. Nhym kam mekbê Abij me ja pãnh 'ỳr wadjàn Metĩndjwỳnhmã àpênh ba. Nhym Djakarij, kubê me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnhkam mekôt Metĩndjwỳnhmã àpênho ku'ê. Nhym me kute Metĩndjwỳnhmã kikre kudjỳ djà bôr kadjy kẽn mêre à'àk ne kurẽn kôt 'ỳr wangij nhym Djakarij kukràdjà jakôt ate Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã wadjà, kute kikre kudjỳ djà bôrmã. Ate ne me kudjwa 'ỳr wadjà ne kum kubô.
10 Nhym kute kum bôrkôt me kunĩ kikreti kabem Metĩndjwỳnhmã kabẽno ku'ê. 11 Nhym Djakarij bôro dja nhym aêrbê Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh 'õ nokam kato. Nãm tu kikre kudjỳ djà bôr djà jakỳxkôt 'ỳr kato. 12 Nhym omũn kam umar punuren kum uma ne, kute ajmã o karõ ne kum uma. 13 Nhym kam kum,
—Djakarij, kwãrĩk wãnh atĩn prãm kêt. Arỳm ne Metĩndjwỳnh aje amijo adjà'wỳr ma. Dja on aprõbê Ixabeu tujarô gar amim akra my mỳ. Akra my mỳn kam kum idji Djuão jarẽ. 14 Dja gar tu akĩ:nhkumrẽx ne. Nhym me krãptĩ ar akôt kĩnhkumrẽx, ar akra rwỳkkam kĩnhkumrẽx. 15 Nhym Metĩndjwỳnh kadjy godja akra rax ne kam kabẽn mexkumrẽx ne. Godja uba kangô djàkrêo kõm kêt, nàr atemã kadjwati kangô* Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ. 'õo kõm kêt. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ raxo akra kadjwỳnhbê nhỹn ar o ba, nã tikkrekam jêt rã'ã dja Metĩndjwỳnh Karõ mrãmri o ba.
16 Nhym mekbê idjaer krãptĩ dja me õ Bẽnjadjwỳr Metĩndjwỳnh 'ỳr amijo akẽx, akra kabẽnkôt 'ỳr amijo akẽx. 17 Nhym akra dja Bẽnjadjwỳr kukãm tẽ, kute memã bôx djà'ã ujarẽnh nhym me kute kadjy amijo mexmã dja kukãm tẽ. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ dja mrãmri o ba nhym uma ne, kute mrãmri ne Metĩndjwỳnh Karõ kute Erijo ba nhym umaja pyràk. Dja akra memã arẽ nhym me nãmẽ me bãm akubyn kum kra jabê. Nhym ate ajte memã arẽ nhym me amakkre kêtja dja me akubyn katàt mrãn arỳm ajte kabẽn mexkumrẽx. Dja akra ã memã ane nhym me arỳm Metĩndjwỳnh kadjy amijo mex. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh Djakarijmã kabẽn jarẽnho ane.
18 Nhym kam kum,
—Gêt kon ne. Mỳjkôt dja ba akabẽn ma? Arỳm iprõmẽ ar ibêngêtte. Djãm ar ijabatành ny godja bar ikra mỳ?
19 Nhym kam kum,
—Ba ibê Gabrijeu ne ba Metĩndjwỳnh kabem dja. Ije amã kabẽn jarẽnhmã ne ijano ba awỳr tẽ. Mỳjja mextire ije amã arẽnhmã ne ijano ga ate “Kon ne” ane. 20 Aje amim ikabẽn mar kêtkumrẽx pãnh gêdja ga akabẽn kêt nhym akra ruw. Dja akra nhõ akati 'ỳr bôx nhym ruw ga kam ijukri akabẽn, ane. Nãm ã Gabrijeu kum ane.
21 Nhym me kam kapôtã te Djakarij kam ama:, te bôx nhym me kute kukràdjà 'õ marmãn kam abenmã kum,
—Ije tô mỳj got ar o ba? ane.
22 Nhym kam arỳm katon te kute memã kabẽnmã. Nhym me,
—Arỳm ne Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam mỳjja 'õ pumũ, ane.
Nhym tu ikrao memã ujakreo djan kabẽn kêt mex ne.
23 Ne kam ar àpênh ba:n arỳm inomã kumẽn kam katon akubyn ũrkwãmã tẽn bôx. 24-25 Bôx nhym kàjbê 'ãtũm nhym kam prõbê Ixabeu tujarôn kam pijàm ne kam kikre bu'ãbit mrã. Kute amirĩt kêt'ã mytyrwỳ amãnhkrut ne amãnhkrut ne ikjêkêt, pijàm djàje, tujarôkam. Nãm,
—Ota Bẽnjadjwỳr ipumũn kum ikaprĩn arỳm ijo mex. Jakam dja me ijã kabẽn kêt ne, ane.
Marij kurũm Jeju rwỳkmã kum arẽ.
26-27 Nhym kam arỳm tujarô'ã mytyrwỳ amãnhkrut ne amãnhkrut ne amãnhkrut nhym Metĩndjwỳnh ajte kadjy mrãnh djwỳnhbê Gabrijeu jano, Marij'ỳr ano. Marij kurererkam ne kra kêtkumrẽx, me'õ 'ỳr mõr kêtkam. Nhym bep me'õbê Jôdje ne kum kabẽn kajgo, kraxje 'ỳr mõr kêt. Nhym bep Jôdje nhingêt ne Dawi. Apỹnh ne me õ pyka nhym bep tu pyka abenã tỹm nhidjibê ne Garrêja. Nhym bep kam krĩ 'õ nhidjibê ne Nadjare. Krĩ jakam ne Metĩndjwỳnh Marij'ỳr Gabrijeu jano. 28 Nhym arỳm 'ỳr tẽn bôx ne kum,
—Marij, djãm ga? Metĩndjwỳnh ne arỳm akam ukaprĩn ajo ba, ane.
29 Nhym Marij Gabrijeu kabẽn man axwe amikam umar ne õkre kadjwỳnhbê amim,
—Mỳj kabẽn got ja? ane.
30 Nhym kam kum,
—Kwãrĩk wãnh, Marij, atĩn prãm kêt. Mrãmri ne Metĩndjwỳnh akam kĩnhkumrẽx. 31 Ota, dja ga on atujarôn kam akra my mỳn kam kum Jeju jarẽ. 32 Godja akra bẽnjadjwỳr rax ne ar meo ba nhym kam me 'ã abenmã kum, “Metĩndjwỳnh pymati kra”, ar o ba. Gêdja Bẽnjadjwỳr Metĩndjwỳnh Jeju'ã bẽnjadjwỳr rax mẽ nhym kam ar meo ba. Ingêtbê Dawi bẽnjadjwỳr rax djô'ã dja rax ne ar meo ba. 33 Tãm godja tũmràm mekbê idjaer kadjy bẽnjadjwỳr ne ar meo ba. Dja bẽnjadjwỳr rã'ã rã'ãn ar meo ban o ino rer kêtkumrẽx, ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh kum ane. 34 Nhym kam kum,
—Godjãm me'õ iwỳr mõr kêtjakam ba ije ikra mỳnhmã. Mỳj godja imã ikra dji? ane.
35 Nhym kam kum,
—Metĩndjwỳnh Karõ dja awỳr ruw. Metĩndjwỳnh pymati Karõ dja awỳr ruw. Djãm tãwãbê mỳjja tỳx? Ta gêdja tu amã akra jadjà nhym akurũm kato. Ne kam prĩrerũm mrãmri mexo tuknĩn mexkumrẽx. Kam axwe 'õ kêtkumrẽx. Nhym me kam kum Metĩndjwỳnh Kra jarẽ.
36 Ota anhõbikwa Ixabeu te kubêngêtte ne arỳm tujarô. Me kute Ixabeumã kra kêt jarẽnh ar o baja ne arỳm tujarô. Adjwỳnhdjwỳ ne kra my wajêt nhym arỳm jêt'ã mytyrwỳ amãnhkrut ne amãnhkrut ne amãnhkrut. 37 Djãm Metĩndjwỳnhbê mỳjja 'õ bipdjur got? ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh kum ane. 38 Nhym kam kum,
—Ã, mrãmri. Ibê Metĩndjwỳnh nhõ àpênh tũm. Gora gê akabẽnkôt ã ijo ane, ane. Marij ã kum ane nhym arỳm mã kurũm tẽ.
Marij Ixabeu'ỳr bôx.
39-40 Nhym kam Marij no kator mex ne mã Ixabeu'ỳr tẽ, kute omũnhmã 'ỳr tẽ. Pykabê Djudêjakam krĩ 'õ'ỳr tẽ. Kam ne krãnh kumex. Nhym tẽn bôx ne Djakarijmẽ Ixabeu ar ũrkwãmã wadjàn kam Ixabeumã kabẽn. 41 Kum kabẽn nhym Ixabeu kute kabẽn marmẽ ro'ã kraja Marij kabẽn man kam kĩnh ne kàjmã amijã te. Nã tikkrekam kàjmã amijã te.
Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ raxo Ixabeu kadjwỳnhbê nhỹn ar o ba 42 nhym kàj bê kabẽn ne kum,
—Metĩndjwỳnh ne arỳm ajo kĩnh, me nire kunĩ kuràm ajo kĩnh ne. Ne atikkrekam akra jêtjadjwỳ o kĩnhkumrẽx ne. 43 Xô kum djãm ibẽnjadjwỳr rax ne Metĩndjwỳnh kute ijo kĩnhmã iwỳr inhõ Bẽnjadjwỳr nã jano? ane. Arỳm ne inhõ Bẽnjadjwỳr nã iwỳr bôx ba arỳm ikĩnhkumrẽx ne. 44 Ẽ, ga imã akabẽn, ba akabẽn ma nhym kam ikra kĩnhkumrẽx. Itikkrekam jêtja kĩnhkumrẽx ne kam kàjmã amijã te, ba kam amã ikabẽn jarẽ. 45 Ô kwep akĩnhkumrẽx. Bẽnjadjwỳr ne arỳm amã kabẽn ga tu amijã akra kamnhĩxkumrẽx ne amim, “Mrãmri, Metĩndjwỳnh kabẽnkôt dja ikra rwỳkkumrẽx”, ane. Kam ne ga akĩnhkumrẽx ne. Nãm ã Ixabeu Marijmã ane.
Marij kute Metĩndjwỳnhmã mex jarẽnh.
46-47 Nhym kam Marij kutã kum kabẽn ne kàjmã Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnho dja, ne,
—Dja ba mã Bẽnjadjwỳrbê Metĩndjwỳnhmã rax jarẽn kôt kum amikĩnh jarẽ.
Metĩndjwỳnhbê ipytàr djwỳnhkam ne ba ikĩnh raxkumrẽx, ikadjwỳnhbê ikĩnh ne kam kum amijarẽ.
48 Metĩndjwỳnh ta ne kum ikaprĩn ijo amiptàn kam imã kĩnh jadjà.
Djãm adjàkam irax tũm? Xô kum kati, ingrire. Ãm ibê õ àpênh kajgokumrẽx. Ingrire nhym kam tu Bẽnjadjwỳr ijo amiptàn kam imã ikĩnh rax jadjà.
Jakam dja kamingrãny amũ aben nhijuk'ã abenmã ikĩnh jarẽnho tẽ, ikĩnh rax jarẽnho tẽ.
49 Ga prĩne kute ijo kĩnhja pumũ. Djãm Metĩndjwỳnh rerek got? Axwe tỳx. Ga kute mỳjja pumũnh kêt imã o amirĩtja pumũ.
O ne imã ikĩnh jadjà. Mrãmri ne tãwã mexkumrẽx. Nãm mexo uma.
50 Ne mekam ukaprĩkumrẽx. Me kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar ne kôt kute ar amijo baja mekam ne ukaprĩ.
Nhym kamingrãny amũ me banhijuk'ã amũ maro tẽ nhym Metĩndjwỳnh me kamdjwỳ ukaprĩ, me banhijuk'ã me kamdjwỳ ukaprĩ tẽ.
51 Bep me kute amijo àmraja, me kute õkre kadjwỳnhbê,
“Ba ne ba ibẽnjadjwỳr rax, ba ne ba irax”, anhỹrja, memã ne arỳm amimao pôx ne kàjbê me kumẽ.
52 Ne me bẽnjadjwỳr rũnh memã ỹrja me tãm ne tu arỳm meo kàtàm ne, ne kam pãnh me kute amijo kàtàmja, me kute amijo àmra kêtjao bẽnjadjwỳr rũnh ne.
53 Ne kam ajte me õ mỳjja kêt, me kum prãmja ne mỳjja mextireo memã ajne ne o me kĩnho ba.
Ne kam pãnh me õ pi'ôk kaprĩ rũnh, me õ djwỳ krãptĩja arỳm meo ajkẽn aminêje me ano nhym me ỹkam ar ba.
54 Metĩndjwỳnh kute amrẽbê me bakukãmãremã katàt arẽnhkôt ne arỳm me baman kum me bakaprĩ.
Ne me babê idjaer, me babê õ àpênhja ne kum me bakaprĩn me bawỳr ruw ne amikôt me bajo mõn me bajo djuw mex ne ar me bajo ba.
55 Amrẽbê ne me banhingêt Abraãomã kabẽn ne kum kaprĩ, me bakajmã'ã kum kaprĩ ne kam kôpdji'ã me baman kum me bakaprĩ. Dja kum me bakaprĩ rã'ã rã'ã ne.
Nãm ã Marij kum kabẽno ane. 56 Ne kam Ixabeu kuri dja: nhym kam 'ã mytyrwỳ amãnhkrut ne ikjêkêt nhym arỳm mã tẽ, mã õ pykamã tẽn bôx.
Djuão rwỳk'ã ujarẽnh.
57 Nhym kam Ixabeu kra rwỳk djà nhõ akati arỳm 'ỳr bôx nhym kam kra my ruw. 58 Nhym kam õbikwa kuman arỳm kĩnhkumrẽx. Nhym atãri ar ũrkwãkam me jadjwỳ kuman kam kôt kĩnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh kam ukaprĩ raxkôt kuman kam kudjwa kĩnhkumrẽx ne. 59-60 Nhym kam arỳm kra rwỳk'ã pi'ôk kamrêk pydji nhym me kute my nhinhu kà krã'yrmã bit kute kum Djakarij jarẽnhmã, bit kute kum bãm nhidji jarẽnhmã nhym nã memã kum,
—Xô kum kati, idjibê ne Djuão, ane.
61-62 Nhym me kam kum,
—Je tô mỳkam? Nhỹnh ne anhõbikwa 'õ ã idji ane? anen kam bãm'ỳr akẽx ne kum ikrao ajakre. Idji jabej kukjêr kadjy ne me bãmmã ikrao ajakre.
—Mã ne aje kum idji jarẽnhja kute? ane.
63 Nhym kam bãmja kute memã idji no'ôk kadjy mỳjja'ã me ku'uw nhym kam me kum o tẽ nhym kam memã idji no'ôk ne,
—Idjibê ne Djuão.
Nhym me omũn kam ari aben pumũn abenmã kum,
—Je tô mỳkam? Mỳj got ja? ane.
64 Nhym Djakarij kute idji no'ôkmẽ ro'ã arỳm ajte kabẽn ne kam Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽnho dja. 65 Nhym kam ar õ krôkam me ja tĩn prãm ne kam abenmã arẽnho ipôk ne. Pykabê Djudêjakam apỹnh krãnhrekam me õ krĩkam ne me abenmã arẽnho ipôk ne. 66 Nhym me kam kuma:n ar o ba, Metĩndjwỳnh kute ar krao bakam ne me mar ar o ban kam abenmã kum,
—Mã gêdja abatành ne kute? ane.
Djakarij kute Metĩndjwỳnhmã mex jarẽnh.
67 Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ raxo bãmbê Djakarij kadjwỳnhbê nhỹn ar o ba nhym amũ Metĩndjwỳnh djô'ã kabẽn jarẽnho dja ne Jeju kumrẽx'ã ajarẽ. Jejubê bẽnjadjwỳr rax ne kubê mekbê idjaer pytàr djwỳnh'ã ajarẽ. Ne kam ijukri Djuão jarẽ. Nhym bep Jeju kumrẽx ne 'ã ajarẽ ne memã kum,
68 —E kum me babê idjaer nhõ Bẽnjadjwỳr mexkumrẽx. Ba gop me amã me banhõ Bẽnjadjwỳr, me banhõ Metĩndjwỳnh mextire jarẽ.
Mỳkam? Bir, nãm ta õ me ba djwỳnh'ỳr ruw, kute me bapytàrmã ne me bawỳr ruw.
69 Kute umao ar me bapytàr ne me bajo ba kadjy ne arỳm me bamã me bapytàr djwỳnh jano. Ingêt kukãmãre ne Dawi, õ àpênh tũmja.
Ingêt kukãmãrebê Dawi jabatành djàkam ne me bakadjy nõ.
Abatành ne kute umao me bapytàr ne ar me bajo ba kadjy arỳm ingêt jabatành djàkam nõ.
70 Me kute Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh kabẽn kôtô.
Amrẽbê ne Metĩndjwỳnh kute kabẽn jarẽnh djwỳnh mexkumrẽx jamã kabẽn jarẽnh kôt ne arỳm me bamã ano.
71 Kute me bakurê djwỳnhbê me bapytàrmã, me kum me bakurê ne kute me bajo bajabê me bapytàrmã ne Metĩndjwỳnh me bawỳr ano.
72 Nãm me bakukãmãremã kabẽn pydjin arẽn memã kum,
“Dja ba imã me akaprĩ”, ane.
Dja ba amikabẽn mexja mã kuman o ibiknor kêt, ane ne kam kôt me bawỳr ano.
73 Nãm ã me bakukãmãrebê Abraãomã kabẽn pydjin arẽnho anen kam katàt kôt kuma.
74 Kute me bakurê djwỳnhbê me bapytàr, gu me badjumar mex ne arek ar baban kum badjàpênhmã.
75 Me bamextire ne katàt bamrãnh ne kum badjàpênhmã. Me batĩnri Metĩndjwỳnh kabem kribêm ar me babao rãm ne mũ jamã ne kum arẽ.
Nãm ã Abraãomã kabẽn jarẽnho anen kam katàt kôt kuman me bawỳr me bapytàr djwỳnh jano, Bẽnjadjwỳr jano, ane.
Nãm ã Djakarij memã Jeju jarẽnho anen kam ajte kramã kabẽn jarẽ, krabê Djuãomã 'ã karõ, Djuão Jeju kukãm tẽmmã 'ã kum karõ ne kum,
76 —Bep ga, akmere, ga dja ga Bẽnjadjwỳr kukãm tẽn kutêp me akre gê me kuman Bẽnjadjwỳr kam amakbê katàt amijo ba.
Kute mrãmri ne me kute me bẽnjadjwỳrmã katàt pry djirja pyràk. Gêdja me ajã,
“Metĩndjwỳnh Pymati kabẽn jarẽnh djwỳnh ne ja”, ane.
77 Nà, ga dja ga kukãm tẽn memã arẽ. Ta kute õ me ja pytàr ne ar meo bamã memã arẽ. Mã ne me bapytàr o?
Apỹnh me bajaxwe djàri kute tu o bingrành ne me bakam ngryk kêtmã. Kute ã ukaprĩkôt me bapytàro anhỹrmã.
78 Mrãmri ne me Batĩn djwỳnh kum me bakaprĩ rax ne. Ne kam kàjkwa kurũm me bapytàr djwỳnh me bawỳr ano.
Kute me bamã irã djà pyràk. Kute mrãmri ne myt kute me bamã irãn kute me bakurwỳja pyràk ne me bawỳr ano.
79 Me kum tyk pyma, me tĩn prãmja ne me kute mrãmri ne me akamàt kô tykkam me krĩja pyràk.
Nhym bep me bapytàr djwỳnh dja me jamã tĩn prãmo ajngrà. Ga akati kute akamàt kô nhipônhja pumũ.
Dja ã me bamã me batĩn prãm, me bamã batyk pyma ã o bingrànho ane gu me kam badjumar mexkumrẽx ne ar baba. Tãm ne ja.
Nãm ã Djakarij kramã 'ã karõo ane, Jeju kukãm tẽm ne kute kutêp me akremã.
80 Nhym kam kra arỳm kàjmã krã tẽn kam Metĩndjwỳnh kabẽnkôt amijo ba. Kute kôt amijo ba rã'ãn abatành. Ne kam kapôt kukritkam ar ba. Õ akati kutêp ne kapôt kukritkam ar ba. Kute mekbê idjaermã amijo amirĩt nhõ akati amiwỳr kam amakbê kapôt kukritkam ar ba.

*1:15 Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ.