LIꞌI JAꞌ PRIMERO SVUN TI APOXTOL PABLOE TI ISTSꞌIBABE TI MUCHꞌUTIC XCHꞌUNOJIC SCꞌOP RIOX TA TESALONICAE
1
Voꞌon Pabloon, xchiꞌuc li Silvanoe, xchiꞌuc li Timoteoe, chajcꞌoponticotic tal ta vun, voꞌoxuc ti coꞌol quichꞌojtic ta mucꞌ ti Jtotic Riox ta vinajele xchiꞌuc ti Cajvaltic Jesucristoe ti liꞌ nacaloxuc ta jteclum Tesalónicae. Acꞌu yacꞌboxuc crasia ti Jtotic Riox ta vinajele xchiꞌuc ti Cajvaltic Jesucristoe. Junuc me avoꞌonic, mu me cꞌusi xal avoꞌonic.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti ivinaj ti xchꞌunojic scꞌop Riox ti muchꞌutic tey nacajtic ta Tesalónicae
2-3 Li voꞌoticotique scotol cꞌacꞌal “colaval” chcuticotic ti Rioxe ti achꞌunojbeic li scꞌope, ti chapasic li cꞌusitic lec chile. Jaꞌ ti chacꞌuxubinvanique, ti chacoltavanique, ti jun avoꞌon amalaojic ta xtal ti Cajvaltic Jesucristoe acꞌu mi abol abaic ta ilbajinel. Jaꞌ yech chul ta jolticotic cꞌalal ta jcꞌoponticotic Rioxe, jaꞌ ti Riox ti quichꞌojtic ta muqꞌue, jaꞌ ti Jtotic ta jcotoltique. Voꞌotic ti jchiꞌil jbatic ta xchꞌunel li scꞌop Rioxe, scꞌanojoxuc ti Rioxe. Jnaꞌojticotic ti stꞌujojoxuc ti chacuxiic ta sbatel osile. Yuꞌun ti cꞌalal icalticotic avaꞌiic cꞌusi yaloj ti Rioxe, muc xavalic ti loꞌil noꞌoxe. Jaꞌ lascoltaic ta xchꞌunel ti Chꞌul Espíritue yechꞌo ti achꞌunic ti jaꞌ scꞌop Riox ti lacalbe avaꞌiique. Avilic noxtoc ti cꞌu xiꞌelanoticotic ti cꞌalal liꞌoticotique, ti jaꞌ noꞌox ijcꞌanticotic ti chavichꞌic ta mucꞌ ti Rioxe.
Yechꞌo ti achꞌunic li scꞌop Riox ti icalticotique. Acꞌu mi ataic o ilbajinel, pero jun noꞌox avoꞌonic, muc xavat o avoꞌonic. Jaꞌ lascoltaic ti Chꞌul Espíritue. Jaꞌ achanic ti mu jnaꞌ xcat o coꞌonticotic li ilbajinele. Achanic noxtoc ti muc xat o yoꞌon ilbajinel ti Cajvaltic Jesucristoe. Yuꞌun ti icuch avuꞌunique, voꞌoxuc avaqꞌuic iluc ti jaꞌ noꞌox yech xuꞌ xcuch yuꞌunic uc ti muchꞌutic xchꞌunojic scꞌop Riox liꞌ ta estado Macedoniae xchiꞌuc ta estado Acayae. Yechꞌo ti ivinaj ta sjunlej estado liꞌtoe xchiꞌuc ta estado Acaya ti cꞌusi yaloj ti Cajvaltic Jesucristoe. Pero mu cꞌajomuc noꞌox liꞌtoe xchiꞌuc ta Acayae ti snaꞌojic ti avichꞌojic o ta mucꞌ ti Riox ta vinajele, buyuc xa noꞌox vinajem acꞌoplalic. Yuꞌun yaꞌyojic xa scotol crixchanoetic, mu xa persauc xcalticotic ti achꞌunojic xae. Li crixchanoetique chal stuquic ti lec avaꞌiic ti cꞌalal ay cal avaꞌiic cꞌusi yaloj ti Rioxe, ti jaꞌ avictaic yichꞌel ta mucꞌ li santoetique, ti jaꞌ xa lic avichꞌic ta mucꞌ ti Riox ta vinajele, ti ta melel jaꞌ Rioxe, ti cuxul ta sbatel osile. 10 Chalic noxtoc ti amalaojic ta xchaꞌsut tal liꞌ ta sba balamil ti Xchꞌamale, jaꞌ ti Jesuse, ti ixchaꞌcuxes loqꞌuel ta smuquenale. Jaꞌ ti lispojotique, yechꞌo ti mu xa bu chiyacꞌbotic castico ti Rioxe ti cꞌalal sta yora chalbe bu chbatic ta sbatel osil li crixchanoetique.