LIꞌI JAꞌ PRIMERO SVUN TI APOXTOL PABLOE TI ISTSꞌIBABE TI TIMOTEOE
1
Voꞌon Pabloon, yajꞌapoxtolon ti Jesucristoe. Jaꞌ ta smantal Riox ti liꞌoche, jaꞌ ti lispojotic xa yoꞌ mu xiꞌochotic o ta cꞌocꞌ ta sbatel osile. Jaꞌ ta smantal noxtoc ti Cajvaltic Jesucristoe ti liꞌoche, jaꞌ ti jpatoj o coꞌontic ti chiyicꞌotic ochel ta vinajele. Timoteo, chajcꞌopon ta vun. Yuꞌun achꞌun li scꞌop Rioxe ti cꞌalal lacalbee, yechꞌo un coꞌol xchiꞌuc jchꞌamalot chcaꞌi. Acꞌu yacꞌbot crasia ti Jtotic Riox ta vinajele xchiꞌuc ti Cajvaltic Jesucristoe. Acꞌu xcꞌuxubinot. Junuc me avoꞌon, mu me cꞌusi xal avoꞌon.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti iꞌalbat ti Timoteoe ti acꞌu spajes ti muchꞌutic yan o cꞌusi ta xchanubtasvanic oe
3-4 Ti cꞌalal libat ta Macedoniae, lacalbe ti liꞌ chacom ta Efesoe, jaꞌ ti oy jayvoꞌ chalic li scꞌop Rioxe ti maꞌuc yech chalic chac cꞌu chaꞌal chcaltique. Lacalbe comel noxtoc ti chavalbe ti mu me scapic ta yan loꞌil li scꞌop Rioxe, ti mu me snopilan ta sjol stuquic ti cꞌu xꞌelan iꞌechꞌic ti voꞌne moletique, ti jchiꞌilticotic ta israelal ti tsacal sbiic ta scꞌop Rioxe. Leꞌe mu xlaj ta alel. Yech noꞌox ti xꞌelan chalulanique; maꞌuc chichꞌic o ta mucꞌ Cajvaltic Jesucristo ti muchꞌutic chaꞌiique. Yechꞌo un pajeso, mu yaꞌuc yalic yech.
Li chcaltic voꞌotique, jaꞌ yoꞌ xcꞌanvanic oe, yoꞌ mu sliquesic o cꞌope. Mi chicꞌanvanotique, jaꞌ chvinaj o ti lec coꞌontique, ti lec cꞌusi ta jpastique. Jaꞌ chvinaj o ti jchꞌunojtic ti jaꞌ istoj jmultic ti Cajvaltic Jesucristoe yoꞌ xba jchiꞌintic o ta sbatel osile. Yuꞌun oy muchꞌutic iyicta sbaic ta xchꞌunel ti tscꞌan chicꞌanvanotique, ti tscꞌan ta jpastic li cꞌusitic leque, ti tscꞌan jchꞌunojtic ti jaꞌ istoj jmultic ti Jesucristoe yoꞌ xba jchiꞌintic o ta sbatel osile. Mu xa cꞌu stu chaꞌiic. Ti yalojique, ta xchanubtasvanic ta smantal Riox ti stsꞌibaoj comel ti Moisese pero yech noꞌox, yuꞌun mu xichꞌbeic smelol ti cꞌusi chalique. Mu xaꞌibeic smelol noxtoc li smantaltac Rioxe ti ta xchanubtasvanic oe.
Li voꞌotique jnaꞌojtic ti chtun li smantaltac Rioxe jaꞌ yoꞌ xilic o ti oy smulic ti muchꞌutic chopol cꞌusi tspasique. Li smantaltac Rioxe maꞌuc scuenta ti muchꞌutic lec cꞌusitic tspasique. Yuꞌun ti oy li smantaltac Rioxe, jaꞌ scuenta ti muchꞌutic jaꞌ noꞌox tspasic ti cꞌusitic chal yoꞌonique, xchiꞌuc ti muchꞌutic mu xchꞌunic mantale yuꞌun chalic ti snaꞌique, xchiꞌuc ti muchꞌutic mu xichꞌic ta mucꞌ ti Rioxe ti stoyoj sbaic ta stojole, xchiꞌuc ti muchꞌutic ta smil stote, ta smil smeꞌe, acꞌu mi yan xchiꞌiltac. 10 Xchiꞌuc ti muchꞌutic tsaꞌ yantsique, xchiꞌuc ti muchꞌutic tsaꞌ yajmulique, xchiꞌuc ti muchꞌutic ta xchiꞌin sbaic ta vinicale, xchiꞌuc ti muchꞌutic ta xchiꞌin sbaic ta antsile, xchiꞌuc ti muchꞌutic chelcꞌanic crixchanoe, xchiꞌuc li jnopcꞌopetique, xchiꞌuc ti muchꞌutic maꞌuc yech ta spasic chac cꞌu chaꞌal chal li scꞌop Rioxe. 11 Li scꞌop Rioxe jaꞌ liyacꞌbe jcuentain ti Rioxe ti toj lec yoꞌone. Yuꞌun jaꞌ chiyalbotic ti ta slequil noꞌox yoꞌon chicuxiotic ta sbatel osile.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti itꞌuje yuꞌun Riox ti Pabloe ti chal aꞌyuc ti cꞌusi yaloje
12 Coliyal ti Cajvaltic Jesucristoe ti chiscolta ta yalel aꞌyuc ti cꞌusi yaloje. Yiloj ti sjunul coꞌon quichꞌoj ta muqꞌue, yechꞌo ti listꞌuje yuꞌun ta xcal aꞌyuc ti cꞌusi yaloje. 13 Ti voꞌnee muc xquichꞌ ta mucꞌ, ijtoy jba. Chopol cꞌusi ijpꞌis o. Iquilbajin ti muchꞌutic yichꞌojic ta muqꞌue. Ti Cajvaltic Jesucristoe lixcꞌuxubin yuꞌun mu toꞌox jnaꞌbe smelol, yuꞌun mu toꞌox bu jchꞌunoj ti jaꞌ istoj jmultique. 14 Acꞌu mi chopol ti cꞌusi ijpase, ti Cajvaltic Jesucristoe lixcꞌuxubin. Liyacꞌbe jchꞌun ti jaꞌ listojbe jmule. Liscolta yechꞌo ti chicꞌanvane.
15 Ti iꞌay liꞌ ta sba balamil ti Jesucristoe, ay spojotic jcotoltic, voꞌotic ti jmulavilotique, yoꞌ mu xiꞌochotic o ta cꞌocꞌ ta sbatel osile. Acꞌu xchꞌun scotol crixchanoetic ti ay spojotique yuꞌun melel, mu nopbil cꞌopuc. Voꞌon ti más jmulavilon chcaꞌie; jaꞌ mu sta yech li yane. 16 Yuꞌun ti lixcꞌuxubin ti Jesucristoe, voꞌon baꞌyi icacꞌ iluc ti chistsꞌicbotic jboliltique, ti mu ta orauc chiyacꞌbotic casticoe. Xvinaj ti scꞌanojotique. Voꞌon seña licꞌot ti muchꞌuuc noꞌox xuꞌ chcuxi ta sbatel osil mi chichꞌ ta mucꞌ ti Jesucristoe. 17 Yechꞌo ti jaꞌ chquichꞌtic ta mucꞌ ta sbatel osil ti Rioxe. Yuꞌun jaꞌ tspas mantal ta sbatel osil. Cuxul o ta sbatel osil. Lavie mu xquiltic. Stuc noꞌox Riox, stuc noꞌox pꞌij. Jaꞌ chꞌunbil smantal ta sbatel osil. Toj lec ti jaꞌ yech chcꞌote.
18 Timoteo, ti coꞌol xchiꞌuc jchꞌamalot chcaꞌie, lacalbe xa ti cꞌusi chapase. Ti cꞌalal mu toꞌox chatun yuꞌun ti Rioxe, ti muchꞌutic iyulesbat ta sjolic yuꞌun ti Rioxe iyalic onox cꞌu xꞌelan chatun ta tsꞌacal, ti voꞌot chapajes ti muchꞌutic maꞌuc yech ti cꞌusitic chalique. Yechꞌo un pajeso. 19 Jꞌechꞌel xavichꞌ ta mucꞌ ti Cajvaltique, alo me ti cꞌusi yaloje yoꞌ xanaꞌ o ti lec chayile. Yuꞌun oy jlom iyaꞌi sbaic ti chopol ch-ileic yuꞌun ti Rioxe, pero muc xicta o sbaic ti xꞌelan chalique, jaꞌ iyicta sbaic ta xchꞌunel li scꞌop Rioxe. 20 Jaꞌ yech ispas ti Imeneoe xchiꞌuc ti Alejandroe. Leꞌe “ba pasic cꞌusi tscꞌan ti Satanase”, xcutic yoꞌ xꞌilbajinatic oe, yoꞌ xul o ta sjolic ti chopol ti mu xichꞌic ta mucꞌ ti Rioxe.