Paur kute Rômakam me jamã pi'ôk no'ôk ne ja.
Paur ne krĩraxbê Rômakam me jamã pi'ôk no'ôk ne. Nãm krĩraxbê Rôma'ỳr tẽm kutã memã pi'ôk no'ôk ne. Nãm 'ỳr tẽm kêt rã'ã, kute Rôma pumũnh kêt rã'ã ne kam 'ỳr tẽmmã krà ne kam amikukãm memã pi'ôk no'ôk jano. Me kute Jeju mar kute omũnh ne kam õkre kadjwỳnhbê kute amim,
—Nà mrãmri ne Metĩndjwỳnh kute Paur janor. Nãm prĩne kute Metĩndjwỳnh kukràdjà marja pumũ, anhỹr kadjy. Kam ne Paur memã Metĩndjwỳnh kukràdjà'ã ajarẽn memã kum,
—Me kunĩ ne me axwe, ane. Mebê idjaer nàr, pyka kunĩkôt me kunĩ axwekam mexo kute Metĩndjwỳnh têp kêtkumrẽx. Nhym be Metĩndjwỳnh ukaprĩkôt arỳm me bamã me bapytàr djwỳnh jano. Me bamã kurê rã'ãkam, bamã bajaxwe kĩnh rã'ãkam me bawỳr me utàr djwỳnh jano. Nhym kam me kunĩ, mebê idjaer, nàr kon pyka kunĩkôt me kunĩ dja me tu amim Jeju markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm meo kra ne meo tỳx, axwebê meo tỳx nhym me arỳm katàt ar amijo ba. Nhym Metĩndjwỳnh dja kum me abê rã'ã rã'ã rã'ã. Ne kam ajte amũ akati 'õ kam dja ajte mebê idjaero tỳx nhym me arỳm 'ỳr amijo akẽx. Nãm ã Paur memã ane. Tãm ne ja.
1
Ba ibê Paur. Ibê Jeju Kritu nhõ àpênh. Ta ne amiwỳr ijuw ne arỳm mebê amim ipytàn ar ijo ba. Ijo ban arỳm ijano ba arỳm Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnho iba. Amrẽbê: ne kukwakam memã kabẽn jarẽnh djwỳnh ar me bakukãmãremã ujarẽnh ny jarẽn mã memã kum,
“Dja Metĩndjwỳnh ĩ memã ujarẽnh ny jarẽ.”
Nãm me ã Metĩndjwỳnh nhõ pi'ôkkam memã ane. Kra'ã ne ujarẽnh nyja. Krabê Jeju Kritu'ã ne ujarẽnh nyja. Me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati'ã ne ujarẽnh nyja. Nãm Kra amijo ĩ ne nã kurũm kato. Nã kurũm katon arỳm kôt kubê me bakukãmãre Dawi tàmdjwỳ. Ne kam tyn akubyn tĩn nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ arỳm memã tỳx jadjà nhym me arỳm tỳx. Tỳx ne arỳm memã Jeju'ã ujarẽnh ar ba. Ne memã kum,
—Mrãmri, Jejubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx. Ga, tyk ne akubyn tĩnja pumũ, anhỹro ba. Ta ne tu kum ikaprĩn ijano ba arỳm memã 'ã idjujarẽnh ar iba. Gêdja apỹnh me ba djà kunĩkôt me idjujarẽnh man arỳm tu amim Jeju markumrẽx ne arỳm katàt kabẽn man kôt ar amijo ba. Ja kadjy ne ijano ba Jeju'ã idjujarẽnh ar iba. Ga, ar gadjwỳ Jeju Kritu kute amiwỳr ar ajwỳr ne ar ajo baja pumũ.
Krĩraxbê Rômakam Metĩndjwỳnh kum ar ajabê. Kute ar ajo aminhõ kadjy arỳm amiwỳr ar ajuw ne ar ajo ba. Ar akunĩmã ne ba pi'ôk no'ôkjakam ikabẽn jarẽ.
Gê Metĩndjwỳnh tu kum ar akaprĩ. Kubê ne me Babãm. Ne kam Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê ne Jeju Kritu. Gê ar tu kum ar akaprĩn* Djãm gwaj ba ne gwaj bajaxwe kêt nhym pãnh kum gwaj bakaprĩ Kati. Gwaj ba ne gwaj te bajaxwe kêtmã. Nhym be, ta ne tu kum gwaj bakaprĩ. ar ajo ba gar adjumar mex rã'ã ne.
Paur kute Rômakam me omũnh prãm'ã amijarẽnh ne ja.
Ba mã ijo ba djwỳnh, Metĩndjwỳnh kumrẽxmã ar ajarẽn mã kum ar akunĩkam amikĩnh jarẽ. Apỹnh me ba djà kunĩkôt ne me ar ajã abenmã kum,
—Onĩj, Krĩraxbê Rômakam me arỳm tu amim Jeju markumrẽx, anhỹro ba. Ba kam ar akam ikĩnhkumrẽx.
9-10 Ne Metĩndjwỳnhmã ar ajarẽnh rã'ã ne. Kum idjà'wỳr kunĩkôt ne ba mã kum ar ajarẽ. Ba ar awỳr itẽm kadjy mã kum amijo a'uw ne kum,
—Djũnwã, ba jakam krĩraxbê Rômakam ar'ỳr tẽn ar'ỳr bôx, idjumar mex ne ar'ỳr bôx. Ga mrãmri aje ar'ỳr ibôx'ã amim karõ jabej ba jakam ar'ỳr ibôxkumrẽx. Nã bãm ã kum amijo idjà'wỳro ane. Mrãmri ne ba ar awỳr ikrà ne. Djã nã bãm ar amã ijêx? Metĩndjwỳnh ta ne kute ar amã ijêx kêtkôt kute imar. Djãm kum idjàpênh kêt got? Mrãmri Kra'ã ujarẽnh ny ne ba kàj bê memã arẽnho ibakumrẽx. Kam ne ba mrãmri ar amã arẽnhkumrẽx.
11 Mỳkam ne ba ã kum idjà'wỳro ane? Bir, ije ar apumũnh prã:mkam. Dja ba ar akam bôx ne Metĩndjwỳnh kadjy arỳm ar amã adjàpênh djà'õ'ã karõ. Metĩndjwỳnh Karõ kukwakam ar amã 'ã karõ gar arỳm maro aban arỳm Jejukôt ar amijo aba. Kôt ar amijo aban arỳm 'ã angrà tỳx ne 'ã adjukanga kêtkumrẽx. 12 Gwaj kam baje tu amim Jeju markumrẽx'ã aben pumũn arỳm aben man kam tu amim Jeju mar tỳ:xkumrẽx ne bakĩnhkumrẽx.
13 Bir, ar awỳr itẽmmã ne ba mã amim 'ã karõ krãptĩ nhym apỹnh mỳjja mã ibê aptà. Ar aje imar kêt karõ ne ba ar amã ja jarẽ. Imã ar awỳr ibôx prãm. Ga, me kute bàygogo djêo baja pumũ. Arỳm me kute ê parkam kĩnhkumrẽx. Badjwỳ dja ba ar akam bôx ne Jeju'ỳr me kwỳo akẽx nhym me arỳm tu amim markumrẽx. Tu amim markumrẽx ba kam arỳm ikĩnhkumrẽx. Ije me akam Jeju'ỳr meo akẽx prãm kute mrãmri ne ba ije pyka 'õkamdjwỳ arỳm 'ỳr meo akẽxja pyràk. Kute arỳm ije amũ me bajtem 'õdjwỳkam 'ỳr meo akẽx pyràk. Me ibê idjaer ne ba me mebê idjaer kêto me bajtemo iba. Ba ne ba ije Metĩndjwỳnh'ỳr me bajtemo akẽx prãmkumrẽx.
14 Jeju imã me kunĩ'ã karõkôt ne ba ije me kunĩmã 'ã ujarẽnh ny jarẽnh prãm. Me krõr tũmbê kregujamẽ me krõr nyjamã ije arẽnh prãm. Ne me krã mexmẽ me krã mex kêtmã ije arẽnh prãm. Ije Jeju'ỳr meo akẽx kadjy ne ba ije memã arẽnh prãm. 15 Kam krĩraxbê Rômakam me gadjwỳmã ije Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnh prã:mkam ne ba dja.
16 Bir, djãm ije Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnhbê ipijàm? Kati. Ba arẽnhkumrẽx nhym me arỳm kwỳ ĩ pỹnhkôt tu amim markumrẽx nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm me utà. Tỳxkôt me utà. Mebê idjaer kumrẽx ne me utà. Ne kam me bajtembê kregujadjwỳ me utà. Kam ne ba ije arẽnhbê ipijàm kêtkumrẽx. 17 Ujarẽnh nykam ne Metĩndjwỳnh kute memã axwe kêt jarẽnhjao amirĩt gwaj arỳm kam kuma. Dja me tu amim markumrẽx nhym arỳm memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex. Dja me tu amim markumrẽx ne amim marbê ar ba rã'ã: ne. Me bakukãmãre kabẽn kôt ne ba ar amã arẽ. Amrẽbê: me bakukãmãre memã kum,
“Metĩndjwỳnh kute memã axwe kêt jarẽnh nhym me arỳm kum mexja dja me tu amikajmã'ã markumrẽx ne arỳm tĩn ne ar ba”, ane.
Amrẽbê: ne me bakukãmãre memã ja jarẽ nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Kam mrãmri dja me tu amim Kritu markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe kêt jarẽnhkumrẽx nhym me arỳm kum mexkumrẽx ne. Nãm ã meo ane ba kam krĩraxbê Rômakam ar aje amim Jeju marjamã arẽ.
Paur kute memã Metĩndjwỳnh mekam ngryk jarẽnh ne ja.
18 Nhym be, atemã mỳjja ne Metĩndjwỳnh kute me axwemã o amirĩt. Amingryk ne memã o amirĩt. Me kute Metĩndjwỳnh mar prãm kêt ne axweja kunĩkam ne ngryk ne. Me axwekam kute amim,
—Kati. Ije kabẽn katàtwã mar prãm kêt, anhỹro bajamã ne mekam ngryko amirĩt ne. 19-20 Godja me kwỳ amim,
—Mỳkam ne Metĩndjwỳnh ikam ngryk ne? Djãm arỳm imã amijo amirĩt ba kuma? Kati. Ta kute imã amijo amirĩt kêtkam ne tu ikam ngryk ne, ane. Djãm mrãmri ne me kwỳ kabẽnja? Kati. Nãm me 'êx. Arỳm ne me Metĩndjwỳnh man mar kajgo. Me te kute noo omũnh kêt nhym Metĩndjwỳnh arỳm prĩne memã amijã mỳjja kwỳo amirĩt ne nhym me arỳm kuma. Tỳ:xi ne tỳx rã'ã: rã'ã ne. Kubê me kunĩmẽ mỳjja kunĩ tĩn djwỳnhkumrẽx. Ja ne o amirĩt nhym me arỳm kuma. Adjàkamã ne mỳjja kunĩ: nhipêx nhym me arỳm omũ. Jakamdjwỳ mỳjja rã'ã nhym me arỳm omũ. Mỳjja rũnh, mỳjja pyma, mỳjja tĩn nhym me arỳm prĩne omũn arỳm apôkmã amim,
—Be, Metĩndjwỳnh tỳ:xi ne tỳx rã'ã: rã'ã ne. Kubê ne mỳjja kunĩ, me kunĩ tĩn djwỳnhkumrẽx. Nãm me ã amim anen arỳm Metĩndjwỳnh man kam mar kajgo.
21 Djãm me kute markam kum,
—Metĩndjwỳnh ara:x ne apyma:kumrẽx. Me imã akĩ:nhkumrẽx? ane. Arkati. Nãm me te Metĩndjwỳnh man kum rax jarẽnh kêt ne ate kubê krã. Ate kubê krãkam ne me arỳm arĩk amim mỳjja'ã karõ punuo ba. Bẽn katikumrẽxkam ne me arỳm no kêt ne kam arỳm umar djàkam kute akamàt kô tyk pyràk. 22 Me ta ne me amijo krã mex ne amijo àmra ar ba. Ne kam mrãmri arỳm no kêtkumrẽx. 23 Ne kam arỳm Metĩndjwỳnh raxo kubê kumkatija mar kangan kum amijarẽnh kanga, Metĩndjwỳnh tĩno kubê kumkatija kanga. Ne ate kam pãnh apỹnh mebêngôkre, Apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt ne me kunĩ bêngôkre. àk, mry, mry ngãngão mrãnh, apỹnh mỳjja tĩn 'ikrãn maro ba. Maro ban arỳm karõ nhipêx ne o Metĩndjwỳnh ne kum amijarẽnho ba.
24 Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm wãnh memã ire. Me kum mỳjja punu prãmja ta kute wãnh ar o ba kadjy wãnh memã ire. Me ta kute wãnh ari prõ, mjên kupa'ã kurẽ ba kadjy. Me ta kute aben nhĩo àpnu kadjy. Ja kadjy ne wãnh memã ire. 25 Mrãmri Metĩndjwỳnh katàt amikabẽn jarẽnhkumrẽx nhym me arỳm aminhirôbê kabẽn rẽ. Aminhirôbê kabẽn rẽn arỳm pãnh me 'êxnhĩ kabẽn'ỳr amijo akẽx ne kôt ar amijo ba. Me ren mỳjja kunĩ nhipêx djwỳnh maro ban ren kum rax jarẽnho ban ren kum àpênh ar ba rã'ã ne. Nhym be, kati. Nãm me kangan arỳm mỳjja nhipêxmãbit rax jarẽnho ban kum àpênh ar ba. Nhym be, mrãmri ne mỳjja kunĩ nhipêx djwỳnh ra:xi. Me kute amim marja kute kum rax jarẽnh rã'ã: rã'ã ne. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx.
26 Nhym be, me axwe ne me Metĩndjwỳnh kanga. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm wãnh memã ire. Me kum mỳjja punu prãm ta kute wãnh ar o ba kadjy ne wãnh memã ire. Nhym me arỳm pijàm kêt ne axwe amijo ban kam abenbê me kupênho ba prã:m. Me nire axwe amijo ban me my kangan arỳm amikupa'ã me nire kupênho ba. 27 Nhym me mydjwỳ axwe amijo ban me ni kangan aktã kurẽ prã:mkam pijàm kêtkam amikupa'ã me my kupênho ba. Kam Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe pãnh jarẽnh katàt. Me ta ne me amijo bikẽnh mex ne.
28 Metĩndjwỳnh ne kute õ mỳjjakôt arỳm memã amijo amirĩt nhym me arỳm kuma. Ne kute mar rã'ãmã ne ate kam ajte amim,
—Kati. Ije mar prãm kêtkumrẽx, anhỹro ba. Mã me kute ã amim anhỹro bakam ne Metĩndjwỳnh arỳm wãnh memã ire. Nhym kam me arỳm mỳjja punubit man arỳm axwe amijo ba.
29 Ne kam apỹnh axwe kunĩo ba tỳ:x ne.
Ne ajte ari prõ, mjên kupa'ã kurẽ ba prã:mkumrẽx ne.
Ne ajte meo bikẽnh kume:x.
Ne ajte kute amim mỳjja rũnho atom prã:m.
Ne ajte amim meo bikẽnh'ã karõ prã:m.
Ne ajte me õ mỳjja'ã ngryk prã:m.
Me axwe amijo bakam ne me ajte aben par prã:m.
Ne ajte kute kabẽno aben japanh prã:m.
Ne ajte memã 'êx ne me noo biknor prã:m.
Ne ajte kum me kurê:.
Ne ajte kute me kàxã me arẽnh prã:m ne.
30 Me axwe amijo bakam ne me ajte memã me kurê'uk prã:m ne.
Ne ajte kum Metĩndjwỳnh kurê:o ba.
Ne ajte tu memã àkjêr prã:m ne.
Ne amijo àmra prã:m ne.
Ne ajte amibẽn prã:m ne.
Ne ajte apỹnh axwe kumex'ã amim karõo ba prã:m ne.
Nhym me bãmmẽ me nã ar te ar me akre: nhym me ajte amakkre kêt prã:m ne.
31 Me axwe kute amijo bakam ne me ajte no kê:t ne.
Ne ajte 'êx ne we memã kabẽn pydjin arẽnh nhym me me mar pydji. Mar pydji nhym me atekam ajte,
—Kati. Dja ba ipêx kêt ne, anen ajte kabẽn 'õdjwỳo ikjên kabẽn pydji mar kêtkumrẽx ne.
Ne ajte kum me abê kêtkumrẽx ne.
Ne ajte ukaprĩ kêtkumrẽx.
32 Me kute ã amijo anhỹro bajamã ne Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe pãnh jarẽ. Me axwejakam me biknormã. Tãm ne arỳm memã arẽ nhym me arỳm prĩne kuma. Nãm me te kuman axwe amijo ba rã'ã ne. Djãm me axwe amijo babit? Kati. Nãm me ajte apỹnh axwe ja'ã amũ memã kum,
—Ã amijo ane. Kam ne me kum me akĩnhkumrẽx, anhỹro ba. Nãm me ã axweo ane ba kam arỳm wãm Rômakam me amã arẽ. Tãm ne ja.

*1:7 Djãm gwaj ba ne gwaj bajaxwe kêt nhym pãnh kum gwaj bakaprĩ Kati. Gwaj ba ne gwaj te bajaxwe kêtmã. Nhym be, ta ne tu kum gwaj bakaprĩ.

1:23 Apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt ne me kunĩ bêngôkre.