SAN MARCOS
1
Quewa' rbanic ja tok majtaj rk'alasaxic ja utzlaj tzij ja nuc'ut chikawach nak rbanic ja Jesucristo ja Ralc'wal Dios. Cani' tz c'o jun ntajko'm ntakel, arja' nnabeyaj chawach chi rchomarsaxic ja rabey. Ja tajko'm arja' nc'axaxi ja rukul chipan ja lugar ja kas talani, quewa' nbij ri': —Techomarsaj chi utz ja rubey ja kajaw Dios, jic teya'a'. Queri' ja tz'ibtal can. In queri' bantaji, peti ja tajko'm, Juan rubi', arja' neruban bautizar ja winak. Arja' chipan ja lugar ja kas talan wi' tri' nq'ueje' wi' in quewa' nbij chique ja winak ri': —Teq'uexa' ja rena'oj, teya'a' can ja ritzelal in quixban bautizar, quirtari' neban utzc'a chi ncuytaji ja rewil emac, ne' chique. Canojel ja winak ja rec'o pa Jerusalén e cachbil canojel ja rec'o chipan ja jule' chic lugar ja c'o pa rcuenta Judea eje'e' xebe ruq'uin ja Juan, xeba̱n bautizar rmal chipan ja binelya' Jordán in tri' quechol wi' ja quil quemac.
Ja c'a Juan ja rtziak rcojon puro rsamal camello ocnak in rximon rupan chi jun tz'um. Ja rocnak rq'uexwach rway, sac' nerutij in raxcab chakaja' ncanoj pa tak k'ayis. Quewa' nbij chique ja winak ri': —C'o chi na jun penak ja xajalal maja'n tumaj ja rsamaj, arja' más chi na nim ja poder c'o pa ruk'a' chinwach anin. Anin ma yatal ta chwij xquintiloc ta ruq'uin nixtac'a chi rquiric rc'amal rxajab. Anin ya' xincoj tok xixnuban bautizar pro arja' Espíritu Santo nixrbanbej bautizar, ne' chique.
* * * * * * * * * *
Jari' tiempo xelto ja Jesús chipan ja tinamit Nazaret ja c'o pa rcuenta Galilea, be ruq'uin ja Juan in ban bautizar rmal chipan ja binelya' Jordán. 10 Chaka maril xelto ja Jesús pa ya' xutz'at ja caj jaktaji in xutz'at ja rEspíritu Santo cani' jun ajsakaxic' ja tok kajto ruq'uin. 11 In c'o jun kulaj penak chila' chicaj c'axaxi, quewa' xbij ri': —Atat ja rat chak'laj Walc'wal, congana ninquicot chawij, ne'e ja Dios tre ja Jesús.
12 Ja c'a rEspíritu Santo arja' xutakel ja Jesús chipan ja lugar ja kas talani. 13 Ca'winak k'ij q'ueje' chipan ja lugar in xekaji ja Satanás ruq'uin, xumaj rtakchi'ixic. Ja lugar c'o wi' tri' ec'o wi' jule' itzel tak chicop in xepeti ja ángel xin Dios, xurquito'o'.
* * * * * * * * * *
14 Ja tok coji ja Juan Bautista pa che' ja c'a Jesús arja' be chipan ja departamento Galilea. Ja c'a tok xekaji xumaj rbixic ja utzlaj tzij tre ja gobierno xin Dios. 15 Quewa' nbij ri': —Camic xurtz'akati ja tiempo, ja gobierno xin Dios xa nnakajinto rmalc'ari' tok nbij chewe, teq'uexa' ja rena'oj in teya'a' can ja ritzelal, tenimaj ja utzlaj tzij ja rc'amonto ja totajem xin Dios, ne'e.
16 Ja Jesús arja' kas rmajon binem chuchi' ja ya' rbina'an Galilea ja tok ec'o ca'i' achi'i' xeruwil e alaxic, jun rbina'an Simón in jun chic Andrés rubi'. Eje'e' como e chapol ch'u' kas quimajon rq'uiakic ja c'am pa ya' ja tok xe'iltaji rmal ja Jesús 17 in quewa' bix chique rmal ri': —Jo' quixtre' chwij, anin nya' na jun samaj chewe pro ma chapoj ch'u' chi ta ja neban, winak chic ja ne'ecanoj, xeche'xi. 18 Ja c'a reje'e' quich'akila' can ja quec'am in xetre'el trij ja Jesús.
19 Ja c'a Jesús c'a ma nim ta rbinben ja tok ec'o chic ca'i' achi'i' xeruwil, chakaja' e alaxic, jun rbina'an Jacobo in jun chic Juan rubi', e rc'ajol Zebedeo, eje'e' chakaja' ec'o pa jun lancha quimajon rc'ojoxic ja quec'am. 20 In chanim xesiq'uix pon rmal ja Jesús. Queya' can pa lancha ja Zebedeo ja quitata' e rachbil ja moso in xetre'el trij ja Jesús.
* * * * * * * * * *
21 In xebe, xe'ekaj chipan ja tinamit Capernaum. Ja c'a Jesús arja' xoc chipan ja jay xin molbal ri'il ja bar nquemol wi' qui' ja winak chi rc'axaxic ja rtzobal Dios in xumaj quitijoxic pa jun xula'nbal k'ij. 22 Ja c'a winak kas c'asc'o'i nquic'axaj ja tijonem nuya' como ja tijonem nuya' chique congana nerusil, bien k'alaj chi ruq'uin Dios penak wi' ja nbij, ma junan ta ruq'uin ja tijonem ja nqueya' ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. 23 Ja c'a chipan ja jay ja xin molbal ri'il tri' c'o wi' jun achi ocnak jun itzel espíritu tre, arja' xumaj rakic ruchi':
24 —Jesús ja rat aj Nazaret ¿nak narbana' wawe' kuq'uin, la maxta atpenak chi nokaryojo'? Anin bien wotak nak atocnak wi', atat ja rat Santilaj Ralc'wal Dios, ne' tre ja Jesús. 25 Ja c'a Jesús arja' xch'olij ja ritzel espíritu:
—Tacajba' in catel pa ranma ja rachi, ne' tre. 26 Ja c'a ritzel espíritu arja' xuya' jun ataque tre ja rachi in congana nurak ruchi', xel pa ranma in be. 27 Ja c'a winak canojelal congana c'asc'o'i quetz'at in quewa' quibij chibil tak qui' ri': —¿Nak c'awa' wari', nak chi c'ac'a tijonemal ja wari'? Como jawa' ja rachi ri' masqui e itzel tak espíritu pro c'o taka'an ruk'a' chique chi neruban mandar in nnimax taka'an cumal, neche'e. 28 In chanim be nat nakaj rtzijoxic ja Jesús chipan ja jule' chic lugar ja c'o pa rcuenta Galilea.
* * * * * * * * * *
29 Ja c'a Jesús e rachbil ja Jacobo in Juan eje'e' tok xe'elel chipan ja jay xin molbal ri'il xebe cuq'uin ja Simón in Andrés pa cochoch. 30 Ja c'a rjite' ja Simón arja' c'o chwa ch'at yawa', majtajnak rmal c'atan, ja c'a Jesús tok xe'ekaji bix tre chi yawa'. 31 Arja' tiloc ruq'uin, xuchap chi ruk'a', xuyic in ni jari' hora xeli ja c'atan. Ja c'a rixok arja' xumaj quilixic ja Jesús.
32 Ja c'a tok xoc ak'a' canojel ja yawa'i' xec'amarel chwach ja Jesús e cachbil ja re'ocnak itzel tak espíritu chique, 33 ja c'a tinamit emulan chi'jay canojel ja bar c'o wi' ja Jesús. 34 Ja c'a winak q'uiy rwach ja yobil e'uc'ayon in ja Jesús arja' e q'uiy chique ja xertzursaj in e q'uiy chique chakaja' ja xerlasaj itzel tak espíritu chique. Arja' xeruk'il chi maquetzijon más como eje'e' cotak chi arja' ja Cristo ja cha'on rmal ja Dios.
* * * * * * * * * *
35 Ja c'a chi rcab k'ij c'a rc'ulun na, c'a k'eku'm na ja tok yictajel ja Jesús xelel chipan ja tinamit, be chipan jun lugar ja bar kas talan wi' chi nerbana' oración. 36 Ja c'a Simón in ja re rachbil eje'e' xebe chi rcanoxic. 37 Ja c'a tok quewil quewa' quibij tre ri':
—Ja winak canojel quimajon acanoxic, xeche' tre. 38 In bix chique rmal ja Jesús:
—Jo' chipan ja jule' lugar chic ja c'o chikanakaj chi tri' nenya'a' wi' rbixic ja utzlaj tzij chakaja' como xa rmalari' tok inpenak, xeche'xi. 39 Queri' xuban ja Jesús be nojel lugar ja c'o pa rcuenta Galilea, noqui pa tak jay xin molbal ri'il in tri' nuya' wi' rbixic ja utzlaj tzij chique ja winak in nerlasaj itzel tak espíritu chique.
* * * * * * * * * *
40 Xuban jun yawa' jutij ec'o jule' itzel tak ch'a'c trij, arja' xekaj ruq'uin ja Jesús, xuque' chwach in congana xc'utuj rto'ic tre:
—Ja wi nawajo' ninatzursaj, anin wotak chi natcowini ninatzursaj, ne' tre. 41 Ja c'a Jesús arja' xpokonaj rwach ja yawa', xuyuk pon ja ruk'a', xuchap in xbij tre:
—Can nwajo' ja cani' nabij chwe, cattzuri, ne' tre, 42 in ni chanim xeli ja ritzel tak ch'a'c trij, tzuri. 43-44 C'ac'ari' ja Jesús xbij tre: —Congana nban recomendar chawe chi majun bar ta tri' nabij wi' ja xinban chawe. Xar ja naban, jat, jac'utu' awi' chwach ja sacerdote in como xattzuri jaya'a' ja rofrenda ja cani' rbin can ja Moisés chipan ja ley xin Dios chi naban. Ja c'a rofrenda naya' jari' noc testimonio chiquewach ja sacerdote chi naban cumplir ja rbin can ja Moisés, ne' tre. C'ac'ari' xubanel despedir.
45 Pro ja rachi tok be ma xuban ta ja cani' bix tre rmal ja Jesús, congana xlasaj rbixic chi Jesús ja tzursan rxin. Rmalc'ari' ja Jesús congana c'ayew chic tre ja ni ta chiquewach winak noc chic chipan ja tinamit pro ja xuban, be in tri' q'ueje' wi' ja bar ma ec'o ta wi' winak, in nij ec'o wi' winak ja ne'ekaj ruq'uin, nojel tinamit epenak wi'.