LIꞌI JAꞌ SVUN TI APOXTOL PABLOE TI ISTSꞌIBABE TI MUCHꞌUTIC XCHꞌUNOJIC SCꞌOP RIOX TA EFESOE
1
Voꞌon Pabloon, yajꞌapoxtolon ti Jesucristoe yuꞌun jaꞌ yech iscꞌan ti Rioxe ti chcal aꞌyuc cꞌusi yaloj ti Jesucristoe. Chajcꞌoponic tal ta vun, voꞌoxuc ti slecubtasoj xa avoꞌonic ti Rioxe ti liꞌ nacaloxuc ta jteclum Efesoe, ti sjunul avoꞌonic avichꞌojic ta mucꞌ ti Jesucristoe. Acꞌu yacꞌboxuc crasia ti Jtotic Riox ta vinajele xchiꞌuc ti Cajvaltic Jesucristoe. Junuc me avoꞌonic, mu me cꞌusi xal avoꞌonic.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti iquiltic cꞌu slequil yoꞌon ti Rioxe ti iquichꞌtic ta mucꞌ ti Cristoe
Coliyalbotic ti Rioxe, jaꞌ ti Yajval ti Cajvaltic Jesucristoe, jaꞌ ti Stote, ti iquilbetic xa cꞌu slequil li yoꞌone. Jaꞌ iquiltic o ti iquichꞌtic ta mucꞌ ti Cristoe. Yuꞌun stꞌujojotic onox cꞌalal chꞌabal toꞌox li balamile ti chquichꞌtic ta mucꞌ ti Cristoe yoꞌ chꞌabal o jmultic chiyilotique. 5-6 Yuꞌun snopoj onox ti chixchꞌamalinotique, yuꞌun scꞌanojotic onox ti Rioxe. Scꞌan noꞌox yoꞌon stuc ti lixchꞌamalinotique yoꞌ xcaltic o aꞌyuc ti toj lec yoꞌone, ti ta slequil noꞌox yoꞌon lixcꞌuxubinotic ti iquichꞌtic ta mucꞌ ti Xchꞌamale ti scꞌanoj tajmeque. Jaꞌ iyacꞌ ta milel ta scoj jmultic, ilocꞌ xchꞌichꞌel, yoꞌ mu xa xiꞌochotic o ta cꞌocꞌ ta sbatel osile. Jaꞌ liyacꞌotic o ta pertonal, jaꞌ ti scꞌanojotic tajmeque. 8-9 Ti Rioxe iyacꞌ xa quiltic ti scꞌanojotique, yuꞌun lispꞌijubtasotic xa, icaꞌibetic xa smelol ti cꞌusi mu toꞌox bu vinajeme. 10 Jaꞌ ti snopoj onox ti ta sta yora ti chacꞌbe scuentain vinajel balamil ti Xchꞌamale.
11-12 Voꞌoticotic li jꞌisraeloticotique, jmalaojticotic onox ta xtal ti Cristoe. Lavi iꞌay xae, iquichꞌticotic xa ta mucꞌ, xchꞌamaloticotic xa ti Rioxe. Yuꞌun onox jaꞌ yech snopoj ti Rioxe ti voꞌoticotic chcacꞌticotic ta ichꞌel ta muqꞌue. 13 Ti cꞌalal avaꞌiic li voꞌoxuque ti jaꞌ chacꞌ jcuxlejaltic ta sbatel osil ti Cristoe, avichꞌic ta mucꞌ uc, yechꞌo ti avichꞌbeic xa seña uque ti xchꞌamaloxuc xa ti Rioxe, jaꞌ ti Chꞌul Espíritue ti yaloj onox Riox chacꞌ jchiꞌintique. 14 Jaꞌ sliqueb ti cꞌusi chcꞌot quichꞌtique yoꞌ xquichꞌtic o ta mucꞌ ta sbatel osil ti Rioxe.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti tscꞌan ti Pabloe ti más acꞌu yilic cꞌu xꞌelan yoꞌon ti Rioxe
15-16 Yuꞌun caꞌyoj ti achꞌunojic o ti jaꞌ istoj jmultic ti Cajvaltic Jesuse, ti acꞌanojic li jchiꞌiltactic ta xchꞌunel li scꞌop Rioxe, yechꞌo ti “colaval”, chcutilan ti Rioxe. Scotol cꞌacꞌal chul ta jol ti chajcꞌoponbeic Rioxe. 17-19 Ti yajval ti Cajvaltic Jesucristoe, jaꞌ ti Stote, ti lec yoꞌone, jaꞌ ta jcꞌanbe ti acꞌu spꞌijubtasoxuque yoꞌ más xavilic o cꞌu xꞌelan li yoꞌone, yoꞌ xachꞌunic o ti chba achiꞌinique, yuꞌun jaꞌ layiqꞌuic o; yoꞌ xachꞌunic o ti lec tajmec ti cꞌusi chcꞌot jtatique, voꞌotic ti slecubtasoj xa coꞌontique; yoꞌ xachꞌunic o ti tsots syuꞌel ti Riox xchiꞌinojotique, voꞌotic ti quichꞌojtic xa ta muqꞌue. 20 Ti ixchaꞌcuxes loqꞌuel ta smuquenal ti Cristoe, ti iyacꞌ chotluc ta sbatsꞌicꞌob ta vinajele, jaꞌ ivinaj o ti tsots syuꞌele. 21 Lavie jaꞌ acꞌbil scuentain scotol ti Cristoe: anjeletic, xchiꞌuc pucujetic, xchiꞌuc crixchanoetic. Pero maꞌuc noꞌox lavie, xchiꞌuc ta sbatel osil. 22 Jaꞌ xa iꞌacꞌbat scuentain scotol cꞌalal ta voꞌotic ti jchꞌunojtic li scꞌop Rioxe. Jaꞌ xa joltic yaꞌel ti Cristoe yuꞌun jaꞌ xa chispasotic ta mantal. 23 Spat xoconotic xa yaꞌel ti Cristoe ti jaꞌ scuentainoj scotole. Jaꞌ xa chitunotic yuꞌun.