24
Ja c'a xin domingo kas nsamuke'e xebe chic jutij ja rixoki', xequitz'ata' ja panteón, cuc'an ja rak'om ja quichominel. Ec'o chic jule' ixoki' ja recachbilanel. Ja tok xe'ekaji quetz'at chi lasan chic ja rabaj ja tz'apben ruchi' ja panteón. Xe'oc c'a chipan ja panteón pro ja tok quetz'at mchita ja cuerpo rxin ja Jesús chipan. Congana sachnak quina'oj rmal ja tok chaka jalal ec'o ca'i' achi'i' xequetz'at epa'l pa tak quixquin, congana nc'ac'oti ja quitziak. Congana quixben qui' ja rixoki', xetique'e. Ja c'a ca'i' achi'i' quewa' quibij chique ri': —¿Nak tre ja tok chiquicojol camnaki' necanoj wi' ja c'asli? Camic, ma wawe' chi ta c'o wi' ja Jesús, arja' c'astaj wa'an rwach ari'. Turkaj chewe ja xbij can chewe ja tok c'a c'o na ewq'uin pa Galilea, quewa' xbij can chewe ri': —Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak rjawaxic chi nja̱ch na pa quek'a' ja rajmaqui', rjawaxic chi ncamsax na chwach cruz pro ja chi rox k'ij nc'astaj na, ne' can chewe, xeche'e ja ca'i' achi'i' chique. Ja c'a rixoki' eje'e' xurkaj chique ja bin can chique rmal ja Jesús. C'ac'ari' xe'elel chipan ja panteón, xemeloji, xebe cuq'uin ja julajuj apóstol ja bar quimolon wi' qui' cuq'uin ja jule' chic cachbil, xequicholo' chiquewach nojel awa' ja quitz'aton ri'.
10 Ja rixoki' ja xecholo chiquewach ja rapóstol quewa' quebi' ri', jun María Magdalena, in jun chic Juana, in jun chic María ja rute' ja Jacobo in c'a ec'o na más ja cachbil. 11 Ja c'a rapóstol eje'e' ma xquinimaj ta ja bix chique cumal ja rixoki', xa jule' tzij ma ch'obol ta ja bix chique ja nquech'ob eje'e'. 12 Pro ja c'a Pedro arja' yictaji, c'amc'ol ranim be ruq'uin ja panteón. Ja tok xekaji cayoc chipan ja panteón, xutz'atoc ja utzlaj tak tziak rxin ja camnak chi xa ruyon chic c'o can. C'ac'ari' meloji ja chi rochoch, kas rmajon kaj rch'obic pa ranma nojel ja bantaji como congana c'asc'o'i xutz'at.
* * * * * * * * * *
13 Ec'o c'a ca'i' rdiscípulo ja Jesús jari' mismo k'ij quimajon binem, ebenak pa jun aldea rbina'an Emaús. Ja raldea c'o la oxi' legua rcojol ruq'uin ja tinamit Jerusalén. 14 Ja c'a ca'i' discípulo eje'e' quimajon rtzijoxic chibil tak qui' nojel ja bantaj chipan ja jun ca'i' k'ij ja k'axnak can chic. 15 Kas c'a quimajon tzij in c'oli ja quimajon rc'axaxic chibil tak qui' ja tok xekaji ja mismo Jesús cuq'uin in xerachbilajel pa bey. 16 Pro ja reje'e' ma xyataj ta chique chi ncotakij rwach chi Jesús. 17 Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—¿Nak c'a ja remajon rtzijoxic chibil tak ewi' pa bey in nak tre ja tok nixbisoni? ne' chique. 18 C'o c'a jun chique Cleofas rubi', arja' xbij tre:
—¿La ma awotak ta c'a ja bantaj chipan ja tinamit Jerusalén chipan ja jun ca'i' k'ij ja k'axnak can? Pro ja jule' chic winak ja xeq'ueje' pa Jerusalén eje'e' bien cotak ja bantaji pro ni canojelal. ¿La xc'a ayon atat ja ma awotak ta? ne'e ja Cleofas tre ja Jesús.
19 —¿Nak c'a ja bantaji? ne'e ja Jesús chique. Ja c'a reje'e' quewa' quibij tre ri':
—Noktzijon tre ja Jesús ja raj Nazaret. Ja Jesús arja' jun profeta xin Dios, congana nimak tak milagro xuban in congana poder rc'an ja rtzobal, jari' bien k'alaj chwach ja Dios in bien k'alaj chiquewach canojel ja winak chakaja'. 20 Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja k'etol tak tzij rxin ja katinamit eje'e' quejach ja Jesús pa ruk'a' ja Pilato utzc'a chi nk'e̱t tzij trij chi ncamsaxi in queri' queban quicamsaj chwach cruz. 21 Pro ja rajoj congana yuke' kac'u'x ruq'uin chi arja' nto'o kaxin ja rok aj Israel pa quek'a' ja kac'ulel pro camsaxi in c'uluto tuban oxi' k'ij ticamsaxi. 22 In jun chic, ec'o jule' ixoki' e kachbil c'oli quibij chake ja congana c'asc'o'i kac'axaj. Eje'e' kas nsamuke'e xebe ja bar c'o wi' ja panteón. 23 Ja c'a tok xe'ekaji quetz'at chi mchita ja cuerpo rxin ja Jesús chipan. C'ac'ari' xemelojto kuq'uin, xurquibij chake chi ec'o ángel xewinakar chiquewach in bix chique cumal ja ángel chi c'astajnak chic ja Jesús. 24 Ec'o c'a jule' achi'i' e kachbil, eje'e' xebe chic ruq'uin ja panteón in tok xe'ekaji quetz'at chi ni katzij wi' ja bix chique cumal ja rixoki'. Pro ja Jesús jari' ni mta wi' rwach quetz'at ta tri'. Queri' c'a ja bantaji, xeche'e ja ca'i' discípulo tre ja Jesús. 25 Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Ixix xa matich'obtaj emwal nojel ja quibin can ja rojer tak profeta xin Dios, ma nojel ta ec'u'x ma nojel ta ewanma eniman nojel ja tz'ibtal can cumal chipan ja rtzobal Dios. 26 Ja Cristo arja' bien k'alaj chi ni rjawaxic wi' tre nabey chi xurtija' nojel awa' ja rpokonal ja c'a xebij chwe ri' in c'a después na nbe pa gloria ja bar nk'alajin wi' chi congana nim ruk'ij, ne' chique. 27 C'ac'ari' xumaj rch'obic chiquewach nojel ja tz'ibtal can tre chipan ja rtzobal Dios, xumajto rch'obic chiquewach ja tz'ibtal can rmal ja Moisés c'ac'ari' xuch'ob chic chiquewach ja tz'ibtal can cumal ja jule' chic profeta.
28 Ja c'a tok xe'ekaj chipan ja raldea ja bar ebenak wi' ja c'a Jesús xuban cani' laj xeruya' can. 29 Pro ja c'a reje'e' congana quecoj pa ch'a'oj chi nq'ueje' kaj cuq'uin: —Xuban wa'an k'ij, xajalal maja'n toc ak'a'. Mejor catq'ueje' kaj kuq'uin, xeche' tre. In queri' xuban, xoc pa jay utzc'a chi nqu'eje' cuq'uin. 30 Ja c'a tok tz'ubul chic pa mesa cuq'uin c'oli ja caxlanway xuc'am, xmaltioxij tre ja Dios, xuwech' in xuya' chique. 31 Chaka c'a jalal ja tok yataj chique chi cotakij rwach chi Jesús. Ja c'a Jesús ni jari' hora sach chiquewach. 32 Ja c'a reje'e' quemaj chic tzij chibil tak qui', quewa' quibij ri': —Ja tok arja' rmajon tzij kuq'uin pa bey in tok rmajon rch'obic chikawach ja rtzobal Dios jari' ni katzij wi' chi congana jun nimlaj quicotemal xuna' ja kanma rmal, xeche'e.
33 Ni jari' hora xeyictaji, xemeloj chic jutij pa Jerusalén. Ja tok xe'ekaji xequewil ja julajuj apóstol ja quimolon qui' cuq'uin jule' chic cachbil. 34 Quewa' bix chique cumal ja rapóstol ri': —C'astajnak chic wa'an ja kajaw Jesús, xuc'ut wa'an ri' chwach ja Simón, xeche'xi ja ca'i' discípulo. 35 C'ac'ari' quemaj rcholic chiquewach nojel ja bantaji ja tok ebenak chipan ja raldea Emaús in quech'ob chiquewach chakaja' nak rbanic ja tok yataj chique chi cotakij rwach ja Jesús tokori' tok xuwech' ja caxlanway chiquewach.
* * * * * * * * * *
36 Kas c'a quimajon tzij ja tok chaka jalal winakari ja Jesús chiquicojol in quewa' xbij chique ri': —Ja quicotemal xin Dios tiq'ueje' checojol, ne' chique. 37 Pro ja c'a reje'e' congana nqueban rmal ja xbeben ri'il como ja nquech'ob eje'e' ranma jun camnak ja nquetz'at. 38 Ja c'a Jesús xbij chique:
—¿Nak tre ja tok sachnak ena'oj? ¿Nak tre tok matenimaj chi anin ja rin Jesús? 39 Tetz'ata' mpe' ja pa nuk'a', tetz'ata' mpe' ja pa wakan, kas bien mpe' tech'obo' chi anin in Jesús. Quinechapa' mpe' in bien quinetz'ata' como ja ranma jun camnak jari' mta rch'acul nixtac'a c'o ta rbakil chakaja' pro bien netz'at chi anin c'o nch'acul in c'o nbakil chakaja', ne' chique. 40 Ja c'a tok bitaj queri' rmal c'ac'ari' xuc'ut chiquewach ja pa ruk'a' in pa rkan. 41 Ja c'a reje'e' quewa' quimajon kaj rch'obic pa tak canma ri':
—Congana taka'an qui'il ja wari' pro ma katzij la, xeche'e. Ja c'a Jesús xbij chique:
—¿La c'oli neya' chwe can ntij? ne' chique. 42 C'o c'a jalal ch'u' sa'on jari' queya' tre rachbil jalal raxcab. 43 Ja c'a rarja' xuc'am chique in xumaj rtijic pro ni chiquewach. 44 C'ac'ari' xbij chique:
—Camic bantaj cumplir ja tzij ja xinbij chewe tokori' tok maja'n quincami como ja xinbij chewe chi puersa nbantaj na cumplir nojel ja tz'ibtal can chwe chipan ja rtzobal Dios cani' tre ja tz'ibtal can rmal ja Moisés in cumal ja jule' chic profeta xin Dios in chakaja' ja tz'ibtal can chwe chipan ja libro xin salmo, ne' chique. 45 C'ac'ari' xuch'ob más chiquewach ja rtzobal Dios, 46 quewa' xbij chique ri':
—Tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios chi ja Cristo arja' nurtija' na ja rpokonal in ncamsax na in chi rox k'ij nc'astaj na chiquicojol camnaki', queri' nbij. 47 In tz'ibtal can chakaja' chi pa rubi' ja Cristo nekaj na rbixic cuq'uin canojel ja winak ja rec'o pa tak nación je'e chi rjawaxic chi nqueq'uex ja quina'oj in nqueya' can ja ritzelal utzc'a chi ncuytaji ja quil quemac, jari' pa Jerusalén nmajtajel wi' rbixic. 48 Ixix etz'aton nojel awa' ja c'a xinbij chewe ri', ixix nixk'alasan na chiquewach ja winak. 49 Bien tec'waxaj ja xtinbij chic chewe ri', anin ntakto na ja rEspíritu Santo ewq'uin ja cani' tzujunto rmal ja nata' Dios. Pro quixq'ueje' wawe' chipan ja tinamit Jerusalén, c'a tokori' nixel chipan ja tok xtiyataj chewe ja poder rxin ja rEspíritu Santo ja xtikajto chila' chicaj, ne'e ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
50 C'ac'ari' xeruc'amel, xebe c'a pa Betania. Ja c'a tok xe'ekaji xuyic chicaj ja ca'i' ruk'a' in xc'utuj ja rutzil xin Dios pa quewi'. 51 Kas c'a rmajon rc'utuxic ja rutzil pa quewi' ja tok chaka jalal be, c'amarel chila' chicaj. 52 Ja c'a reje'e' congana queya' ruk'ij c'ac'ari' xemeloj chipan ja tinamit Jerusalén, congana jun nimlaj quicotemal c'o pa tak canma. 53 K'ij k'ij ni nepi wi' chipan ja nimlaj templo, xajutij quimajon rya'ic ruk'ij ja Dios. Amén.