^
3 JUAN
Jaꞌ liꞌ yaloj ti lec cꞌusitic ispas ti Gayoe
Jaꞌ liꞌ yaloj ti mu xꞌichꞌvan ta mucꞌ ti Diótrefese
Jaꞌ liꞌ yaloj ti lec yoꞌon ti Demétrioe
Jaꞌ liꞌ yaloj ti iꞌalbat chabanuc ti Gayoe