21
Jeju rax ne Djeruxarẽmã àr.
Mak 11.1; Ruk 19.28; Dju r 12.12
1-2 Nhym Jejumẽ ar prykôt mõ:n kam krĩraxbê Djeruxarẽ kuri krĩ ngrire ja'ỳr bôx. Krãnhrebê Oriwêre'ã rwỳkbê ne krĩ ngrire jabê Bepadjê. Ar krĩ ngrire ja'ỳr bôx nhym arỳm kôt ba djwỳnh amãnhkrutmã kum,
—Pry ja'ã dja gar arek katàt krĩwãmã tẽ. Nhym ar akutã pry kator kraxkam dja gar mry'ã krĩwã pumũ, djumẽtuwã pumũ. Kraremẽ dja gar omũ. Nhym me kute mrywã pĩ maktã krã djê nhym amẽ ãmwã dja gar 'ãpre bôn amrẽ amẽo tẽ. Godja me'õ 'ã ar amã kabẽn jabej gar kum, “Bẽnjadjwỳr 'ã tẽm prãm. Dja 'ã tẽn kam akuby:n amã ano”, ane. Nhym kam dja on ar amã, “Ajrã, 'ỳr o tẽ.” Nãm ã Jeju arkum ane.
Mỳkam ne ã arkum ane? Bir, amrẽbê: ne ujarẽnh djwỳnh me bakukãmãremã 'ã ajarẽ. Jeju djumẽtu'ã tẽm'ã ajarẽ. Metĩndjwỳnh kukwakam memã 'ã ajarẽ. Ne memã kum,
“Dja ga Xijãokam me jamã kum”,
Krĩraxbê Djeruxarẽ'ã ne memã Xijão jarẽ. Nãm memã kum,
“Dja ga Xijãokam me jamã kum,
‘Ota me anhõ Bẽnjadjwỳr rax me awỳr bôxmã. Nãm kabôt katin mry jabatành nyre'ã nhỹ. Mry'ã krĩ kra'ã ne nhỹn me awỳr bôx’, ane.
Dja ga ã Xijãokam me jamã ane.”
Nãm ã ujarẽnh djwỳnh me bakukãmãremã ane nhym me arỳm aben djô'ã abenmã arẽnho mõ:. Arẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Tũ:mràm Jeju arỳm me bakamingrãnyrekam kato. Ne ar ban kam kute arỳm mry'ã krĩja'ỳr kôt ba djwỳnh janorja'ỳr o bôx. Ujarẽnh djwỳnh kute me bakukãmãremã ujarẽnh kôt ne mry'ã krĩja'ỳr arỳm ar ano.
Nhym kam ar arỳm 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Jeju kute arkum 'ã karõ kôt ar 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ne kam mrymẽ krare 'ãpre bô. Ne kam akubyn 'ỳr o bôx. Ne kam arỳm aminhõ kubẽkà krãkào pôx ne o amẽ mry nhibũm'ã kum aty. Nhym arỳm krare'ã nhỹn arỳm tẽ. Nhym kam me krãptĩ: aminhõ kubẽkà krãkào pôx ne arỳm kukãm kum pry'ã o atyo mõ. 'Ã tẽm kadjy kum pry'ã kum atyo mõ. Nhym me kwỳ pi'ô nhikẽn arỳm kukãm pry'ã kum atyo mõ. Me ta kukràdjà kôt ne me ã Bẽnjadjwỳr rax kukãm pryo ane. Me kukãm pry'ã kum atyo mõ. Nhym me krãptĩ: kukãm mõ, o àkjêr mõ nhym ajte me krãptĩ: kôt o àkjêr mõ. Nãm me o àkjêr mõn kàj bê abenmã kum, Metĩndjwỳnhmã kum,
—Jejubê me inhõ Bẽnjadjwỳr rax. Bẽnjadjwỳr raxbê Dawi tàmdjwỳ. Ãm mexkumrẽx. Kam me ikĩ:nhkumrẽx. Gê on me ipytà. Gê Metĩndjwỳnh o kĩnh rax. Metĩndjwỳnh kukwakam ne arỳm me bakadjy bôx. Gê me kàjkwakamdjwỳ Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽnho kumex. Gê on me ipytà. Nãm me ã Jejuo àkjêro mõro ane.
10 Nhym kam arỳm Djeruxarẽmã wadjà. Nhym kam krĩraxkam me kunĩ te no katon 'ã aben kukjêro kumex ne abenmã kum,
—Mỳj me'õ ne bôx? Mỳj me'õ ne bôx? anhỹro kumex.
11 Nhym me krãptĩ: memã kum,
—Jeju ne bôx. Metĩndjwỳnh kukwakam ne ar me bamã 'ã ujarẽnh ba. Pykabê Garrêjakam krĩraxbê Nadjarekam ne Jeju abatành djà. Nãm ã me krãptĩ memã ane.
Kute kikreti nêje me anor.
Mak 11.15; Ruk 19.45
12 Nhym kam Jeju Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã tẽn wadjà. Nhym me kute memã mỳjja nhõr djwỳnh kam kumex. Nhym me kute memã mỳjjao pãnh ne amim byr kadjy ne me me'ã kumex. Nhym arỳm bõm me rẽnho tẽ. Nhym me kute me õ pi'ôk kaprĩ pãnh memã kikreti nhõ pi'ôk kaprĩ nhõr kadjy ne me kumex nhym mebê pĩponho àpanho tẽ. Nhym me kute tut nhõr djwỳnhdjwỳ kumex nhym mebê krĩ djà nhikô rênho tẽ. 13 Ne kam memã kum,
—Amrẽbê: ne me bakukãmãre Metĩndjwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôk ne. Kamã ne Metĩndjwỳnh ta memã kum,
“Inhõ kikreti ja'ã dja me abenmã kum,
‘Me kute Metĩndjwỳnhmã kabẽn kadjy ne õ kikreti wã’, ane.
Dja me ã inhõ kikreti'ã abenmã ane.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh pi'ôkkam ane. Nhym be, me ga ne ga me kam aje me àkĩnhĩo aben pydji djà. Nãm ã Jeju memã ane. 14 Nhym kam Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam me no rãmẽ me mrãnh punu 'ỳr bôxo kumex nhym arỳm meo mex. 15 Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ ne me Jeju djàpênh me:xkumrẽxja pumũn ajte me prĩre pumũ. Me prĩre ne me kikretikam kàj bê o akij ne kum,
—Jejubê me inhõ bẽnjadjwỳr rax. Bẽnjadjwỳr raxbê Dawi tàmdjwỳ. Ãm mexkumrẽx. Kam me ikĩnhkumrẽx. Gê on me ipytà, ane. Nhym me me omũn me kuman arỳm ngryk ne.
16 Ngryk ne arỳm Jejumã kum,
—Djãm aje me prĩre kabẽnja mar kêt? ane.
Nhym memã kum,
—Nà, arỳm ba kuma. Ba ar amã arẽ gar ama. Me bakukãmãre ne amrẽbê: Metĩndjwỳnhmã me prĩre ja'ã ajarẽ. Me kum,
“Me prĩremẽ me karàremẽ ne ga memã me kabẽn mexmã 'ã karõ nhym me arỳm amã mextire jarẽnh mexkumrẽx.”
Nãm ã me bakukãmãre Metĩndjwỳnhmã ane. Nhym me arỳm kuman amũ aben djô'ã abenmã arẽnho mõ:. Arẽnho mõr tãmtã arỳm iwỳr o bôx. Tũmràm me bakamingrãnyrekam me prĩre arỳm imã amikĩnh jarẽnho kumex. Me bakukãmãre kute Metĩndjwỳnhmã me prĩre ja'ã ujarẽnh kôt ne me prĩre arỳm imã amikĩnh jarẽ. Nãm ã Jeju memã ane.
17 Nãm memã anen kam arỳm memã kàx ne krĩrax kurũm katon tẽ. Ne tẽ:n arỳm krĩ ngrirebê Betanha'ỳr bôx. Ne kam arỳm kam ngõr.
Ar kute tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽxmã 'ã ujarẽnh.
Mak 11.20; Dju r 14.13; Xij 1.6
18 Nhym 'ã akati nhym ajte akubyn krĩraxbê Djeruxarẽmã tẽ. Nãm 'ỳr tẽ:n kam arỳm kum prãm. 19 Ne arỳm prykôt pidjôbê pigêre pumũn 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ne te ô jabej. 'Ôbit ne kumex. Ne kam kum,
—Gê ajte adjô'õ jêt kêtkumrẽx, ane. Nhym arỳm tẽmbê ngrà.
20 Nhym kam kôt ba djwỳnh ar arỳm omũn kam no tyn abenmã kum,
—Je, mã ne bàrio nhym myt tãmkam ngrà? ane. 21 Nhym Jeju arkum,
—Ba ar amã arẽ gar ama. Dja gar kadjy tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx. Kwãrĩk wãnh anhõkre kadjwỳnhbê amim,
—Kon, birãm dja ipêx, kon, anhỹr kêt. Gar ren tu amim kamnhĩxkumrẽx ne ren arỳm ã pidjôbê pigêremã ane nhym ren arỳm ã ngrào ane. Djãm jabit? Kati, gar ren krãnhwãmã kum, “On amikaban ngô jabatành mũjakam mõn tỹm”, ane. Nhym ren arỳm akabẽn kôt mrãmri ã amijo ane. 22 Dja gar mỳjjao Metĩndjwỳnhmã a'uw ne tu kadjy amim kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm ar akabẽn kôt ã ar amã mỳjjao ane. Mrãmri ne ba ar amã ja jarẽnhkumrẽx. Nãm ã Jeju arkum ane.
Me kute rax jabej Jeju kukjêr.
Mak 11.27; Ruk 20.1
23 Ne kam arỳm Metĩndjwỳnh nhõ kikreti'ỳr bôx ne kum wadjà. Ne kam arỳm kam memã Metĩndjwỳnh kukràdjà'ã ujarẽnho dja. Nhym me rũnh arỳm 'ỳr bôx. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ 'ỳr bôx. 'Ỳr bôx ne amũja'ã kute kikreti kurũm me anorja jabej kukij ne kum,
—Mỳj me'õ kabẽnkôt ne ga ar ã meo anhỹro aba? Mỳj me'õ ne amã me'ã karõ ga kam amũ ô'ã bõm ar me rẽnho aba? ane.
24 Nhym Jeju memã kum,
—Badjwỳ dja ba mỳjja jabej me akukja. Me akumrẽx dja ga me imã arẽ. Ba kam arỳm badjwỳ ije mỳj me'õ kabẽnkôt ar me anoro ibaja me amã arẽ. 25 Djuão kute ngômã me angjênhja djãm me kabẽn kôt ne arĩk ar ngômã me angjênho ba? Nàr djãm Metĩndjwỳnh kabẽnkôt? Imã arẽ, ane.
Nhym kam me abenkam kangan abenmã kum,
—Je mỳj dja gwaj kum nẽ? Dja gwaj kum “Metĩndjwỳnh kabẽnkôt”, ane nhym kam gwaj bamã kabẽn 'õ jarẽn gwaj bamã, “Bir be, mỳkam ne ga me amim Djuão kabẽnja mar kêt ne”? ane.
26 Nàr dja gwaj kum, “Me kabẽnkôt ne tu arĩk ar ngômã me angjênho ba”, ane nhym kam me krãptĩ ren o ngryk ne kum gwaj bakurê gwaj ren kam bamã me uma ne. Me kàtàm ja ne me arỳm Djuão kabẽn man kum kĩnh ne ne o Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh ne. Dja gwaj kam ane nhym me arỳm o ngryk ne, ane.
27 Nãm me ã abenmã anen kam Jejumã kum,
—Kon ne. Me ije mar kêt. Mỳj me'õ kabẽnkôt Djuão kute ngômã me angjênhja me ije mar kêtê, ane.
Nhym kam memã kum,
—Bir be, dja ba badjwỳ me amã arẽnh kêt ne. Mỳj me'õ kabẽnkôt ije ar meo iba ja dja ba me amã arẽnh kêt ne, ane.
Me'õ kra amãnhkrut'ã ujarẽnh.
28 Ne kam ajte memã kum,
—Be, mỳj ne ga me me'õ krakam ama? Me'õ kra amãnhkrut. Ne kam arỳm kutewa'ỳr tẽn kum, “Akmere, akati jakam dja ga gu banhõ pidjôkôkam apê”, ane.
29 Nhym kum, “Kê, kati”, ane. Ne kam tẽ. Arỳm amimaro tẽ:n arỳm amim ngryk ne, ne amim, “Kati. Dja ba pidjôkô'ỳr tẽ”, ane. Ne arỳm 'ỳr tẽ.
30 Nhym kam bãm kutapu'ỳr tẽn àpênh'ỳr ano. Nhym kum, “Djũnwã, dja ba arỳm akabẽn kôt 'ỳr tẽ”, ane. Ne kam atekam arek nhỹn 'ỳr tẽm kêt. Be, tãm ne ja. 31 Ba me amã arẽ. Nhỹnh ja ne bãm kabẽn man kôt amijo tẽ? Nãm ã Jeju me rũnhmã ane.
Kutewa kute bãmmã, “Kati”, anhỹr ne kam kute amimarja ne Jeju kute me axwe'ã akre. Kute mrãmri ne me axwe pyràk. Nãm arỳm amima. Amiman kam arỳm Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx ne tu amim markumrẽx. Nhym be, kutapu kute bãmmã 'êx ne Jeju kute me rũnh'ã akre. Kute mrãmri ne me rũnh pyràk. Me kute Metĩndjwỳnh kôt kabẽn djir kajgon kam kute kabẽn mar kêt ne. Nãm Jeju me rũnh kukij ne memã kum,
—Nhỹnhja ne bãm kabẽn man kôt amijo tẽ?
Nhym me kum, “Kutewaja”, ane.
Nhym memã kum,
—Ba me amã arẽ ga me ama. Djãm me arũnhja dja ga me akumrẽx kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh kôt dja nhym me ajo ba? Kati. Pykakam me bẽnjadjwỳr bajtemmã pi'ôk kaprĩo atom djwỳnhmẽ me nire kuprỳmẽ, me aje memã axwe jarẽnhja dja me kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh kôt dja nhym arỳm ar meo ba. Ga me kam arỳm wãnh dja. 32 Mỳkam? Bir, Djuão ne me awỳr bôx. Kute katàt me amã pry jakre kadjy me awỳr bôx. Kôt ga me Metĩndjwỳnhmã amex kadjy me awỳr bôx. Ga me kam amim Djuão mar kêt. Nhym be, pykakam me bẽnjadjwỳr bajtemmã pi'ôk kaprĩo atom djwỳnhmẽ me nire kuprỳmẽ ne me tu amim Djuão markumrẽx. Ga me kam arỳm me omũ. Ne te me omũ. Me ga ne ga me wãnh ajaxwemã anhirer ne amim mar kêt. Mrãmri ne ba me amã ja jarẽnhkumrẽx. Nãm ã Jeju me rũnhmã ane.
33 Ne kam ajte memã atemã mỳjja'ã ujarẽnh jakreo tẽn memã kum,
—Ẽ, jadjwỳ dja ga me ama. Me'õ ne pur rax ne kudjin kam kam amim pidjô kumex ne kadjy bu'ã kẽno kôkayr kum o ipôk ne. Ne kam pidjô janênh djàmã kren ipêx. Ne pidjô pumũnh djwỳnh ku'ê djà'ã par prêkti nhipêx. Ne kam me kwỳmã kum,
—Gora me imã o djuw mex. Gora gê abatành ne ô ga amim kwỳo atom ne imã mũm kwỳo atom. Nãm ã me rũnhmã ane. Mebê idjaer'ã ne Jeju pidjô jakren me rũnh'ã pidjôo djuw mex djwỳnh jakren Metĩndjwỳnh'ã õ pidjôkô djwỳnh jakren kam arek memã 'ã ujarẽnho djan memã kum,
—Õ pidjôkô djwỳnh ã memã anen kam atemã pyka 'õmã tẽ. Ne kam kam wãnh ar ba. 34 Nhym arỳm pidjôja tuk ne kumex. Nhym kam õ pidjôkô djwỳnhja arỳm 'ã mytyrwỳ jakren kam 'ỳr õ àpênh kwỳ jano. Ar kute memã arẽnh nhym me kute kum pidjô kwỳo atom ne kute arkôt anor kadjy ne 'ỳr ar ano. 35 Nhym kam ar 'ỳr tẽn bôx nhym kam me kute pidjôo djuw mexja ate ar 'õja kaprêprê:k ne ar'õnh bĩn ar 'õ kẽno titik. 36 Nhym kam ajte memã õ àpênh krãptĩ jano nhym me ajte ã aro ane. 37 Nhym kam tekrekam me'ỳr kra jano. Nãm amim, “Godja ikra me'ỳr bôx nhym me arỳm mar jabej”, ane. Ne arỳm me'ỳr kra jano nhym me'ỳr bôx.
38 Nhym o djuw mex djwỳnh arỳm kra pumũn abenmã kum, “Be, kra ne wã. Gwaj on kubĩ. Tãmja dja bãm kum mỳjja kunĩ ngã, õ nêkrêx kunĩ kanga. Gwaj on tãmja bĩn kam amim õ nêkrêx, õ mỳjja, õ pidjôja kunĩo aminhõ”, ane. 39 Ne kam arỳm o tỹm. O tỹm ne pidjôkô kurũm bõm kumẽn arỳm kubĩ. Tãm ne ja, ane. Me rũnh'ã ne Jeju pidjô pumũnh djwỳnh jakre. Me kute mrãmri ne me rũnh pyràk. Ne kam ajte memã kum,
40 —Mỳj gêdja õ pidjôkô djwỳnhja bôx ne ajmã pidjô pumũnh djwỳnh on? Nãm Jeju ã me rũnhmã ane.
41 Nhym me kum,
—Bir, dja prĩne me axwejao ajkẽn me imex ne kam õ pidjôkôja atemã me ja'õmã kungã nhym me arỳm pidjô tukkam arỳm kum pidjô nhõrkumrẽx, ane.
42 Nhym kam Jeju ajte memã me kukãmãre kabẽn jarẽn memã kum,
—Amrẽbê: ne me bakukãmãre Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽn memã kum,
“E kum kẽn ja ne me kute kikreo ãm djwỳnhja kute kikremã armã te omũn kam bõm kumẽ.
Kẽn ja ne arỳm kute kikremã o kajpar, kum o kajpar tỳxi.
Bẽnjadjwỳr djwỳnh ta ne ã kẽno ane gu me omũ nhym kam gu bamã mexkumrẽx.”
Nãm ã me bakukãmãre memã anen arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Djãm me aje omũnh ne mar kêt? Nãm Jeju ã me rũnhmã ane. Nãm amijã kẽn jakre. Ne me rũnh'ã kikreo ãm djwỳnh jakre. Me rũnh kute mrãmri ne kikreo ãm djwỳnh pyràk ne arỳm Jeju kanga. Me rũnh kute kanga'ã ne Jeju me rũnhmã ja jarẽ.
43 Ne kam ajte memã kum,
—Ba me amã arẽ ga me ama. Metĩndjwỳnh bit kute amim me apytàr ne ar me ajo bamã. Nhym be, kati. Dja me akangan me apãnh amim me bajtem pytàn meo ba. Nhym me kam arỳm kute pidjô djô mex pyràk ne imã mexkumrẽx ne axwe kêt. Nãm Jeju ã me rũnhmã ane. 44 Ne kam ajte memã kum,
—Ẽ, kẽn ja gêdja ga me ajõ 'ã tỹm ne prĩne 'ã amikrakrak ne. Nhym be, ta gêdja me ajõ nhiby tỹm ne prĩne angãn prĩne pyka mẽ ajo amrà, ane.
45 Jeju memã ja jarẽ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebê pardjêumã ja jarẽ nhym me arỳm kuman amim,
—Be, me bajã ne pidjôo djuw mex djwỳnhmẽ kikreo ãm djwỳnh jakren me bamã 'ã ajarẽ, ane. 46 Ne kam me bit kute o tỹmmã te 'ã amijakre. Me krãptĩ ne me Jeju'ã amim,
—Be, Metĩndjwỳnh kukwakam memã 'ã ujarẽnh ba, ane. Nhym kam me me umaje te 'ã amijakre.