JAꞌ SCꞌOPLAL LI CAJVALTIC JESUCRISTO LI LA STSꞌIBA LI JUANE
1
Jaꞌ scꞌoplal ti ipas ta crixchano li Snichꞌon li Diose
Cꞌalal muꞌyuc toꞌox vinajel balumile, te onoꞌox oy li Jesucristoe, jaꞌ li buchꞌu a yalbutic li cꞌu sba yoꞌon li Jtotic Diose. Te onoꞌox schiꞌuc sbaic schiꞌuc li Jtotic Diose. Li Jesucristoe jaꞌ Dios stuc. Cꞌalal muꞌyuc toꞌox li vinajel balumile, te onoꞌox schiꞌuc sbaic schiꞌuc li Jtotic Diose. Li Jesucristoe jaꞌ la spas scotol li cꞌustic oye. Mu jechuc noꞌox iꞌayan stuc li cꞌustic oye. Jaꞌ sventainoj cuxlejal sventa sbatel osil. Jech ta jnaꞌtic o ti xuꞌ chijcuxiutic o sbatel osil ta sventae jech chac cꞌu chaꞌal cuxul o li stuque. Jaꞌ sjamobil jsatic jchiquintic yoꞌ ta jtatic o jcuxlejaltic sbatel osil, joꞌotic ti oyutic ta mulil liꞌ ta balumile. Jaꞌ jech chac cꞌu chaꞌal xojobal cꞌocꞌ li te xojobian ta acꞌubal ti mu xtupꞌ li cꞌalal te tsanale. Jaꞌ noꞌox jech eꞌuc li Jesucristoe, acꞌo mi mu scꞌan xichꞌic ta mucꞌ li crixchanoetic li cꞌalal iꞌay liꞌ ta balumile, ta onoꞌox xal ti chijcuxiutic o sbatel osil ta sventae, joꞌotic ti jchꞌunojtic ti jaꞌ Cajcoltavanejtique.
Oy toꞌox jun jchiꞌilcutic ta israelal, Juan sbi. Jaꞌ iꞌacꞌbat yabtel yuꞌun li Diose. Tal yal ti ta xtal xa li Jesucristoe, jaꞌ li Cajcoltavanejtic ti ta xacꞌ jcuxlejaltic sventa sbatel osile, yoꞌ jech acꞌo schꞌunic li crixchanoetique. Maꞌuc jcoltavanej li Juane. Jaꞌ noꞌox ti yichꞌoj tsots yabtel sventa ta xalbe scꞌoplal li Jcoltavaneje. Cꞌalal yacal ta xalbe scꞌoplal li Jcoltavanej li Juane, jaꞌ o te iyacꞌ sba ta ilel li Jesucristoe. Jaꞌ ti ta xacꞌ jnaꞌtic ti jaꞌ noꞌox ta sventa stuc ti xuꞌ chijcuxiutic o sbatel osile.
10 Li Jesucristoe jaꞌ la spas li crixchanoetique schiꞌuc scotol li cꞌustic oye. Pero cꞌalal iꞌay liꞌ ta balumile, muc bu schꞌunic li crixchanoetic ti jaꞌ la spas scotole. 11 A schiꞌinuncutic, joꞌoncutic li jꞌisraeluncutique, yuꞌun voꞌone onoꞌox tꞌujbiluncutic yuꞌun li Diose. Pero ep jchiꞌiltac ti muc bu xichꞌic ta muqꞌue. 12 Jcotolcutic li jayvoꞌ la jchꞌuncutic ti jaꞌ acꞌbil yabtel yuꞌun Dios ti jaꞌ Cajcoltavanejtique, snichꞌnaboxuc xa Dios, xijyutcutic. 13 Ti jech snichꞌnaboxuc xa Dios xijyutcutique, yuꞌun lijchaꞌvocꞌcutic xa ta achꞌ. Pero mu jechuc jech chac cꞌu chaꞌal chijꞌvocꞌutic ta jtot ta jmeꞌtique. Ti chijꞌvocꞌutic ta achꞌe, jaꞌ ta sventa li Diose yuꞌun chisjeltabutic li coꞌontique.
14 Li Jesucristoe toj lec yoꞌon yuꞌun jaꞌ Snichꞌon li Jtotic Diose. Cꞌajomal jun Snichꞌon. A pasuc ta crixchano jech chac cꞌu chaꞌal li joꞌotique. La schiꞌinuncutic ta naclej, joꞌoncutic li jꞌisraeluncutique. Iquilcutic ti toj lec yoꞌone yuꞌun lec la scꞌuxubinuncutic, schiꞌuc melel scotol li cꞌustic laj yalbuncutique. 15 Li Juan li iyacꞌ ta ichꞌel joꞌe, jech laj yalbe scꞌoplal li Snichꞌon Dios ta stojol li jchiꞌiltacutique:
―Jaꞌ liꞌi li buchꞌu laj calboxuc ti tsꞌacal to ta xtale. Jech laj cal: “Jaꞌ tsots yabtel yichꞌoj. Li joꞌone muc bu tsots cabtel quichꞌoj. Cꞌalal muc toꞌox bu voqꞌuemune, te onoꞌox oy li stuque”, xichi onoꞌox ―xi li Juane.
16 Li Snichꞌon Diose toj lec yoꞌon. Joꞌotic ti quichꞌojtic xa ta muqꞌue, iquiltic xa ti oy slequil yoꞌon ta jtojoltique. Yuꞌun scotol cꞌacꞌal ta xquiltic ti chiscoltautique, ti chijyacꞌbutic slequil coꞌontique. 17 Ta sventa li Moisese laj caꞌitic li smantaltac li Diose, pero muc bu xchꞌun cuꞌuntic. Ta sventa li Jesucristoe lec xa chijyilutic li Diose yuꞌun la schꞌaybutic o ta jꞌechꞌel li jmultique. 18 Mu junuc buchꞌu yiloj li Diose. Li Diose cꞌajomal jun Snichꞌon, pero coꞌol yoꞌonic. Li Dios Nichꞌonile jaꞌ laj yacꞌ ta ilel ti cꞌu sba li Stote.
Jaꞌ scꞌoplal ti laj yalbe scꞌoplal Jesús li Juan li iyacꞌ ta ichꞌel joꞌe
(Mt. 3.11–12; Mr. 1.7–8; Lc. 3.15–17)
19 Cꞌalal lic yalbe scꞌoplal Jesucristo li Juan li iyacꞌ ta ichꞌel joꞌe, te icꞌotic ta stojol jayvoꞌ paleetic schiꞌuc li buchꞌutic la scoltaic ta yabtelic li paleetique. Tacbilic talel yuꞌun li jꞌabteletic cuꞌuncutic li te ta Jerusalene, joꞌoncutic li jꞌisraeluncutique. Jaꞌ tal sjacꞌbeic li Juan li iyacꞌ ta ichꞌel joꞌe:
―¿Buchꞌuot? ¿Mi joꞌot ti scꞌoplal onoꞌox chatale? ―xutic cꞌotel.
20 Itacꞌav li Juane, jamal laj yal:
―Mu joꞌcun Cristoun ti tꞌujbil yuꞌun Dios ti scꞌoplal onoꞌox chtal ventainvanuque ―xi.
21 La schaꞌjacꞌbeic nojtoc:
―¿Buchꞌuot chaꞌa? ¿Mi joꞌot li Elíasote? ―xutic.
Itacꞌav li Juane:
―Mu joꞌcun ―xi.
La sjacꞌbeic nojtoc:
―¿Mi mu joꞌcot li buchꞌu ta jmalacutic ti chtal yal li scꞌop Diose? ―xutic.
Itacꞌav li Juane:
―Mu joꞌcun ―xi.
22 La sjacꞌbeic nojtoc:
―Pero ¿buchꞌuot chaꞌa? Albun caꞌicutic yoꞌ jech chcꞌot calbecutic li buchꞌutic la stacuncutic talele. ¿Cꞌusi avabtel chaꞌa? Albun caꞌicutic ―xutic.
23 Itacꞌav li Juane:
―Joꞌon jcꞌoplal li laj yal li Isaías li iyal scꞌop Dios ta voꞌonee. Jech laj yal: “Ta xlic jun jchiꞌiltic ta israelal, tsots ta xcꞌopoj ta taqui jamaltic. Jech chal: Ta xa xtal li Cajvaltique. Jaꞌ lec ictaic scotol li cꞌustic chopol chapasique, xi ta xalbe li jchiꞌiltactique”, jech onoꞌox laj yal li Isaíase ―xi itacꞌav li Juane.
24 Li buchꞌutic itaqueic talele jaꞌ ochemic ta fariseoal. 25 Jech la sjacꞌbeic nojtoc li Juane:
―¿Cꞌu chaꞌal chavacꞌ ta ichꞌel joꞌ mi mu joꞌcot ti tꞌujbilot yuꞌun li Dios ti chaventainuncutique, mi mu joꞌcot li Elíasote, mi mu joꞌcot li buchꞌu ta jmalacutic ti chtal yal li scꞌop Diose? ―xutic.
26 Itacꞌav li Juane:
―Li joꞌone jaꞌ noꞌox cabtel chcacꞌbe yichꞌic joꞌ li buchꞌutic chictaic li cꞌustic chopol tspasique. Yan li buchꞌu más tsots yabtel yichꞌoje jaꞌ te achiꞌuquic pero mu to xavojtaquinic. 27 Jaꞌ li buchꞌu tsꞌacal ta xtale. Li joꞌone muc bu tsots cabtel quichꞌoj. Mu cꞌusi xuꞌ cuꞌun ta jcolta o. Acꞌo mi slocꞌbeel xonob, mu xuꞌ chcaꞌi yuꞌun mu cꞌusi xitun o ―xi li Juane.
28 Jaꞌ jech icꞌot ta pasel te ta jteclum Betábara li te ta jot ucꞌum Jordane, jaꞌ te li yoꞌ bu laj yacꞌ ta ichꞌel joꞌ li Juane.
Jaꞌ scꞌoplal ti coꞌol schiꞌuc schij Dios yaꞌel li Jesuse
29 Ta yocꞌomal laj yil Juan ti te ta xtal Jesús li yoꞌ bu oye. Li Juane jech laj yalbuncutic, joꞌoncutic li te jchiꞌucutique:
―Qꞌuelavilic, leꞌ xa xtal li buchꞌu acꞌbil tsots yabtel yuꞌun li Diose. Jaꞌ coꞌol schiꞌuc schij Dios yaꞌel yuꞌun ta xmile, jech ta xtoj o jmultic jcotoltic ta spꞌejel balumil. 30 Leꞌe jaꞌ li buchꞌu laj calboxuc scꞌoplale. Jech laj cal: “Jaꞌ tsꞌacal ta xtal li buchꞌu tsots yabtel yichꞌoje. Li joꞌone muc bu tsots cabtel quichꞌoj. Cꞌalal muc toꞌox bu voqꞌuemune, te xa onoꞌox oy li stuque”, xacutic onoꞌox. 31 Li joꞌone mu toꞌox xcojtaquin ti jaꞌ Cajcoltavanejtic li vinique. Jaꞌ to icojtaquin li cꞌalal laj yacꞌbun quil li Diose. Ti baꞌi tal cacꞌ ta ichꞌel joꞌ li joꞌone yoꞌ jech acꞌo xavojtaquinic eꞌuc, joꞌotic li jꞌisraelutique ―xijyutcutic li Juane.
32 Jech laj yal nojtoc li Juan li iyacꞌ ta ichꞌel joꞌe:
―Iquil iyal talel ta vinajel li Chꞌul Espíritue coꞌol schiꞌuc jculajteꞌ yilel. Te icꞌot ta sba, jech iyichꞌ o li Chꞌul Espíritue. 33 Li joꞌone mu toꞌox xcojtaquin. Li Dios li laj yacꞌbun cabtel ti tal cacꞌ ta ichꞌel joꞌe, jech onoꞌox yalojbun: “Li buchꞌu chavil ti chjul li Chꞌul Espírtu ta sbae, jaꞌ li buchꞌu chayacꞌboxuc avichꞌic li Chꞌul Espíritue”, xiyut. 34 Li joꞌone iquil xa. Laj calboxuc xa ti jaꞌ Snichꞌon li Diose ―xijyutcutic li Juane.
Jaꞌ scꞌoplal li buchꞌutic baꞌi laj yicꞌ ta yajchanbalajeltac li Jesuse
35 Ta yocꞌomal te jchiꞌucutic nojtoc li Juane jchaꞌvaꞌalcutic yuꞌun yajchanbalajeltacuncutic toꞌox. 36 Li Juane iyil ti te xbat li Jesuse, jech laj yalbuncutic:
―Qꞌuelavilic, jaꞌ li coꞌol schiꞌuc schij Dios yaꞌel leꞌe yuꞌun ta xmile ta scoj jmultic ―xijyutcutic li Juane.
37 Cꞌalal laj caꞌicutic ti jech laj yal li Juane, jaꞌ ba jchiꞌincutic li Jesuse. 38 Li Jesuse la sqꞌuel svalapat, iyil ti te tijiluncutic batel ta spate. Jech la sjacꞌbuncutic:
―¿Cꞌusi chasaꞌic? ―xijyutcutic.
La jtacꞌbecutic:
―Jchanubtasvanej, ¿bu nacalot? ―xcutcutic.
39 Itacꞌav li Jesuse:
―Batic, ba qꞌuelavilic li bu nacalune ―xijyutcutic.
La jchiꞌincutic batel, ba jqꞌuelcutic li bu nacale. Te jchiꞌucutic iꞌoch acꞌubal yuꞌun mal xaꞌox cꞌacꞌal lijcꞌotcutic.
40 Li jchiꞌil li coꞌol laj caꞌibecutic scꞌop li Juane, ti coꞌol la jchiꞌincutic batel li Jesuse, jaꞌ Andrés sbi. Li Andrese oy sbanquil, jaꞌ Simón Pedro sbi. 41 Li Andrese ba scꞌopon ta ora li sbanquile, jaꞌ li Simone. Xi cꞌot yalbe:
―Ijtacutic xa li buchꞌu tꞌujbil yuꞌun Dios ti chisventainutique ―xut.
42 Li Andrese laj yicꞌ talel ta stojol Jesús li sbanquile. Li Jesuse la sqꞌuelbe sat li Simone, jech laj yalbe:
―Joꞌot Simonot, snichꞌonot Jonás. Cefas chacacꞌbe abi ―xut.
Cefas sbi ta jcꞌopcutic, jaꞌ Pedro sbi ta griego cꞌop.
Jaꞌ scꞌoplal ti laj yicꞌan ta yajchanbalajeltac Felipe schiꞌuc Natanael li Jesuse
43 Ta yocꞌomal la snop Jesús ti chijbatcutic ta Galilea balumile. Cꞌalal muc toꞌox bu batemuncutique, te la sta jun jchiꞌilcutic ta israelal. Felipe sbi li vinique. Li Jesuse jech laj yalbe:
―Laꞌ chiꞌinun batel ―xut.
44 Li Felipee jaꞌ te liquem talel ta jteclum Betsaida. Jaꞌ coꞌol slumalic schiꞌuc li Andrese schiꞌuc li Pedroe. 45 Li Felipee ba saꞌ ta ora li Natanaele. Jech cꞌot yalbe:
―Ijtacutic xa li buchꞌu tsꞌibabil comel scꞌoplal ta sjunic li jtotic jmeꞌtic Moisese schiꞌuc li yan li buchꞌutic iyalic scꞌop Dios ta voꞌonee. Jaꞌ Jesús, snichꞌon José li te ta jteclum Nazarete ―xut.
46 Itacꞌav li Natanaele:
―Muc bu caꞌiojtic mi oy buchꞌu lec te chlic talel ta Nazarete ―xi.
Itacꞌav li Felipee:
―Batic, ba jqꞌueltic avil ―xut.
47 Li Jesuse iyil ti nopol xa xtal li Natanaele, jech laj yal:
―Qꞌuelavilic, li jchiꞌiltic li leꞌ xa xtale jaꞌ lequil vinic, mu snaꞌ xloꞌlovan ―xi li Jesuse.
48 Itacꞌav li Natanaele:
―¿Cꞌuxi avojtaquinun? ―xi.
Itacꞌav li Jesuse:
―Iquilot li cꞌalal te oyot ta yolon higo teꞌe li cꞌalal muc toꞌox bu batem yicꞌot talel li Felipee ―xut.
49 Itacꞌav li Natanaele:
―Jchanubtasvanej, joꞌot Snichꞌonot li Diose. Joꞌot chaꞌoch ta ajvalilal cuꞌuncutic, joꞌoncutic li jꞌisraeluncutique ―xi.
50 Li Jesuse jech laj yalbe:
―Ti jech laj calbot ti iquilot li cꞌalal te oyot ta yolon higo teꞌe, jech chachꞌun o ti oy juꞌele. Lec ti chachꞌune. Ta yan cꞌacꞌal más to chavil ti scotol xuꞌ cuꞌun ta jpase ―xut.
51 Li Jesuse jech laj yalbuncutic jcotolcutic:
―Melel li cꞌusi chacalbeique, joꞌon li coꞌol crixchanoutique chavilic ti ta jventa joꞌon ti chabatic ta stojol li Diose ―xijyutcutic.