16
Jaꞌ scꞌoplal ti ichaꞌcuxi li Jesuse
(Mt. 28.1–10; Lc. 24.1–12; Jn. 20.1–10)
Cꞌalal iꞌechꞌ xaꞌox li scꞌacꞌalil ta jcuxcutique, la smanic muil vomol li María li liquem talel ta Magdalae, schiꞌuc li Salomee, schiꞌuc li otro jun María li smeꞌ Jacoboe, yuꞌun chba yacꞌbeic ta sbecꞌtal stacupal li Jesuse. Ta sob ta sba cꞌacꞌal ta xemanae, jaꞌ li romincoe, ibatic li yoꞌ bu mucbil li Jesuse. Loqꞌuem xaꞌox li cꞌacꞌale. Jech laj yalbe sbaic:
―¿Buchꞌu chistselelinbutic loqꞌuel tana li ton li te ta tiꞌ chꞌene? ―xut sbaic.
Cꞌalal icꞌotique, jaꞌ to iyilic ti tselelinbil xa loqꞌuel li mucꞌta ton li macbil toꞌox o stiꞌ li chꞌene. Cꞌalal iꞌochic ta yut chꞌene, te iyilic jun vinic yilel. Te chotol ta stuqꞌuil sbatsꞌicꞌobic. Tolen saquil cꞌuꞌil slapoj. Ixiꞌic tajmec li antsetique. Li vinique jech laj yalbe li antsetique:
―Mu xaxiꞌic. Jnaꞌoj ti jaꞌ chasaꞌic li Jesús li liquem talel ta Nazarete, ti te icham ta cruze. Pero ichaꞌcuxi xa. Mu xa bu liꞌi. Qꞌuelavilic li bu toꞌox la stelanique. Ba albeic li Pedro schiꞌuc li yan yajchanbalajeltac ti jaꞌ baꞌi chcꞌot ta Galilea li Jesuse. Te chcꞌot staic jech chac cꞌu chaꞌal iꞌalbatic onoꞌox yuꞌun li Jesuse ―xꞌutatic batel li antsetque.
Li antsetique ixiꞌic loqꞌuel li ta chꞌene, ibatic ta anil. Xtꞌelajetic batel ta xiꞌel. Muc buchꞌu laj yalbeic ta be yuꞌun ixiꞌic.
Jaꞌ scꞌoplal ti laj yacꞌ sba ta ilel Jesús ta stojol li María li liquem talel ta Magdalae
(Jn. 20.11–18)
Cꞌalal ichaꞌcuxi Jesús ta sob ta sba cꞌacꞌal ta xemanae, jaꞌ li romincoe, baꞌi laj yacꞌ sba ta ilel ta stojol li María li liquem talel ta Magdalae, jaꞌ li iloqꞌuesbat jucub pucuj ta yoꞌone. 10 Ibat li Maríae, ba yalbe li yajchanbalajeltac ti ichaꞌcuxi xa li Jesuse. Li yajchanbalajeltac li Jesuse chat yoꞌonic, yaquic ta oqꞌuel li cꞌalal icꞌot li Maríae. 11 Cꞌalal iyaꞌiic ti chaꞌcuxiem xa li Jesuse schiꞌuc ti laj yil li Maríae, muc bu schꞌunic.
Jaꞌ scꞌoplal ti laj yacꞌ sba ta ilel Jesús ta stojol chaꞌvoꞌ viniquetic li yichꞌojic ta muqꞌue
(Lc. 24.13–35)
12 Tsꞌacal to laj yacꞌ sba ta ilel Jesús te ta be ta stojol chaꞌvoꞌ jchiꞌilcutic ti yichꞌojic ta mucꞌ eꞌuque. Syanijesoj sat li Jesuse jech muc bu xojtaquinic ta ora. 13 Li chaꞌvoꞌique isutic ta Jerusalén, ba yalbeic li yanetic ti iyilic li Jesuse, pero muc bu xchꞌunbatic eꞌuc.
Jaꞌ scꞌoplal ti iꞌalbatic comel yuꞌun Jesús li cꞌusi yabtelic li buluchvoꞌ yajchanbalajeltaque
(Mt. 28.16–20; Lc. 24.36–49; Jn. 20.19–23)
14 Ta más tsꞌacale laj yacꞌ sba ta ilel Jesús ta stojol li buluchvoꞌ yajchanbalajeltac li cꞌalal jaꞌ o chveꞌique. Tsots itꞌabbatic yuꞌun Jesús ta scoj ti mu schꞌunique schiꞌuc ti toj tsots yoꞌonique. Yuꞌun muc bu schꞌunic li cꞌusi laj yalic li buchꞌutic iyilic ti chaꞌcuxiem xa li Jesuse. 15 Jech iꞌalbatic yuꞌun li Jesuse:
―Batanic ta spꞌejel balumil. Albeic scotol li crixchanoetic ti jaꞌ noꞌox ta xcolic ta jventae. 16 Scotol buchꞌutic ta schꞌunic ti chcolic ta jventae schiꞌuc ti chichꞌic joꞌe, jaꞌ chcolic. Yan li buchꞌutic mu schꞌunique jaꞌ ch‐acꞌbat yichꞌic vocol ta scoj smulic. 17 Li buchꞌutic ta schꞌunique chaqꞌuic ta ilel li juꞌele. Ta sloqꞌuesic pucujetic ta yoꞌon crixchanoetic ta juꞌel. Chcꞌopojic ta ora noꞌox ta yantic o cꞌop. 18 Acꞌo mi chtiꞌatic ta quiletan chonetic, acꞌo mi ch‐acꞌbat yuchꞌic chamebal vomol, mu cꞌusi tspasbatic. Chacꞌanbeic scꞌobic ta sbaic li jchamelajeletique, chcol yuꞌunic ―xꞌutatic yuꞌun li Jesuse.
Jaꞌ scꞌoplal ti imuy batel ta vinajel li Jesuse
(Lc. 24.50–53)
19 Cꞌalal ilaj yoꞌon ta scꞌoponel li yajchanbalajeltac li Cajvaltique, jaꞌ o imuy ba ta vinajel. Cꞌot chotluc ta sbatsꞌicꞌob li Diose, te tspas mantal schiꞌuc. 20 Li yajchanbalajeltaque ba yalic ta spꞌejel balumil ti jaꞌ noꞌox chijcolutic ta sventa li Cajvaltique. Te schiꞌuc sbaic ta abtel schiꞌuc li Cajvaltique. Iꞌacꞌbat yaqꞌuic ta ilel li stsatsal sjuꞌel li Cajvaltique yoꞌ acꞌo vinajuc ti ta melel jaꞌ scꞌop li Cajvaltic li ta spuquique.