2
• • • • •
Ajni'la nim ruk'ij Rlec'wal Dios rmal c'ara' congan nc'atzina che nkaya' más kaxquin tzrij utzlaj tzij jrec'mon ta chka, mquita nkaya' cana jtz'it. Ojer jley rxin Dios jtz'ibtanak cana rmal Moisés, ángel ec'amyon ta. Jara' ley ne ncatruchap wa' wxaban awil. We mxatniman ta, nak awil xaban nja' wara' ncatrchapbej. Y cara' chka ajoj camic chka', jlok'laj totanem rxin Dios jrec'mon ta Rlec'wal, we nkaban tzra nmajo'n val ta chkawech jara' nmajo'n nektobej ki'. Jara' totanem xya'a rbixic nabey rmal Kajaw Jesucristo y xbix chic chka ajoj cmal jxec'axana rxin, xquech'ob chkawech che jun totanem jne ktzij wa' chtotanem. Kadta' Dios c'ola xuban chka' je xc'utbej che ne ktzij wa' jtotanem je xqueya' rbixic chka, ajni' tzrij jq'uiy je' rwech milagro xuban, y tzrij samaj chka' jxecwina xqueban kch'alal je xyataja chca rmal Espíritu Santo. Dios xchumsana nak chsamaj xyataja chca chejujnel. Com Dios me pquek'a' ta ángel recsan wa' jc'ac'laj rwech ruch'lew jpenak jkamjon rnatxic ewq'uin camic. Ajni' rtz'iban cana jun wnak chpam rtzojbal Dios jcawra rbin cana tzra Dios: —Ajoj ja ok wnak xok way xok ya'. ¿Nak tzra tak nokanataj? ¿Nak tzra tak nokachajij? Per xaban tak chka je ne xyamer nquekak'i' ángel. Xaya' tak wan chka chcongan nim kak'ij. Xaya' tak wan chka che xokpe'a tzrij njelal je awankersan je'a. Xacsaj tak wan njelal pkak'a'. Cara' tz'ibtanak cana. Com Dios xucsaj njelal pkak'a' ja ok wnak, nbij tzij ra chmajo'n jun achnak mquita xucsaj pkak'a'. Per nkatz'et camic q'uemjana toca njelal pkak'a'. Per nkatz'et Jesús che arja' xta'k ta wawe' chwech ruch'lew, xoca wnak y xba'na tzra chmajo'n kas ta nim ruk'ij chquewech ángel. Per camic y-on chic tzra rmal Dios che ajni'la nim chic ruk'ij com xretja' kaja lowlo' y xcomsasa. Cara' xba'na tzra ch-utz c'ara' xercom kaja pkacwent chokjujnel. Rmal utzil je nsipaj Dios chka rmal c'ara' tak xercoma pkacwent. 10 Dios, majo'n jun achnak mquita ja' wankersyona, majo'n jun achnak mquita rxin ja'. Ok q'uiy rey-on chka che xok-oca rlec'wal, rey-on chka che nokekaj na ruq'uin pe gloria chcaj. Jesucristo nec'mowa kabey che nokorc'aj chpam totanem rxin Dios. Ja' Dios n-utz wa' xuban, xutak ta Jesucristo wawe' che neren-a' kaja ruquiy rpoknal. Je rpoknal xutaj jara' xchumbej ri' che necwina nuc'om ela kabey y rmal c'ara' xoca jun To'onel, per jun To'onel ncongan tz'kat. 11 Ja' Jesús nquerch'ach'jorsaj wnak chpam quil quemac. Je nquech'ach'jorsasa arj-e' xjun chic quedta' ruq'uin Jesús com e rlec'wal chic Dios chka'. Rmal c'ara' ja' Jesús majo'n jun twa' nuna' nbij chka che ok rch'alal. 12 Ajni' tz'ibtanak cana chpam rtzojbal Dios, je Rlec'walxel cawra xbij tzra Ttixel ra: —Anen quenya' na abixic chca wch'alal, quenbixaj na abi' chquecjol je nquemol qui' che anatxic. Cara' nbij. 13 Jun chic xbij cawrara: —Anen nneyke' wa' nuc'u'x ruq'uin Dios. Jun chic cawrara xbij: —Wawe' enc'o wa', enc'ola cuq'uin alc'walxela' je y-on chwa rmal Dios, cara' nbij. 14 Com ja ok alc'walxela' xjunam rwech kacq'uiel, xjunam rwech kacuerpo, y cara' tzra Jesús chka' arja' xoca wnak, xk'axa chpam cmic y jara' xkasbej diablo je y-ol cmic. 15 Conjelal jnecxibej qui' chwech cmic, Jesús net-owa cxin y nquerelsaj pa pruk'a' xben ri'il. 16 Me je' ángel ta nqueruto', ajoj ja ok wnak nokruto' ja ok riy rumam cana Abraham. 17 Rmal c'ara' tak xc'atzina che arja' xoca wnak y njunam kbanic ruq'uin ja ok rch'alal. Rmal c'ara' tak necwina nokrucsaj chwech Dios. Rmal c'ara' tak xoca jun lok'laj sacerdote, necwina npoknaj kawech y nnuban wa' cumplir je rsamaj Dios. Cara' xuban ch-utz c'ara' che xecwina xchumij kil kamac chwech Dios. 18 Com arja' bien xuna' ajni' ruquiy rpoknal y xba'na probar chpam je' prueba rmal c'ara' tak necwina nokruto' konjelal ajoj tak nokba'na probar.