JAꞌ SCARTA PABLO LI LA STSꞌIBABE LI TITOE
1
Joꞌon Pabloun, joꞌon yajtunelun li Diose. Joꞌon ta jpucbe batel li scꞌop li Jesucristoe. Jaꞌ laj yacꞌbun cabtel sventa ta xcalbe li buchꞌutic tꞌujbilic onoꞌox yuꞌun Dios ta voꞌone ti chcolique yoꞌ acꞌo schꞌunic. Schiꞌuc acꞌo snaꞌic li cꞌusi yaloj li Diose ti jaꞌ melele. Yuꞌun jaꞌ sventa li scꞌop Diose ti ta jnaꞌtic o li cꞌustic lec ta pasele. Jech ta snaꞌic o ti ta xcuxiic o sbatel osile. Yuꞌun cꞌalal muꞌyuc toꞌox li vinajele li balumile, jech onoꞌox yaloj Dios ti chijcuxiutic o sbatel osile. Jaꞌ melel. Li Diose mu snaꞌ sjut cꞌop. Li Diose snaꞌoj onoꞌox cꞌu ora chacꞌ ta aꞌiel li scꞌope. Cꞌalal icꞌot scꞌacꞌalil yuꞌune, lic yichꞌ puquel li scꞌope. Jaꞌ liyacꞌbe cabtel li Diose, jaꞌ li Cajcoltavanejtique, yuꞌun joꞌon ta jpucbe batel li scꞌope. Jech chajcꞌoponot batel ta carta, Tito, joꞌot li coꞌol schiꞌuc jnichꞌonote yuꞌun achꞌun li scꞌop Dios li cꞌalal laj calbote. Acꞌo yacꞌbot slequilal yutsilal li Jtotic Diose schiꞌuc li Cajvaltic Jesucristoe. Acꞌo scꞌuxubinot, acꞌo spasbot ta jun avoꞌon.
Jaꞌ scꞌoplal ti scꞌan ti tꞌujbil lec li buchꞌutic ta xꞌochic ta jchabivanejetic yuꞌun li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique
Ti te laj quictaot ta Creta balumile, yuꞌun jaꞌ avabtel chavalbe li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique ti bu scꞌan to chaꞌibeic smelole. Jaꞌ avabtel nojtoc chatꞌuj li buchꞌutic ta xꞌoch ta jchabivanejetic yuꞌun li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltic li te ta jujun jteclume, jech chac cꞌu chaꞌal laj calbot comele. Jaꞌ me xatꞌuj li buchꞌutic ti naca lec scotol li cꞌustic ta spasique, schiꞌuc ti mu chopluc scꞌoplalique, ti jun yoꞌonic schiꞌuc li yajnilique, ti lec yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltic schiꞌuc li snichꞌnabe, ti mu chopluc scꞌoplalic li snichꞌnabe, ti lec ta schꞌunbe smantal li stot smeꞌique. Yuꞌun li buchꞌutic ta xichꞌ yabtelic sventa ta schabiic li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique, jaꞌ ta spasbeic yabtel li Diose. Jaꞌ scꞌan ti lec li cꞌustic ta spasique yoꞌ jech mu saꞌbat smulic. Jaꞌ scꞌan ti mu stoy sbaic ta stojol li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique. Jaꞌ scꞌan ti mu xꞌilinique, ti mu xyacubique, ti mu sliquesic cꞌope, ti mu spichꞌ yoꞌonic ta taqꞌuine. Jaꞌ scꞌan ti oy slequil yoꞌonique, ti ta xꞌotesvanic ta snaique, ti ta xmacꞌlanvanique. Jaꞌ me scꞌan ti naca lec li cꞌustic tsnopique. Jaꞌ me lec mi jaꞌ chatꞌuj li buchꞌutic snaꞌic snopele. Jaꞌ me scꞌan ti jaꞌ noꞌox batem ta yoꞌonic ta spasel li cꞌustic ta scꞌan li Diose, ti spajesoj sbaic ta spasel li cꞌustic chopole. Jaꞌ me scꞌan ti ta jꞌechꞌel yacꞌojic o ta yoꞌonic li scꞌop Dios li cꞌu sba ichanubtaseique. Ti mi jaꞌ noj ta spasique, ta stsatsubic o ta stojol Dios li yanetique ta sventa ti lec tucꞌ ta xalic li scꞌop Diose. Jaꞌ noꞌox jech nojtoc ta xpaj o yuꞌunic li buchꞌutic toj echꞌem chaꞌi sbaic ta loꞌile.
10 Scꞌan ti jaꞌ jech chatꞌuje yuꞌun oy ep buchꞌutic mu scꞌan schꞌunic li cꞌusi ta scꞌan li Diose. Cꞌusiuc noꞌox ta sjovilꞌalic, muꞌyuc stuqꞌuil li cꞌusi chalique. Yuꞌun noꞌox ta xloꞌlovanic. Jaꞌ jech ta spasic li jchiꞌiltac ta israelale, li buchꞌutic ta xalic ti persa scꞌan ta xichꞌic circuncisión li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique. 11 Pero scꞌan pajeselic, yuꞌun ta schibajesbe yoꞌonic spꞌejelic ta na li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique. Yuꞌun mu lecuc li cꞌusi chaqꞌuic ta chanele. Yuꞌun noꞌox ta scꞌanic tojel ta taqꞌuin.
12 Oy toꞌox jun vinic li te ta Creta balumil ta voꞌone ti lec pꞌije. Jech laj yal: “Joꞌotic li liꞌ nacalutic ta Creta balumile, naca jutcꞌoputic yuꞌun toj chopol cuxulutic. Jaꞌ noꞌox ta jcꞌantic ti jech noꞌox chijveꞌutique yuꞌun toj chꞌajutic ta abtel”, xi. 13 Melel li cꞌusi laj yale. Jaꞌ yuꞌun pajeso me li buchꞌutic jech to ta spasique yoꞌ acꞌo schꞌunic li cꞌusi melel, jaꞌ li scꞌop li Cajvaltique. 14 Albo yaꞌiic ti mu me schꞌunic li loꞌiletic ti chalic li jchiꞌiltac ta israelale, schiꞌuc ti mu me schꞌunic li cꞌusi chalic li buchꞌutic ti muc bu schꞌunojic li scꞌop Dios ti jaꞌ melele.
15 Yuꞌun li joꞌotique tuqꞌuibem xa coꞌontic, jaꞌ yuꞌun lec ta xquiltic scotol li cꞌustic veꞌlilal yacꞌojbutic li Diose. Mu cꞌusi jchopucal veꞌlil ta soc o coꞌontic. Yan li buchꞌutic chopol onoꞌox yoꞌonique, ti mu scꞌan schꞌunique, jech chopol chilic nojtoc li cꞌustic oye. Ta scoj ti chopol onoꞌox yoꞌonique jech mu snaꞌic mi chopol li cꞌustic chalique schiꞌuc li cꞌustic tspasique. 16 Chalic ti yichꞌojic ta mucꞌ li Diose pero mu meleluc, yuꞌun chopol li cꞌustic ta spasique. Jech muc bu lec ta xꞌileic yuꞌun li Diose yuꞌun mu scꞌan schꞌunic li cꞌusi yaloj li Diose. Jaꞌ yuꞌun mu xuꞌ yuꞌunic ta spasic li cꞌustic leque.