6
Y ixix ja ix alc'walxela', com xjun ebnon ruq'uin Kajaw Jesucristo rmal c'ara' que'enimaj edta' ete'. Cara' quenbij chewa com jara' nrubey wa' che nque'enimaj. 2-3 C'ola jun rmandamiento Dios cawra nbij chka ra: —Que'enimaj edta' ete'. Per jawra mandamiento wneknimaj c'ola nuya' chka y cawrara nuya' chka: —Nquixquicot na y q'uiylaj tiemp nquixec'se'a wawe' chwech ruch'lew, cara' nbij chka. Y ixix ttixela', mtque'ech'jursaj ta ewlec'wal, mteyic ta cyiwal. Per jneban, wen queq'uettzic tebna', que'ebna' corregir y que'epaxba', xerwara' tecsaj rna'oj Kajaw Jesucristo che queq'uettzic. Y ixix ja ix moso, que'enimaj epatrón jec'ola wawe' chwech ruch'lew. Per congan que'ebna' respetar, njelal ta ec'u'x y njelal ewanm nque'enimaj. Tak nqueya' samaj chewa tebna' tzra com ajni' rsamaj Cristo neban. Ec'ola mos congan nquesmaja tak c'ola cpatrón cuq'uin ch-utz c'ara' utz nquetz'e'ta rmal per tak nba cpatrón jara' majo'n kas ta nquesmaj chic, per mteban ta cara' ixix. Tebna' com ajni' Cristo epatrón, ajni' nrajo' ranm Dios neban y chka' mexte c-e' pnec'u'x neban. Quixquicota che rbanic csamaj epatrón, tebna' tzra ajni' samaj rxin Kajaw Jesucristo y me cxin ta wnak. Cara' quenbij chewa com bien ewutkin tak jun acha c'ola jun utzil nuban chka bechnak opech utzil nuban, jara' c'ola rtojbalil nyataj na tzra rmal Kajaw Jesucristo. Jara' nyataj na tzra wlibre y nyataj na tzra chka' we esclavo. Y ixix ja ix patroni', cara' tebna' chca emos chka', mtebij ta cowlaj tak tzij chca com ixix bien ewutkin che c'o chna jun Patrón jc'ola chcaj, jara' Cpatrón emos y chka' Epatrón ixix, per jun Patrón jmajo'n jun utz nutz'et y itzel ta nutzu' chic jun.
• • • • •
10 Wch'alal, jawra q'uisbal paxbanem quenya' chewa, cow quixpe'a prubi' Kajaw Jesucristo, tecsaj nimlaj poder jnuya'. 11 Tecsaj njelal rwech jbanbal ch'oj jrey-on Dios chka ch-utz c'ara' cow nquixpe'a chwech diablo chka bechnak opech nucsaj chewij che nquixerchatbej. 12 Cara' quenbij chewa com kas mer e kac'lel jkamjon ch'oj cuq'uin me j-e' ta ra' ja e wnak. Per kas mer e kac'lel j-era' e k'atbaltzij jq'uiy quewech je nquebnowa mandar cxin wnak chpam jawra tiemp rxin rwech ruch'lew, jle' wnak je cc'an jun c'aslemal rxin k'ejkumal. J-era' e k'atbaltzij e jun ejército jmajo'n nquekatz'et ta ruq'uin kk'awech. 13 Rmal c'ara' quenbij chewa, tecsaj njelal rwech banbal ch'oj jrey-on Dios chka ch-utz c'ara' tak congan lowlo' nuban diablo chewa per ne ixix wa' nquixch'ecmaja y cow ixpa'la tak nec'choja njelal ch'oj. 14-17 Ajni' nuban jun soldado q'uiy rwech je' achnak necsaj je ntobej ri' chpam ch'oj. C'ola rcinturón, c'ola ntobej ruruc'u'x, c'ola ntobej rkan, c'ola jun ch'ech' jnec'luwa flecha je rc'an k'ak' tak nq'uie'ka tzrij, c'ola ntobej rwá', y c'ola jun espada rc'an. Y cara' c'a chewa ixix chka', c'ola banbal ch'oj jnebanbej ch'oj ruq'uin diablo. Cawra rbanic je' banbal ch'oj: nte ktzij nebij je'a, nte rbeyal rxin Dios neban, nte nenataj wa' ja utzlaj tzij rxin Jesucristo je qui'il nec'je'a awanm chwech Dios rmal ch-utz c'ara' che ix list che rbanic ch'oj ruq'uin diablo. Jun chic chka', congan nc'atzina che neyke'a ec'u'x ruq'uin Jesucristo ch-utz c'ara' tak c'ola nq'uie'ka chewij rmal diablo per majo'n nquixmajtaj ta rmal. Tec'ma' totanem je nsipaj Dios chewa y tecsaj rtzojbal Dios jyatanak chka rmal Espíritu Santo. Tecsaj njelal rwech banbal ch'oj je c'ja' xenbij kaja chewa y cow quixpe'a. 18 Chka', tebna' oración njelal tiemp, achnak nemeltioxij tzra Dios y achnak nec'utuj tzra per Espíritu Santo ta xtc'ana ewxin che rbanic oración. Jquenwajo' chewa che nquixc'asc'ata y majo'n tetenba' ta che rbanic oración, quenwajo' chewa che neban oración pquecwent conjelal je e rtnamet Dios. 19 Tebna' oración pnecwent anen chka', tc'utuj tzra Dios che arja' quenruto' che rbixic utzlaj tzij rxin Jesucristo, jara' utzlaj tzij jwewtanak nabey per k'alsan chic camic. Tak xtenya' rbixic, Dios ta xtyowa chwa jtzij je xtenbij y xtuya' ta chwa chka' chmajo'n xtenxibej ta wi' che rbixic. 20 Rmal utzlaj tzij rxin Jesucristo tak enocnak ajsmajma' rxin ja' Jesucristo, per jun ajsmajma' bc'on pcadena com encsan pcars camic. Tebna' oración pnecwent ch-utz c'ara' mtenxibej wi' chquenya' más rbixic ja utzlaj tzij com njawara' yatanak chwij chquenban. 21 Camic quenwajo' chnewutkij nak nebnon wawe', quenwajo' chnewutkij nak ntajina nemjon rij y rmal c'ara' tak netkon ela Tíquico ewq'uin che nerech'bo' chewech njelal. Ja' Tíquico arja' jun quilaj kch'alal, jun ajsmajma' je xjun rebnon ruq'uin Kajaw Jesucristo, jun ajsmajma' jnuban wa' cumplir je ntzujuj. 22 Rmal c'ara' tak netkon ela ewq'uin ch-utz c'ara' che newutkij nak kabnon wawe' y ch-utz c'ara' chka' che neryukba' ec'u'x. 23 Kas qui'il tec'je'a canm kch'alal chwech Dios, tec'je'a más yukbal quec'u'x ruq'uin Jesucristo, per jun yukbal c'u'x rexbil ojben ri'il rxin Dios. Jara' ta xteccochij más tzra Kadta' Dios y tzra Kajaw Jesucristo. 24 Ja utzil je nsipaj Dios xtec'je' ta cuq'uin conjelal je nquejona rxin Kajaw Jesucristo, per jun ojben ri'il jmajo'n nturtaj ta. Amén.