LIꞌI JAꞌ PRIMERO SVUN PEDRO TI YAJꞌAPOXTOL JESUSE
1
1-2 Voꞌon Pedroon, yajꞌapoxtolon ti Jesucristoe yuꞌun chcal aꞌyuc ti cꞌusitic yaloje. Chajcꞌoponic tal ta vun, voꞌoxuc ti butic estadoal nacaloxuque, ti nacaloxuc ta Pontoe, ta Galaciae, ta Capadociae, ta Asiae, ta Bitiniae. Yuꞌun coꞌol xchiꞌuc jꞌechꞌelbeoxuc yaꞌel, jaꞌ ti stꞌujojoxuc onox ti Jtotic Riox ta vinajele ti chba achiꞌinique. Voꞌne onox snopoj, yechꞌo ti islecubtas xa avoꞌonic ti Chꞌul Espíritue yoꞌ xapasic o cꞌusi lec chil ti Rioxe. Chꞌabal xa amulic yuꞌun achꞌunic xa ti jaꞌ istoj o amulic ti ilocꞌ xchꞌichꞌel ta cruz ti Jesucristoe. Acꞌu yacꞌboxuc crasia ti Rioxe. Junuc me avoꞌonic, mu me cꞌusi xal avoꞌonic.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti chtal onox yicꞌotic ti Cajvaltic Jesuse
Coliyalbotic ti Rioxe, jaꞌ ti Yajval ti Cajvaltic Jesucristoe, jaꞌ ti Stote, ti scꞌanojotic tajmeque, yechꞌo ti lislecubtasbotic coꞌontique. Yechꞌo un jpatoj xa coꞌontic ti chacꞌ jcuxlejaltic ta sbatel osile, jaꞌ ti ichaꞌcuxesat loqꞌuel ta smuquenal ti Jesucristoe. Lavi xchꞌamalotic xae, yalojbotic onox ti chicuxiotic ta sbatel osil jchiꞌuctic ta vinajele. Ti cuxlejale mu snaꞌ xlaj, mu snaꞌ soc, lec o. Voꞌotic ti jchꞌunojtic li scꞌop Rioxe, chixchabiotic ti cꞌu chaꞌal xtal yicꞌotic oe. Xchabiojotic ta syuꞌel ti Rioxe, yechꞌo un jmoj scꞌoplal ti chtal yicꞌotique. Jaꞌto chtal yicꞌotic ti cꞌalal poꞌot xaꞌox xlaj li balamile.
Yuꞌun anaꞌojic ti chtal yicꞌotique, yechꞌo ti jun avoꞌonique acꞌu mi oy bu xataic palta mi yech tscꞌan ti Rioxe. Pero mu jaluc ti abol jbatique yuꞌun mu jaluc cuxulotic liꞌ ta sba balamile. Ti mi ijtatic paltae, chtun. Jaꞌ chvinaj o mi sjunul coꞌontic jchꞌunojtic li scꞌop Rioxe. Coꞌol xchiꞌuc oro cꞌalal xichꞌ tiqꞌuel ta cꞌoqꞌue, jaꞌ chvinaj o mi jaꞌ oro. Li oroe leclec sba tajmec pero snaꞌ xlaj. Li scꞌop Riox jchꞌunojtique mu snaꞌ xlaj ta sbatel osil. Mi icuch cuꞌuntic cꞌalal jtatic paltae, jun yoꞌon cꞌalal xtal yicꞌotic ti Jesucristoe. Lec chiyilotic, chiyacꞌotic ta ichꞌel ta mucꞌ.
Acꞌu mi mu to chavilic ti Jesucristoe, pero acꞌanojic xa. Acꞌu mi mu xavilic lavie, pero achꞌunojic xa ti jaꞌ istoj amulique. Yechꞌo ti jun avoꞌonic tajmeque, mu xa cꞌu yech o avoꞌonic. Yuꞌun anaꞌojic xa ti jaꞌ chacuxiic o ta sbatel osile.
10-11 Ti yajꞌalcꞌoptac Riox ti ta más voꞌnee iyalic onox ti ta sta yora ti ta stac tal Jtojmulil ti Rioxe, yuꞌun jaꞌ yech iꞌalbatic yuꞌun ti Chꞌul Espíritue ti jun xchiꞌuc ti Cristoe. Ti cꞌalal iꞌalbatique, sjunul yoꞌonic isjacꞌbeic ti Rioxe ti cꞌusi ora chtale, ti cꞌuxi chojtiquinique. Ti cꞌalal iyalic ti cꞌu xꞌelan chul yacꞌ svocol ta scoj jmultic ti Cristoe, ti chichꞌ ichꞌel ta mucꞌ ta tsꞌacale, naꞌtic toꞌox jaylajuneb jabil scꞌan xtal liꞌ ta sba balamil ti Cristoe. 12 Ti cꞌalal isjaqꞌuique, iꞌalbatic yuꞌun ti Rioxe ti mu xa bu chilique, ti voꞌotic xa chquiltique. Ti muchꞌutic layalbe avaꞌiic ti jaꞌ istoj jmultic ti Cristoe yoꞌ xuꞌ xba jchiꞌintic o ti Rioxe, yuꞌun pꞌijubtasbilic yuꞌun ti Chꞌul Espíritu uque ti tacbil tal ta vinajele. Ti anjeletic ta vinajele tscꞌan chaꞌibeic smelol cꞌu yuꞌun ti ay yacꞌ svocol liꞌ ta sba balamil ti Cristoe pero mu xaꞌiic, jaꞌ ti chꞌabal smulique.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti jaꞌ tscꞌan Riox ti chꞌabal jmultic chac cꞌu chaꞌal ti stuque
13 Lavi laxcꞌuxubinic xa ti Rioxe, jaꞌ tscꞌan chanopic lec li cꞌusitic chapasique. Jꞌechꞌel xachꞌunic ti ta slequil noꞌox yoꞌon chacꞌ cuxlanic ta sbatel osil ti cꞌalal xchaꞌsut tal ti Jesucristoe. 14 Lavi xchꞌamaloxuc xa ti Rioxe, chꞌunic ti cꞌusitic chayalbeique. Mu me jaꞌuc xapasic li cꞌusitic chal avoꞌonique chac cꞌu chaꞌal apasulanic ti voꞌnee ti cꞌalal mu toꞌox chavaꞌiic li scꞌop Rioxe. 15 Jaꞌ tscꞌan ti naca lec li cꞌusitic chapasique xchiꞌuc li cꞌusitic chavalique, yuꞌun chꞌabal smul ti Rioxe ti layiqꞌuique. Naca lec li cꞌusitic tspase xchiꞌuc li cꞌusitic chale. Mu cꞌusi chopol tsnop. 16 Ti Rioxe jaꞌ yech yaloj chac liꞌi: “Mu me xasaꞌ amulic chac cꞌu chaꞌal mu jnaꞌ saꞌel jmul li voꞌone”, xi tsꞌibabil.
17 Lavi “Tot” xavutic xa ti Rioxe ti muc bu tstꞌuj crixchanoetique, ti cꞌu xꞌelan chiꞌechꞌotic liꞌ ta sba balamile jaꞌ noꞌox yech chiyalbotic ti bu chibatic ta sbatel osile, ichꞌic ta mucꞌ ti cꞌu sjalil cuxuloxuque. Yuꞌun coꞌol xchiꞌuc jꞌechꞌelbeotic yaꞌel. 18 Ti Rioxe lasloqꞌuesic xa ti cꞌu toꞌox xꞌelan xchꞌunojic ti voꞌne moletique yuꞌun mu cꞌu stu ti xꞌelan laxchanubtasic comele. Li voꞌoxuque anaꞌojic ti cꞌusi lastojic o ti Rioxe. Maꞌuc lastojic o ti cꞌusi snaꞌ xlaje chac cꞌu chaꞌal li oroe li platae. 19 Jaꞌ lastojic o ti xchꞌichꞌel ti Cristoe. Yuꞌun jaꞌ iyacꞌ sba ta milel chac cꞌu chaꞌal imile ta smoton Riox ti chꞌiom tot chijetic ti voꞌnee. Ti chꞌiom tot chijetic imileic ti voꞌnee naca lequic, muc bu ipic. Jaꞌ seña ti Cristoe ti chꞌabal smule, ti lec yoꞌone. 20 Yuꞌun ti ay yacꞌ sba ta milel ta scoj jmultic jcotoltic ti Cristoe, yuꞌun onox yech snopoj ti Rioxe ti cꞌalal chꞌabal toꞌox li vinajel balamile. Pero muc xtal ta ora. Jaꞌto ital lavi poꞌot xa xlaj li balamile. Voꞌotic ta jmultic ti iꞌaye yoꞌ xicuxiotic o ta sbatel osile. 21 Ti Rioxe ixchaꞌcuxes loqꞌuel ta smuquenal ti Xchꞌamale, tsꞌacal to iyicꞌ muyel ta vinajel. Ti ixchaꞌcuxes Xchꞌamal ti Rioxe, ti iyicꞌ muyel ta vinajele, jaꞌ jpatoj o coꞌontic ti chixchaꞌcuxesotic uque, ti chiyicꞌotic muyel ta vinajel uque.
22 Lavi achꞌunojic xa li scꞌop Rioxe ti yuꞌun onox yech ti cꞌusi yaloje, islecubtas xa avoꞌonic ti Chꞌul Espíritue yoꞌ sjunul o avoꞌonic xacꞌanic li jchiꞌiltactic ta xchꞌunel li scꞌop Rioxe. Jaꞌ yech tscꞌan chacꞌan abaic, ti mu yechuc noꞌox chanopic ti acꞌanoj abaique. 23 Maꞌuc ilecub o avoꞌonic ti cꞌusi chal li crixchanoetique. Jaꞌ ilecub o avoꞌonic li scꞌop Rioxe ti mu snaꞌ xlaj ta sbatel osile. 24 Li scꞌop Rioxe jaꞌ yech chal chac liꞌi:
Li voꞌotique coꞌolotic xchiꞌuc tsꞌiꞌlel ti ora chtaquije.
Yech noꞌox ti ta jcꞌantic ichꞌel ta muqꞌue.
Jliquel noꞌox ti lec chiꞌilatotique.
Coꞌol xchiꞌuc nich tsꞌiꞌlel ti leclec sba chquiltique pero ora chlilij.
25 Yan li scꞌop Rioxe mu snaꞌ xlaj ta sbatel osil,
xi tsꞌibabil. Jaꞌ ti cꞌusi avaꞌiic xae ti chacꞌ jcuxlejaltic ta sbatel osil ti Xchꞌamal Rioxe.