28
Ja' sc'opilal ti icha'cuxi ti Jesuse
(Mr. 16:1‑8; Lc. 24:1‑12; Jn. 20:1‑10)
C'alal ech'em xa ti sc'ac'alil ti jcux co'ntontic c'alal po'ot xa tsacub ti osile ti sba c'ac'alil ti semanae, ja' ti domingoe, tal sq'uelic ti ch'ene ti Maríae, ja' ti liquem tal ti jteclum Magdalae, xchi'uc ti yan Maríae. C'alal mu to chloq'uic tal, tsots inic ti balumile. Iyal tal ti vinajel xch'ul abat ti Cajvaltic Diose. C'ot sbalch'un loq'uel ti tone. Te inaqui ti sba ti tone. Xleblej talel ti ch'ul abate hech chaj c'u che'el ti tselove. Lum sac sc'u' yu'un muc xtup' ti squevale. Iniquic ti jchabiejch'enetique yu'un toj xi'el ic'otic. Hech chaj c'u che'el ánimaetic ic'otic. Ti ch'ul abate hech laj yalbe ti antsetique:
―Mu me xaxi'ic. Jna' ti ja' chasa'ic ti Jesuse, ja' ti icham ti cruze ―xchi―. Mu xa li'uqui yu'un cha'cuxem xa loq'uel ti ch'en hech chaj c'u che'el laj yal ono'oxe ―xchi―. La'ic, la' q'uelo avilic ti bu laj yaq'uic ono'ox ti stacopal ti Cajvaltique. Batanic ti ora, ba albeic ti yajchanc'opetique ti icha'cuxi xa loq'uel ti ch'en ―xut―. Ja' chbaej batel avu'unic te ti Galilea. Te chc'ot aq'uelic. Laj xa calboxuc ava'yic ―x'utatic yu'un ti ch'ul abate.
Toj xi'el ic'otic ti antsetique. Iloq'uic ti ora ti ch'en, italic ti anil. Nichim no'ox yo'ntonic talel, tal yalbuntutic ho'ontutic ti yajchanc'opuntutic ti Jesuse ti c'utic laj sq'uelique. C'alal yac'oj sba chanavic talel yu'un chtal yalbuntutic, te laj snupic ti be ti Jesuse.
―¿Bu chabatic? ―x'utatic yu'un ti Jesuse.
Ti antsetique laj squejan sbaic ti stojol ti Jesuse, lic smeybeic yacan. 10 Ti Jesuse hech laj yalbeic:
―Mu me xaxi'ic. Batanic, ba albo ya'yic ti quermanotique ti ac'o batuc te ti Galilea. Te chc'ot sq'uelucun ―x'utatic yu'un ti Jesuse.
Ja' sc'opilal ti c'utic laj yalic ti jchabiejch'enetique
11 C'alal ibatic ti antsetique, ic'otic xa uc ti jteclum cha'vo' oxvo' ti jchabiejch'enetique. C'ot yalbeic ti totil paleetique scotol ti c'usi ic'ot ti pasele. 12 Laj stsob sbaic ti paleetique xchi'uc ti moletique, laj snopic c'usi tspasic. Laj yac'beic ep taq'uin ti soldadoetique. 13 Hech laj yalbeic:
―Hech chavalic: “Ital ti ac'ubaltic ti yajchanc'opetique, tal sloq'uesbeic batel sbec'tal c'alal vayaluntutic”, xachiic. 14 Mi laj ya'i ti gobernadore hech chaj c'u che'el laj calbote, ho'ontutic chba jlajesbetutic yo'nton avu'unic. Hech mu xasmiloxuc ―xchiic.
15 Ti soldadoetique laj yich'ic ti taq'uine. Laj spasic hech chaj c'u che'el i'albatic. Hech ipuc batel sc'opilal. Asta ti ora to hech xch'unojic ti jchi'iltique, ho'ucutic ti judioucutic xchi'uque.
Ja' sc'opilal ba cholbun jc'op, xchi comel ti Jesuse
(Mr. 16:14‑18; Lc. 24:36‑49; Jn. 20:19‑23)
16 Nibatutic ti Galilea, ho'ontutic ti yajchanc'opuntutic ti Jesuse. Buluchvo'untutic nibatutic. Nic'otutic ti vits yu'un hech laj yalbuntutic ti Jesuse. 17 C'alal c'o jtatutic ti Jesuse, laj jquejan jbatutic ti stojol. Oy cha'vo' oxvo'untutic ti mu jch'untutic ti lec ti ja' ti Jesuse. 18 Ti Jesuse hech laj yalbuntutic:
―Scotol ac'bilun jventain ti vinajele ti balumile. 19 Hech yu'un batanic me, ba cholbo ya'yic jc'op scotol crixchanoetic. Ba sa'bun tal ti much'utic chixch'umbun ti jc'ope. Ac'bo yich'ic ho' ti sventa ti Jtote, xchi'uc ti jventa uc ho'on ti Nich'onilune, xchi'uc ti sventa ti Ch'ul Espíritue hech chvinaj ti ja' cu'un. 20 Chanubtaso hech chixch'umbun scotol ti jmantale ti laj xa calboxuc ava'yique. Ti ho'one scotol c'ac'al chajchi'inoxuc c'alal ti slajebal ora ―xiyutuntutic ti Jesuse.