JAꞌ LI YOXIBAL SCARTA JUAN, JAꞌ LI YAJTACBALAL LI JESUSE
1
Joꞌon jchabivanejun yuꞌun li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique, chajcꞌopon batel ta carta, hermano Gayo. Ta melel cꞌuxot ta coꞌon yuꞌun coꞌol jchꞌunojtic li scꞌop Dios ti jaꞌ melele.
Joꞌot ti cꞌuxot ta coꞌone, ta jcꞌopon Dios ta atojol yoꞌ naca lecuc scotol li cꞌustic chapase, schiꞌuc ti acꞌo lecuc oyot o jech chac cꞌu chaꞌal lec avoꞌon ta stojol li Diose. Ximuybaj o li cꞌalal jul yalbecun jayvoꞌ quermanotic ti jaꞌ yac chapas li cꞌusi yaloj li Diose. Mu cꞌusi yan ximuybaj o. Jaꞌ noꞌox ximuybaj o li cꞌalal chcaꞌibe scꞌoplal ti jaꞌ tspasic li cꞌusi yaloj Dios li buchꞌutic coꞌol schiꞌuc quitsꞌinab ta stojol li Cristoe.
Joꞌot ti cꞌuxot ta coꞌone, lec chatun yuꞌun li Diose yuꞌun chacolta li buchꞌutic coꞌol quichꞌojtic ta mucꞌ li Cajvaltique. Toj lec ti chavotes ta ana li buchꞌu nom talem ti mu xavojtaquine. Li jayvoꞌ quermanotic li te iꞌechꞌic talel ta anae, jul yalbuncutic li cꞌu sba acꞌuxubine. Jaꞌ lec ti mi jech chapase, jech mu cꞌusi yan tscꞌanic li cꞌalal chanavique. Lec ti mi jech chavichꞌ ta muqꞌue, ti chacolta ta sventa sbeique yuꞌun jaꞌ yajtuneltac li Diose. Yuꞌun jaꞌ ta sventa yabtel Dios ti chanavique. Mu cꞌusi chcꞌanbatic la achiꞌiltac li coꞌol jyanlumal crixchanooxuque yuꞌun mu xojtaquinic li Diose. Jaꞌ lec jcoltatic li buchꞌutic jech ta xꞌabtejic yuꞌun li Diose, jech coꞌol chijꞌabtejutic jchiꞌuctic. Jaꞌ jech chpuc o li scꞌop Dios ti jaꞌ melele.
Jaꞌ scꞌoplal ti mu xꞌacꞌvan ta venta li Diótrefese
La jtsꞌibabe xa scarta scotol li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique li te achiꞌuque. Pero mu xischꞌunbe li Diótrefese yuꞌun jaꞌ tscꞌan chac comuc ta banquilal avuꞌunic. 10 Ta sventa ti jech tspase, mi libate, chcalbe yaꞌi ti chopol li cꞌusi chispasbuncutique, yuꞌun chopol chal jcꞌoplalcutic. Pero maꞌuc noꞌox ti mu xijyichꞌcutic ta muqꞌue, mu xotes ta sna nojtoc li yajtuneltac li Dios li te ch‐echꞌique. Li buchꞌu tscꞌan chotes ta snae tspajes. Li quermanotactic ti chotesic ta sna li yajtuneltac li Diose, li Diótrefese mu xa xacꞌ xꞌochic o ta chꞌulna.
11 Joꞌot ti cꞌuxot ta coꞌone, mu me jaꞌuc xachanbe li buchꞌu chopol li cꞌustic tspase. Jaꞌ me xachanbe li buchꞌu lec cꞌustic tspase. Scotol li buchꞌutic ti lec li cꞌustic tspasique, jaꞌ snichꞌnab Dios. Yan li buchꞌu chopol li cꞌustic tspase, yuꞌun mu xojtaquin li Diose.
Jaꞌ scꞌoplal ti jaꞌ lequil vinic li Demétrioe
12 Li Demétrioe scotolic chalic ta jaꞌ lequil vinique yuꞌun lec li cꞌustic tspase. Li joꞌoncutique chcalcutic eꞌuc ti jaꞌ lequil vinique. Xanaꞌic ti melel li cꞌusi chcalcutique.
Jaꞌ scꞌoplal ti chac ba sqꞌuel
13 Oy to ep li cꞌustic ta jcꞌan chacalbee, pero mu jcꞌan chajtsꞌibabe batel ta carta. 14 Yuꞌun chac ba jqꞌuelot ta ora. Mi libate, chijloꞌilaj lec.
15 Acꞌo spas ta jun avoꞌon li Diose. Chabanucot la xalic li buchꞌutic coꞌol quichꞌojtic ta mucꞌ li Cajvaltique li xayojtaquinique. Chabanuc xavalbe eꞌuc scotol li buchꞌutic xcojtaquinan li coꞌol quichꞌojtic ta mucꞌ li Cajvaltique.