22
Xc'a nnakajinto ja nmak'ij ja tok ntiji ja caxlanway ja mta levadura ruq'uin jari' nmak'ij pascua ne'xi. Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios eje'e' quimajon rcanoxic rij rwach nak nqueban tre ja Jesús chi nquicamsaj. Queri' queban como xa nquixbej qui' chiquewach ja winak.
C'ac'ari' xoqui ja Satanás pa ranma ja Judas ja bina'an tre Iscariote. Ja c'a Judas arja' jun chique ja cablajuj discípulo rxin ja Jesús. Be cuq'uin ja jefe quixin sacerdote in cuq'uin ja jefe quixin ja nechajin rxin ja nimlaj templo xin Dios. Ja c'a tok xekaj cuq'uin xumaj tzij cuq'uin nak nuban chi nujach ja Jesús pa quek'a'. Ja c'a reje'e' congana xequicot rmal ja bix chique in queya' quechi' chi nqueya' pwok tre. —Utz c'ari', ne'e ja Judas chique. C'ac'ari' xumaj rcanoxic nak nuban tre chi nujach ja Jesús pa quek'a' pro xcanoj na jun hora ja tok mta nquinabej ja winak.
* * * * * * * * * *
Xerila' c'a ja k'ij rxin ja nmak'ij ja tok ntiji ja caxlanway ja mta levadura ruq'uin in tok necamsaxi ja tak carnelo xin pascua ja netzujux tre ja Dios como sacrificio. Ja c'a Jesús arja' xerutakel ja Pedro in Juan, quewa' xbijel chique ri':
—Camic nixbe, nechomij ja xtikati' chipan ja nmak'ij pascua ri', ne'el chique.
—Tabij chake bar tri' xtikachomij wi', xeche' tre. 10 Ja c'a Jesús quewa' xbijel chic chique ri':
—Ja tok xquixoc chipan ja tinamit Jerusalén c'o jun achi nec'ul, arja' rc'an jun cura' ya'. Ja c'a neban, quixoc chipan ja jay ja bar xtoc wi' arja' 11 in quewa' nebij tre ja rajaw jay ri': —Ja Maestro okrtakonto awq'uin chi nurkac'axaj chawe: —¿Nak chi cuarto'il ja nkaban wi' ja wa'im xin pascua e wachbil ja ndiscípulo? Queri' ja binto chake, quixche' tre ja rajaw jay. 12 Ja c'a rarja' nuc'ut chewach jun nimlaj cuarto chomin chic, chicaj c'o wi' pa ca'i' piso. Tri' nechomij wi' ja nkati' ja xin nmak'ij pascua ri'. Queri' xbijel ja Jesús chique. 13 Ja c'a Pedro rachbil Juan eje'e' xebe in tok xe'ekaji ni queri' bantaji ja cani' bixel chique rmal ja Jesús. C'ac'ari' quemaj rchomarsaxic ja nqueti' xin nmak'ij pascua.
14 Ja c'a tok xerila' ja hora xin wa'im tz'abe'e ja Jesús pa mesa e rachbil ja cablajuj apóstol 15 in xumaj tzij cuq'uin, quewa' xbij chique ri':
—Anin congana nyarinto chi xa junan nkaban ewq'uin jawa' jun wa'im xin pascua ri'. Nincamsax na pro congana ngana nkaban ja wa'im xin pascua ewq'uin nabey. 16 Queri' nbij chewe como anin matinban chic ja wa'im xin pascua wawe', c'a tokori' xtinban chic ja tok xtibantaj cumplir chipan ja gobierno xin Dios, ne' chique.
17 C'ac'ari' xuc'am jun vaso vino, xmaltioxij tre ja Dios in xbij chic chique: —Tec'ama' ja vino ri', tetija' chejujunal. 18 Ja camic nbij chewe chi ja riya'l uva ni matintij chi wi' wawe', c'a tokori' xtintij chic ja tok xtipeti ja gobierno xin Dios, ne' chique.
19 C'ac'ari' xuc'am ja caxlanway, xmaltioxij tre ja Dios, xuwech' in xujach chique, quewa' xbij chic chique ri': —Jawa' wari' ncuerpo ja nja̱ch na pa camíc pan ecuenta, tetija'. Ja c'a tok netij jari' nenatbej wxin, ne' chique. 20 In queri' xuban chic tre jun chic vaso vino chakaja', ja tok colbetaji ja wa'im cumal xbij chic chique: —Jawa' vino ri' jawa' nquiq'uel ocnak rseguro ja c'ac'a chominem ja rchomin ja Dios. Ja nquiq'uel jari' nti̱x na pan ecuenta.
21 Pro bien tec'waxaj camic, c'o jun achi ja xtijacho wxin pa quek'a' ja winak ja netzelan wxin in ja rachi arja' tz'ubul wq'uin pa mesa camic. 22 Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak ni katzij wi' chi ncamsax na ja cani' chominto rmal ja Dios pro congana lawulo' tre ja xtijacho rxin pa quek'a' ja necamsan rxin, ne' chique. 23 Ja c'a rapóstol eje'e' quemaj rc'axaxic chibil tak qui' nak chique ja xtijacho rxin.
* * * * * * * * * *
24 In chakaja' c'o jun ch'a'oj winakar chiquicojol, nak ja más nim ruk'ij chique jari' nquich'ojij. 25 Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Ja rey ja rec'o pa tak nación je'e congana e nimak nquena' in nqueban chique ja winak xa e cani' quimoso. Ja nebano mandar quixin ja winak congana quigana chi nbix chique chi e banol tak utzil. 26 Pro maxta teban ixix ja cani' nqueban eje'e'. Ja c'a neban, ja más nim ruk'ij chewe mejor tibana' kaj chi más ti co'li chiquewach ja rachbil. In chakaja' ja nbano mandar chewe mejor querilij ja rachbil. 27 Ja tok c'o jun achi rmajon wa'im in tok c'o jun moso ja nilin rxin ¿nak ja más nim ruk'ij chique nech'ob ixix? ¿La ma ja ta c'a ja rachi ja nilix rmal ja rmoso ja más nim ruk'ij? Pro bien turkaj chewe nak ja nbanon anin checojol, nbanon ja samaj ja cani' nuban jun ilinel.
28 Ja c'a rixix nij inewachbilanto wi' chipan ja rpokonal ja ntijonto. 29 Ja camic anin nya' chewe chi c'o k'etbaltzij pan ek'a' ja cani' yatajnak anin chwe rmal ja nata' Dios. 30 Queri' nban chewe utzc'a chi nyataj chewe chi xa junan xkowa' wi' ewq'uin pa mesa chipan ja ngobierno utzc'a chakaja' chi nyataj chewe chi nixoqui ix k'etol tak tzij pa quewi' ja cablajuj tribu rxin ja tinamit Israel, ne'e ja Jesús chique ja rapóstol.
* * * * * * * * * *
31 C'ac'ari' xumaj tzij ja kajaw Jesucristo ruq'uin ja Simón Pedro, quewa' xbij tre ri':
—Simón, bien tac'waxaj ja xtinbij chawe ri', ja Satanás arja' ixrc'utun tre ja Dios in ya' lugar tre chi nixq'ueje' na jurata pa ruk'a' in nixrkajsaj na chipan jun nimlaj prueba. 32 Pro anin nbanon orar pan acuenta utzc'a chi matiq'uisi chijutij ja yukulbal ac'u'x wq'uin. Atat ja tok xcatmelojpi chic jutij pa nuk'a' tacowirsaj chic quec'u'x ja rawach'alal, ne' tre. 33 Ja c'a Simón Pedro xbij tre:
—Mni Wajaw, ni ninbe wi' chawij masqui anin jun nincoj pa che' awq'uin owi nincamsax awq'uin chakaja', ne' tre. 34 Ja c'a Jesús xbij chic tre:
—Camic nbij chawe Pedro, ja chipan awa' jun tucwak'abil ri' maja'n tok'i ja ac' ja tok oxmul xtabij chwe chi: —Anin ma wotak ta rwach ja Jesús, natche' na chwe, ne' tre.
* * * * * * * * * *
35 C'ac'ari' xumaj tzij cuq'uin canojel ja rapóstol, quewa' xbij chique ri':
—Ja tok xixnutakel chipan ja viaje, tok mta epwok xec'amel in nixtac'a xec'amel ta emaleta in nixtac'a exajab ta chakaja' ¿la c'oli ja ma xtz'akat ta chewe tri'? ne' chique.
—Ni majun xuban ta falta chake, xeche' tre. 36 C'ac'ari' xbij chic chique:
—Pro ja camic chic nbij chewe, ja c'o rpwok mejor tic'ama'el in tic'ama'el rmaleta chakaja'. Ja c'a mta jun espada ruq'uin mejor tic'ayij ja rchaqueta in tilok'o' jun espada. 37 Queri' nbij chewe como anin puersa nink'ax na chipan ja tz'ibtal can chwe chipan ja rtzobal Dios, quewa' tz'ibtal can chwe ri': —Arja' xa junan ban tre ja cani' nba̱n chique ja ritzel tak winak. Queri' ja tz'ibtal can chwe in puersa nbantaj na cumplir como nojel ja tz'ibtal can chwe jari' ntajini nbantaj cumplir, ne'e ja Jesús chique. 38 Ja c'a reje'e' quibij tre:
—Tetz'ata' mpe' Kajaw, c'o ca'i' espada kuc'an ri', xeche' tre.
—Mejor ch'enchila', ne'e ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
39 C'ac'ari' xel chipan ja tinamit, be pa jun lugar rbina'an Rjayu'al Olivo como nijawari' lugar neq'ueje' wi'. Ja c'a rdiscípulo eje'e' etran trij. 40 Ja c'a tok xe'ekaj chipan ja lugar quewa' xbij chique ri': —Tebana' orar utzc'a ja Satanás tok xquixrtakchi'ij maquita xquixruch'ec, ne' chique. 41 C'ac'ari' junwi' xyonaj pon wi' ri', ruyon q'ueje' pon chiquinakaj, xuque'e in xumaj rbanic oración, quewa' ja roración xuban ri':
42 —Nata', anin nwajo' nabij ta chwe chi maquita nink'ax chipan awa' rpokonal ja penak chinwach ri' xarwari' ni ta c'a xquink'ax wi' chipan ja wi queri' nawajo' chwe chi nban, ne' tre ja Tatixel. 43 C'ac'ari' c'o jun ángel winakar chwach penak chila' chicaj, xurya'a' kaj más rchok'ak'. 44 Como majtajnak rmal jun nimlaj rpokonal xa chewi' tok más chi na xuban ja roración. C'oli ja ya' nel chi rpalaj cani' nimak tak jutz'uj quic' nkaj pa tok'ulew. 45 Ja c'a tok tzuri ja roración rmal yictaji in be cuq'uin ja rdiscípulo. Ja tok xekaj cuq'uin ekajnak chi waram como congana ecosnak rmal bis. 46 —¿Nak tre tok xa waram neban? Camic quixyictaji in tebana' oración utzc'a ja Satanás tok xquixrtakchi'ij maquita xquixruch'ec, ne'e ja Jesús chique ja rdiscípulo.
* * * * * * * * * *
47 Kas c'a rmajon na tzij cuq'uin ja rdiscípulo ja tok congana e q'uiy ja winak xe'urkaj ruq'uin. C'o jun achi rc'amonto quebey, Judas rubi', arja' jun chique ja cablajuj apóstol. Ja c'a Judas arja' tiloc ruq'uin ja Jesús utzc'a chi ntz'ubaj ruchi'. 48 Pro ja c'a Jesús quewa' xbij tre ri': —¿La ninatz'ubaj Judas? ¿La ruq'uin jun tz'uban chi'ij najachbej ja Ralc'walaxel pa quek'a' ja netzelan rxin? ¿La queri' naban tre ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak? ne' tre.
49 Ja c'a rachbil ja Jesús eje'e' tok ch'obtaj cumal chi c'o rc'ayewal penak trij quewa' quibij tre ri': —¿Nak nabij tre Kajaw, la utz nkacoj ja respada chiquij? xeche' tre. 50 Pi c'a jun chique, xlasaj ja respada in c'o jun moso rxin ja lok'laj sacerdote xusoc tre, xkupijel jun rxquin ja c'o pa riquik'a'. 51 Ja c'a Jesús xbij chique ja rachbil: —Ma teban ta más ja ch'a'oj, ne' chique. C'ac'ari' xuchap ja rxquin ja moso in xtzursaj.
52 Ec'o c'a ja jefe quixin sacerdote e cachbil ja jefe quixin ja nechajin rxin ja nimlaj templo xin Dios e cachbil chic ja principali' xin tinamit, eje'e' epenak chi rchapic ja Jesús. Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—¿La in alak'om la'an chewi' tok ec'amonto espada ec'amonto che' chwij chi nchapic? 53 Pro anin k'ij k'ij xinq'ueje' checojol chipan ja nimlaj templo xin Dios pro ma xinechap ta wa'an tri'. Pro jawa' hora ja rokc'o wi' ri' jawa' yatajnak chewe chi nixban mandar rmal ja diablo ja nbano mandar chipan ja k'ekumal, ne'e ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
54 C'ac'ari' quechap, quec'amel chi rochoch ja lok'laj sacerdote. Ja c'a Pedro arja' rtrarben ja Jesús pro c'a c'a nat nutzu' pon chic wi'. 55 Ja tok xe'ekaji quebox jun k'ak' chwa jay in xetz'abe' chuchi'. Ja c'a Pedro arja' tz'abe' cuq'uin chi k'ak'. 56 Kas tz'ubul chi k'ak' ja tok pi jun aj'ic', congana xtz'elwachij in quewa' xbij ri':
—Jawa' jun achi ri' arja' rachbilaj ja Jesús chakaja', ne'e ja raj'ic'. 57 Pro ja Pedro arja' ma xuya' ta trij ja bix tre, quewa' xbij tre ja raj'ic' ri':
—Nbij chawe ixok chi anin ma wotak ta rwach ja Jesús, ne' tre. 58 C'a co'l ari' ja tok c'o chic jun tz'ato rxin ja Pedro in quewa' xbij tre ri':
—Atat at cachbil chakaja' ja rachi'i' ja xe'acachbilan rxin ja Jesús, ne' tre.
—Nbij chawe achi chi ma in cachbil ta, ne'e ja Pedro tre. 59 C'o la jun hora ari' ja tok pi chic jun ja bano asegurar chi ni katzij wi' chi ja Pedro rachbilaj ja Jesús, quewa' xbij ri':
—Bien k'alaj chi jawa' jun achi ri' rachbilaj ja Jesús chakaja' como arja' aj Galilea, ne'e. 60 Pro ja Pedro xbij tre:
—Nbij chawe achi chi anin ni ma wotak ta ja nabij le', ne' tre. Kas c'a rmajon na tzij ja Pedro ja tok xok'i ja ac'. 61 Ja c'a kajaw Jesucristo arja' xuya' vuelta in xtz'elwachij ja Pedro. Ja c'a Pedro xurkaj tre ja bin tre rmal ja Jesús, quewa' bin tre ri': —Ja tok maja'n tok'i ja ac', oxmul xtabij na chwe chi: —Anin ma wotak ta rwach ja Jesús, natche' na chwe. Queri' ja bin tre rmal ja Jesús. 62 C'ac'ari' xelto, congana jun nimlaj bis ok'ej nuban.
63 Ja c'a rachi'i' ja rechapyon rxin ja Jesús eje'e' quemaj ryok'ic in quemaj rch'ayic chakaja'. 64 Quitz'apij rwach chi su't in tok tz'aptaj cumal queya' k'a' chi rpalaj in quewa' quibij tre ri': —Tabij c'a chake camic ¿nak yowi k'a' chi apalaj? xeche' tre. 65 In c'a c'o na más ja pokonlaj tak tzij quibij tre ja nquiyok'bej rxin.
* * * * * * * * * *
66 Ja c'a tok sakari quemol qui' ja principali' xin tinamit e cachbil ja jefe quixin sacerdote e cachbil chic ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios. Quec'amel ja Jesús chipan ja k'etbaltzij quixin. Ja tok xe'ekaji quewa' quibij tre ri':
67 —Camic tabij chake ¿la atat ja rat Cristo ja ratcha'on rmal ja Dios? xeche' tre. Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Pro ixix xa matenimaj masqui nbij chewe. 68 In chakaja' wi c'oli nc'waxaj anin chewe wotak chi matec'ulba' in wotak chakaja' chi maquinesokpijel. 69 Pro camic nbij chewe, chipan ja tiempo ja penak chikawach nbe ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak netz'abe'e pa riquik'a' ja Dios ja bar c'o wi' ja nimlaj poder xin Dios, ne' chique.
70 —¿La atat c'a ja rat Ralc'wal Dios? xeche' tre.
—Queri' ja cani' nebij le', ne'e ja Jesús chique. 71 Ja c'a reje'e' quibij:
—Camic mchita ne'oc wi' más ja testigo como ajoj mismo kac'axaj ja xbij le', xeche'e.