LIꞌI JAꞌ SVUN TI APOXTOL PABLOE TI ISTSꞌIBABE TI MUCHꞌUTIC XCHꞌUNOJIC SCꞌOP RIOX TA COLOSASE
1
1-2 Voꞌon Pabloon, yajꞌapoxtolon ti Jesucristoe yuꞌun jaꞌ yech iscꞌan ti Rioxe. Chajcꞌoponticotic tal ta vun xchiꞌuc li Timoteoe, voꞌoxuc ti slecubtasoj xa avoꞌonic ti Rioxe ti liꞌ nacaloxuc ta jteclum Colosase, ti sjunul avoꞌonic avichꞌojic ta mucꞌ ti Cristoe. Acꞌu yacꞌboxuc crasia ti Jtotic Riox ta vinajele xchiꞌuc ti Cajvaltic Jesucristoe. Junuc me avoꞌonic, mu me cꞌusi xal avoꞌonic.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti tscꞌoponbe Riox muchꞌutic xchꞌunojic scꞌop Riox ti Pabloe
Scotol cꞌacꞌal “colaval, Cajval”, chcuticotic ti Rioxe, jaꞌ ti Stot ti Cajvaltic Jesucristoe, ti cꞌalal chajcꞌoponbeticotic Riox acotolique. 4-5 Yuꞌun caꞌyojticotic ti achꞌunojic ti jaꞌ istoj jmultic ti Jesucristoe, ti acꞌanojic lachiꞌilic ta xchꞌunel li scꞌop Rioxe, ti apatoj avoꞌonic ti chba achiꞌinic ta vinajel ti Rioxe. Yuꞌun achꞌunic ti cꞌalal laꞌalbat avaꞌiic ti chacꞌ jcuxlejaltic ta sbatel osil ti Cajvaltic Jesuse. Ti cꞌusi yaloj ti Rioxe, yech. Jaꞌ chac cꞌu chaꞌal avichꞌic albele, jaꞌ yech chichꞌ alel ta sjunlej balamil. Lavie chpꞌol xa ti muchꞌutic ta xchꞌunique chac cꞌu chaꞌal chapꞌolic xae. Ti muchꞌutic ixchꞌunic xae ilecub xa yoꞌonic chac cꞌu chaꞌal ilecub avoꞌonic ti cꞌalal lic achꞌunic ti ta slequil noꞌox yoꞌon chacꞌ jcuxlejaltic ti Rioxe. Ti avaꞌiic li scꞌop Rioxe, jaꞌ layalbe avaꞌiic li Epafrase ti coꞌol chcalticotic aꞌyuc li scꞌop Rioxe, ti jcꞌanojticotique. Jaꞌ noꞌox chayalbeic cꞌusi yaloj ti Cristoe. Jaꞌ liyalboticotic ti acꞌanoj abaique jaꞌ ti xchiꞌinojoxuc ti Chꞌul Espíritue.
9-10 Ti cꞌalal icaꞌiticotic ti achꞌunique, scotol cꞌacꞌal chajcꞌoponbeticotic Riox. Jaꞌ ta jcꞌanbeticotic ti Rioxe ti acꞌu syules ta ajolic ti cꞌusitic lec chile, yoꞌ xanaꞌic o ti cꞌusi tscꞌan chapasique, ti cꞌusi tscꞌan chavalique, xchiꞌuc ti cꞌusi mu scꞌane, yoꞌ lec xbat o avuꞌunic scꞌoplal ti Cajvaltique, yoꞌ ti jun o yoꞌon avuꞌunique. Mi jaꞌ yechoxuque, más chul ta ajolic li cꞌusitic leque, más chavilic cꞌu xꞌelan chascoltaic ti Rioxe. 11 Ta stsatsubtas avoꞌonic ta syuꞌel yoꞌ jun o avoꞌonic ta xcuch avuꞌunic ti cꞌusitic chtal ta atojolique. 12 Yechꞌo ti “colaval” chavutic ti Jtotic Riox ta vinajele ti ta sac osiloxuc xa yaꞌel uque, yuꞌun coꞌol xa ti muc bu ta jpastic li cꞌusitic chopole. 13 Yuꞌun lisloqꞌuesotic xa ta icꞌ osil yaꞌel ta scoj li mulile. Lavie jaꞌ xa iyacꞌ spasotic ta mantal ti Xchꞌamale ti scꞌanoje. 14 Jaꞌ ti istoj jmultique. Jaꞌ liyacꞌotic o ta pertonal ti Rioxe ti ilocꞌ xchꞌichꞌele.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti lec xa xquil jbatic xchiꞌuc ti Rioxe ti ijchꞌuntic xa ti iyacꞌ sba ta milel ta scoj jmultic ti Cristoe
15 Ti Rioxe mu xquiltic. Pero ti cꞌalal iꞌay ta sba balamil ti Xchꞌamale, coꞌol xchiꞌuc iquiltic yaꞌel ti Rioxe yuꞌun junic. Ti Xchꞌamale tey onox ti cꞌalal chꞌabal toꞌox li cꞌusitic oye. 16 Jaꞌ ispas scotol li cꞌusitic oy ta vinajele xchiꞌuc li cꞌusitic oy liꞌ ta sba balamile. Oy mu xquiltic ti cꞌusi spasoje, jaꞌ ti anjeletique. Ti scotol cꞌusi spasoje jaꞌ yoꞌ xꞌichꞌe o ta muqꞌue. 17 Tey onox ti cꞌalal chꞌabal toꞌox li cꞌusitic oye. Jaꞌ ta syuꞌel ti oy to scotole. 18 Voꞌotic ti jchꞌunojtic xa li scꞌop Rioxe, jaꞌ xa joltic yaꞌel. Voꞌotic spat xoconotic yaꞌel yuꞌun jaꞌ xa chispasotic ta mantal. Chixchaꞌcuxesotic yuꞌun jaꞌ primero iꞌachꞌub spat xocon ti cꞌalal ichaꞌcuxie. Yechꞌo un stuc noꞌox chichꞌ ichꞌel ta mucꞌ. 19 Ti Jtotic Riox ta vinajele jaꞌ yech iscꞌan ti coꞌol slequilal syuꞌelal xchiꞌuc ti Xchꞌamale. 20 Yuꞌun isoc ta scoj mulil scotol li cꞌusitic oy ta vinajele ta balamile, yechꞌo un iscꞌan ti Rioxe ti ta xꞌachꞌub scotole yoꞌ jꞌechꞌel xa mu soc oe. Ti ta xꞌachꞌube, jaꞌ ta xꞌachꞌub o ti icham ta cruz ti Xchꞌamale, yuꞌun jaꞌ istoj jmultic jcotoltic.
21-22 Ti voꞌnee acrontaic toꞌox ti Rioxe yuꞌun naca chopol ti cꞌusitic anopique xchiꞌuc ti cꞌusitic apasique. Lavi une lec xa xavil abaic xchiꞌuc ti Rioxe, jaꞌ ti achꞌunic ti iyacꞌ sba ta milel ta cruz ta scoj jmultic ti Xchꞌamale. Yechꞌo un chꞌabal xa amulic ti cꞌalal xacꞌotic ta stojole. 23 Mi sjunul avoꞌonic avichꞌojic ta mucꞌ ti Cristoe, mi jꞌechꞌel achꞌunojic ti jaꞌ istoj amulique, mi mu xavicta abaique, ta onox xacꞌ acuxlejalic ti Cajvaltique chac cꞌu chaꞌal laꞌalbatique. Jaꞌ yech chichꞌ albel scotol crixchanoetic ta sjunlej balamil. Voꞌon li Pabloone, jaꞌ cabtel ti chcal aꞌyuque.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti jaꞌ yabtel ti Pabloe ti chalbe scꞌop Riox ti muchꞌutic maꞌuc jꞌisraele
24 Lavie jun coꞌon ti chcacꞌ jvocol avuꞌunic voꞌoxuc ti maꞌuc juriooxuque. Ti chcacꞌ jvocole, coꞌol xchiꞌuc liꞌ to chacꞌ svocol yaꞌel ti Cristoe yoꞌ xcuxiic o ta sbatel osil li xchꞌamaltaque. 25 Yuꞌun jaꞌ yech iscꞌan ti Rioxe ti chacalbeic li cꞌusi yaloje, voꞌoxuc ti maꞌuc juriooxuque. 26 Pero mu toꞌox bu vinajem ti chacuxiic uque. Lavie iquiltic xa ta comón voꞌotic ti xchꞌamalotic xae. 27 Ti Rioxe iyacꞌ xa iluc ti chaxchiꞌinic ti Cristo uque, voꞌoxuc ti maꞌuc juriooxuque, yuꞌun epoxuc xa ti avichꞌic ta muqꞌue. Yechꞌo ti apatoj xa avoꞌonic ti chba achiꞌinic ta slequilal ti Rioxe.
28 Yechꞌo un chcalbe yaꞌi scotol crixchanoetic ti jaꞌ noꞌox chacꞌ jcuxlejaltic ta sbatel osil ti Cristoe. Chcalbeic noxtoc ti acꞌu yictaic spasel li cꞌusitic chopole, ti mu me xchꞌunic loꞌloele. Ta jchanubtasic ti bu cꞌalal xuꞌ cuꞌune yoꞌ xaꞌibeic o lec smelole, yoꞌ jꞌechꞌel xichꞌic o ta mucꞌ ti Cristoe. 29 Yechꞌo ti mu xinaquie yuꞌun jaꞌ loqꞌuemon o ta yalel aꞌyuc. Ti xuꞌ cuꞌune, yuꞌun jaꞌ chiscolta ti Cristoe.