4
Xatanaj te kute axwe'ã Jejumã àpnênh.
Ruk 4.1; Mak 1.12; Idja 2.18, 4.15
Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ kapôt kukritmã Jejuo katon o mõ. Dja Xatanaj te kute axwe'ã mẽnhmã kum apnê. Ja kadjy ne o mõ. Nhym kam Jeju Metĩndjwỳnhmã amijajbu. Nãm amijajburo dja: nhym 'ã akatibê 40 apêx. Nhym kam arỳm kum prã:m ne. Nhym kam me axwe'ã memã àpnênh djwỳnhbê Xatanaj arỳm 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Nãm bit kute amikôt o ba nhym kôt axwemã 'ỳr bôx. Ne kam kum,
—Ẽ, goja abê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx jabej ne goja kẽnjamã akabẽn gê goja kubê djwỳ ga krẽ, ane. Nãm Xatanaj ã Jejumã ane. Nhym kam kum,
—Kati. Mỳkam? Bir, Metĩndjwỳnh ne amrẽbê: me ikukãmãremã kum,
“Djãm djwỳobit dja me amitỳx ne tĩn ne ar ba?
Kati. Metĩndjwỳnh kabẽnodjwỳ dja me amitỳx ne tĩn ne ar ba, kabẽn kunĩo.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh me ikukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ije Metĩndjwỳnh kabẽn ja markam ije akabẽnkôt kẽno djwỳ prãm kêt. Nãm ã Jeju kum ane.
Nhym kam Xatanaj Djeruxarẽ'ỳr o tẽn o bôx. Krĩrax jamã ne me kum, “Metĩndjwỳnh nhõ krĩrax”, ane. Nãm o bôx ne o tẽn Metĩndjwỳnh nhõ kikreti'ỳr o bôx. Ne kam o tẽn o wabin kikreti nhimõk'ỳr o bôx ne anhà'ã kudja. Ne kam kum,
—Ẽ, goja abê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx jabej goja rũm tẽn ato. Amrẽbê: ne me akukãmãre amã arẽ. Metĩndjwỳnh kukwakam amã arẽn amã,
“Dja ba ajã ikadjy mrãnh djwỳnhmã karõ.
Dja me atẽmkôt amã ikra dja gê kẽn'õ apar ngãnh kêtkumrẽx.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh me akukãmãre amã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ajrã, rũm tẽn ato gê goja me atẽmkôt amã ikra dja, ane. Nhym Jeju kum,
—Kati. Mỳkam? Bir, ba ajte amã arẽ ga ama. Amrẽbê: ne me ikukãmãre memã arẽ. Metĩndjwỳnh kukwakam memã arẽn memã kum,
“Kwãrĩk wãnh Bẽnjadjwỳr djwỳnh, Atĩndjwỳnh kabi kêt, kute ajãno ãm jabej kabi kêt”, ane.
Nãm ã Metĩndjwỳnh me ikukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ije Metĩndjwỳnh kabẽn ja markam ne ba ije akabẽnkôt rũm itẽm ne idjàtor prãm kêt, ane.
Nhym Xatanaj ajte o tẽn krãnh prêkti nhimõk'ỳr o wabi nhym dja. Nhym kam apỹnh pyka djàri nhym Xatanaj arỳm kum kunĩ jakreo dja. Ne apỹnh bẽnjadjwỳr kute meo ba djàri kum me kunĩ jakreo dja. Nhym apỹnh me õ mỳjja rũnh ne uma djàri nhym kum me kunĩ jakreo dja nhym arỳm kunĩ pumũ. Nhym kam kum,
—Ba amã ja kunĩ kanga. Ba amã me õ mỳjja rũnh ne uma kunĩ kanga. Dja ga amijo angrin ikuka kônh akõnkrão nhỹn imã irax jarẽ ba arỳm amã kungã. Ba amã kunĩ ngã ga arỳm idjô'ã o aminhõn ar o aba, ane.
10 Nhym Jeju kum,
—Kati, Xatanaj, on rũm imã akàx. Djãm ije akuka kônh ikõnkrão inhỹrmã ne ije amã arax jarẽnhmã? Arkati. Mỳkam? Bir, amrẽbê: me ikukãmãre memã arẽ. Metĩndjwỳnh kukwakam memã arẽn memã kum,
“Bẽnjadjwỳr djwỳnh, Atĩndjwỳnhmãbit dja ga amijo angrin kum rax jarẽn ajbitmã apê.
Kwãrĩk wãnh atemã 'õmã rax jarẽnh kêt.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh me ikukãmãremã ane nhym me 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ije Metĩndjwỳnh kabẽn ja markam ne ba ije akuka kônh ikõnkrão inhỹr ne ije amã arax jarẽnh prãm kêt, ane.
11 Nhym kam Xatanaj arỳm kum kàx ne mã tẽ. Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh ar arỳm 'ỳr bôx ne o djuw mex.
Jeju kute me akremo krax.
Mak 1.14; Ruk 4.14
12 Nhym kam Jeju arỳm tẽ. Tẽ:n pykabê Garrêjakam bôx. Me arỳm kute Djuãoo tỹm ne kubê ijêkam ne Garrêjakam bôx. 13 Nãm Garrêjakam krĩraxbê Nadjarekam bôx. Ne kam kurũm katon kam amũ krĩraxbê Kapanakam tẽn bôx ne nhỹ. Imôti mỳrri ne Kapana dja. Me kute Kapana bu'ã pykamã Djeburõmẽ Naptar jarẽnh. Kam ne krĩraxbê Kapana dja. 14 Amrẽbê: ne ujarẽnh djwỳnhbê Idjaij me bakukãmãremã arẽ. Jeju Kapanajakam bôx jarẽ. Metĩndjwỳnh kukwakam ne Idjaij memã arẽn memã kum,
15 “Pykabê Djeburõ, pykabê Naptar. Imôti'ỳr pyka. Ngôbê Djodão nhikjêbê pyka.
Me bajtem nhõ pyka jamã ne me kum Garrêja jarẽ.
16 Pyka jakam ne me axwe:. Me mrãnh punu:re kute mrãmri ne akamàt kô tykkam me mrãnh punu pyràk.
Me ja ne me arỳm me'õ me:xkumrẽx pumũ kute mrãmri ne me kute memã irã djà rax pumũnh pyràk.
Pyka jakam ne me kaprĩre ne ar ba. Kute mrãmri ne me on tyk karõ kaprĩn ar ba pyràk.
Me ja ne me arỳm me'õ me:xkumrẽx pumũn kĩnhkumrẽx ne. Me kĩnhkumrẽx kute mrãmri ne ajte arngrokam me kĩnh pyràk”, ane.
Nãm Idjaij ã me bakukãmãremã ane. Nhym kam me aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Tũ:mràm me bakamingrãnyrekam Jeju arỳm Kapanakam bôx. Me:xkumrẽx ne arỳm kam bôx. Idjaij kute me bakukãmãremã 'ã ujarẽnh kôt ne bôx.
17 Ne kam arỳm kàj bê me akremo krax. Ne amijã memã kum,
—Amikam akaprĩren wãnh ajaxwemã anhiren Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx. Arỳm kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute pykakam amim me utàr ne ar meo ba 'ỳr. Nãm ã Jeju me akreo ane.
Jeju kute amikôt me kamẽnh.
Mak 1.16; Ruk 5.1
18 Nhym kam Garrêjakam Jeju imôti mỳrbê tẽ. Nhym Ximãomẽ Ãngre ar axikôt katorja ngôkam ar kryre rẽnho ba nhym arỳm ar omũ. Ximãomã ne me Pedru jarẽ. Ar kubê tep pynênh djwỳnh tũm. 19 Nãm ar ar kryre rẽnho ba nhym Jeju arkum,
—On ar mã ikôt ajkamẽ. Jakam dja gar ikôt me kamẽnho aba kute mrãmri ne ar aje tep pynênho aba pyràk, ane. 20 Nhym ar on amikôt kryre mẽn arỳm mã Jeju kôt ajkamẽ.
21 Nhym ãm ajbir tẽ nhym Xijagumẽ Djuão ar kàkam nhỹ nhym arỳm ar omũ. Ar axikôt kator. Djebedêu ne ar adjuw. Djebedêumẽ ne ar amim kryreo mexo nhỹ. Nãm ar omũn arỳm kàj bê amikôt ar ku'uw. 22 Nhym bãm Djebedêu kàkam nhỹ nhym ar arỳm wãnh kum iren mã Jeju kôt ajkamẽ.
Jeju kute me punuo mex.
Mak 3.7; Ruk 6.17
23 Nhym kam Jeju Garrêjakam pyka kunĩkôt memã kukràdjà jarẽnho ba. Apỹnh mebê idjaer bikprõnh djàri memã arẽnho ba. Ne kàj bê ujarẽnh ny jarẽnho ba. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute pykakam amim me utàr ne ar meo ba'ã memã ujarẽnh ar ba. Ne kam arỳm apỹnh me kanêmẽ me punuo mexo ba. 24 Nhym me arỳm arẽnh kumex. Pykabê Xirijkam ne me prĩne me kunĩmã arẽnho ipôk ne. Arẽnho ipôk nhym me kunĩ arỳm Jeju jarẽnh ma. Ne kam arỳm 'ỳr me punu kunĩo bôx. Apỹnh me kanê djàri meo bôx. Ajte apỹnh me tokry djàri meo bôx. Nhym me kwỳ me karõ punu kute meo baja nhym me meo bôx. Nhym me kwỳ me tyk kute meo baja nhym me meo bôx. Nhym me kwỳ akry nhym me meo bôx. Nhym kam arỳm me kunĩo mex. 25 Nhym kam me krãptĩ: arỳm 'ỳr bôx ne kôt ar ba. Pykabê Garrêja kurũm, pyka nhidjibê Krĩraxbê 10 kurũm, krĩraxbê Djeruxarẽ kurũm, pykabê Djudêja kurũm, ngôbê Djodão nhijukri pyka kurũm ne me bôx ne kôt ar ba.