JAꞌ SCARTAIC LI JꞌISRAELETIC TI YICHꞌOJIC TA MUCꞌ LI CAJVALTIQUE
1
Jaꞌ scꞌoplal ti la scꞌoponutic xa li Diose ta sventa li iꞌay liꞌ ta balumil li Snichꞌone
Dios ichꞌamunbat yeic li buchꞌutic iyalic scꞌop Dios ti ep ta velta iꞌalbatic li jtotic jmeꞌtic ta voꞌonee. Cꞌalal iꞌalbatic li scꞌop Diose, oy iꞌacꞌbat yilic svinajeb. Li avie liscꞌoponutic xa eꞌuc li Diose ta sventa li iꞌay liꞌ ta balumil li Snichꞌone. Jaꞌ li Snichꞌon li iyacꞌbe smeltsan balumil schiꞌuc scotol li cꞌustic oye, schiꞌuc iyacꞌbe sqꞌuel scotol. Jaꞌ ta sventa li Snichꞌone ivinaj ti toj echꞌem slequil yoꞌon li Diose. Ta sventa cꞌu sba ispas ti liꞌ iꞌay ta balumile jaꞌ ivinaj o ti junic noꞌox schiꞌuc li Diose. Yuꞌun toj echꞌem stsatsal sjuꞌel, jech ta sjuꞌel noꞌox lec oy scotol li cꞌustic oye. Jaꞌ a schꞌaybutic jmultic ta schꞌichꞌel. Ta tsꞌacal te ba chotluc ta sbatsꞌicꞌob Dios ta vinajel yuꞌun te tspas mantal.
Jaꞌ scꞌoplal ti jaꞌ más tsots yabtel iyacꞌbe Snichꞌon li Diose, jaꞌ mu tsotsuc yabtel acꞌbilic li yajꞌangeltac Diose
Li Snichꞌon li Diose jaꞌ más tsots yabtel acꞌbil. Yan li yajꞌangeltac Diose jaꞌ muc bu tsots yabtel acꞌbilic. Yuꞌun “jaꞌ Jnichꞌon”, xi scꞌoplal li Jesús yuꞌun li Diose, jaꞌ yuꞌun chvinaj ti jaꞌ tsots yabtel acꞌbile. Yuꞌun mu junuc chꞌul ángel jech iꞌalbat yuꞌun li Diose. Yan li Snichꞌon li Diose jech onoꞌox iꞌalbat yuꞌun li Stote:
Joꞌot Jnichꞌonot, ta xcacꞌ ta ilel ti joꞌot Jnichꞌonote,
xꞌutat onoꞌox. Mu junuc yajꞌangel jech iyalbe. Yan li Snichꞌone jech onoꞌox laj yalbe scꞌoplal:
Joꞌon Stotun, jaꞌ Jnichꞌon,
xi onoꞌox scꞌoplal. Mu junuc yajꞌangel jech iyalbe. Li Diose jech iyalbe scꞌoplal li Snichꞌon li cꞌalal la stac talel liꞌ ta balumile:
Li Jnichꞌone ta xꞌichꞌe ta mucꞌ yuꞌun scotol li cajꞌangeltaque,
xi onoꞌox. Yan li chꞌul ángeletique jech tsꞌibabil scꞌoplalic ta scꞌop Dios:
Li chꞌul ángeletique jaꞌ jechic jech chac cꞌu chaꞌal icꞌ,
jech chac cꞌu chaꞌal li slebuel chauc ti jaꞌ noꞌox ta schꞌunic mantale,
xi tsꞌibabil. Yan li Snichꞌon li Diose jech tsꞌibabil scꞌoplal ta scꞌop Dios:
Joꞌot Diosot, joꞌot chapas mantal sbatel osil.
Atalel o lec tucꞌ li cꞌusi chapase.
Jaꞌ chacꞌan scotol li cꞌustic leque.
Mu jsetꞌuc xacꞌan li cꞌustic chopole.
Jaꞌ yuꞌun chayacꞌbe más slequilal yutsilal li Diose, jaꞌ li Dios avuꞌune,
jaꞌ jech xmuybaj noꞌox avoꞌon.
Muc buchꞌu yan jech xmuybaj,
xi onoꞌox tsꞌibabil. 10 Jech tsꞌibabil scꞌoplal ta scꞌop Dios nojtoc:
Cajval, joꞌot apasoj li vinajel balumile.
11 Li cꞌustic apasoje ta onoꞌox xlaj.
Yan li joꞌote mu xanaꞌ xalaj o sbatel osil.
Li cꞌustic apasoje ta xpocoib jech chac cꞌu chaꞌal ta xpocoib li cꞌuꞌiletique.
12 Ta xcꞌot scꞌacꞌalil ti chabal jech chac cꞌu chaꞌal ta jbalcutic jxaquitacutique.
Chajelta jech chac cꞌu chaꞌal ta jelta jcꞌuꞌcutique.
Yan li joꞌote te oyot o, mu xanaꞌ xalaj,
xi tsꞌibabil scꞌoplal. 13 Li Diose jech onoꞌox yalojbe ta voꞌone li Snichꞌone:
Chachoti ta jbatsꞌicꞌob, chapas mantal
jaꞌ to mi la jpas ta canal scotol la avajcontrataque,
xut onoꞌox. Mu junuc yajꞌangel iyalbe jech. 14 Scotol li chꞌul ángeletique ta xtuneic yuꞌun Dios. Jaꞌ noꞌox ta xtaqueic batel yuꞌun Dios acꞌo ba schabiic li buchꞌutic ti albil scꞌoplal ta xcolic o sbatel osile.