23
Watĩrebê 7'ã ujarẽnh.
Mak 12.38; Ruk 11.46
Nhym kam Jeju me krãptĩ:mẽ kôt ba djwỳnhmã kum,
—Be, Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ mebê pardjêumẽ ne me Môjdjê pãnh ar amã Metĩndjwỳnh kukràdjà jarẽnho krĩ. Kam dja me Metĩndjwỳnh kabẽn kôt ar amã kabẽn jarẽ gar prĩne me kabẽn kunĩ man kôt ar amijo aba. Nhym be, me ta ne me arĩk ar ba. Nãm me ajkwakambit ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽn kam ta kute amikabẽn mar ne kôt kute ar amijo ba kêt ne arĩk ar ba. Kwãrĩk wãnh mekôt ar amijo aba kêt. Nãm me ajte kabẽn kajgoobit ar memã we Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho ba. Djãm Metĩndjwỳnh kabẽn? Kati, me ta kabẽno ne me ar me anoro ba. Ne kam kôt kute amijo ba kêt ne. Nhym me te amijo anen kam, “Je mỳj dja ba me nẽ”? ane. Me kute ã meo anhỹrkam ne kute mrãmri ne me kute me kadjybit jênh rũnho atom ne me mut'ã anhôr ne kam kute memã tur kêtkumrẽx ja pyràk. Nãm ã Jeju memã ane.
Ne kam ajte arkum,
—Me kute memã amibẽn nhym me kute memã mex jarẽnh kadjy ne me amijo ba. Môjdjê kukràdjà'ã pi'ôk no'ôk kwỳ ne me 'ã ikôn amikrãmẽ amipamã aktã 'ãpre. Ne 'ã ikô poti:reo ane. Mỳj kadjy? Bir, me kute memã amibẽn kadjy. Dja we me me omũn memã mex jarẽ. Ja kadjy ne me 'ã ikô poti:reo anen amikrãmẽ amipamã aktã 'ãpre. Ne kam ajte 'ã kubẽkà jabu djà ã abjêo ane. Mỳj kadjy? Bir, me kute memã amibẽn kadjy. Dja we me me omũn memã mex jarẽ. Ja kadjy ne me 'ã kubẽkà jabu djà jabjên 'ã ar ba. Me krãptĩ nhikô'ã me õ kwỳ krẽnkam ne me me rũnh krĩ djàkam krĩ prãmkumrẽx. Kute memã amibẽn kadjy me rũnh krĩ djàkam krĩ prãmkumrẽx. Ne mebê idjaer bikprõnh djàkam ne me memã wan krĩ prãmkumrẽx. Ne ajte me krãptĩ bikarêr nhipôkri, mekadu nhipôkri kute memã amibẽn nhym me kute memã rũnh jarẽnh ne kute memã kum, “Ujarẽnh djwỳnh, djãm ga? djãm ga”? anhỹrja. Ja ne me kum kĩnhkumrẽx.
Nhym be, ar ga me kute ar amã, “Ujarẽnh djwỳnh”, anhỹrmã djãm ar amã ja kĩnhmã? Kati. Mỳkam? Bir, atemã ar anhõ ujarẽnh djwỳnh pydjii. Kam dja gar abeno akamybit. Ne kam djãm ar aje pykakam me'õ raxmã, “Djũnwã”, anhỹrmã? Kati. Mỳkam? Bir, ar Abãm pydji. Kàjkwakam ar Abãm djwỳnh pydjii. 10 Djãm me kute ar amã, “Bẽnjadjwỳr”, anhỹrmã? Djãm ar amã ja kĩnhmã? Kati. Mỳkam? Bir, ar anhõ Bẽnjadjwỳr pydjii. Metĩndjwỳnh ne arỳm 'ã me õ Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽ. Kubê ne Kritu.
11 Ar ajõ abenkam araxo kutewa prãm jabej gêdja amijo kajgon tu ar amã àpênh ar ba. 12 Mỳkam? Bir, me kute amijo rũnh prãmja gêdja ĩ kajgo mex ne. Nhym be, me kute amijo kajgo mex ne akrànmã kute amijo baja gêdja Metĩndjwỳnh arỳm pãnh meo rũnh ne. Nãm ã Jeju arkum ane. Ne kam Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ mebê pardjêumã kum,
13 —Be, me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me abê pardjêumẽ ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Ỹ, watĩre. Dja ga me ĩ me biknor tokry djàkam tu amõrkumrẽx. Mỳkam? Bir, me aje mebê adjàptàrkam. Me bit kute kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh kôt ãm ne kôt ar amijo ba prãm ga me kupa'ã memã arẽ. Ne Bẽnjadjwỳr djwỳnh nêje aje memã atemã kukràdjà jarẽnho aban arỳm o mebê utà. Ga me kam ga Metĩndjwỳnh mar kêt ne ajte me jadjwỳbê aptà.
14 Be, me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me abê pardjêumẽ ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Ỹ, watĩ:re, dja ga me ĩ me biknor tokry djàkam tu amõrkumrẽx. Mỳkam? Nã gãm me me 'uwtĩ krão apan mebê mỳjja kunĩo akĩ ne kam ajajkwaobit Metĩndjwỳnhmã akabẽn rũnh ne, ne kum akabẽn 'ijabjêo aku'ê. Bir, nã gãm me ajêx ne amijo amex ne kum akabẽno aku'ê. Be kati, me ajaxwekumrẽx. Kam gêdja Metĩndjwỳnh me kuràm me amã pãnh rax jarẽn prĩne me kuràm me ajo ajkẽ.
15 Be, me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me abê pardjêumẽ ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Ỹ, watĩ:re. Dja ga me ĩ me biknor tokry djàkam tu amõrkumrẽx. Mỳkam? Bir ga, me aje arĩk memã kum, “Ba me Metĩndjwỳnh'ỳr meo akẽx gê me amim maro ba”, anhỹrja pumũ. Djãm mrãmri ne ga me akabẽn? Kati, me aje amiwỳr me'õ pydjio akẽx kadjy ngômẽ pykakôt aba 'ijabjê:. Nhym arỳm me awỳr amijo akẽx ga me kam arỳm amikôt axwe 'ã mẽnh mex ne. Amikôt axwe 'ã mẽnh mex nhym arỳm axweo me ajakrenh mex ne. Nhym arỳm me akôt biknor prãmkumrẽx. Djãm Metĩndjwỳnh'ỳr ne ga me meo akẽx nhym me amim kuma got? Kati. Nãm ã Jeju Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ mebê pardjêumã ane.
16 Ne kam ajte memã kum,
—Ỹ, watĩ:re. Dja ga me ĩ me biknor tokry djàkam tu amõrkumrẽx. Me aje mrãmri ne me no rã kute arĩk meo ba pyràk. Mỳkam? Bir, me aje arĩk memã Môjdjê kukràdjà jarẽnh punukam. Nãm ã Jeju memã ane. Bir, Môjdjê kukràdjà kôt ne mebê idjaer memã amikabẽn jarẽn ajte memã kum,
—Nã bãm amã ikabẽn pydjin arẽ, anen ajte kôt memã Metĩndjwỳnh nhõ mỳjja jarẽ. Mỳj kadjy ne kôt memã Metĩndjwỳnh nhõ mỳjja jarẽ? Bir, kute kabẽn maro ãmja kute mar pydji kadjy ne me Metĩndjwỳnh nhõ mỳjja jarẽ. Gêdja amikabẽn jarẽnhja 'êx ne kam Metĩndjwỳnh nhõ mỳjja jarẽn kam arỳm o Metĩndjwỳnhmã amikurêtuw. Amikurêtuw nhym Metĩndjwỳnh arỳm kute maro ãmjao ngrykmã. Nãm me ã Môjdjê kukràdjà kôt memã amikabẽn jarẽnho ane. Nãm Jeju Môjdjê kukràdjà jarẽnh djwỳnh arkum,
—Me aje mrãmri ne me no rã kute arĩk meo ba pyràk. Mỳkam? Bir, me aje arĩk memã Môjdjê kukràdjà jarẽnh punukam. Nã gãm me memã kum, “Dja ga me memã amikabẽn jarẽn memã kum, ‘Nã bãm amã ikabẽn pydjin arẽ. Ẽ, Metĩndjwỳnh nhõ kikretija ma’, ane. Gêdja ga me memã ajêx prãm jabej ne Metĩndjwỳnh nhõ kikretibit jarẽ ne kam o amikurê'uk kêt. Dja Metĩndjwỳnh me'õ kute akabẽn maro ãmjao ngryk kêt ne me ajo bikẽnh kêt.
Nhym be, dja ga me memã amikabẽn jarẽn memã kum, ‘Nã bãm amã ikabẽn pydjin arẽ. Ẽ, Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam kẽn karỳrja ma’, ane. Aje kẽn karỳr jarẽnhkam dja ga akabẽnkumrẽx. Aje memã amikabẽn jarẽnh kôt dja ga amijo anhỹrkumrẽx. Dja ga memã ajêx ne kam kẽn karỳr jarẽn arỳm o Metĩndjwỳnhmã amikurêtuw” ane. Me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnh ne ga me arĩk ã memã kukràdjà jarẽnh punuo ane. 17 Me no rã ne me kute amikukãm rĩt kêt. Kam me kute amipry mar kêt. Me aje me uràk ne amijo ajêx ne memã, “Ba ne ba ije Metĩndjwỳnh mar mex”, anhỹr ar o aba. Nhym be, kati. Me aje mar kêt ne te memã Metĩndjwỳnh'ã adjujarẽnh ar aba nhym me adjwỳnhdjwỳ kute mar kêt. Be, me amãbit ne kẽn karỳr kute mexo kikreti jakrenh. Djãm mrãmri? Kati. Kikreti ne kute mexo kẽn karỳr jakrenh. Kikreti kukwakambit ne kẽn karỳr mex. Metĩndjwỳnhmã mex. Nãm Jeju ã Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmã ane.
18 Ne ajte memã kum,
—Ga me arĩk memã kum, “Dja ga me memã amikabẽn jarẽn memã kum, ‘Nã bãm amã ikabẽn pydjin arẽ. Ẽ, Metĩndjwỳnh nhõ ngônho kija ma’, ane. Gêdja ga me amã memã ajêx prãm jabej ne Metĩndjwỳnh nhõ ngônho kibit jarẽ ne kam o amikurê'uk kêt. Dja Metĩndjwỳnh me'õ kute akabẽn maro ãmjao ngryk kêt ne me ajo bikẽnh kêt.
Nhym be, dja ga me memã amikabẽn jarẽn memã kum, ‘Nã bãm amã ikabẽn pydjin arẽ. Ẽ, Metĩndjwỳnh nhõ ngônho kikam mry nõrja ma’, ane. Aje mry nõr jarẽnhkam dja ga akabẽnkumrẽx. Aje memã amikabẽn jarẽnh kôt dja ga amijo anhỹrkumrẽx. Dja ga memã ajêx ne kam mry nõr jarẽn arỳm o Metĩndjwỳnhmã amikurêtuw”, ane. Me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnh ne ga me arĩk ã memã kukràdjà jarẽnh punuo ane. 19 Me aje me no rã pyràk. Djãm mrãmri mry kute mexo Metĩndjwỳnh nhõ ki jakrenh? Kati. Õ ki ne kute mexo mry jakrenh. Õ kikam me kute mry jadjwỳrkambit ne kum mex, Metĩndjwỳnhmã mex. Nãm Jeju ã memã ane.
20 Ne kam ajte memã kum,
—Kam, me kute memã amikabẽn jarẽnh ne kôt ajte kute Metĩndjwỳnh nhõ ki jarẽnhkam djãm kute õ kibit jarẽnh? Kati. Nãm me kute õ ki jarẽnh ne ajte kute kam mỳjja kunĩ ikwãdjwỳ jarẽnh. 21 Ne ajtekam me kute memã amikabẽn jarẽnh ne kôt ajte kute Metĩndjwỳnh nhõ kikreti jarẽnhkam djãm kute kikretibit jarẽnh? Kati. Nãm me kute kikreti jarẽnh ne ajte kute Metĩndjwỳnh kam ỹr jarẽnh. 22 Ne ajtekam, me kute memã amikabẽn jarẽnh ne kôt ajte kute kàjkwa jarẽnh. Djãm kute kàjkwabit jarẽnh? Kati. Nãm kute kàjkwa jarẽnh ne ajte kute Metĩndjwỳnh nhõ krĩ djà rax jarẽnh ne ajte kute 'ã krĩ djwỳnhbê Metĩndjwỳnh jarẽnh. Kam, dja me memã kabẽn pỹnh ne arẽn kôt amijo anhỹrkumrẽx. Nãm ã Jeju memã ane.
23 Ne kam ajte memã kum,
—Be, me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me abê pardjêumẽ ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Ỹ, watĩ:re. Dja ga me ĩ me biknor tokry djàkam tu amõrkumrẽx. Mỳkam? Bir, me aje Metĩndjwỳnhmã mỳjja kakritbit nhõr ne kam mỳjjabê kumkatija aje kum õr kêtkumrẽxkam. Nã gãm me mỳjja kakrit, õmrõ djành djà, pi'ômẽ õmrõ djành djà 'õdjwỳmẽ Metĩndjwỳnhmã ikjê rên kum kryre ne angã. Ne kam kukràdjà kôt ar amijo aba kêt ne katàt meo aba kêtkumrẽx ne amã me kaprĩ kêtkumrẽx ne amim Metĩndjwỳnh mar kêt ne. Aje kum kryre ne õrja ne mrãmri tu mexkumrẽx. Mỳkam ne ga me kum mỳjjabê kumkatijadjwỳ kum õr kêt ne? Mỳkam ne ga me amã Metĩndjwỳnh jabên katàt meo abaja kêt ne? Ja ne ga me aje marmãn ate mỳjja kakritbit ma.
24 Ba me amã arẽ ga me ama. Dja me anhõ õmrõkam pure'õ tỹm ga me pure ngrire'ã ano tỳ:x ne kaban mũm amẽ. Nhym be, mry jabatànhbê kameru ja ne anhõ õmrõkam dja, ga me ate akrãn tu ro'ã krẽ. Be, mỳj'ã ne ba amã ikabẽn ja jarẽ? Bir, mỳjja kryre ne ga me'ã ano tỳ:x ne ma:ro aba. Nhym be, mỳjja bê kumkati, mỳjja kabẽnkumrẽx ne ga me aje mar kêt. Metĩndjwỳnh kabẽn kute me ajaxwe nêje me akukràja ne ga me aje mar kêt ne ate akrãn ajaxwe rax rã'ã. 'Ã ne ba me amã, “Ga me pure ngrire'ãbit ano tỳx ne kaban mũm amẽn tu kameru raxja õmrõmẽ ro'ã krẽ”, ane. Kam ne ga me aje meo ba djwỳnh no rã pyràk. Nãm Jeju ã memã ane.
Ne kam ajte memã kum,
25 —Be, me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me abê pardjêumẽ ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Ỹ, watĩ:re. Dja ga me ĩ me biknor tokry djàkam tu amõrkumrẽx. Mỳkam? Bir, nã gãm me aje mrãmri ne me kute ngônhkrãmẽ ngônh puror nhibũmbit põnh ne kre põnh kêt nhym krekam mỳjja kakrãtyk pyràk. Be, nã gãm me ã we katàt amijo abao ane. Nhym kam me me akrãkàbit pumũ nhym kam kute me amex pyràk. Nhym be kati, me akadjwỳnhbê ne ga me apunu rã'ã. Me akadjwỳnhbê ne me amã me õ nêkrêx prãm ne 'ã angryk ne aje mebê mỳjjao adjàkĩnh'ã aje amim karõ rã'ã. Kam ne ga me akadjwỳnhbê apunu rã'ãja. 26 Me abê pardjêu ne ga me aje me no rã pyràk. Dja ga me akadjwỳnhbê kumrẽx wãnh ajaxwemã anhire. Ne kam arỳm mrãmri abu'ã memã amexkumrẽx. Ne kam aje mrãmri ne me kute ngônh puror, kremẽ ibũm põnh nhym prĩne mex pyràk.
27 Be, me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me abê pardjêumẽ ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Ỹ, watĩ:re. Dja ga me ĩ me biknor tokry djàkam amõrkumrẽx. Mỳkam? Bir, ga me aje mrãmri ne me kute me tykmã kikre krãkà jaka pyràk. Krãkàkambit ne kute memã mexti:re pyràk. Nhym be, kadjwỳnhbê ne mỳjja punu:re. Kadjwỳnhbê me tyk 'imẽ mỳjja punu kunĩ. 28 Ga me aje uràk. Abu'ã memã ajaxwe kêt pyràk. Nhym be, kati. Metĩndjwỳnh ne me akadjwỳnhbê me aje mỳjja marja kunĩ kute mar. Me ga ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aban aje ajaxwebit mar. Nãm ã Jeju memã ane.
Ne kam ajte memã kum,
29 —Be, me abê Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me abê pardjêumẽ ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Ỹ, watĩ:re. Dja ga me ĩ me biknor tokry djàkam amõrkumrẽx. Mỳkam? Bir, amrẽbê: me bakukãmãrekam ne Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh arỳm ty nhym me amrẽbê: me angij. Ga me akamingrãnyre ne ga me me tyk tũmjamã kikren me katàt kute amijo ba tũm nhõ pyka krã kunhêro aba. 30 Ne kam arĩk memã kum, “Ne ba me ren amrẽbê: me bakukãmãre, me banhingêt kator nyri ren me ro'ã ikator ne ar iba ne ren me banhingêt kudjwa ã anhỹr kêtkumrẽx ne. Ne ren Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh par kêtkumrẽx ne.” Nã gãm me ã memã ane. 31 Me aje ã memã anhỹrkam arỳm amikôt amijarẽ. Me abê me par djwỳnh tàmdjwỳ, Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh kanê tàmdjwỳ. Arỳm ne ga me amikôt amijarẽ. 32 Metĩndjwỳnh ne me anhingêtkam ngryk. Aje, me rã'ã ne me anhingêt kôt ã ajaxweo anen ar badjwỳ ar ipa. Ar badjwỳ ar ipa gê Metĩndjwỳnh on me akam ngryk me:x ne. Nãm ã Jeju memã ane.
Ne kam ajte memã kum,
33 —Me akamingrãnyre ne ga me abê kangã, me abê iry. Djãm me ga ne ga me aje abiknorbê amipytàrmã? Kati. Me biknor tokry djàbê me aje amipytàr prãm kêtkumrẽx. 34 Kam arỳm ije me awỳr me anormã. Ije me awỳr ikabẽn jarẽnh djwỳnh janormã. Ije ajte me awỳr me no mex janormã. Ije ajte me awỳr me kukràdjà mar djwỳnhkumrẽx janormã. Dja ga me kam arỳm me kwỳ pa, pĩte'y'ã me kwỳmo iten me kupa. Ne me abikprõnh djàkam mry kà punuo me kwỳ kaprêprêk. Ne aje meo abikẽnh kadjy me abej mõ, apỹnh krĩrax djàri kôt me abej mõ. 35 Me akukãmãremẽ nã gãm me me katàt kute amijo ba kunĩ paro tẽ. Paro tẽn paro tẽn arek me kamrô kapĩn o tẽ. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm meo ngryk ne kam gormã me ajabatànhmã pãnh jarẽ. Me akukãmãre ne me Abeu jaxwe kêtja bĩno kurêtuw ne kam ijukri me ja paro tẽm tãmtã: arek o tẽ ne kam Djakarij, Berakij kute irja'ỳr bôx ne kam Metĩndjwỳnh nhõ kikretimẽ õ ngônho ki kaêxkam* ipôokri kubĩ.
36 Ẽ, ba me amã arẽ. Metĩndjwỳnh ne arỳm meo ngryk ne. Ne kam me akamingrãnymã arỳm pãnh jarẽ. Me ga dja Metĩndjwỳnh me akukãmãre kute me imex tũmja pãnh me ajo ajkẽ. Mrãmri ne ba me amã arẽnhkumrẽx. Nãm ã Jeju memã ane. 37 Ne kam krĩraxmã kum,
—Djeruxarẽ, Djeruxarẽ, mỳkam ne akra kute Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh par prãm ne? Mỳkam ne me kẽno me titik ne me kupa, Metĩndjwỳnh kute me awỳr me anorja pa? Je nã bãm te ije me ajo ibikprõnh ne ije me ajo atommã. Kute mrãmri ne õkrẽn'ãnh kute arao noreo bikprõnhja pyràk. Ba ren ã me ajo ane. Nã bãm te ije me ajo anhỹrmã ga me amã ikĩnh kêt. 38 Ẽ, jakam me amõr djà ja gêdja kukrit mex ne kaprỳn nõ. 39 Ẽ, ba me amã arẽ ga me ama. Jakam dja ga me ipumũnh kêtkumrẽx ne. Ipumũnh kêt rã'ã: nhym inhõ akati ijo rãm ne jao tẽ ga me abenmã kum, “Ẽ, ota arỳm Metĩndjwỳnh kabẽnkôt tãmja bôxmã. Me:xkumrẽx”, ane. Dja ga me ã abenmã ane ba kam arỳm me awỳr bôx. Nãm ã Jeju memã ane.

*23:35 ipôokri